TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/08/2005 - 2005/9329

    Resmi Gazete Tarihi : 15/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25937

    **Ekli "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 11/8/2005 tarihli ve 2312 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 4/10/2004 tarihli ve 2004/7955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 17 - Başvuru sahibi, başvuru dilekçesi ile birlikte olayın meydana geliş tarzını açıklayan ve zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Komisyona sunar.

    Ayrıca; Komisyon, gerekli gördüğü takdirde zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi adli, idari ve askeri mercilerden ister."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar