HUKUK VE TİCARET MAHKEMELERİNİN YAZI İŞLERİ YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Hukuk Ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği

    ***03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 65. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    Kalem işlerini yapanlar

    Madde 1- Kalem işleri bir kül olup Reis veya Hâkimin tensibi ile Kalem Şefi (yazı işleri müdürü) veya Muavinin (yazı işleri müdür yardımcısının) iradesinde olmak üzere, o kaleme memur edilenler tarafından yapılır.

    Kalem Şefi veya Muavini diğer kâtip ve memurları yetiştirme ödevi

    Madde 2- Kalem Şefi veya Muavini idaresi altında kâtipler ve diğer memurlar arasında iş bölümü yapılır. Bir katibe çok iş gelirse diğer kâtipler buna yardım ederler. Bir katibin üstünde işlerin birikmesinden asıl ödevli memur ile birlikte Kalem Şefi veya Muavini mesuldür.

    Hâkim ve avukat stajyerlerinin mahkemelerde çalıştırılmaları

    Madde 3- Hâkim ve Avukat stajyerlerine Reis veya Hâkimin tensibiyle Kalem Şefi veya Muavini tarafından Kalemin bütün işleri anlatılır ve öğrenmeleri için bunlar kalem işlerinde çalıştırılırlar. Bu kabil kimselerin tahsil dereceleri gözetilerek çağrı kağıtlarının, gıyap kararlarının doldurulması, postanın hızlandırılması gibi birer defa görmekle öğrenebilecek işler temelli vazife olarak her zaman yaptırılmaz.

    Mahkemelerdeki defter ve bütün kağıtların temiz ve düzenli bulundurulması

    Madde 4- Mahkeme defterlerinin temiz ve düzgün yazılması ve açılacak her dâva için gününde ayrı bir karton ile dosya tertibi ve mahkemelerde bulunacak diğer evrak ve kartonlarına ait işlemlerin vaktinde yapılması ve defter ve dosyalar ve kartonlar ve diğer kağıtların tertipli, sıralı ve iyi bir şekilde bulundurulup saklanması mahkeme yazı kurulunun müşterek vazifesidir. Bunlara aykırı hareketten asıl vazifeli memurlar ile Kalem Şefi veya Muavini mesuldür.

    Mahkeme kağıtlarında gözetilecek şekil

    Madde 5- Mahkemece yazılacak bütün kağıtların ve tutanakların veya mahkemeye verilecek her nevi arzuhal ve layıhaların yazılı yüzlerinin sol kenarları üç santim eninde boş bırakılacaktır.

    Mahkemeye verilecek kağıtlarda bu şekil, bulunan yerlerde barolara yazılarak ve baro bulunmayan yerlerde mahkemece münasip görülecek suretlerle ilgililere bildirilerek sağlanacaktır.

    Dosya kartonlarının korunması

    Madde 6- Dâva dosyalarının diğer mahkemelere gönderildikleri ve oradan geri çevrildikleri ve bu yerlerde kaldıkları sıralarda kartonları ortalarından veya kenarlarından bükülmeyerek aynı büyüklükte zarfa konacaktır.

    HUKUK VE TİCARET MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : Mahkeme Defterleri ve Kartonlar

    Mahkeme defterleri

    Madde 7- Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinde aşağıda isimleri yazılı olan defterler kullanılır:

    1-Esas defteri

    2-Değişik işler ve istinabe defteri

    3- Temyiz defteri

    4-Muhabere defteri

    5- Duruşma günleri defteri

    6- Zimmet defteri

    7- Tereke işlerine bakan mahkemelerde (Kanunu Medeninin velayet, vesayet ve miras hukukuna müteallik hükümlerinin tatbiki suretine dair Nizamname) mucibince tutulması icap eden defterler

    8- Kanunu Medeniye tevfikan yapılan tesisin (vakfın) kaydına mahsus defter

    9- Satış talep edilen izalei şüyu dosyalarının kaydına mahsus esas defteri

    10-İzalei şüyu satış paralarının kaydına mahsus kasa defteri

    11-Tevzi defteri

    Esas defteri : Dâva açıldığı zaman dava dilekçeleri sırasiyle bu deftere kaydolunur ve bu defterin hanelerine dâvanın safahatı işlenir. Defterdeki sıra numarası alâkalı dâva dosyasının üzerine dâvanın esas numarası olarak yazılır.

    Değişik İşler ve İstinabe defteri: İhtar, paranın tevdi mahallinin tayini, sulh teşebbüsü ve esas hakkındaki dâvaya takaddüm eden ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail, adlî müzaheret vesair taleplerle, diğer mahkemelerden gelen istinabe varakalarının kaydına mahsustur. Bu deftere geçirilen talep üzerine yazılacak teskerelere talebin kayıt numarası verilir. Bu kabil yazılar ayrıca muhabere defterine kaydolunmaz. Ancak ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ve ihbar talepleri esas dâva dosyası ile birleştirilmişse bundan sonra yazılacak tezkerelere muhabere defterine kaydolunur.

    İstinabe üzerine yapılacak bütün muhabereler bu deftere işlenir ve bu işe ait muhabere kâğıtlarının hepsine defterdeki sıra numarası konulur.

    Temyiz defteri: Bu deftere temyiz yoluna müracaat olunması halinde alâkalıları tarafından verilen lâyihalar ve dilekçeler kaydedilir.

    Muhabere defteri: Yukarıdaki fıkralarda isimleri yazılı olan defterlere kaydı icap etmeyen ve fakat mahkemeden yazılan ve mahkemeye gelen evrak ve teskereler ile başka mahal mahkemelerine gönderilmek üzere verilen dava dilekçeleri bu deftere kaydolunur. Ancak bir dava dolayısı ile çeşitli mercilere yazılan yazılarla onlara verilen cevaplar ve değişik işler ve istinabe defterine kayıtlı işlere ait yazılar ayrıca muhabere defterine geçirilmez, zimmet defterine kaydolunmakla yetinilir.

    Mahkemeden yazılan bir yazıya, yani muhabere defterine kaydı gereken yazıya gelen cevaba ayrı muhabere numarası verilerek ayrıca deftere kaydedilmez. Böyle biryazı, cevap teşkil ettiği mahkemenin ilk yazısının defterde aldığı numaranın sırasındaki haneye işaret olunur.

    Duruşma günleri defteri: Davaların görüleceği gün ve saati gösteren bir defterdir.

    Kanunu Medeniye tevfikan yapılan tesisin (vakfın) kaydına mahsus defter: Resmi bir senetle yahut vasiyet tarikiyle vücut bulan tesisin (vakfın) Kanunu Medeninin 74 üncü maddesi hükmü dahilinde tescili maksadiyle bu defter ihdas olunmuştur.

    Satış talep edilen izalei şüyu dosyalarının kaydına mahsus esas defteri: Satış talep edilen izalei şüyu dosyalarının geçirdiği safhayı tespit, kayıt işlerinde intizam ve yeknesaklığı temin ve satış memuruna teslim edilen işlerin kontrolunu yapabilmek maksadiyle bu defter ihdas olunmuştur. Bu defter; izalei şüyu işleriyle meşgul olan mahkemelerce tutulur.

    İzalei şüyu satış paralarının kaydına mahsus kasa defteri: Satıştan mütehassil para, sırf izalei şüyu işlerinin ifası sırasında elde edilen paranın kaydına tahsis edilen bu deftere kaydolunur. Bu paraların faizleri müstehiklerine ait olduğundan, bankada açtırılacak ayrı bir hesaba satıştan elde edilen paralar yatırılır. Paranın taksim ve tevzii işiyle bizzat Hâkim meşgul olur.

    Tevzi defteri: Aynı mahkemenin birden fazla dairesi bulunan yerlerde, dava dilekçelerinin kaydına mahsus olup bu dilekçelerin mahkemeler arasındaki dağıtımını gösteren ve nöbetçi mahkeme tarafından tutulan defterdir.

    Yukarıda yazılı defterlerle bu Yönetmelikle isimleri geçen defter ve evrakı matbuanın örnekleri Vekaletçe tespit edilir ve kabul olunan örnekler veçhile hazırlanan defterler mahkemelere yollanır.

    Defterlerin numaralandırılması

    Madde 8- Defterlere sahife numaraları konur ve her sahifeye mahkeme mühürü basılır. Defterlerin başına ve sonuna kaç sahifeden ibaret olduğu yazılır ve bu yazı mahkeme mühürü ile mühürlenir ve Hâkim tarafından imzalanır.

    Kararlar kartonu

    Madde 9- Dava sonunda verilecek hüküm ve kararları ve yine değişik işler ve istinabe defterlerine giren talepler sonunda verilen kararları tarih sırası ve sıra numarası ile koymak üzere ayrı iki karton bulunur. Bu kartonlara konacak karar suretlerinde Hâkimlerin imzalarının eksik olmaması ve mahkeme mühürünün bulunması gözetilir.

    İş cetvelleri

    Madde 10- Mahkemelerden Vekalete gönderilen iş cetvelleri örneklerini tarih sırasiyle ve düzenle koymak ve saklamak için ayrı bir karton bulunur.

    Tevhidi İçtihat Kararları

    Madde 11- Resmi Gazetede çıkan Tevhidi İçtihat Kararları için ayrı bir karton bulunur. Kalem Şefi veya Muavini Resmi Gazetede bulunan karar suretlerini gününde çıkararak sıra numarasiyle kartona koydurur.

    Harç ve masraf için tutulacak defterler

    Madde 12-Vezne bulunan yerlerde veznedarların, vezne bulunmayan yerlerde Kalem Şefi veya yardımcılarının tutacakları defterler şunlardır:

    1- Kasa defteri,

    2- Harç ve Cezaevi yapı pulları satış defteri,

    3- Harç ve Cezaevi yapı pulları satış defteri,

    4- Muhabere defteri (vezne teşkilatı olan yerlerde kullanılır),

    5- Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli evrak, meskükat ve ayniyata mahsus esas defteri,

    6- Kitaplık defteri

    Kasa Defteri: Bu deftere tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında giren ve çıkan meblağlar günü gününe kayıt edilir. Hâkim ve kâtip yol tazminatları da diğer paralar gibi kasa defterine işlenir. Bu deftere giren çıkan paraların behemahal bir tahsilat veya reddiyat makbuzuna istinat etmesi lazımdır. Dosyaların temyize sevki için alakalıları tarafından mahkeme yazı işleri müdürüne veya yardımcılarına tevdi olunan paralar da tahsilat makbuzu karşılığında kasaya alınır. Dosyanın Temyize sevki sırasında da alınan bu paranın sarfedilen kısmı reddiyat makbuzunda ve defterdeki reddiyatı gösteren kısımda gösterilir ve artan para varsa alakalısına makbuzla iade olunur.

    Her gün mesai saati sonunda kasa defterindeki günlük tahsilat ve reddiyat yekunlarının tahsilat ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılması ve mevcudun kontrol edilmesi, sahife sonunda umumi yekuna o sahifedeki günlük tahsilat veya reddiyat tutarının ilave edilmesi ve binnetice umumi yekunla günlük tahsilat ve reddiyatın sahife sonunda toptan gösterilmesi ve diğer sahifedeki (nakli yekun) kelimesinin karşısına bir evvelki sahifedeki tahsilat veya reddiyata ait umumi yekunun aynen alakalı sahifelere intikal ettirilmesi ve takvim yılı sonuna kadar bu minval üzere muamele yapılması, sene sonunda bir evvelki senenin devri de dahil olmak üzere, senelik tahsilat yekunundan yıllık reddiyatın çıkarılması ve Devlet Muhasebe Yönetmeliği hükümleri dahilinde yılı içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paraların, yeni yıl kasa defterine alel müfredat sanki yeni tahsil edilmiş bir para gibi (eski tahsilat makbuzu tarih ve numaraları gösterilmek suretiyle) geçirilmesi ve bir evvelki yıla ait kasa defterine de bu paranın devir muamelesine tabi tutulduğunu gösterir işaretler verilmesi ve bu arada istihkak sahipleri tarafından 10 sene geçmiş olmasına rağmen müracaat edilip alınmayan paraların Hazineye intikal ettirilip defterdeki kayıtlarının hizasına meşruhat verilmesi ve yine sene başında bankaya yatırılan paraların faizlerinin çekilip Hazineye intikal ettirilmesi ve bu mevzuda alınan makbuzun ayrı bir kartonda hıfzı gerekmekle beraber sene sonu cetvelinde bu hususun gösterilmesi iktiza eder.

    Harç ve cezaevi yapı pulları yevmiye defteri: Bu defter, mahkeme yazı işleri müdürlüğü tarafından sarf olunan harç pulları ile 2548 sayılı Kanunun tatbikine dair talimatnamesinin muaddel 4 üncü maddesine tevfikan alınacak cezaevi yapı pullarının yegan kaydına mahsustur. Her gün satılan harç ve cezaevi yapı pulları günü gününe bu deftere geçirilir.

    Mesai saati sonunda harç ve cezaevi yapı pullarının günlük yekunları alınır. Kasadaki pul ve pul satışından elde edilen para karşılaştırılır. Her sahifenin sonunda günlük yekunlar umumi yekuna ilave edilir. Diğer sahifeye geçilince, harç pulu umumi yekunu ile cezaevi yapı pulu umumi yekunu sahifenin birinci hanesine yanen intikal ettirilir. Bu minval üzere mali yıl sonuna kadar muamele yapılır, Mali yıl sonunda, o sene içinde sarfolunan harç ve cezaevi yapı pulları kendi hanelerinde toptan gösterilir.

    Maliyeden alınan harç ve cezaevi yapı pulları satılıp harç pulu karşılığı olan paralar Maliye Veznesine, Cezaevine cezaevi yapı pulu karşılığı olan paralar Ziraat Bankası veznesine yatırıldıkça alınan makbuzlar ayrı ayrı kartonlarda muhafaza olunmakla beraber, yevmiye defterine de bu husus işaret olunur.

    Harç ve cezaevi yapı pulları satış defteri: Maliyeden temin edilecek numunesine uygun pul satışı defteri, Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinin 135 inci madesinde izah olunduğu şekilde kullanılır. İşi çok olan yerlerde harç ve cezaevi yapı pulları için ayrı yarı pul satış tefteri tutulur. İşi az olan yerlerde defterin yarısı harç puluna diğer yarısı cezaevi yapı puluna tahsis olunur. Mali yıl sonunda bir evvelki yıldan devrolunan harç ve cezaevi yapı pulları da dahil olmak üzere bir yıl içinde alınan pul miktarından bir sene içinde satılan pul miktarı toptan gösterilerek çıkarılır. Ertesi yıla devri icabeden harç ve cezaevi yapı pulları tespit edilerek yeni yıl defterinin birinci hanesinde harç ve cezaevi yapısı pullarından ne miktarının devrolunduğu gösterilir.

    Muhabere defteri: Bu defter, vezne teşkilatı olan yerlerde vezneye gelen ve veznece başka mercilere gönderilen tahriratın kaydı maksadı ile tutulur.

    Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli evrak, meskükat ve ayniyata mahsus esas defteri: Kasa defterine geçirilmeyen, yani tedavül kabiliyeti olmamakla beraber muayyen bir kıymeti haiz bulunan tahvilatı, altın, gümüş ve altın ve gümüşten veya kıymetli taşlardan mamul meskukat ve ziynet eşyaları sırf bu eşyanın alınması sırasında kullanılmak üzere tabedilmiş bulunan (tereke hakimliğine, mahkeme veznesine, icra dairesine teslim olunan kıymetli evrak, meskukat ve ayniyata mahsus) makbuz istimal edilmek suretiyle bu deftere alınır. Herhangi bir suretle bu deftere geçirilen kıymetli evrak, meskukat veya ayniyat paraya çevrildiği takdirde, defterdeki mahsus sütununda kasa defteri tahsilat numarası yazılır ve para kasa defterine intikal ettirilir. Meskukat ve ayniyatın behemahal bir bilirkişiye kıymetinin tayin ettirilmesi, cinsinin ve vasfının ve meskukat üzerindeki taşlardan cins ve değerinin bilirkişiden etraflı şekilde sorulup zabıt varakasının bir örneğinin meskukat ve ayniyat ile birlikte kasada veya emin bir yerde muhafazası ve diğer nüshasının ise dosyasında hıfzolunması ve keza tahvilatların numaralarının ve ikramiyeli olup olmadığının tesbit olunması zaruridir.

    Kitaplık defteri:

    Madde 13- Mahkemeye gönderilen kanunlar, nizamname ve talimatnameler ve diğer kitap ve dergiler Tüze (Adalet) Bakanlığı kitaplıklar önergesindeki hükümler dairesinde bu deftere bu defterce kaydolunur.

    Bilgisayar kullanılarak kayıt tutulması

       Madde 13/a- Bilgisayar kullanan hukuk ve ticaret mahkemelerinde, bilgisayar kullanılarak tutulan kayıtlarla ilgili defterler ve kartonlar bir yıllık deneme süresinin bitiminden sonra tutulmaz. Bilgisayarın bir yıllık deneme süresinin yıl içine rastlaması halinde, defterler ve kartonlar o yılın sonuna kadar tutulur.

    Bilgisayarla tutulan kayıtlar manyetik ortamda saklanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yazı İşleri

    Harçların hesabı

    Madde 14- Mahkemeye verilen dava dilekçesi üzerine Kalem Şefi veya Muavini ödenmesi icabeden harç ve masrafları hesap ederek arzuhalin arkasına birer birer yazar ve dava sahibinden ister.

    Davanın kıymetlendirilmesi gereken hallerde dava olunan şeyin kıymeti arzuhalde yazılı değilse bu noksan arzuhal sahibine tamamlattırılır.

    Kalem Şefi veya Muavini bir davanın maktu veya nisbi harca tabi olduğu hususunda tereddüt ederse, bu hususun tesbitini hakimden talep eder ve hakimin dilekçenin arkasına veya alakalı evrağa yazacağı talimata göre hareket eder.

    Harcı verilmeyen dava arzıhalleri kabul edilmez.

    Tarihlerin okunaklı olarak yazılması

    Madde 15- Harç ve masrafları alan vazifeli memur arzıhal arkasına gereken harç pullarını yapıştırır ve bunları usulü dairesinde iptal eder. Her arzuhalde harç ve masrafların verildiğini gösteren tarih, kanuni müddetleri hesaba ve diğer muamelelerin tesbitine yaradığı için açık ve okunaklı olarak yazılmalıdır.

    Harç ve masrafları almağa vazifeli olanlar

    Madde 16- Tutanak yazıcılar, mübaşirler bir muamelenin yapılması için ödenmesi gerekli harç ve masrafları iş sahibinden alamazlar.

    Harç ve masraflar, vezne teşkilatı bulunmayan yerlerde Kalem Şefi veya Muavini tarafından iş sahibinden alınır.

    Vezne teşkilatı yapılmış olan yerlerde bu iş münhasıran veznedara aittir.

    Kalem Şefi veya Muavini bulunmadıkları zaman harç alma tedbiri

    Madde 17- Harç veya masraflarının tahsili için kendisine verilmiş olan Kalem Şefi veya Muavini vazife sebebiyle yerlerinden ayrıldıkları zaman iş sahiplerinin beklememesi için tedbir alırlar. Bu tedbirleri Reis veya hâkimin tasvibine arz ederler.

    Davanın açılma tarihi ile temyiz tarihinin tesbiti

    Madde 18- Dava dilekçeleri, yetkili ve görevli hâkimler veya bunların bulunmaması halinde mahkeme yazı işleri müdürü tarafından, dilekçe üzerine başvuru tarihi yazılarak doğrudan kaleme verilir.

    Harca tabi olmayan davalara ait dilekçeler, esas, muhabere ya da tevzi defterlerine kaydedilir.

    Harca tabi olan davalarda dilekçenin kaleme verilmesi üzerine, gerekli harç tahakkuk ettirilerek ilgilisinden tahsil edilir ve ondan sonra esas, muhabere ya da tevzi defterine kaydedilir. Harcın Maliyece tahsili gerektiği hallerde ilgilisine tahakkuk belgesi verilerek, harcın tahsil edildiğine dair belgenin yazı işleri müdürüne ibraz edilmesi üzerine yukarıda sözü edilen defterlere kayıt işlemi yapılır.

    Vezne teşkilatı bulunan yerlerde dava dilekçesinin kabulü ile harcın yatırılmasında yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

    Dava dilekçesinin esas veya muhabere ya da tevzi defterine kayıt tarihi davanın açıldığı tarihtir.

    Dava dilekçesinin esas, muhabere ya da tevzi defterine kaydedilmesi üzerine ilgilisine kayıt gün ve sayısını gösterir ücretsiz bir alındı belgesi verilir. Alındı belgesinin verildiği tarih dava dilekçesine de kaydedilir.

    Temyiz dilekçesi, verildiği mahkeme temyiz defterine kaydolunur ve temyiz edene bir alındı belgesi verilir. Temyiz isteği, harca tabi değilse dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği, harca tabi ise yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Alındı belgesinin verildiği tarih temyiz dilekçesine de yazılır.

    Bilgisayar kullanılan adliyelerde davanın açılması

    Madde 18/A- Bilgisayar kullanılan hukuk ve ticaret mahkemelerinde dava dilekçeleri, harç işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Tevzi Bürosu bilgisayarına kayıt ettirilerek, karşılığında ilgiliye, başvuru tarihini, saatini ve mahkemenin adını içeren bir dava kayıt fişi verilir.

    Bilgisayar kullanan hukuk ve ticaret mahkemelerinde; dava dilekçesinin, Tevzi Bürosu bilgisayarına kayıt tarihi, davanın açıldığı tarihtir.

    Adli müzaheret isteği

    Madde 19- Adli müzaherete nail olmağa müteallik taleplerde ibraz edilen vesikalara göre Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 465 inci maddesindeki şartların bulunduğuna hâkim tarafından kanaat getirilmez ve bu hususta icabeden mercilerden soruşturmaya başlanırsa Kalem Şefi veya Muavini, davacıya adli müzaherete nail sayılmasına daha karar verilmemiş olduğunu ve bu sebeple dava arzuhalinin harçsız kabul edilemeyeceğini anlatır.

    Müzaheret kararının yazılacağı yer

    Madde 20- Adli müzaherete nailiyetine dair verilen karar duruşma tutanağına yazılır ve hâkim tarafından imzalanır. Müzaheret kararı ilkte davanın açılmasını müteakip verilmişse tutanağın başlığı yapılıp altına bu karar yazılır. Müzaheret kararı dava açıldıktan sonra verilmişse verildiği tarihe tekabül eden yere yazılır.

    Dava arzuhalinin esas defterine kaydı

    Madde 21- Harç alındıktan sonra veya alınması icab etmeyen hallerde dava arzuhali sıra numarası altında esas defterlerinin belli hanelerine geçirilir. Esas defteri sıra numarası açılmış olan davanın dosya numarasını teşkil eder. Bu numara dosya kartonunun kapağı üstünde ayrılan belli yerin soldan ilk gelen bölümüne yazılır. Sağa doğru diğer bölümler, verilen hükmün bozulması veya yenileme gibi sebepler ile davanın yeniden esas defterine kaydı halinde dosyanın alacağı yeni esas numarasını yazmak içindir.

    Vazifesizlik kararı ile gelen dosyaların kaydı

    Madde 22- Başka bir mahkemeden vazifesizlik kararı ile gönderilen bir dava dosyası, bu vazifesizlik kararı evvelce katileşmemiş ise, tarafların temyiz etme müddeti geçmeden dava esas defterine kaydolonamaz.

    Bozma kararından sonra dosyanın esas defterine kaydı

    Madde 23- Kararın Temyiz Mahkemesince bozularak iadesi halinde; Sulh Hukuk Mahkemesine ait dava dosyası mahkemeye vürudunu müteakip, Asliye Hukuk Mahkemesine ait dava dosyası ise bozma kararının taraflara tebliğinden ve tashihi karar müddeti geçtikten sonra derhal esas defterine kaydolunur.

    Duruşma defteri kaydı

    Madde 24- Esas defterine geçirilen her dava için duruşma günleri defterinin müsaadesine göre duruşma günü ve saati tayin olunur ve bu cihet duruşma defterine yazılır.

    Belli duruşma günü için ilgililere çağrı kağıdı yazılır ve gönderilir.

    Hukuk ve ticaret davaları dosyalarının düzenlenmesi

    Madde 25- Hukuk ve ticaret dava dosyaları, aşağıdaki yazılı sıraya göre tertip olunur;

    1- Dava arzuhali, cevap layihaları, davacının karşılık layihası ve bunun cevapları, vekaletnameler tarih sırasıyla kartona bağlanır.

    2- Mahkemeye geliş tarihi ile taraflara ve davaya girecek olanlara ve şahitlere ait bütün celpnameler, gıyap kararları, dosya kartonunun kapağı içinde ayrılmış olan yere numara sırası ile yazılır ve bu sıra numaraları bu kağıtların arka taraflarına geçirilir ve sonra bütün bu kağıtlar bir zarfa konur ve zarf da kartona iliştirilir.

    3- Delil olarak verilen vesikalar, yazılan tezkerelere gelen cevaplar, istinabelere gelen cevaplar, keşif zabıt varakaları, raporlar, krokiler, mahkeme safhasında verilen arzuhaller sıra numarası ile kartona iliştirilir.

    (Vakfiye, tapu senetleri, harita gibi mahkemeye ibraz edilmiş olan ve uzun müddet muhafazası icap eden evrak bir zarf içine konulmak suretiyle dosyadaki sırasında muhafaza olunur.)

    4- Zabıtlar ve karar, sahife numarası sırasiyle kartona bağlanır.

    5- Temyiz arzuhali, layihası ve cevapları, arzuhalin tebliğ ilmühaberleri sıra ile dosyaya konur.

    6- Hüküm Temyiz Mahkemesince bozulduğu veya tasdik edildiği takdirde buna dair olan ilam tashihi karar arzuhali, tashihi karara müteallik Temyiz Mahkemesi kararı dosyaya iliştirilir.

    7- Hüküm Temyiz Mahkemesince bozulmuş ise, son karardan sonra tarih sırası ile mahkemeye gelen yukarda 2 numara altında gösterilen tebligat evrakı bir zarf içinde muhafaza olunur.

    8- Yukarıda 3 numara altında gösterilen evrak yine mahkemeye geliş sırasiyle dosyada yer alır. Bu evrak bozmadan evvelki aynı kısımda olan evrakın sonuna konulmaz.

    9- Bozmadan sonraki zabıtlar ve karar sahife sırasiyle dosyaya konur.

    10- Temyiz arzuhali, layiha ve cevapları daha sonra dosyada yer alır. Hüküm tekrar bozulduğu takdirde yukarıda yazılı sıra gözetilmek suretiyle gelen evrak dosyaya konur.

    Dosyaya konulan ve bağlanan her kağıt, müsveddeler de dahil olmak üzere, dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere sıra ile düzgünce yazılır. Her evrakın kapakta aldığı sıra numarası dosyaya konan bu kağıdın üzerine de işaret edilir.

    Davanın cereyanı esnasında ibraz olunan evrakın fazlalaşması neticesi kartonun bu evrakı almayacağı anlaşılırsa 3 numara altında gösterilen evrak, sırasiyle başka bir kartona konur ve bu kartonun üzerine aynı dosya numarası yazılır; ilk teşkil edilen dosyaya eklenir.

    Dosya sağdan başlayarak sola doğru, yukarıda gösterilen sıra tertibi gözetilmek suretiyle ve geliş veya yazılış tarihine göre tertip edilir. Kağıtların kartona bağlanmasında, ortalama konmasına ve bazılarının kartonun yukarı ve aşağı kenarlarından taşmamalarına dikkat olunur.

    Mahkemeye gelen evrakın havalesi ve dağıtılması

    Madde 26- Mahkemeye verilen ve gelen bütün evrak hemen Reis veya hâkime sunulur. Reis veya hâkimin yazılı müsaadesi olmadıkça muhabere evrakı kalemde açılamaz. Reis veya hâkim tarafından havale olunduktan sonra evrak Kalem Şefi veya Muavinine verilir, bunlar evrakı taalluk ettiği işlere göre ödevli yazıcılara verirler. Bu memurlar defter kayıtlarını yaparak evrakı dosyalarına korlar ve icabına göre muameleye tâbi tutarlar.

    Dosyaların hâkimin tetkiki için hazırlanması ve liste

    Madde 27- Muhakeme gününden evvel Reis veya hâkimin tensip edeceği günde dosyalar yazıcı tarafından çıkarılıp hâkimin tetkikine arz olunur. O gün görülecek davalar için sırasiyle okunaklı şekilde tarafların ve vekillerinin isimleri ve muhakeme saati yazılmak suretiyle bir liste tanzim olunur, bu listenin baş tarafına hangi mahkemenin hangi gününe ait olduğu da yazılır ve sabahleyin mahkeme salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır.

    İptidai itiraz dermeyanı halinde yapılacak muamele

    Madde 28- İptidai itiraza dair olan arzuhaller hakkında usulün 223 üncü maddesinde yazılı muamelelerin yapılmasını sağlamak üzere bu arzuhal ve nümunesi hemen dosyası ile birlikte hâkime verilir. Hâkimin reddi halinde Kalem Şefi keyfiyeti reddolunan hâkime bildirir ve hâkimin bu husustaki mütalaasını aldıktan sonra dosyayı merciine verir.

    Tutanakların tertibi

    Madde 29- Tutanaklar kağıdın yalnız bir tarafına yazılır ve her sahifenin başına sıra numarası konur. Yeni açılan bir davanın zaptının tazminine başlanırken sahifenin ortasına mahkemenin ismi ve yeri, altına hâkim veya hâkimlerin isimleri, altına tutanak yazıcısının ve tarafların isimleri ve satır başına geçilerek davanın kısaca mevzu yazılır.

    Her celse için en başa ve sahifenin ortasına bir celse numarası konur, altına yine sahifenin ortasına hâkim veya hâkimlerin isimleri, altına celse tarihi ve satır başına geçirilerek taraflardan gelen ve gelmeyenler yazdırılır.

    Zapta çıkan yazıcının görevleri

    Madde 30- Tutanağın temiz ve okunaklı olarak yazılmasından tutanak yazıcısı mesuldür. Celse sona erdiği zaman tutanak yazıcısı tutanağı hemen imza eder ve hâkime imza etmesi için verir. Aynı günde arka arkaya bir çok davalara bakıldığı halde bütün davaların sonunda tutanakların hepsini birden tutanak yazıcısının imza ile hâkime sunması onun vereceği müsaadeye bağlıdır.

    Mahkemeye ibraz olunan vesikaların kaydiyesi

    Madde 31- Muhakeme esnasında verilen vesikaları, kaydiyesini yaptırmak için veren kimselerden mübaşir kaydiyle ücretleriyle birlikte alır. Öğleden evvel görülen davalarda o gün öğleden sonra görülen davalarda nihayet ertesi günü öğleye kadar mübaşirin verilen vesikaların kaydiyesini yaptırıp o oturumda zapta çıkan yazıcıya vermesi lazımdır. Tutanak yazıcısı tayin olunan müddette dosyasına konulmak üzere tam olarak evrakı mübaşirden teslim almadığı takdirde keyfiyeti Kalem Şefi veya Muavinine bildirir. Aksi halde tutanak yazıcısı da mesuldür.

    Ara kararları mucibince yapılacak muameleler

    Madde 32- Ara kararları üzerine gönderilecek celp kağıtlarının, gıyap kararlarının, talimatların, yazılacak tezkerelerin, yapılacak keşiflerin harç ve masraflarını ödemek üzere iş sahibinin müracaatı halinde tutanak yazıcısı kendisine ödenmesi icap eden harç ve masraf miktarını bildirir ve iş sahibine vezneye veya tahsile memur edilmiş bulunan Kalem Şefi ve Muavinine harç ve masrafları ödedikten sonra zabıtnameye ve bu hususta ittihaz edilmiş bulunan kararın altına, (

    K. Harç

    posta pulu

    K. ücret ödedim) şeklinde bir şerh yazar altına tarih kor ve bu şerhi müracaat sahibine imza ettirir. Yazı bilmeyenlerin hüviyetleri yazılarak sol elinin baş parmağı bastırılır.

    Tezkerelerin, celp kağıtlarının, gıyap karlarının, talimatların yazıldığı ve tarihi tutanak yazıcısı tarafından birinci fıkrada yazılması bildirilen iş sahibinin beyanının altına yazılır ve imza edilir.

    Hukuk ve ticaret mahkemeleri ile tetkik mercilerine, harca tâbi olmayan dilekçe ve lâyihaları ve bunlara ekli bulunmayan belgeleri vermek üzere iş sahipleri tarafından başvurulması halinde de, birinci fıkrada gösterildiği şekilde zabıtname ve bu hususta ittihaz edilmiş bulunan kararın altına, Kalem Şefi veya Muavini tarafından, bunların verildiğini belirten bir şerh yazılır, altına tarih konur ve bu şerh başvurana imza ettirilir. Yazı bilmeyenlerin hüviyetleri yazılarak sol elinin baş parmağı bastırılır.

    Keşif ve tatbikat için avans olarak yatırılan paranın müstehiklerine verilmesi

    Madde 33- Keşif ve tatbikat mahallinde şahit dinleme gibi mahkeme dışında yapılacak muameleler için iş sahibi tarafından evvelce yatırılmış olan ücret, zabıt katibi tarafından vaktinde vezneden veya Kalem Şefi veya Muavininden avans olarak alınır ve muamelenin yapılması sonunda hâkimin izni ile müstehliklerine verilir. Parayı alanları imzaları, taalluk ettiği evrak altına alınır.

    Avans olarak alınan paranın mahsubu yapıldıktan sonra geriye bir miktar para kalırsa o parayı zabıt katibi vezneye yatırır; vezne bulunmayan yerlerde Kalem Şefi veya Muavinine verir. Bu memurlar artan veya kendilerine verilen parayı sahiplerine reddiyat makbuzu mukabilinde geri verirler. Bu işlerin yapılmamasından veya geciktirilmesinden zabıt katibi ve Kalem Şefi ve Muavini mesuldür.

    Noksan ücret gönderilmesi halinde yapılacak muamele

    Madde 34- Askerlik veya adlî müzaherete nailiyet gibi hallerde harç ve masrafları önce ödemekten muaf sayılmamış olan bir kimse tarafından posta ile kaydiyesi verilmemiş bir arzuhal gönderilirse gelen yazının altına kaydiyesinin verilmediği okunaklı bir şekilde yazılır ve alakalının müracaatında muktazi harç ve masrafı ödediği takdirde muameleye tâbi tutulmak üzere dosyasına konur veya saklanır.

    Mahkemeye gelen evrakın tebliğini yapmaya yetmiyecek miktarda pul veya para yollanmışsa gönderilen para taahhütlü bir mektubun gönderilmesine yettiği takdirde, gönderen kimsenin adresine noksan para yolladığı ve bu muamele için muktazi harç ve masraflar gösterildikten sonra gönderdiği paradan posta ücretinin ödendiği de yazılarak daha ne kadar para gönderilmesi icap ettiği kendisine bildirilir.

    Gönderilen pul veya para taahhütlü mektup ücretini ödemeğe yetmez ise bu para emanet olarak kabul edilir; müracaatında alâkalıya geri verilir.

    Harç ve masraflar için avans olarak para yatırabileceği

    Madde 35- Kolaylık olmak için taraflar dilerse o dava dolayısıyle ödemeleri icap edecek harç ve masraflara karşılık olmak üzere peşin bir miktar para yatırabilirler.

    Bu şekilde para yatırılmak istenilirse yazıcı tutanağa (Mahkemenin tarafıma yükleyeceği harç ve masrafları ödemek üzere

    kuruş yatıracağım ve müracaatım olmadan harç ve masraflar bu paradan ödenerek muamelelerin yapılmasını isterim) cümlesini yazarak müracaat sahibinin altına imzasını alır ve yazı bilmediği takdirde sol elinin baş parmağını bastırır.

    Paranın miktarını, yatıracak olan kimse serbestçe tayin eder.

    Bir dava dolayısıyle bu şekilde para yatırılırsa tutanağın başına ve dosyanın kapağına tutanak yazıcısı tarafından (harç ve masraflar için avans olarak

    .kuruş yatırıldı) ibaresi yazılır.

    Avans olarak yatırılmış olan para bitinceye kadar mahkemece verilen kararlar mucibince muktazi muameleleri yaptırmak için iş sahibinin müracaatına lüzum kalmadan zapta çıkan yazıcı doğrudan ara kararı uyarınca yapılması gereken muamele için sarfı muktazi harç ve masrafları vezneden veya Kalem Şefi veya Muavininden alarak muameleyi yapar.

    Bu işi tutanak yazıcısı, kararın verilmesinden iki gün içinde yapmakla mükelleftir. Bu nevi yatırılacak paralar deftere emanet olarak kayıt olunur.

    Tezkereleri gönderme şekli

    Madde 36- Mahkemelerden belli bir hususun sorulması için yazılan tezkereler Reis ve hâkimin müsaadesi olmadıkça Kalemden iş sahiplerine verilemez.

    Alâkalı isterse kendisine yazının gönderme tarih ve numarası bildirilir.

    Reis veya Hâkim tezkerenin elden verilmesine müsaade ederse iş sahibinin zimmet defterine imzası alınır. Aynı zamanda bu müsaade müsveddeye yazılarak tespit olunur.

    Nüfus kayıtlarının tashihine müteallik davalarda veraset senedi istihsali için vaki müracaatlar da kontrat cezasının ödenmesi gereken hallerde yazılan tezkereler ve suret almak için noterlere yazılan tezkereler imza mukabilinde kalemden iş sahiplerine verilebilir; bu hallerde Reis veya Hâkimin müsaadesini almaya ihtiyaç yoktur.

    İş sahiplerinin taleplerinin tespit şekli

    Madde 37- İş sahiplerinin her türlü istemlerinin imzalarıyle tevsiki gerekir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 297 nci maddesi gözetilerek tarafların veya vekillerin mahkeme muamelatında mühür veya herhangi bir aletle imza etmelerine müsaade olunmaz; bu şekilde vaki müracaat üzerine bir muamele yapılamaz.

    Yazı bilmeyenlerin hüviyetleri tespit edildikten sonra istemleri altına sol ellerinin baş parmağı bastırılır.

    Zimmet defterindeki imzalar

    Madde 38- Asliye Vekâletine bağlı dairelerde memurlar, zimmet defterine imza ederken okunaklı olarak isimlerini imzanın üzerine yazacaklardır. Her zaman zimmet defteriyle evrak alınması mutad olan posta ve mümasili dairelerde evrakı teslim alan memurun da ismini imzanın üzerine okunaklı olarak yazmasını C. Müddeiumumiler temin ederler.

    Mahkemedeki dosyaların tetkik şekli

    Madde 39- Hukuk Usulünün 157 nci maddesinde yazılı kimseler dosyayı tutanak yazıcısının yanında okuyabilirler.

    Müracaatın çokluğunda iş durumuna göre Kalem Şefi veya Muavini okumaya bakma işine diğer yazıcıları da memur edebilir.

    Mahkeme dosyalarını incelemek isteyen müfettiş veya herhangi selahiyetli bir memur önce bu yoldaki vazife ve selahiyetini Reis veya Hâkime bildirmesi gerekir.

    Reis veya Hâkimin haberi olmadan Kalem Şefi mahkeme evrakını kimseye gösteremez.

    Senet ve kıymetli evrakın saklanması

    Madde 40- Mahkemeye verilen senetler ve kıymetli evrak, dosyasında bırakılmayarak bu işe tahsis edilen sağlam ve emniyetli yerlerde Kalem Şefi veya Muavini tarafından saklanır. Bu kağıtların bulunduğu zarfa dava dosyası numarası yazılır. Bunların kayıp olmasından Kalem Şefi veya Muavini mesuldür. Bu vesikanın aslına bakılmak icap etmeyen hallerde muhteviyatı bilinmek üzere bir numuneleri dosyaya konulur. Asıllarının görülmesi istenirse bu kağıtlar hâkime verilir; tetkikten sonra yine aynı surette saklanır.

    Tarafların biri ancak Kalem Şefi veya Muavini ve bunların yerlerinden ayrılmış olmaları halinde vekâlet eden kimsenin gözü önünde bu kabil vesikaları tetkik edebilir.

    Geri verilmesi istenilen kağıtlar

    Madde 41- Taraflardan biri mahkemeye verdiği bir vesikanın geri verilmesini ister ise o vesikanın mahiyetine ve dava dolayısıyle verilen hükmün katileşmiş olup olmadığına bakılır:

    1- Geri verilmesi istenilen vesika, tapu senedi, nüfus tezkeresi, resmi müesseselerden alınmış makbuzlar, Devlet Dairelerinden yapılmış tebliğler gibi tarafların imzasını taşımayan bir vesika ise,

    a) Bu dava dosyasıyle verilen hüküm katileşmişse o vesikanın sonradan arandığı zaman bulunmasını sağlayacak tarih, numara, sahife, cilt ve verildiği merci gibi bilgiler ve vesikanın istenip geri alındığı Kalem Şefi veya Muavini tarafından dosyasına yazılarak altı bu memurlar ile vesikayı geri isteyen tarafından imzalandıktan sonra vesika sahibine verilir.

    b) Eğer yukarıda nevi yazılı vesikalar henüz bu hususta karar verilmemiş veya verilmiş olan karar katileşmemiş bir dosyada ise Kalem Şefi veya Muavini onların suretlerini alıkoyarak asıllarını veren kimseye yukarıda yazılı şekilde geri verir.

    2- İadesi istenilen vesika tarafların imzalarını taşımakta ise Kalem Şefi veya Muavini keyfiyeti Reisten veya hâkimden sorar ve bunların emriyle iş yapar.

    Okuyup yazmak bilmiyenlerin verdikleri vesikaları geri almaları

    Madde 42- Okuyup yazma bilmeyenlerin mahkemeye verdikleri vesikaların asıl veya suretlerini almak üzere müracaatlarına istedikleri vesikaları kendilerine verilirken hüviyetleri tespit olunur ve bu cihet dosyasına kayıt olunur.

    Suretler

    Madde 43- Suretler Kalem Şefi veya muavini tarafından tasdik olunarak verilir.

