KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 20/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25972

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Kadının Statüsü Genel Müdürünü,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlükte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Unvan değişikliği sınavı : Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara atanmak için yaptırılacak yazılı sınavı

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve unvanları aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü,

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri,

    c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici,

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı,

    2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Sekreter, Şoför.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Teknisyen.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Genel Müdürlükte geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

    b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

    2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

    4) Çözümleyici, Programcı, Ayniyat Saymanı, Kütüphaneci, Mütercim, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Memur görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmamak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    4) Genel Müdürlükte programcı unvanında olmak üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

    6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlükte Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    e) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

    4) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    f) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

    4) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    g) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

    2) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmamak,

    4) En az üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartları

    Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Son sicil notu 70 puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların diğer bölümlerinden mezun olanlardan KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,

    3) Son sicil notu 70 puandan aşağı olmamak,

    4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    3) Son sicil notu 70 puandan aşağı olmamak,

    4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    2) Son sicil notu 70 puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30) ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Boş kadroların ilanı ve başvuru

    Madde 10 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

    Eğitime katılacak personel duyuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak birimine başvurur.

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş (15) gün önce Genel Müdürlük tarafından duyurulur.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - Duyurudan itibaren bir hafta içerisinde başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik EK-1' indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Puanların eşitliği halinde sırayla hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Genel Müdürlükçe Devlet Personel Başkanlığının onayı alınarak, Devlet Personel Başkanlığı veya başka bir kamu kurum ve kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 13 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Genel Müdürlük tarafından görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren görevde yükselme sınavı, bir ay içinde ilgili kurumlardan birine yaptırılır.

    Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Sınav kurulu

    Madde 15 - Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının başkanlığında, Daire Başkanları, Uzmanlar veya Şube Müdürlerinden seçilecek bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş (5) üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle her üyenin yedeği de tespit edilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan kararlar kesindir.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 16 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların kaynağını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 17 - Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 18 - Sınava katılanlar, sınav sonucunun kendilerine tebliğinden itibaren on (10) gün içinde yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç on beş (15) gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

    Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında saklanır.

    Sınavların ertelenmesi, geçersiz sayılması

    Madde 20 - Sınava giriş belgesine esas olmak üzere doldurulan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

    Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

    Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

    Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılır.

    Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 21 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara üç (3) ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1'indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı görev grubunun içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Naklen atamalar

    Madde 23 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak ilk görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavında görev grupları içerisinde atanabilecek kadrolar için öngörülen Genel Müdürlükte iki yıl çalışma süresi şartı yeterli başvurunun bulunmaması halinde dikkate alınmaz.

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar