CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 28/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25980

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelden 5 inci Maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

    Kurum: Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri ile eğitim merkezlerini,

    Eğitim merkezi: Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak yazılı sınavı,

    Sınav kurulu: Yaptırılacak görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

    Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tâbi tutulmaksızın girecekleri sınavı,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlük teşkilatında çalışılan süreler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) (Değişik alt bend: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./2. md.) Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik şube müdürü,

    2) (Değişik alt bend: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./2. md.) İdare memuru, denetimli serbestlik büro şefi,

    3) İnfaz ve koruma başmemuru.

    b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu;

    1) Eğitim uzmanı,

    2) Eğitim rehberi.

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Sayman,

    2) Memur, santral memuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, veznedar, tahsildar, satın alma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni, şoför.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Öğretmen, kütüphaneci, programcı, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, veteriner, diyetisyen, sağlık memuru, hayvan sağlık memuru, gemi adamı.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./3. md.)

    Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./4. md.)

    Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Ceza infaz kurumu müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Ceza infaz kurumunda, idare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

    3) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile ceza infaz kurumu müdürlüğü görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

    4) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

    b) Denetimli serbestlik şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Denetimli serbestlik büro şefi olarak en az üç yıl, kurumda sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı veya öğretmen olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,

    3) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile denetimli serbestlik şube müdürlüğü görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

    4) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

    c) İdare memurluğu kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) İnfaz koruma memurluğunda geçen süre dahil infaz koruma başmemuru, cezaevi katibi veya infaz ve koruma memuru olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,

    d) Denetimli serbestlik büro şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen veya infaz ve koruma başmemuru olarak en az üç yıl, infaz ve koruma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni veya cezaevi kâtibi olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,

    3) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile denetimli serbestlik büro şefliği görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

    4) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

    e) Eğitim uzmanı ve eğitim rehberi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Öğretmen olarak en az üç yıl hizmeti bulunmak,

    f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, satın alma memuru, veznedar veya tahsildar olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

    3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

    g) İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) En az üç yıl infaz ve koruma memuru olarak çalışıyor olmak,

    3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

    4) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile infaz ve koruma başmemurluğunu yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

    h) Ambar memuru, memur, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, şoför, santral memuru, satın alma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./5. md.)

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,

    c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./6. md.)

    Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Öğretmen, kütüphaneci, mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, veteriner, eczacı, diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

    1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

    2) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölümlerden mezun olmak,

    b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) İki programlama dilini bilmek,

    c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

    d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    e) Sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1) Sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru unvanlarını veren fakülte, yüksek okul veya ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    f) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

    2) Kaptanlık unvanı veren bir yüksek okul mezunu olmak ya da kaptan veya gemi adamı yeterlilik belgesine sahip olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./7. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, 13 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

    Ancak zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Duyuru

    Madde 11 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./8. md.)

    Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıf, unvan derecesi ve adedi sınav tarihinden en az kırk beş gün önce personele duyurulur.

    Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 12 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./9. md.)

    Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulları tarafından incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitim programlarını Genel Müdürlük hazırlar ve buna göre eğitimlerini yaptırır. Genel Müdürlükçe, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve hazırlanması düşünülen eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Uygun görüş alınması hâlinde, anılan Başkanlık yahut uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile müştereken görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimine, ataması adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılan personel için, öncelikle adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurular arasından seçim yapılır. Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurulardan, aranan şartları taşıyan münhal kadronun üç katı kadar aday bulunamadığı takdirde eksiklik diğer komisyonlardan başvuran ve şartları taşıyan adaylar arasından tamamlanır. Ancak ataması Bakanlıkça yapılan personel için bu hüküm uygulanmaz.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 13 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./10. md.)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler,

    g) Etik davranış ilkeleri,

    h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

    Düzenlenecek eğitim programında, (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri personel eğitiminden sorumlu Daire Başkanlığınca yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 14 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./11. md.)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Genel Müdürlük tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren, bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca adli ve idari işlem yapılır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Katılım belgesi

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimi programlarına alınanlara katılım belgesi verilir. Katılım belgesi Genel Müdürlüğün personel eğitiminden sorumlu daire başkanlığınca düzenlenir ve Genel Müdür tarafından imzalanır.

    Sınav kurulları

    Madde 16 - Sınav kurulları;

    a) Ataması Bakanlığa ait personel için; Genel Müdürün başkanlığında personel veya eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısı ve daire başkanı ile iki tetkik hâkiminden,

    b) Ataması adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına ait personel için; adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı ve üyelerinden,

    oluşur.

    (a) bendinde gösterilen sınav kurulunun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığınca yerine getirilir.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurullarının görevleri

    Madde 17 - Sınav Kurullarının görevleri şunlardır:

    a) Atanacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 18 - (Değişik fıkra: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./12. md.) Sınav kurulları, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./13. md.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılanlar, sınav sonuçlarına, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içinde, yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazı, sınavı yaptırdığı kuruma iletir. Sınavı yapan kurum on gün içinde incelemesini yaparak sonucu sınav kuruluna bildirir. Sınav kurulu itiraz üzerine verilen kararı ilgiliye tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında süresiz olarak; sınavda başarısız olanlara ait belgeler ile sınavla ilgili diğer belgeler, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla, sınav kurullarınca bir sonraki sınava kadar saklanır. Diğer belgelerin saklanması hakkında Adalet Bakanlığı'nın ilgili arşiv yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 21 - (Değişik madde: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./15. md.)

    Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre, üç ay içinde boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) 13 üncü maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Başarı sıralamasında ilk üçe girenlerin görev yeri tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

    Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde sayılan en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucuna göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    d) (Ek bent: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./16. md.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    e) (Ek bent: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./16. md.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Naklen Atamalar

    Madde 24 - Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşü dikkate alınarak belirlenir.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca daha önce atananların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 27 - 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, ilanları yapılan ve devam eden görevde yükselme eğitimleri için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    EK-1 (Mülga form: 17/09/2011 - 28057 S.R.G. Yön./17. md.)

    Mevzuat Kanunlar