SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25942

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünü,

    Danışma Birimleri: Hukuk Müşavirliği ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,

    Merkez Müdürü: Kurum merkez teşkilatında görev yapan Döner Sermaye Merkez Müdürünü,

    Şube Müdürü: Genel Müdürlük merkez birimleri ve taşra teşkilatı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde görev yapan Şube Müdürlerini,

    Sosyal Hizmet Kuruluşu: 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde sayılan kuruluşları,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

    (Ek tanım: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\1.mad) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Ek tanım: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\1.mad) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet Grupları

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 22/10/2005-25974 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmelik kapsamında, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3), (b) bendinin (1) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolar hariç olmak üzere görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına * tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu

    1) Daire Başkanı, Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı,

    2) İl Müdürü,

    3) İl Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı,

    4) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Kuruluş Müdürü, Şube Müdürü,

    5) Kuruluş Müdür Yardımcısı,

    6) Şef,

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu

    1) 1. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri,

    c) (Değişik bent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/1.mad) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu

       1) Araştırmacı,

       2) Eğitim Uzmanı,

    d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

    1) Çözümleyici,

    e) İdari Hizmetler Grubu

    1) Yurt Yönetim Memuru, Ayniyat Saymanı, Döner Sermaye Saymanı,

    2) Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Şoför, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf,

    g) Destek Hizmetleri Grubu

    1) Bakıcı Anne, Terzi, Aşçı, Berber, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Bekçi, Hizmetli, (Ek ibare: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\2.mad) Çocuk Bakıcısı

    (Değişik fıkra : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/1.mad) Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

       1) İstatistikçi, Mütercim, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Öğretmen, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laborant, Çocuk Eğiticisi, Programcı, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Din Görevlisi.

    Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - Sınava tabi olmadan görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar:

    a) 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Kurumda en a z iki y ıl Hukuk Müşaviri veya Avukat olarak görev yapmış olmak,

    b) Çocuk Hizmetleri, Gençlik Hizmetleri, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Özürlü Bakım Hizmetleri, Sosyal Yardım Hizmetleri ile Aile - Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak, tercihan sosyal hizmetler alanında öğrenim görmüş olmak,

    c) Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları Dairesi ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak,

    d) Yapı İşleri Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların mimarlık veya mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,

    e) Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı olarak atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak, tercihan sosyal hizmetler alanında öğrenim görmüş olmak,

    f ) Döner Sermaye Merkez Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak,

    g) İl Müdürü olarak atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 16/06/2011 - 27966 S.R.G. Yön./1. md.) İl Müdür Yardımcısı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Diyetisyen, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak,

    h) İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 16/06/2011 - 27966 S.R.G. Yön./1. md.) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Şef, Ayniyat Saymanı, Yurt Yönetim Memuru, Tekniker veya Programcı kadrolarında görev yapmış olmak,

    2) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak,

    ı) İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak,

    i) İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksek okulların İşletme, İktisat, İş İdaresi veya Maliye bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Değişik altbent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/2.mad) En az iki yıl Şef, Döner Sermaye Saymanı, Ayniyat Saymanı, Yurt Yönetim Memuru, Tekniker veya Programcı kadrolarında çalışmış olmak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) (Mülga bend: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\4.mad)

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (Değişik madde : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/3.mad)

    Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

       a) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az bir yıl Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Öğretmen, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Mühendis, Mimar kadrolarında görev yapmış olmak,

       2) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak,

       b) Kuruluş Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) (Değişik bent: 16/06/2011 - 27966 S.R.G. Yön./2. md.) En az bir yıl Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Diyetisyen, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak,

       2) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak,

       c) Kuruluş Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

        1) (Değişik bend: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\4.mad) Kurumda en az iki yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Din Görevlisi, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, İstatistikçi, Laborant, Şef, Ayniyat Saymanı, Yurt Yönetim Memuru, Tekniker veya Programcı kadrolarında görev yapmış olmak,

       2) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak,

       d) Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

       2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yıl görev yapmış olmak,

       e) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) Dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

       f) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

       1) Dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

       g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) Bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olmak,

       2) Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az iki işletim sistemini bilmek,

       3) Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az iki programlama dilini bilmek,

       h) Şef kadrolarına atanabilmek için;

       1) Kurumda Sağlık Memuru, Laborant, Çocuk Eğiticisi, Teknik Ressam, Teknisyen, Din gö   revlisi, Memur, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf veya Şoför olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak,

       2) Kurumda Bakıcı Anne, Terzi, Aşçı, Berber, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Bekçi, Çocuk Bakıcısı veya Hizmetli kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

       3) Fakülte veya iki yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak,

       ı) Yurt Yönetim Memurluğu, Ayniyat Saymanlığı ve Döner Sermaye Saymanlığı kadrolarına atanabilmek için;

       1) Kurumda Sağlık Memuru, Laborant, Çocuk Eğiticisi, Teknik Ressam, Teknisyen, Din görevlisi, Memur, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf veya Şoför olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak,

       2) Kurumda Bakıcı Anne, Terzi, Aşçı, Berber, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Bekçi , Çocuk Bakıcısı veya Hizmetli kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

       3) Fakülte veya iki yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

       i) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) Bilgisayar işletmenliği alanında eğitim veren orta öğrenim kurumlarından mezun olanlar hariç Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

       2) En az orta öğrenim mezunu olmak,

       j) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) Bilgisayar alanında eğitim veren orta öğrenim kurumlarından mezun olanlar hariç Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar belgesine sahip olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

       2) En az orta öğrenim mezunu olmak,

       k) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Memur, Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;

       1) Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

       2) En az orta öğrenim mezunu olmak,

       l) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

       1) Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak, daktilo kullanım belgesine sahip olmak (Ticaret Lisesi mezunlarında bu şart aranmaz),

       2) En az orta öğrenim mezunu olmak,

       m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

       2) En az orta öğrenim mezunu olmak

       gerekir.

    3) (Ek alt bend : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\1.mad) Yapı İşleri Daire Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü kadrolarının en az ikisinin Mimarlık veya Mühendislik Fakültelerinden mezun olanlar arasından atanması esastır.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - (Değişik madde: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\6.mad)

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Unvan değişikliği sınavına katılabilmek için kurum personeli olarak halen çalışıyor olmak,

    gerekir.

    Doktora öğrenimini bitiren personel; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen hizmet ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla Uzman veya aynı düzey görev ile daha alt düzey görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) (Mülga bent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/4.mad)

    b) İstatistikci olarak atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,

    d) (Değişik bent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/4.mad) Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Sosyolog, Diyetisyen, kadrolarına atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bend: 01/03/2008 - 26803 S. R.G. Yön./3. md.) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı en az 400 saat süreli bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak.

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    g) Mühendis, Mimar kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

    ı) Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laborant, Çocuk Eğiticisi, Teknik Ressam, Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bend: 22/10/2005-25974 S.R.G. Yön/3.mad) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    i) (Değişik bent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/4.mad) Din Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

       1) İlahiyat Fakültesi veya İmam Hatip Lisesi mezunu olmak

    j) (Ek bend: 01/03/2008 - 26803 S. R.G. Yön./3. md.) Öğretmen olarak atanabilmek için;

       1) Öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlk Öğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve Yabancı Dil Öğretmenliği için Yabancı Dil Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarı ile tamamladığına ilişkin belge sahibi olmak.

       2) Mezun olduğu yüksek öğretim programının Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak.

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (Değişik madde: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\7.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere, toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

    Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    İkinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Adayların eğitime devam durumları ve izin takipleri Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığınca yürütülür.

    Duyuru

    Madde 12 - (Değişik madde: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\8.mad)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az kırk beş gün önce bütün personele; eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara birimleri aracılığı ile en az on beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Başvuru ve başvuruların incelenmesi

    Madde 13 - Görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru üzerine, başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisinden görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri aracılığıyla Sosyal Hizmetler ve Eğitim Merkezi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları 14 üncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 14 - (Değişik madde: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\9.mad)

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli bulunması halinde ise başvuru şartlarını taşıyan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başvuruda bulunanların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları ile eğitim programına katılacakların tespiti İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının başkanlığında İnsan Kaynakları Dairesi ve Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığından ikişer yetkili personelden; Sınav Kurulu Başkanının teklifi, Genel Müdürlük Onayı ile oluşturulacak beş kişilik bir Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon tarafından hazırlanan aday listeleri Sınav Kurulu Başkanlığına teslim edilir.

    Görevde yükselme eğitimi programları, kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar.

    2) Temel hak ve ödevler.

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

    f) (Değişik bend: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\10.mad) Halkla ilişkiler,

    g) (Değişik bend: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\10.mad) Etik davranış ilkeleri,

    h) (Ek bend: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\10.mad) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri ve Kurum hizmet alanına ilişkin konular.

    (Değişik fıkra: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\10.mad) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (Mülga fıkra: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\10.mad)

    Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    (Ek fıkra: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\10.mad) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Görevde yükselme ve Unvan değişikliği sınavları ve şekli

    Madde 16 - (Değişik fıkra: 01/03/2008 - 26803 S. R.G. Yön./4. md; Değişik fıkra: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\11.md) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı olarak yapılır. Sınavlar, Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınav ücreti adaylar tarafından karşılanır. Görevde Yükselme eğitimi ve sınavına katılan personel eğitim ve sınav süresince görevli sayılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına (Ek ibare: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\10.mad) ,Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    (Değişik fıkra: 01/03/2008 - 26803 S. R.G. Yön./4. md.) Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavlarında yüz puan üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    (Ek fıkra: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\11.mad) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir nedenle katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    Sınav kurul

    Madde 17 - Görevde yükselme eğitimi ve sınavlarında oluşturulacak Görevde Yükselme Sınav Kurulu Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı ile iki ana hizmet birimi Dairesi Başkanlarından seçilecek birer üyeden olmak üzere toplam beş (5) kişiden oluşur.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar başlığı altında belirtilen unvanlara yapılacak atamalara yönelik sınavlar için oluşturulacak sınav kurulu Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanının Başkanlığında ve aynı Başkanlıktan bir Şube Müdürü ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir Şube Müdürü ve ana hizmet birimlerinde görevli Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından seçilecek iki üyeden olmak üzere toplam beş (5) kişiden oluşur.

    Ayrıca, aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Kurul Başkanı ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav Kurullarının sekreterya hizmetleri Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 18 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek.

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek.

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak.

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    (Ek fıkra: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\12.mad) Sınav kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için öngörülen, atanılacak görevin niteliği ile ilgili konuları içeren notları hazırlayarak veya hazırlattırarak, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. Ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarını açıklama ve itiraz ( Değişik başlık: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\13.mad)

    Madde 19 - (Değişik madde: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\13.mad)

    Yazılı sınav sonuçları Kuruma ulaştığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir.

    İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda en geç on gün içerisinde değerlendirerek ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığınca topluca saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - (Mülga fıkra: 16/10/2010 - 27731 S.R.G. Yön/2.mad)

    Sınavı şartı ve atama (Değişik başlık: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\13.mad)

    Madde 22 - (Değişik madde: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\13.mad)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucu başarılı olan adaylar arasından üç ay içerisinde başarı sırasına göre ilgili birimdeki sınav için ilan edilen boş kadrolara atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 23 - Bu Yönemeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (Değişik fıkra: 01/03/2008 - 26803 S. R.G. Yön./7. md.) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Unvan değişikliği sınavına katılan personel sınava katıldığı tarihlerde görevli izinli sayılır, sınav ücreti adaylar tarafından karşılanır.

    Unvan değişikliği sınavına katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu, yapılan itirazları 15 gün içinde değerlendirerek karara bağlar ve ilgili adaya bildirir.

    Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise en az bir yıl veya bir sonraki sınav tarihine kadar Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığında saklanır.

    (Ek fıkra : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/5.mad) Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 25 - (Değişik madde: 28/01/2006-26063 S.R.G Yön/1.mad)

    Kurum dışından yapılacak atamalarda;

    a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranan şartları taşıyanlardan ve bu unvanları elde etmiş olanlardan aynı unvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve genel hükümlere göre, naklen atama yapılabilir.

    b) Kuruma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen disiplin cezalarını almamış olmaları (Mülga ibare: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\15.mad) şartı aranır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 28 - Kurum gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 30 - 6/10/2001 tarihli ve 24545 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\16.mad)

    18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci ve 10 uncu maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    (Ek fıkra: 16/10/2010 - 27731 S.R.G. Yön/1.mad) 18/4/1999 tarihinde görevli olanlardan, diğer niteliklere sahip olunması kaydıyla 8 inci maddenin birinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde yer alan öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    (Mülga Değerlendirme Formu: 26/07/2010 - 27653 S.R.G Yön\17.mad)

    Mevzuat Kanunlar