ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINA AYRILAN PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 12/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25934

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı hizmetlerini geliştirmek üzere odalar, borsalar ve Birlik bütçelerinden ayrılan payın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, odalar ve borsalar ile Birliği kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Sandık: Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfını,

    Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

    Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

    Borsa: Ticaret borsasını,

    Pay: Odalar, Borsalar ve Birlik bütçelerinden Genel Kurul kararıyla yüzde bir oranında ayrılan payı,

    Vakıf Senedi: Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Senedini

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Payın Oluşumu ve Kullanımına İlişkin Genel Hükümler

    Payın kaynakları, işleyişi ve değerlendirilmesi

    Madde 5 - Payın kaynakları; odalar, borsalar ve Birlik bütçelerinden her yıl ayrılan tutarlardan, bunların değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan ve diğer gelir ve kazançlardan oluşur.

    Odalar, borsalar ve Birlik her yıl bütçelerinden ayrılan payı, Sandık Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve Sandık adına açılacak bir banka hesabına Ocak ve Eylül aylarında eşit iki taksitte yatırırlar.

    Söz konusu payın değerlendirilmesinde Sandık Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Muhasebe

    Madde 6 - Payın muhasebesi Sandığın bütçe ve muhasebe esaslarına göre Sandık tarafından ayrı bir hesapta tutulur.

    Payın kullanım yerleri

    Madde 7 - Sandık tarafından bir hesapta toplanacak olan Pay:

    a) Öncelikle; Vakıf Senedinin 27 nci Maddesinin (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen Sandık tarafından yapılacak giderleri karşılamak üzere "Vakıf Senedi'nin 27 nci Maddesi Gereği Teşekküllerde Çalışan Üyelerin ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Efradının Sağlık Yardımlarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde sarf edilir.

    b) Bu maddenin (a) bendinde belirlenen harcamalardan kalan kısım ise Sandığın kuruluş amaçları çerçevesinde sarf edilir.

    Harcama usulü

    Madde 8 - Paydan harcamalar Sandık tarafından yapılır. Harcamalarda, Sandık Yönetim Kurulu kararı aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - 60 ıncı Genel Kurul'da onaylanan ve 2005 yılında yatırılması gereken payın ilk taksiti bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Sandığa ait banka hesabına yatırılır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar