KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADININ STATÜSÜ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ, KADININ STATÜSÜ UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

    Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25904

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde Uzman ve Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini, uygulamasını, atama, yetiştirilme, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Bu Yönetmelik, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde istihdam edilen Kadının Statüsü Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,

    Uzman: Kadının Statüsü Uzmanını,

    Uzman Yardımcısı: Kadının Statüsü Uzman Yardımcısını,

    Giriş Sınavı: Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

    Sınav Kurulu: Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Sınav Kurulunu,

    Tez: Kadının Statüsü Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları Uzmanlık Tezlerini,

    Yeterlik Sınavı: Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Atama ve Yetiştirilmelerine İlişkin Esaslar

    Giriş Sınavı

    Madde 4 - Uzman Yardımcılığı için, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Devlet Bakanı onayı ile giriş sınavı açılır.

    Giriş Sınavı Duyurusu

    Madde 5 - Giriş Sınavının başvuru şartları, sınav konuları, sınav şekli, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, Uzman Yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin alınacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar, sınav tarihinden en az bir ay önce Resmi Gazete'de, Türkiye genelinde yayımlanan en yüksek tirajlı gazetelerden en az ikisinde ve Genel Müdürlüğün web adresinde ilan edilir.

    Başvuru Şartları

    Madde 6 - Uzman Yardımcılığı sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istatistik, sosyoloji, felsefe, psikoloji bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iletişim, hukuk, işletme ve iktisat fakülteleri, ev ekonomisi ve sosyal hizmetler yüksek okulu veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

    d) Yapılacak sınava iki defadan fazla katılmamış olmak,

    e) (Değişik bend: 05/12/2009 - 27423 S.R.G Yön\1.mad) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak.

    f) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde A grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından her sınav döneminde sınav başvuru ilanında Genel Müdürlükçe belirtilen asgari puanı almış olmak,

    g) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS), sınav tarihinden önceki üç yıl içerisinde olmak şartıyla, yabancı dilden en az (C) düzeyinde başarılı olmak,

    h) Genel Müdürlük tarafından ilan edilen diğer şartları taşımak.

    Başvuruda İstenen Belgeler

    Madde 7 - (Değişik madde: 05/12/2009 - 27423 S.R.G Yön\2.mad)

    Uzman Yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numaralarının yer aldığı dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvururlar.

    a) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

    b) Yurtdışında öğrenim görmüş olanlar için yetkili kurum tarafından düzenlenmiş denklik belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

    c) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet (4,5 x 6) renkli vesikalık fotoğraf,

    d) Kendi el yazısı ile; ana ve baba adları ile meslek ve işleri, ilköğretim dahil öğrenim yaptıkları okullar ve yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten imzalı özgeçmiş,

    e) KPSS Sınav Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

    f) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) belgesinin aslı veya fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.

    Sınavı Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

    (Değişik fıkra: 05/12/2009 - 27423 S.R.G Yön\3.mad) Sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

    d) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet (4,5 x 6) renkli vesikalık fotoğraf.

    İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Başvuru Şekli ve Yeri

    Madde 9 - Giriş Sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması gereklidir.

    İstenen belgelerin Genel Müdürlük evrak birimine en geç, Giriş Sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Giriş Sınavı Ön Hazırlık Çalışmaları

    Madde 10 - Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, ilanda öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek, adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

    Sınava Giriş Belgesi ve Sınavın Yapılacağı Yer

    Madde 11 - Giriş Sınavı koşullarını taşıyan adaylara, sınav yeri ve tarihini gösteren fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi başvuruda belirttikleri adrese gönderilir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

    Giriş sınavı Ankara'da yapılır.

    Giriş Sınavı Aşamaları ve Çağrı

    Madde 12 - Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş Sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) çağrılır.

    Yazılı Sınav ve Konuları

    Madde 13 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavına katılanlardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar, ilanda belirtilen sürelerde istenilen belgeler ile başvurmak suretiyle Yazılı Sınava alınırlar. Yazılı Sınav, Sınav Kurulu tarafından yapılır. Genel Müdürlük uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı klasik veya test usulünde diğer kamu kurumlarına veya üniversitelere yaptırabilir.

    Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

    a) Genel Kültür ve Yetenek

    Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi,

    b) Alan Bilgisi

    1) Hukuk Grubu;

    Anayasa Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

    Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri Gerçek Kişiler, Aile Hukuku, Miras Hukuku),

    İdare Hukuku,

    Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Kişilere Karşı Suçlar, Topluma Karşı Suçlar).

    2) İktisat Grubu;

    Mikro ve Makro İktisat,

    Uluslararası İktisat,

    Türkiye Ekonomisi.

    3) Maliye Grubu;

    Kamu Maliyesi,

    Maliye Politikası,

    Bütçe,

    Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

    4) İşletme ve Muhasebe Grubu;

    Genel Muhasebe,

    Mali Tablolar Analizi,

    İşletme İktisadı.

    5) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Gurubu;

    Siyaset Bilimi,

    Siyasi Tarih,

    Türk Dış Politikası.

    6) İletişim Grubu;

    7) İstatistik Gurubu;

    8) Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Ev Ekonomisi ve Sosyal Hizmetler Gurubu.

    İletişim, İstatistik, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Ev Ekonomisi ve Sosyal Hizmetler gruplarındaki adaylar, (a) bendindeki konular ile bu guruplarda belirtilen fakültelerin müfredatları dikkate alınarak hazırlanan soruları cevaplar.

    Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

    Alan Bilgisi: % 50

    Genel Kültür ve Yetenek: % 50

    Yazılı sınav yapılması halinde başarı puanı 100 puan üzerinden en az 70 puandır. Giriş Sınav Kurulu veya sınavı yapan kurum sınav sorularını hazırlar, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

    Giriş Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkileri ve mesleğe uygunluğu gibi hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verirler. Sözlü sınavda değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Giriş Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Başarı puanı en az 70 puandır.

    Genel Müdürlük, yazılı sınav sonuçlarını on beş gün içinde sınava katılanlara yazılı olarak bildirir.

    Sözlü Sınava Çağrı

    Madde 14 - Yazılı sınav yapılması halinde bu yazılı sınavdan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar adaya, (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil), sınav sonuçlarının ilanından itibaren otuz gün içerisinde Sözlü Sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir.

    Sadece sözlü sınav yapılması halinde, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türüne göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olandan başlayarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

    Sözlü Sınav Kurulu

    Madde 15 - Sınav Kurulu, bir Başkan ve 4 üyeden oluşur. Aynı usulle 4 yedek üye de seçilir. Sınav Kuruluna; Genel Müdür veya belirleyeceği üyelerden biri başkanlık eder. Sınav Kurulu Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanları ve gerekli görüldüğü takdirde ilgili yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları arasından seçilir. Kurul, Bakanın onayı ile teşekkül eder. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde, daha önce belirlenen yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

    Sözlü Sınav

    Madde 16 - Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile birlikte Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Kurul üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Sözlü Sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların en az 70 puan almaları gerekir.

    Sözlü Sınav Kurulu, Yazılı Sınav yapıldığı takdirde Yazılı ve Sözlü Sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, yazılı sınav yapılmadığı takdirde Sözlü Sınavı sonucu esas alınarak puanı en yüksek adaydan başlayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın giriş sınavını kazandığını, başarı sırasına göre bunları takip eden aynı sayıda adayın, yedek listesini de tespit eder. Sözlü Sınav Kurulu listeleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim eder. Giriş Sınavı sonucu, Sözlü Sınavın bitimini takip eden beş iş günü içerisinde ilan edilir ve kazananlara daha sonra yazılı olarak da bildirilir.

    Uzman Yardımcılığına Atanma

    Madde 17 - Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde istenilen belgeler ile birlikte yapacakları başvuru üzerine Genel Müdürlük tarafından durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Uzman Yardımcılığı döneminde askerlik tecil işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılır.

    Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarı sırası ile aynı usulle atanabilir.

    Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorunlu nedenler dışında, on beş gün içerisinde göreve başlamayanlar ile ispatı mümkün zorunlu nedenle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

    Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

    Madde 18 - Uzman Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 55 inci maddesi ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel, hazırlayıcı ve staj eğitiminden geçirilirler. Aday olarak Genel Müdürlük tarafından atanan Uzman Yardımcıları için ilgili daire başkanlarının işbirliği ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca ayrı ayrı çalışma ve eğitim programı hazırlanır.

    Uzman Yardımcılarının eğitim çalışmalarındaki başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

    Tez Konusunun Belirlenmesi

    Madde 19 - Uzman Yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamladıklarında bir tez konusu seçerler. Birim amirleri, tez konularını İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına üç gün içerisinde yazılı olarak bildirirler. Tez konuları anılan Başkanlık tarafından bir hafta içerisinde Genel Müdürün onayına sunulur. Uygun bulunan tez konuları on beş gün içerisinde Uzman Yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

    Genel Müdürün tez konusunu uygun bulmaması halinde Uzman Yardımcısı on beş gün içerisinde yeni bir tez konusu belirler. İkinci kez uygun görülmemesi halinde tez konusu bir hafta içerisinde resen belirlenir.

    Tezin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

    Madde 20 - Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

    Hazırlanacak tezlerin şekil unsurlarında bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde çıkarılacak olan Kadının Statüsü Uzmanlık Tezi yazılımına ilişkin esaslar yönergesi esas alınır.

    Tez konularının kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlük tarafından, Uzman Yardımcılarına birer Tez Danışmanı belirlenir. Tez Danışmanları Yüksek Öğretim Kurumlarından veya gerek görülmesi halinde Genel Müdürlük personeli arasından seçilebilir. Uzman Yardımcıları tezlerini Tez Danışmanları rehberliğinde hazırlarlar.

    Tez Hazırlama Süresi ve Tezin Teslimi

    Madde 21 - Uzman Yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırladığı tezini ilgili birim amirinin aracılığıyla, Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen Uzman Yardımcısına, talebi üzerine, Genel Müdürün onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

    Tez Değerlendirme ve Tez Savunması

    Madde 22 - Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezler Genel Müdürlük tarafından bir hafta içerisinde bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki esaslara göre oluşturulacak "Tez Değerlendirme Kuruluna" teslim edilir.

    Tez Değerlendirme Kurulu, teslim edilen tezleri en fazla iki ay içerisinde değerlendirdikten sonra, Uzman Yardımcılarını sözlü tez savunmasına çağırır. Bu çağrı sözlü savunma tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak yapılır. Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır.

    "Tez Değerlendirme Kurulu" tezleri, sözlü savunmayı aldıktan sonra aşağıdaki esaslara göre değerlendirir ve tezlerin yeterlik veya yetersizlik nedenlerinin yer aldığı değerlendirmesini Genel Müdürün onayına sunar. Sonuçlar beş iş günü içerisinde ilan edilir. Yetersiz görülen tezler için gerekçe gösterilir.

    a) Kurul Üyelerinin (Başkan dahil) oyları eşittir.

    b) Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır.

    c) Yeterliliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 23 - Yeterlik Sınavı, sırası ile "Tez Değerlendirme, Tez Savunması ve Yazılı Sınav''olmak üzere üç aşamadan ibarettir. Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi süresi içerisinde teslim etmek şartı ile yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

    Tez Düzeltme

    Madde 24 - Tezi yeterli bulunmayan Uzman Yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman Yardımcısı, ikinci hakkında yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu dikkate alarak sonuçların ilanından itibaren iki ay içerisinde daha önceden hazırlamış olduğu tezini düzelterek kullanır. Düzeltilen tez, bu Yöneltmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen usule tabidir.

    Yazılı Sınav

    Madde 25 - Tezi yeterli görülen Uzman Yardımcısı sonucun ilanından üç ay sonra yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınav, Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi süresi içinde düzenlenecek eğitim programları kapsamında yer alan konulardan yazılı şeklinde yapılır.

    Yazılı sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan alınması şarttır. Sınav sonucu bir hafta içerisinde açıklanır. Yazılı sınavda başarılı olamayan Uzman Yardımcısına bir aydan az olmamak üzere iki ay içerisinde ikinci bir hak tanınır. Geçerli mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyen Uzman Yardımcısı o sınavdan başarısız olmuş sayılır.

    Uzmanlığa Atanma

    Madde 26 - Uzman olarak atanabilmek için;

    a) Uzman Yardımcısı olarak üç yıl çalışmış olmak (süresi 3 ayı geçmeyen ücretsiz izinler dahil),

    b) Uzman Yardımcısı olarak çalışılan dönemde olumlu sicil almış olmak,

    c) Yeterlik sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Bu şartları yerine getiren Uzman Yardımcıları Uzman kadrosuna atanır.

    Başarısızlık Hali

    Madde 27 - Yeterlik Sınavında;

    a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmeyen,

    b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmeyen,

    c) "Tez Değerlendirme" aşamasında ve Tez Savunmasında başarılı olmayan,

    d) "Yazılı Sınav" aşamasında ikinci hakkında da başarılı olmayan,

    Uzman Yardımcısı başarısız sayılır ve uzmanlığa atanma haklarını tamamen kaybeder.

    Başka Kadroya Atama

    Madde 28 - Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan Uzman Yardımcıları durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzman ve Yardımcıların Sorumlulukları, Yurt dışında Eğitimleri ve Uzmanlığa Yeniden Atanmaları

    Sorumluluk

    Madde 29 - Uzman ve Uzman Yardımcıları; ilgili Daire Başkanlıklarınca kendilerine verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

    Yurtdışında Eğitim

    Madde 30 - Uzman ve Uzman Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Genel Müdürlük tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurtdışında görevlendirilebilirler.

    Uzmanlığa Yeniden Atanma

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre Uzman kadrolarına atanıp, daha sonra Genel Müdürlükten diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atananlar veya istifa edenler boş kadro bulunduğu takdirde talepleri üzerine Kadının Statüsü Uzmanı olarak tekrar atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 32 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürülüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar