TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE DAİRE DIŞINDA YAPILACAK TAPU İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR İLE BU İŞLEMLERDEN ALINACAK TAZMİNATIN MEMURLAR ARASINDA DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Tapu Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinde Uyulacak Esaslar İle Bu İşlemlerden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtımına İlişkin Yönetmelik

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 22/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25974

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tapu müdürlüklerince, ilgililerin isteği üzerine, bir hakkın tesisi, tadili veya terkini gibi tapu işlemlerinin daire dışında yapılması halinde uyulacak esaslar ve birinci derece Devlet memurunun işlemin yapıldığı bütçe yılında almakta olduğu geçici görev yolluğunun 2/3'ü nispetinde tahsil edilerek, emaneten mal sandığına yatırılan tazminat miktarının, Hazineye ayrılan yarısı dışındaki diğer yarısının ilgili tapu memurları arasında dağıtım usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, tapu müdürlüklerince daire dışında yapılacak tapu işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar ile ilgili tapu memurlarının alacakları tazminatın tespiti ve dağıtımı esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 492 sayılı Harçlar Kanununun değişik 70 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tazminatın Tespiti ve Dağıtım Esasları

    Tazminatın tespiti

    Madde 4 - Personele dağıtılacak tazminatın matrahı, her yıl Bütçe Kanunuyla kabul edilen birinci derece Devlet memurunun almakta olduğu geçici görev yolluğunun 2/3'ü oranında ilgililerden tahsil edilen miktarın 1/2'sidir.

    Unvan puanları

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 24/04/2011 - 27914 S. R.G. Yön./2. md.) Tazminat, daire dışında yapılan işlemde fiilen hizmetleri geçen ilgili memurlar arasında unvanlarına göre tespit edilen puan esas alınarak aşağıda açıklandığı şekilde dağıtılır.

    a) Tapu Müdürü

    ..

    ..

    20

    b) Tapu Müdür Yardımcısı

    18

    c) Diğer memurlar.

    .

    .15

    Unvanların hizalarındaki puan, tapu müdürlüğündeki o unvanlı memur sayısı ile çarpılarak toplam puan tespit edilir. Daha sonra dağıtılacak tazminat miktarı toplam puana bölünerek (1) puan karşılığı Türk Lirası tespit edildikten sonra, bu rakam, unvan karşılığı puanla çarpılarak o memura ödenecek miktar belirlenir.

    Tapu sicil müdürüne, o yer müdür yardımcısı veya başka unvanlı bir memur vekalet ediyor ise, sadece müdürün puanından yararlanır.

    Müdürlükte mevcudu olmayan unvan hesaplamaya dahil edilmez.

    Tazminattan yararlanamayacaklar

    Madde 6 - Tazminattan işlemin yapılmasında fiilen çalışan memurlar yararlandığından, izinli veya raporlu olan memurlar bu süre içerisinde tazminattan istifade edemezler.

    Geçici personel

    Madde 7 - Geçici görevli olarak çalışan memurlar, sadece geçici olarak görev yaptıkları müdürlükteki işin tazminatından yararlanırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşlemin Daire Dışında Yapılmasının Usul ve Esasları

    Tazminatın esası

    Madde 8 - Akdi gerektiren işlemlerde iki memurun daire dışına çıkması halinde her memur için ayrı ayrı tazminat yatırılır.

    Birden fazla işlemde tazminat

    Madde 9 - Birbiri ile bağlantılı birden çok talep için aynı yere gitmek üzere daire dışına çıkıldığında bir tek tazminat, birbiri ile bağlantılı olmayan ayrı resmi senet düzenlenmesi, ayrı tescil talebinin alınması gibi her biri ayrı işlemleri gerektiren taleplerde ise her talep için ayrı tazminat yatırtılır.

    Personel yönünden uygulama

    Madde 10 - Tek memurlu tapu müdürlüklerinde daire dışında işlem yapılamaz. İki memurlu müdürlüklerde müdür veya vekalet eden yetkili memur daireyi terk edemeyeceğinden akdi icap ettiren işlemlerde biri diğerine yetki vererek tek memurla daire dışında işlem yapılır.

    İkiden fazla memurlu müdürlüklerde akdi gerektiren işlem için daire dışına gidilmesi halinde genel iş durumu dikkate alınarak iki memur görevlendirilir.

    Çalışma saatleri yönünden uygulama

    Madde 11 - Daire dışında işlem yapılması çalışma saatleri içerisinde olmalıdır. Bu husus düzenlenen resmi senet veya tescil belgesinde belirtilir. Uzak yere gidilmesi sebebiyle çalışma saatleri içerisinde daireye dönülmez ise ertesi çalışma günü açılan yevmiye defterinin ilk sırasına kaydedilmekle birlikte yevmiye defterinin düşünceler kısmında işlemin yapıldığı tarih ve saat belirtilir.

    Birden fazla müdürlük bulunan yerlerde uygulama

    Madde 12 - Belediye sınırları içerisinde birden fazla tapu sicil müdürlüğü bulunan yerlerde o şehir belediye sınırları içinde kalmak kaydı ile müdürlükler kendi bölgeleri dahilinde daire dışında işlem yapabilirler.

    Büyük şehir statüsüne tabi metropoliten alan veya birden fazla tapu müdürlüğü bulunan il veya ilçe sınırları içerisinde kalan taşınmaz mallara ilişkin taksim, trampa, müşterek ipotek ve benzeri işlemler, taşınmaz malların bulunduğu tapu sicil müdürlüklerinden talep edilen herhangi birisinde karşılanır.

    Takyidatların durumu

    Madde 13 - İşlem yapmak üzere daire dışına gidildiğinde, gidilecek yerin adresi ve varsa telefon numarası dairece bilinmelidir. Daire dışına çıkıldıktan sonra işleme konu taşınmaza ilişkin her hangi bir takyit geldiğinde yevmiye defterine kaydedilip, telefon edilerek veya memur gönderilerek durum en seri şekilde istem için daire dışına giden görevlilere duyurulur. Takyit, işleme engel ise işlem yapılmayacak, engel değil ise, ilgililerin bilgisine sunularak işlem ikmal edilecektir.

    İşlemden vazgeçilmesi

    Madde 14 - Daire dışında istenilen yere gidilmekle beraber, işlemden vazgeçilmesi, ertelenmesi, işleme engel bir takyidin ulaşması gibi herhangi bir nedenle işlemin tamamlanamaması, emaneten yatırılan paranın geri verilmesini gerektirmez.

    Ancak, istenilen yere gidilmekten vazgeçilmesi hallerinde yatırılan para ilgilisine usulünce iade edilir.

    Görevden ayrılma

    Madde 15 - İşlemlerin yapıldığı tarihlerde o müdürlükte çalışıp da daha sonra başka yere atanan, emekli olan, istifa eden veya başka bir kuruma geçen memur, çalıştığı tarihe kadar birikmiş tazminattan istifade eder.

    Talep ve vasıta temini

    Madde 16 - İlgililerin işlemin daire dışında yapılması yönündeki istekleri, başvuru fişinin uygun bir yerinde imza altına alınmalıdır. Daire dışına gidilecek yer, vasıta gerektiriyor ise uygun vasıta ilgilisince temin edilir. Bu durumda dairedeki esas işin aksatılmaması için gerekli tedbir alınacaktır.

    Personel görevlendirilmesi

    Madde 17 - (Değişik madde: 24/04/2011 - 27914 S. R.G. Yön./3. md.)

    Daire dışında yapılacak tapu işlemi akdi gerektiriyor ise, tapu müdürlüğünde işlem yapan memurlardan ikisi, akdi gerektirmiyor ise birisi tapu müdürü tarafından görevlendirilir. Çok önemli gördüğü işler hariç olmak üzere tapu müdürünün daire dışına gitmesi gerekli değildir.

    Yetki verilmesi

    Madde 18 - Daire dışına gidecek memur veya memurlara müdür tarafından yetki verildiği, akitli işlemlerde resmi senedin, akitsiz işlemlerde tescil istem belgesinin uygun bir yerine yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

    Tazminatın tahakkuk ve tahsili

    Madde 19 - Tazminatın tahsili için müdürlükçe 3 nüsha tahakkuk fişi düzenlenerek mal sandığına yatırılması temin edildikten sonra, bir nüshası iş sahibinde kalacak, diğer nüshası ve vezne alındısı dairede bırakılacak, bunlardan tahsilat fişi işlemli evrak arasına konulacak, vezne alındısı ise tazminatın dağıtımına esas olmak üzere ayrı bir klasörde muhafaza edilecektir.

    Tahsil edilen tazminata ait vezne alındıları işlemin tamamlanmasını müteakip özel defterine kaydedilir.

    Toplanan tazminatın dağıtılmak üzere mal sandığından çekilmesi sırasında defterdeki kayıt listeye dönüştürülerek listenin bir sureti ve klasördeki vezne alındıları bir yazıya bağlı olarak saymanlığa götürülür. Herhangi bir nedenle tahsil edilen tazminatın iade edilmesi durumunda tahsilat fişinin bir nüshası saymanlığa yönelik iade yazısına bağlanarak imza karşılığında ilgilisine verilir.

    Yürürlük

    Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar