İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL

    İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek Protokol

    Resmi Gazete Tarihi: 19.03.1954

    Resmi Gazete Sayısı: 8662

    Kabul Tarihi ve Yeri: 20.03.1952, Paris

    Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca

    Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

    Türkiye'nin İmza Tarihi: 20.03.1952

    Onay Şekli: Onay Kanunu

    İhtirazi Kaydı: İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesine Ek Protokolün ikinci maddesi 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun hükümlerini ihlal etmez.

    İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve buna Ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun

    Kanun Tarihi: 10.03.1954

    Kanun No: 6366

    Resmi Gazete Tarihi: 19.03.1954

    Resmi Gazete Sayısı: 8662

    Madde 1- Hükümetimizce 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi" tasdik edilmiştir.

    Madde 2- Hükümetimizce 20 Mart 1952 tarihinde Paris'de imzalanmış olan "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek Protokol" müteakip üçüncü maddedeki ihtirazi kayıtla tasdik edilmiştir.

    Madde 3- İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesine Ek Protokolün ikinci maddesi 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun hükümlerini ihlal etmez.

    Madde 4- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

    Madde 5- Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    13/03/1954

    DİBACE

    İşbu Protokolü imza eden, Avrupa Konseyi Üyesi, Hükümetler, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair olup Roma'da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan Sözleşmenin (aşağıda "Sözleşme" diye anılmıştır) 1 inci faslında esasen musarrah bulunanlardan gayrı hak ve hürriyetlerin müşterek müdafasını temin için gereken tedbirleri almayı kararlaştırarak,

    aşağıdaki husular hakkında mutabık kalmışlardır:

    Madde 1 - Mülkiyet hakkının korunması

    Her hakiki veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet edilmesi hakkına maliktir. Herhangi bir kimse ancak âmme menfaati icabı olarak ve kanunun derpiş eylediği şartlar ve devletler hukukunun umumi prensipleri dâhilinde mülkünden mahrum edilebilir.

    Yukarıdaki hükümler, devletlerin, emvalin umumi menfaate uygun olarak istimalini tanzim veya vergilerin veyahut sair mükellefiyetlerin veyahut da para cezalarının tahsili için zaruri gördükleri kanunları yürürlüğe koymak hususunda malik bulundukları hukuka halel getirmez.

    Madde 2 - Eğitim hakkı

    Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez. Devlet, eğitim ve öğretim sahasında deruhde edeceği vazifelerin ifasında, ebeveynin bu eğitim ve öğretimi kendi dini ve felsefi akidelerine göre temin etmek hakkına riayet edecektir.

    Madde 3 - Serbest seçim hakkı

    Yüksek Akid Taraflar, teşriî organın intihabı hususunda halkın kanaatinin serbest olarak izharını sağlıyan şerait dâhilinde uygun sürelerle gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler.

    Madde 4 - Ülkesel uygulama

    Her Yüksek Âkid Taraf, bu Protokolün imzası veya tasdiki anında veyahut daha sonra her hangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edeceği bir beyanname ile beynelmilel münasebetlerini deruhde ettiği ve mezkûr beyannamede zikrettiği ülkelerde bu Protokol hükümlerinin ne nispette tatbik edileceğini taahhüt ettiğini bildirebilir.

    Geçen fıkra mucibince bir beyanname tevdi etmiş bulunan her Yüksek Âkid, zaman zaman mütekaddim bir beyannamenin mefadını tadil eden veya bu Protokol hükümlerinin her hangi bir ülke üzerinde uygulanmasına son veren yeni bir beyannameyi tevdi edebilir.

    Bu madde gereğince yapılmış bir beyan Sözleşmenin 56 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olarak yapılmış gibi telâkki olunacaktır.

    Madde 5 - Sözleşmeyle bağlantılı

    Yüksek Âkid Taraflar bu Protokolün 1,2,3 ve 4 üncü maddelerini Sözleşmeye ek maddeler olarak telâkki olunacaktır.

    Madde 6 - İmza ve onay

    Bu Protokol Sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarına açıktır, bu Protokol Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra tasdik edilecektir. Protokol, 10 tasdiknamenin tevdiinden sonra yürürlüğe girecektir.

    Protokol, bilâhare tasdik edecek her mümzi için, tasdiknamesinin tevdiini müteakip yürürlüğe girecektir.

    Tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecek, o da tasdik edenlerin isimlerini bütün üyelere tebliğ edecektir.

    Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce olarak ve Avrupa Konseyi Hazinei Evrakında saklanacak tek bir nüsha halinde 20 Mart 1952 de Paris'te tanzim edilmiştir. Umumi Kâtip bunun tasdiki suretlerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.

    Mevzuat Kanunlar