AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANINA İSTİŞARİ MÜTALAA VERME YETKİSİ TANIYAN İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA SÖZLEŞMESİNİN 2 NOLU PROTOKOLÜ

    Avrupa İnsan Hakları Divanına İstişari Mütalaa Verme Yetkisi Tanıyan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 2 Nolu Protokolü

    Resmi Gazete Tarihi: 06/02/1968

    Resmi Gazete No: 12819

    Kabul Tarihi ve Yeri: 06.05.1963, Strasburg

    Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca

    Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

    Onay Şekli: Onay Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı

    İhtirazi Kaydı: Yok

    Onay Kanunu Kabul Tarihi: 13.07.1967

    Kanun No: 900

    Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi: 26.12.1967

    Bakanlar Kurulu Kararı Sayısı: 6/9278

    Resmi Gazete Tarihi: 06.02.1968

    Resmi Gazete No: 12819

    Karar Sayısı: 6/9278

    13 Temmuz 1967 tarih ve 900 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi"ne ilişkin, "Avrupa İnsan Hakları Divanına İstişari Mütalaa Verme Yetkisi Tanıyan 2 Numaralı Protokol"ün, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/11/1967 tarih ve 3/704-009/535 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 26/12/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    DİBACE

    İşbu Protokolün imzacıları, Avrupa Konseyine üye Devletler,

    4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin -aşağıda Sözleşme olarak isimlendirilmiştir- hükümlerini, bilhassa muhtelif organlar meyanında bir Avrupa İnsan Hakları Divanı (Aşağıda Divan olarak isimlendirilmiştir) tesis eden 19 uncu maddesini gözönünde bulundurarak,

    Divana, bazı şartlar altında istişari mütalaa verme yetkisi tanınmasının uygun olacağını nazarı itibara alarak.

    Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :

    Madde 1 -

    1. Divan, Bakanlar Komitesinin talebi üzerine, Sözleşmenin ve Protokollerin yorumlanması ile ilgili hukuki meseleler üzerinde istişari mütalaalar verebilir.

    2. Ancak bu mütalaalar, ne Sözleşmenin l inci bölümünde ve Protokollerinde tayin edilen hak ve hürriyetlerin muhtevası veya şümulü ile ilgili meselelere, ne de Komisyon, Divan veya Bakanlar Komitesinin Sözleşmede öngörülen bir müracaat neticesinde karara bağlamak durumunda kalabileceği diğer meselelere ilişkin bulunamaz.

    3. Bakanlar Komitesinin Divandan istişarî mütalaa talep etmek kararı Komite'ye katılmak hakkına sahip temsilcilerin üçte iki oy çoğunluğuyla alınır.

    Madde 2 -

    Bakanlar Komitesi tarafından yapılan talebin, işbu Protokolün 1 inci maddesinde tayin edilen istişari yetkisine girip girmediğini Divan kararlaştırır.

    Madde 3 -

    1. İstişari mütalaa taleplerini incelemek üzere, Divan Genel Kurul halinde toplanır.

    2. Divanın mütalaası gerekçelidir.

    3. Mütalaa, tamamen veya kısmen hakimlerin müşterek fikrini ifade etmediği takdirde, her hakim şahsi mütalaasını belirtmek hakkına sahiptir.

    4. Divanın mütalaası Bakanlar Komitesine bildirilir.

    Madde 4 -

    Sözleşmenin 55 inci maddesinin verdiği yetkinin genişletilmesi suretiyle ve işbu Protokolün gayesine uygun olarak. Divan lüzumlu gördüğü takdirde, yönetmeliğini tanzim ve çalışma usullerini tespit eder.

    Madde 5 -

    1. İşbu Protokol,

    (a) Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın imzalama;

    (b) Onaylama veya kabulün takip edeceği onaylama veya kabul kaydı ile imzalama,

    suretiyle Taraf olabilecek Sözleşmenin imzacıları Avrupa Konseyine üye Devletlerin imzasına açıktır.

    Onaylama veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.

    2. İşbu Protokol Sözleşmeye Taraf olan bütün Devletlerin bu maddenin birinci fıkrası uyarınca Protokola taraf olmalariyle yürürlüğe girecektir.

    3. İşbu Protokolün yürürlüğe girişinden itibaren, 1 ila 4 üncü maddeler Sözleşmenin bünyesine dahil addedilecektir.

    4. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,

    (a) Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın her imzalamayı;

    (b) Onaylama veya kabul kaydı ile her imzalamayı;

    (c) Her onaylama veya kabul belgesi tevdiini;

    (d) Bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak, işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini,

    Konseye üye Devletlere bildirecektir.

    Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Protokolü imzalamışlardır.

    Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Protokol, Fransızca ve İngilizce olarak ve her iki metin aynı derecede geçerli bulunmak üzere, tek nüsha halinde, 6 Mayıs 1963 tarihinde, Strasburg'ta tanzim edilmiştir. Genel Sekreter mümzi Devletlerin her birine bu Protokolün aslına uygun örneklerini tevdi edecektir.

    Mevzuat Kanunlar