    Teminat akçesinin geri verilmesi

    Madde 44- İhtiyati tedbir ve haciz taleplerinde teminat olarak yatırılan para, banka mektupları, tahviller ve mümasili evrakın, veren kimse tarafından geri verilmesi istenirse, keyfiyeti Kalem Şefi veya Muavini hâkime arz eder; bu hususta mahkemeden alınan kararı infaz ettirmeden, kararı alan kimse ihtiyati haciz veya tedbir kararının infazından vazgeçer ise karşı tarafa tebligata lüzum kalmadan verdiği para veya evrakı hâkimin tasvibiyle geri alabilir. Karar infaza geçildikten sonra iade talebinde bulunursa hâkim usulü veçhile mehil vererek diğer tarafa tebligat yaptırdıktan sonra iadeye karar verir ise Kalem Şefi veya Muavini iadeyi yapar.

    Harç pullarının yapıştırılacağı yer

    Madde 45- Mahkemenin bir kararı mucibince yapılacak bir muamelede ödenmesi icabeden harçlar için vezne olmayan yerlerde harç pulları zapta, bu husustaki kararın altına yapıştırılır. Vezne bulunan yerlerde bu pullar dosyadaki müsveddenin arkasına yapıştırılır.

    Harç ve para cezalarının tahsili

    Madde 46- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu mucibince hükmolunacak para cezalarının ve harçların tahsili için müzekkereleri Kalem Şefi veya Muavini yazar.

    Birleştirilen davalara yapılacak muamele

    Madde 47- Birleştirilmelerine karar verilmiş olan davaların esas defterindeki kayıtlarına bu cihet işaret olunur.

    Diğer bir dava ile birleştirilmesine karar verilen davanın karar numarası birleştirme kararına yazılır ve bu cihet mahkemeden çıkan son kararda gösterilir.

    Ayırma hali

    Madde 48- Bir davada ayırma kararı verilirse ayrılan dava veya davalar mahkemenin esas defterine ayrı kaydedilir.

    Esas defterdeki eski kayıt ile yeni kayıt birbirine bağlanır. İlk kayıt o dosyada kalan kısma münhasır olur; mesela bir kimse evinin üç odasını ayrı ayrı üç kişinin fuzulen işgal ettiğini iddia ile tahliye davası açarsa ve peşin harç olarak da (100) kuruş ödemiş bulunsa, bu halde mahkeme ayırmaya karar verince dava edilenlerden yalnız birine karşı olan tahliye talebi müstakil bir dava olarak ilk kayıtta kalır; ilk kayıt numarası o davaya hasrolunur ve ödenen peşin harç da o davanın peşin harcı olarak kabul edilir. Diğer iki davanın her biri ayrı dava olarak kabul edilir. Diğer iki davanın her biri ayrı dava olarak esas defterine kaydolunur ve her biri için de davacıya ayrıca (100) kuruş peşin harç ödettirilir; yahut davacı, dava edilenden ödünç olarak 500, satış bedelinden geri kalan kısım olarak da ayrıca 500 lira istemiş olsa ve mahkeme bu isteği ayırsa, (1000) lira üzerinden peşin olarak dörtte bir harç alınmış olacağından ayrıca harç alınmağa mahal olmadan ayrılan kısım müstakil olarak kayıt edilir.

    Ayrılan davanın dosyası, ilk dosyada bu kısımlara ait yazıların tamamının tasdikli suretleri konulmak suretiyle yeniden tesis olunur.

    Acele yazılacak kararlar

    Madde 49- Nafaka takdiri ve nüfus ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve veraset belgesi verilmesi gibi müstaceliyeti kabul edilen davalara ait ilâmlar diğerlerinden önce ve çabuk yazılır. Her türlü gecikmelerden vazifeli yazıcılar mesuldür.

    İlâlara yapıştırılacak pullar

    Madde 50- İlâmlara yapıştırılması gereken pullar ilâmı tebliğ etmek isteyen tarafa verilen nüshaya yapıştırılır. Pulları yapıştırmak üzere Temyiz Mahkemesinden gönderilen ilâmlar hakkında da aynı şekilde muamele olunur.

    Peşin yatırılan dörtte bir harcın iadesi

    Madde 51- Davacının peşin yatırdığı dörtte bir harçtan az ilam harcına hükmolunur ve aradaki harcın geri verilmesi istenirse, Kalem Şefi veya Muavini, dilekçenin arkasında veya şifahi müracaata dosyasına peşin yatırılan paradan ilam harcı çıkarıldıktan sonra geri verilmesi icabeden miktarını açık olarak yazar (fazla olan harcın reddi lüzumlu, tahsil edildiği ve emanet sene içinde tahakkuk ederse ait olduğu hesaptan tenzil ve emanet hesabına naklolunarak emanetten red suretiyle ve tahsil edildiği mali sene geçtikten sonra reddi lazım geldiği takdirde reddiyet tertibinden getirilecek tediye emrine müsteniden alâkalılara paranın geri verilmesi lazım geldiği) 7 Haziran 1935 tarihli Maliyenin mütalaasına müsteniden yapılmış olan tamim iktizasından olduğundan, Kalem Şefi veya Muavinlerinin geri vermeden bu usulü gözetmeleri icabederler.

    İlamların tebliği ve tevdii

    Madde 52- Kalem Şefi veya Muavini ilâmları taraflara tebliğ eder. İlâm, vekille temsil edilen davalarda taraflardan birinin vekilinin müracaatı üzerine vekile, aksi takdirde asile, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 392 nci maddesindeki esaslara uyugun şekilde makbuz mukabili verilir.

    Bu makbuzun tarih ve sayısı da esas defterinin mahsus sütununa kaydolunur.

    Temyiz Mahkemesine müracaata yapılacak muameleler

    Madde 53- Mahkeme hüküm ve kararları temyiz edilir ve fakat kanuni temyiz harç ve resimleri temyiz eden tarafından ödenmemiş olursa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434 üncü maddesi gereğince muamele yapılır.

    Şöyle ki: Kalem Şefi veya Muavini, temyiz edenin gerekli harç ve resimleri ödemediğini hemen Reis veya Hâkime bildirir. Reis veya Hâkim, gerekli harç ve resimlerin verilmesi için bir müddet tayin eder. Bu müddet içinde paranın ödenmesi lüzumu Kalem Şefi veya Muavini tarafından temyiz edene yazı ile bildirilir. İlgili taraf işbu harç ve resimleri tayin edilen müddet içinde ödemezse 434 üncü madde gereğince gerekli karar verilmek üzere dosya Temyiz Mahkemesine gönderilir.

    Dosyanın Temyiz Mahkemesine gönderilmesi için gerekli posta ücretinin verilmemesi halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 414 üncü maddesi kıyasen tatbik olunur.

    Şöyle ki: Kalem Şefi veya Muavini, temyiz edenin gerekli posta ücretini tediye etmediğini hemen Reis veya Hâkime bildirir Reis veya hâkim, 414 üncü madde hükmünü kıyas yolu ile tatbik ederek alâkalıya bu ücreti ödemesi için muayyen bir mehil tayin eder. Bu müddet içinde paranın ödenmesi lüzumu Kalem Şefi veya Muavini tarafından alâkalıya yazı ile bildirir. İlgili taraf tayin edilen müddet içinde posta ücretini ödemezse, dosya Reis veya Hâkime tevdi olunur. Reis veya hâkim Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 414 üncü maddesi hükmü ile 24.12.1941, 5.1.1949 tarih ve 9/32, 32-1 sayılı tevhidi içtihat kararları gereğince alâkalının temyiz yolundan sarfınazar etmiş olduğuna karar verir.

    Temyiz harç ve resimleri ödendikten ve diğer tarafa tebliğ olunan temyiz dilekçesinin cevabı geldikten veya belli süre geçtikten sonra posta masrafları da verilmişse dosya, üç gün içinde tertiplenerek Temyiz Mahkemesine gönderilir.

    Temyiz Mahkemesine gönderilecek olan dosyaların, Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair olan kanunun 5859 sayılı Kanunla tadil edilen 3 üncü (şimdi Yargıtay Kanununun 14 üncü) ve aynı kanunun 5 inci (şimdi, Yargıtay Kanununun 17/1 inci) maddelerine tevfikan Temyiz Mahkemesi Hukuk Daireleri Reisleri heyetince dairelerin vazifeleri mevzuunda yapılan değişiklikler ve vekâlet tamimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle alâkalı temyiz dairelerine noksansız olarak sevki sağlanır.

    Bu dava dosyaları Temyiz Mahkemesine sevk edilmeden evvel Hâkim veya Reis tarafından gözden geçirilir.

    Gecikmelerden ve dava dosyalarının noksan olarak veya alaka veya münasebeti olmayan temyiz dairelerine gönderilmesinden Hâkim veya Reis, vazifeli memurlar ile Kalem Şefi veya Muavini mesuldür.

    İlâm harcının tahsili

    Madde 54- Hükmün verildiği halde tarafların ilâm almalarından dolayı Harçlar Kanununun 119 (492 s. Harçlar Kanununun 130) uncu maddesi mucibince ilâm harcının tahsili için Maliyeye müzekkere yazılmışsa, esas defterine müzekkerenin yazıldığı tarih işaret olunur.

    Bundan sonra, kendisine harç tahmil edilmiş olan tarafın ilâm almak üzere müracaatı halinde Maliyece harcın tahsil edildiğine dair vesika ibraz etmesi kendisinden istenerek ancak bu vesikanın veya makbuzu ibraz etmesinden sonra ilâm sureti verilir.

    Kendisine harç tahmil edilmemiş olan tarafın ilâm sureti almak üzere müracaatı halinde dahi aynı hüküm caridir.

    Bozma ilâm harçlarının tahsili

    Madde 55- Bir hüküm bozularak Temyiz Mahkemesinden geri geldiğinde bozma ilâmında yazılı harçlar 5887 sayılı Harçlar Kanununun 119 (492 s. Harçlar K.nun 130) uncu maddesinde tespit olunan iki ay zarfında ödenmemiş ise, Kalem Şefi veya Muavini bu müddeti takip eden 15 gün içinde bunların, harca mevzu muameleyi talep edenden tahsili lüzumunu Maliyeye bir tezkere ile bildirir.

    Sene sonunda devir yapılamıyacağına dair

    Madde 56- Mahkemelere gelen iş miktarını kolayca bilmek ve numara değişikliği yüzünden çıkan karışıklıkları önlemek için yıl sonunda henüz bir hüküm ve karara bağlanmamış olan davalar yeni yıl defterine devir suretiyle kayıt olunamaz. Yıl sonunda o yıla ait esas defterinin sonuna gelen işlerden ne kadarının hüküm ve karara bağlanmış ve ne kadarının yeni seneye devredilmiş olduğu toptan yazılmakla beraber devir olunanların sıra numaraları bir cetvel halinde gösterilir.

    Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesi uyarınca yenileninceye kadar muameleden kaldırılmasına karar verilmiş olup da henüz altı ay (şimdi bir ay) geçmemiş olan dava dosyaları da hüküm ve karara bağlanmamış olan dava dosyaları arasında gösterilerek yeni yıl defterine geçirilmezler ve bu davalar altı ay (bir ay) içinde yenilenirse, yeni esas numarasına kayıt olunmaz, eski defter kaydı üzerinden muamele görür. Muameleden kaldırılmasına karar verilmiş olup da aradan altı ay (bir ay) geçmiş olan davalar yeniden arzuhal ve harç verilmek suretiyle kayda tâbi olunduklarından, karara bağlanmış evrak arasında gösterilir ve muameleden kaldırılmaya dair olan karar numuneleri mahkemenin hüküm ve kararlarına mahsus kartona konulur. Bu kabil davaların sözü geçen kanun maddesinde yazılı usul veçhile yenilendiği ve harcı verildiği surette esas defterinde yeni numaraya kaydı yapılır.

    Esas defterine eskiden kayıtlı olan ve sonra yeni numaraya nakil edilmiş bulunan davalara ait dosya kayıtları, bu numaraların karşılıklı gösterilmesi suretiyle birbirine bağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    İş cetvelleri beyanı

    Madde 57- İş cetvellerinde mahkemede görülmekte olan davaların ne kadarının Temyiz Mahkemesinden bozularak gelen davalar olduğu ayrıcı gösterilir.

    Katiplerin ehliyetinin tetkiki

    Madde 58- 947 senesi Ocak ayının sonuna kadar Reis veya Hâkimler yanlarındaki Kalem Şefi ve Muavinleri ve yazıcıları yazılı olarak bu Yönetmelikten imtihan edeceklerdir.

    Bu imtihanda yeter derecede cevap veremeyenler üç ay sonra yeniden imtihan edilecektir.

    İmtihan kağıtları bu memurların dosyalarında saklanacak ve kazandıkları dereceler yükselmelerinde gözönünde tutulacaktır.

    Kalem memurlarının hâkime karşı ve hâkimin Hâkimler Kanununa göre mesuliyeti

    Madde 59- Reis veya Hâkimler ve icabında Müddeiumumiler bu Yönetmelik hükümleriyle vekâlet tamimlerinin tatbikini temin ederler.

    Bu yönetmelik hükümleriyle kendilerini ilgilendiren Vekâlet tamimlerine aykırı hareketleri görülen Hâkim veya Reisler hakkında Hâkimler Kanunu hükümleri dairesinde muamele yapılır.

    Bu Yönetmeliğin ve kendilerini alâkadar eden Vekâlet tamimlerinin tatbik olunmamasından dolayı Kalem Şefi veya Muavinleri ve bütün memurlar, yanında bulundukları Reis veya Hâkime veya Müeddeiumumiye karşı mesuldürler.

    Dosya usulü hangi mahkemelerde tatbik olunur.

    Madde 60- Dava evrakını koymak için kartonlar Vekâletçe hazırlanarak şimdilik münhasıran Asliye Hukuk ve Ticaret ve Asliye Ceza ve Ağır Ceza işlerinde bakan mahkemeler ile Sorgu Hakimliğine gönderilecektir. Sonra bu kartonlar bütün mahkemelerce teşmil edilecektir.

    Yürürlük tarihi

    Madde 61- 1 Ocak 1947 tarihinden başlamak üzere açılacak davaların bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre dosyaları tertip olunur.

    Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte elde bulunan davalar hakkında, dosyanın tertip şekline müteallik hükümler müstesna olunmak üzere diğer hükümleri tatbik olunur.

    Mevzuat Kanunlar