ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 10/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25962

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ulaştırma Bakanlığında çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Ulaştırma Bakanlığı Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında çalışan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin ve üst disiplin amirleri

    Madde 4 - Ulaştırma Bakanlığı Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, Merkez Teşkilatı için EK-1 ve Taşra Teşkilatı için EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar