HAKİMLER VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

    Hâkimler Ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Ve Nakil Yönetmeliği

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi :19/02/1988

    Resmi Gazete Sayısı : 19730

    Kapsam:

    Madde 1- Bu Yönetmelik hükümleri, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay ve Bakanlık tetkik hâkimleri, Cumhuriyet başsavcı yardımcıları, Cumhuriyet savcı başyardımcıları, Cumhuriyet savcı yardımcıları ile hâkimlik ve savcılık mesleğindeki görevlere diğer hizmetlerden veya yeniden atanacaklar hakkında uygulanır.

    Bölgeler:

    Madde 2- Adalet teşkilâtı bulunan yerler, coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumları; mahrumiyet dereceleri ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlıkları ve diğer durumları bakımından ilişik listede gösterildiği üzere beş bölgeye ayrılmıştır.

    Aynı bölgelerdeki ağır, ceza mahkemesi, çift hâkimli asliye mahkemesi, tek hâkimli asliye mahkemesi, bu sıra göz önünde tutularak, biri diğerine nazaran hizmet yeri bakımından üstün sayılır.

    Bölgelerdeki Hizmet Süreleri:

    Madde 3- Bu Yönetmelikteki istisnai hükümler dışında, en az hizmet süresi beşinci bölgede iki, dördüncü bölgede üç, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede beş, birinci bölgede yedi yıldır.

    (Ek: 30.5.1999 - 23710 sayılı R.G.) Yönetmeliğe uygun olarak bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar atandıkları tarihteki bölge hizmetini yapmış sayılırlar.

    Atama Esasları:

    Madde 4- (Değişik) Ad çekme ile atamalar, zorunlu nedenler dışında atamalar alt bölgeden başlamak ve sıra takip edilmek suretiyle yapılır.

    Bu Yönetmelikteki istisnalar dışında en az hizmet süresini doldurmayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları atanmalarını istemeyecekleri gibi; re'sen de atanamazlar. Ancak; kura çekimine münhasır olmak kaydıyla kadro durumunun zorunlu olduğu hallerde beşinci ve dördüncü bölgelerdeki en az hizmet süresini doldurmamış hâkim ve Cumhuriyet savcılarından bölgesinde en fazla kalanlar bir üst bölgeye atanabilirler.

    Bölgelerden herhangi birinde iki yılını dolduranlar istekleri ile aynı veya alt seviyedeki bölgelerden birine veya re'sen aynı bölge seviyesinde daha üst bir göreve atanabilirler.

    Beşinci ve dördüncü bölgelerde hiç görev yapmadan veya kısmen görev yaptıktan sonra mazeretleri sebebiyle üçüncü bölgeye atananların bu bölgede kalacakları en az hizmet süresinin tespitine; ilgilinin beşinci, dördüncü ve üçüncü bölgelerde geçirmesi gerekli toplam hizmet süresine asgari bir yıl eklenmek suretiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

    (Değişik: 15.5.1998 - 23343 Sayılı R.G) : Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle tespit edilenler o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadıklarına ve meslek kıdemine bakılmaksızın hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye, bulunduğu bölge seviyesinde bir yere veya daha alt bölgelere atanabilirler. İhtiyaç halinde, başarısı tespit edilen hâkim ve savcılar bir alt bölgedeki, ağır ceza mahkemesi başkanlığı veya ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı görevine atanabilirler. Bunların atandıkları bölgedeki en az hizmet süresi sonunda atama taleplerine öncelik tanınır.

    Atamaların yapılabilmesi, boş kadro bulunmasına, ilgilinin atanacağı yerdeki hizmeti yapabilecek yetenek ve kıdemde olmasına bağlıdır. Atamalarda ilgililerin istekleri imkân ölçüsünde göz önünde tutulur.

    Üçüncü bölgede en az hizmet süresini doldurup ikinci bölgeye gitmeye hak kazanan başarılı hâkimler, sulama, baraj, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat ve milli savunmaya yönelik ve benzeri büyük projelerin uygulandığı üçüncü veya daha alt bölgelerdeki hukuk ve kadastro hâkimliklerine atanabilirler. Bunlar atandıkları bu bölgedeki en az hizmet sürelerini fiilen ve başarı ile tamamladıktan sonra doğrudan birinci bölgeye atanırlar.

    Dördüncü bölgede en az hizmet süresini doldurup üçüncü bölgeye gitmeye hak kazanan başarılı hâkimler; sulama, baraj, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat ve milli savunmaya yönelik ve benzeri büyük projelerin uygulandığı dördüncü veya beşinci bölgelerdeki hukuk ve kadastro hâkimliklerine atanabilirler. Bunlar atandıkları bu bölgede en az hizmet sürelerini fiilen ve başarı ile tamamladıktan sonra doğrudan ikinci bölgeye atanırlar.

    Beşinci bölgede en az hizmet süresini doldurup dördüncü bölgeye gitmeye hak kazanan başarılı hâkimler; sulama, baraj, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat ve milli savunmaya yönelik ve benzeri büyük projelerin uygulandığı beşinci bölgelerdeki hukuk ve kadastro hâkimliklerine atanabilirler. Bunlar atandıkları bu bölgedeki en az hizmet süresini fiilen ve başarı ile tamamladıktan sonra doğrudan üçüncü bölgeye atanırlar.

    En az hizmet sürelerini doldurup bir üst bölgeye gitmeye hak kazanan başarılı hukuk ve kadastro hâkimlerinden bulunduğu yerde sulama, baraj, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat ve milli savunmaya yönelik ve benzeri büyük projelerin uygulanması halinde en az hizmet süresi kadar o yerde kalmalarına Kurul'ca karar verilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

    Birinci Bölgeye Atanma:

    Madde 5- Birinci sınıfa ayrılmamış olanlar, bu Yönetmelikte gösterilen istisnalar dışında birinci bölgeye atanamazlar. Birinci bölgede saptanan sürece kalabilmek, ilgilinin tüm davranışına ve görevine ilişkin başarı durumuna bağlıdır. Birinci bölgede bulunduğu yerde en az hizmet süresini dolduranlar aynı bölge içerisinde bir yere atanabilirler.

    Bölgelerdeki Hizmet Sırasının Atlanması:

    Madde 6- (Değişik: 30.5.1999 - 23710 sayılı R.G.) Yasal sürelerini dolduramamaları nedeniyle henüz birinci sınıfa ayrılmamış olmakla beraber dört ve beşinci bölgelerdeki hizmetlerini tamamlayan veya tamamlamış sayılan, en az üç dereceli terfi yapan, sicil raporları olumlu, üstün başarı gösteren, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen sekiz yılını dolduran hâkimler ve cumhuriyet savcıları mesleki ihtiyaçlar gerektirdiği takdirde birinci bölgeye atanabilirler.

    Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgelere atanabilmek için meslekte fiilen altı yılını tamamlamış olmak ve yukarıda sayılan diğer şartları taşımak yeterlidir.

    Hâkimlik ve savcılık mesleğinde üstün başarı gösteren ve beşinci bölgedeki hizmetini yapmış olup, dört ve üçüncü bölgeye atanmaya hak kazanmış olanlar mesleki ihtiyaçlar gerektirdiği takdirde mükteseplerinden bir üst bölgeye atanabilirler.

    Özel Durumlarda Atama:

    Madde 7- a) Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın herhangi bir nedenle hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığının gerektirdiği onur ve tarafsızlık içerisinde görev yapamayacağı veya bulunduğu yerde kalması mesleğin nüfuz ve itibarını sarsacağı anlaşılanlar aynı bölge seviyesindeki bir göreve atanırlar.

    b) (Değişik: 15.5.1998-23348 Sayılı R. G.) Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma ve belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın hizmetlerinden yararlanılabilecek aynı veya alt bölgelerdeki bir göreve atanırlar.

    c) Haklarında Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince yer değiştirme cezası verilenler, mazeretlerine ve bulundukları bölgede en az hizmet süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın daha alt bölgeler içinde durumlarına uygun görevlere derhal atanırlar.

    İlgililer idari yönden atamalarda, atandıkları bölgelerde en az iki yıl, disiplin yönünden atamalarda ise; o bölgedeki en az hizmet süresi kadar kalmadıkça yeniden atama talebinde bulunamazlar.

    Mazeret Nedenine Dayanan Atamalar:

    Madde 8- En az hizmet süresine bakılmaksızın atanmaya imkân veren hallerde mazeret nedenleri şunlardır:

    a) Sağlık durumu,

    b) Eş durumu,

    c) Öğrenim durumu,

    d) Doğal afetler,

    Sağlık Durumu:

    Madde 9- İlgililerin bulunduğu bölgede hizmet etmesi halinde kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık yönünden hayati bir tehlike doğuracağı, Adalet Bakanlığı'nın uygun göreceği resmî bir hastane sağlık kurulu tarafından tespit edilenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere öncelikle atanırlar.

    Hayati tehlike teşkil etmemekle beraber tedavi ve kontrolün bir sağlık kurumunda yapılması zorunlu bulunan hastalık hallerinde kadro durumlarının elverdiği ölçüde, ilgilinin istekleri Kurulca değerlendirilir.

    Kısa süre tedavi gerektiren hallerde, ilgili, geçici yetki ile tedavi kurumunun bulunduğu yerde görevlendirilebilir.

    Sağlık nedenine dayanan atamalarda atanılan bölgedeki en az hizmet süresinin dolması veya gerekli görülecek hallerde, sağlık durumunda bir değişiklik olup olmadığının altı aylık sürelerle Adalet Bakanlığı'nca belirlenecek bir hastane sağlık kurulunca yeniden tetkik ve tespiti istenir.

    Sağlık durumu düzenlenenler hizmet ve kıdem durumlarına uygun bir göreve atanabilirler.

    Eş Durumu:

    Madde 10- Ayrı ayrı yerlerde bulunan eşlerin aynı yerde çalışmalarını sağlamak amacıyla atamaları yapılabilir.

    Eş durumu sebebiyle atamalar 5, 4 ve 3 üncü bölgede gerçekleştirilir. Eşlerden biri daha üst bölgede bulunsa veya daha üst bölgeye gitmeye hak kazanmış olsa bile, atama alt bölgede bulunan eşin bulunduğu yerde veya aynı bölge seviyesindeki bir yerde gerçekleştirilebilir.

    Eşi başka kurumda çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atama talebinin kabul edilebilmesi, eşin mensup olduğu meslek ve kurum itibarıyla ilgilinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır.

    Ancak; atanmadan bir yıl geçmedikçe ilgilisi, eş durumu nedeniyle yeniden atanma talebinde bulunamaz.

    Atamalarda kadro imkânlarına göre eş durumu değerlendirilebilir.

    Öğrenim Durumu:

    Madde 11- İlgilinin bulunduğu yerde çocuklarının öğrenim düzeyine uygun okul bulunmayanlar ile çocukları yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar kadro durumunun elverişli olması şartıyla öğretim kurumlarının bulunduğu bölge veya yakın bir yere atanabilirler.

    Öğrenim durumu nedeniyle atanmaları yapılanlar, çocuklarının öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin devam ettiğini, her öğrenim yılı başında kurumdan sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar.

    Çocukların öğrenimi tamamlaması veya öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi halinde, ilgilinin; atanmadan önceki bölgede en az hizmet süresinin dolmasına bir yıldan fazla bir süre kalmışsa durumuna uygun bir bölgeye atanması yapılabilir.

    Doğal Afetler:

    Madde 12- Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanların o yerdeki hizmet süresine bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye atanmaları yapılabilir.

    Kadronun veya Mahkemenin Kaldırılması Nedeniyle Atama:

    Madde 13- Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması nedeniyle görevsiz kalanlara mahkemenin veya kadronun kaldırılma zamanında açık bulunan veya ilk açılacak olan aylık ve derecelerine eşit hizmet ve bölgesine uygun hâkimlik veya savcılık görevi teklif edilir.

    İlgili birinci teklifi reddedebilir. İkinci teklifi kabul etmeyen meslekten çekilmiş sayılır.

    Bir Yerde Birleşemeyecek Olanlar:

    Madde 14- Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapmalarına imkân bulunmayanlardan, o yerde sonradan atanan daha sonra meydana gelen aynı nedenlerden dolayı birleşemeyeceklerden istekli olan, istekli olmaması halinde kıdemsiz olan bulunduğu bölge içinde başka bir daire veya yere atanır.

    Raporlu veya Yetkili Geçen Süreler:

    Madde 15- İzinli sayılmak kaydıyla sağlık raporları toplamının en çok üç ayı o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

    Kendi istekleri üzerine başka bir yerde geçici yetki ile görevlendirilenlerin, yetkili kaldıkları sürenin tamamı yetkili oldukları bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

    Hizmet gereği olarak re'sen başka bir yerde geçici yetkiyle görevlendirilenlerin yetkili kaldıkları sürenin tamamı sürekli görev yaptıkları bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

    (Değişik 20.3.2001 gün ve 24348 sayılı R.G.) Hâkimlik veya Cumhuriyet savcılığı görevine başladıktan sonra askere alınanların askerlikte geçen süreleri ile Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde lisan eğitimi alan, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) öğrenim gören ve eğitim amacıyla yurt dışına gönderilen hâkim veya Cumhuriyet savcılarının, buralarda geçirdikleri süreleri, çalışmakta oldukları bölgelerindeki hizmet sürelerine dahil edilmez.

    Bölgelerdeki Süre Fazlalıkları:

    Madde 16- Alt bölgelerde öngörülen süreden fazla görev yapmış olanların artan süreleri üst bölgelerde geçmiş sayılır.

    Ad çekme nedeniyle daha üst bölgelere atananların bu bölgelerde geçirdikleri süreler aynı bölgelerde geçirmeleri gereken hizmet sürelerinden indirilir.

    Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşuna ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği ile Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığına Atananlar:

    Madde 17- Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37'nci maddesinde gösterilen görevlere atananlara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yargıtay tetkik hâkimliği ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığı görevlerine atamalarda Yargıtay Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Bakanlık merkez kuruluşunda görev alan hâkim ve Savcılar ile Yargıtay tetkik hâkimliği ve Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığından, hâkimlik veya Cumhuriyet savcılığı görevlerine tekrar atanacakların, bu hizmetlerde geçirdikleri süre, hizmet görmesi gereken bölge geçmiş sayılarak gidebilecekleri bölgelere atamaları yapılabilir.

    Hâkim Adaylığından Atanma:

    Madde 18- ( Değişik ) Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hâkim adaylarının Adalet Bakanlığı'nda adli yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

    (Değişik: 16.06.2000 - 24081 sayılı R.G.) Meslekî tecrübe ve yetenek kazandırmak amacıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere, merkez nüfusu bir milyonun altında olan bütün bölgelere ad çekme yoluyla atamaya Kurulca karar verilebilir.

    Kurulca tespit edilecek ad çekme gün ve saati adaylara duyurulmak üzere Adalet Bakanlığı'na bildirilir. Ad çekme sonucu bir tutanakla tespit edilir. Düzenlenecek kararname yüksek onaya sunulur.

    Ad çekme ile yapılan atamalar sonunda beşinci ve dördüncü bölgelerde çalışmayanlar, bu bölgelerdeki hizmetlerini yapmak zorundadırlar.

    Ad Çekme Sonundaki Hizmet Süresi:

    Madde 19: (Değişik: 16.06.2000 - 24081 sayılı R.G.) Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgeler ile ikinci ve üçüncü bölgelere ad çekme ile atananlar, bu bölgelerde en çok üç yıl hizmet görürler ve iki yıl geçmedikçe başka bir bölgeye atanmaları yapılmaz.

    (Değişik: 16.06.2000 - 24081 sayılı R.G.) Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere, merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgeler ile ikinci ve üçüncü bölgelere ad çekme ile atananlar, buradaki hizmet süreleri sonunda öncelikle beşinci bölgeye ve zorunluluk halinde dördüncü bölgeye ad çekme suretiyle atanırlar. Ancak, hâkim veya savcı ile evli olanlar hakkında ad çekme hükümleri uygulanmaz.

    Olağanüstü hal ilân edilmiş yerlerdeki terörün yoğun olduğu ağır ceza merkezlerine ad çekme ile atananlar, buradaki hizmet sürelerini tamamladıktan sonra, anılan bölge dışına öncelikle beşinci bölgeye ve zorunluluk halinde dördüncü bölgeye ad çekme suretiyle atanabilirler.

    Askerlik Hizmeti İçin Ayrılanlar:

    Madde 20- Hâkim ve savcı iken muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere silah altına alınanlar, bu süre zarfında görev yerleri saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli sayılırlar. Askerlik hizmetini tamamlayıp göreve dönmek isteyenler terhislerinden itibaren 30 gün içinde Adalet Bakanlığına başvurmak, Adalet Bakanlığı da bu başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır.

    Yukarıdaki fıkrada gösterilen süre geçtikten sonra başvuranlar, görevden çekilmiş sayılarak haklarında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 40'ncı maddesi uygulanır.

    Diğer Hizmetlerden veya Yeniden Mesleğe Atanacaklara Uygulanacak Esaslar:

    Madde 21- Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleri ile çekilen veya emekli olanlardan tekrar mesleğe kabul edilenler hizmet gereği ihtiyaç duyulan bir göreve atanabilirler.

    (Değişik: 15.3.1997 - 22934 sayılı R.G.) Avukatlıktan mesleğe kabul edilenler kıdem ve derecelerine bakılmaksızın ancak 5 inci veya 4 üncü bölgelerde bir göreve ad çekme sureti ile atanırlar.

    Hukuk Fakültelerinde maddi hukuka veya usul hukukuna ait dallarda profesör ve doçent olanlara ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kanununun 39 uncu maddesi hükmü saklıdır.

    Hâkimlik ve Cumhuriyet Savcılığı Mesleğinden Birinden Diğerine Atamalar ve Yetki:

    Madde 22- Hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe atanacaklar istek üzerine veya re'sen evvelce hâkim ve Cumhuriyet savcısı olarak çalıştıkları yerler ile bu Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak kıdem, derece ve bölgelerine uygun bir göreve atanabilirler.

    Ancak bulunduğu yerde en az hizmet sürelerini doldurmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının istekleri dışında hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe atanmaları yapılamaz.

    Aynı yerde görev yapan hâkime savcı, savcıya hâkim yetkisi verilemez.

    Atama ve Yetki Talepleri:

    Madde 23- Atama ve yetki talepleri, Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Cumhuriyet savcılıkları aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile yapılır. Atanma talepleri bir yıl içerisinde yerine getirilmeyen ilgilinin yeniden dilekçe vermedikçe eski dilekçesi nazara alınmaz.

    İlgililerin geçici veya sürekli olarak aynı yer veya başka yer yargı çevresinde görevlendirmeye ilişkin talepleri reddedilip bu karar kesinleştikten sonra altı ay geçmedikçe aynı sebebe dayanarak yeniden yetki talebinde bulunamazlar.

    İlgililer mazeret nedenlerine dayandıkları takdirde, sağlık kurumları raporları ile resmi mercilerden alacakları tüm belgelerini dilekçelerine eklemek zorundadırlar.

    Kararname Taslağının Hazırlanması:

    Madde 24- Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ilgililerin isteklerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte inceleyerek Kanuna, Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre her yılda en az iki defa hazırlayacağı kararname taslağını Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunar.

    Kurul Üyelerine Verilecek Bilgi ve Belgeler:

    Madde 25- Atama kararnamelerinin görüşülmesinden önce Bakanlıkça;

    a) Münhal hâkimlik ve Cumhuriyet Savcılıkları,

    b) Mesleğe kabul edilenlerin, kabul tarihlerini gösteren liste,

    c) Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının göreve başlama tarihleri ve görev yerlerini gösteren defter,

    d) Nakil talebinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının durumlarını gösteren özet bilgiler,

    e) Açık ve gizli sicillerle varsa disiplin, tedbir ve geçici görevlendirme kararları,

    Kurulun toplantılarında ve gerektiğinde toplantı dışında üyelerin incelemeleri için hazır bulundurulur.

    Taslağın Görüşülmesi:

    Madde 26- Kararname taslağı, ilgilerin gizli ve açık sicilleri ve diğer belgeleri ile birlikte kurul tarafından en geç bir ay içinde incelenir. Aynen veya gerekli görülen her türlü değişiklikler yapılarak karara bağlanır ve Adalet Bakanlığına tevdi edilir.

    (Değişik: 16.06.2000 - 24081 sayılı R.G.) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır.

    Kaldırılan Hükümler:

    Madde 27- 17.5.1983 gün ve 18050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarına Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Hükümler:

    Geçici Madde 1- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

    Geçici Madde 2- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

    Geçici Madde 3- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

    Geçici Madde 4- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

    Geçici Madde 5- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

    Yürürlük:

    Madde 28- 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    ALFABETİK ADLİ YARGI ADALET TEŞKİLATI

    Bağlı Olduğu Ağır Ceza Mahalli Bölgesi-Teşkilâtı Yargı Alanı Mahkemesi-İli

    Abana 3 Tek hâkimli -

    İnebolu Kastamonu

    Acıgöl - * * *

    Nevşehir Nevşehir Nevşehir

    Acıpayam 3 Çift hâkimli

    - Denizli Denizli

    Adaklı - * * * Kiğı Bingöl Bingöl

    Adalar (mer.ilçe) 1 Tek hâkimli - Kartal İstanbul

    Adana 1 Müs.A.C.Mah. - Adana Adana

    Adıyaman 2 Müs.A.C.Mah. - Adıyaman Adıyaman

    Adilcevaz 4 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

    Afşin 3 Çift hâkimli - Elbistan K.maraş

    Afyon 1 Müs.A.C.Mah. - Afyon Afyon

    Ağaçören - * * * Şereflikoçhisar Aksaray Aksaray

    Ağın 5 Tek hâkimli

    - Elazığ Elazığ

    Ağlasun 4 Tek hâkimli - Burdur Burdur

    Ağlı - * * * Küre Kastamonu Kastamonu

    Ağrı 3 Müs.A.C.Mah. - Ağrı Ağrı

    Ahırlı - * * * Bozkır Seydişehir Konya

    Ahlat 4 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

    Ahmetli - * * * Turgutlu Salihli Manisa

    Akçaabat 2 Çift hâkimli - Trabzon Trabzon

    Akçadağ 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

    Akçakale 4 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Akçakent - * * * Çiçekdağı Kırşehir Kırşehir

    Akçakoca 3 Tek hâkimli - Düzce Düzce

    Akdağmadeni 3 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

    Akhisar 2 Müs.A.C.Mah. - Akhisar Manisa

    Akıncılar - * * * Suşehri Şebinkarahisar Sivas

    Akkışla - * * * Sarıoğlan Kayseri Kayseri

    Akköy - * * * Denizli Denizli Denizli

    Akkuş 5 Tek hâkimli - Ünye Ordu

    Akören - * * * Çumra Konya Konya

    Akpınar 4 Tek hâkimli - Kırşehir Kırşehir

    Aksaray 2 Müs.A.C.Mah. - Aksaray Aksaray

    Akseki 3 Tek hâkimli - Manavgat Antalya

    Aksu - * * * Eğirdir Isparta Isparta

    Akşehir 2 Müs.A.C.Mah. - Akşehir Konya

    Akyaka 5 Tek hâkimli - Kars Kars

    Akyazı 3 Çift hâkimli - Sakarya Sakarya

    Akyurt 3 Tek hâkimli - Ankara Ankara

    Alaca 3 Çift hâkimli - Sungurlu Çorum

    Alacakaya - * * * Maden Elazığ Elazığ

    Alaçam 3 Çift hâkimli - Bafra Samsun

    Aladağ 5 Tek hâkimli - Kozan Adana

    Alanya 2 Müs.A.C.Mah. - Alanya Antalya

    Alaplı 3 Tek hâkimli - Zonguldak Zonguldak

    Alaşehir 2 Müs.A.C.Mah. - Alaşehir Manisa

    Aliağa 2 Çift hâkimli - Karşıyaka İzmir

    Almus 4 Çift hâkimli - Tokat Tokat

    Alpu - * * * Beylikova Eskişehir Eskişehir

    Altındağ (mer.ilçe) - * * * * * * Ankara

    Altınekin 4 Tek hâkimli - Konya Konya

    Altınova - * * * * * * Yalova

    Altınözü 4 Tek hâkimli - Hatay Hatay

    Altıntaş 4 Çift hâkimli - Kütahya Kütahya

    Altınyayla - * * * Gölhisar Burdur Burdur

    Altınyayla - * * * Şarkışla Sivas Sivas

    Altunhisar 4 Tek hâkimli - Niğde Niğde

    Alucra 4 Tek hâkimli - Şebinkarahisar Giresun

    Amasra 3 Tek hâkimli - Bartın Bartın

    Amasya 2 Müs.A.C.Mah. - Amasya Amasya

    Anamur 3 Çift hâkimli - Silifke Mersin

    Andırın 4 Çift hâkimli - K.maraş K.maraş

    Ankara 1 Müs.A.C.Mah. - Ankara Ankara

    Antalya 1 Müs.A.C.Mah. - Antalya Antalya

    Araban 5 Tek hâkimli - Gaziantep Gaziantep

    Araç 4 Çift hâkimli - Kastamonu Kastamonu

    Araklı 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Aralık 5 Tek hâkimli - Iğdır Iğdır

    Arapgir 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

    Ardahan 3 Müs.A.C.Mah - Ardahan Ardahan

    Ardanuç 5 Tek hâkimli - Artvin Artvin

    Ardeşen Teşkilatı taldırılmıştır - Rize Rize

    Arguvan 5 Tek hâkimli - Malatya Malatya

    Arhavi 3 Tek hâkimli - Artvin Artvin

    Arıcak - * * * Palu Elazığ Elazığ

    Armutlu - * * * * * * Yalova

    Arpaçay 5 Tek hâkimli

    - Kars Kars

    Arsin 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Artova 4 Çift hâkimli - Tokat Tokat

    Artvin 3 Müs.A.C.Mah. - Artvin Artvin

    Asarcık - * * * * * * Samsun

    Aslanapa - * * * Kütahya Kütahya Kütahya

    Aşkale 4 Çift hâkimli - Erzurum Erzurum

    Atabey 3 Tek hâkimli - Isparta Isparta

    Atkaracalar - * * * * * * Çankırı

    Avanos 3 Çift hâkimli - Nevşehir Nevşehir

    Avcılar (mer.ilçe) - * * * * * * İstanbul

    Ayancık 3 Çift hâkimli - Sinop Sinop

    Ayaş 3 Tek hâkimli - Sincan Ankara

    Aybastı 4 Çift hâkimli - Ordu Ordu

    Aydın 1 Müs.A.C.Mah. - Aydın Aydın

    Aydıncık 3 Tek hâkimli - Silifke Mersin

    Aydıncık - * * * Çekerek Yozgat Yozgat

    Aydınlar - * * * * * * Siirt

    Aydıntepe - * * * Bayburt Bayburt Bayburt

    Ayrancı - * * * Karaman Karaman Karaman

    Ayvacık 3 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Ayvacık - * * * Çarşamba Çarşamba Samsun

    Ayvalık 2 Çift hâkimli

    - Burhaniye Balıkesir

    Azdavay 4 Tek hâkimli - Kastamonu Kastamonu

    - B -

    Babadağ - * * * Sarayköy Denizli Denizli

    Babaeski 2 Çift hâkimli - Kırklareli Kırklareli

    Bafra 2 Müs.A.C.Mah. - Bafra Samsun

    Bağcılar (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli _ Bakırköy İstanbul

    Bahçe 4 Tek hâkimli - Osmaniye Osmaniye

    Bahçelievler (mer. İlçe) - * * * * Bakırköy İstanbul

    Bahçesaray 5 Tek hâkimli - Van Van

    Bahşili - * * * * * * Kırıkkale

    Bakırköy (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Bakırköy İstanbul

    Baklan - * * * Çal Denizli Denizli

    Balâ 3 Çift hâkimli

    - Ankara Ankara

    Balçova (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

    Balıkesir 1 Müs.A.C.Mah. - Balıkesir Balıkesir

    Balışeyh - * * * * * * Kırıkkale

    Balya - * * * İvrindi Balıkesir Balıkesir

    Banaz 3 Çift hâkimli - Uşak Uşak

    Bandırma 2 Müs.A.C.Mah. - Bandırma Balıkesir

    Bartın 2 Müs.A.C.Mah. - Bartın Bartın

    Baskil 4 Çift hâkimli - Elazığ Elazığ

    Başçiftlik - * * * Niksar Tokat Tokat

    Başkale 5 Tek hâkimli - Van Van

    Başmakçı - * * * Dazkırı Dinar Afyon

    Başyayla - * * * Ermenek Ermenek Karaman

    Batman 2 Müs.A.C.Mah. - Batman Batman

    Battalgazi - * * * Malatya Malatya Malatya

    Bayat - * * * İscehisar Afyon Afyon

    Bayat 4 Çift hâkimli - Çorum Çorum

    Bayburt 3 Müs.A.C.Mah. - Bayburt Bayburt

    Bayındır 2 Çift hâkimli - Ödemiş İzmir

    Baykan 5 Tek hâkimli - Siirt Siirt

    Bayramiç 3 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Bayramören - * * * * * * Çankırı

    Bayrampaşa (mer.ilçe) _ * * * * * * İstanbul

    Bekilli - * * * Çal Denizli Denizli

    Belen - * * * * * * Hatay

    Bergama 2 Müs.A.C.Mah. - Bergama İzmir

    Besni 4 Çift hâkimli - Adıyaman Adıyaman

    Beşikdüzü 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Beşiktaş (mer.ilçe) - * * * * * * İstanbul

    Beşiri 5 Tek hâkimli - Batman Batman

    Beyağaç - * * * Kale (Denizli) Denizli Denizli

    Beydağ 3 Tek hâkimli - Ödemiş İzmir

    Beykoz (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Üsküdar İstanbul

    Beylikova 4 Tek hâkimli - Eskişehir Eskişehir

    Beyoğlu (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Beyoğlu İstanbul

    Beypazarı 2 Çift hâkimli - Sincan Ankara

    Beyşehir 3 Çift hâkimli - Seydişehir Konya

    Beytüşşebap 5 Tek hâkimli - Şırnak Şırnak

    Biga 2 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Bigadiç 3 Çift hâkimli - Balıkesir Balıkesir

    Bilecik 2 Müs.A.C.Mah. - Bilecik Bilecik

    Bingöl 3 Müs.A.C.Mah. - Bingöl Bingöl

    Birecik 3 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Bismil 4 Çift hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Bitlis 3 Müs.A.C.Mah. - Bitlis Bitlis

    Bodrum 2 Çift hâkimli - Muğla Muğla

    Boğazkale - * * * Sungurlu Sungurlu Çorum

    Boğazlıyan 3 Müs.A.C.Mah. - Boğazlıyan Yozgat

    Bolu 1 Müs.A.C.Mah. - Bolu Bolu

    Bolvadin 3 Müs.A.C.Mah. - Bolvadin Afyon

    Bor 3 Çift hâkimli - Niğde Niğde

    Borçka 3 Tek hâkimli - Artvin Artvin

    Bornova (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

    Boyabat 3 Müs.A.C.Mah. - Boyabat Sinop

    Bozcaada 4 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Bozdoğan 3 Çift hâkimli - Nazilli Aydın

    Bozkır 4 Çift hâkimli - Seydişehir Konya

    Bozkurt - * * * Çardak Denizli Denizli

    Bozkurt 4 Tek hâkimli - İnebolu Kastamonu

    Bozova 4 Çift hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Boztepe - * * * Kırşehir Kırşehir Kırşehir

    Bozüyük 2 Çift hâkimli - Bilecik Bilecik

    Bozyazı 3 Tek hâkimli - Silifke Mersin

    Buca (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

    Bucak 2 Çift hâkimli - Burdur Burdur

    Buharkent - * * * Kuyucak Nazilli Aydın

    Bulancak 2 Çift hâkimli - Giresun Giresun

    Bulanık 5 Tek hâkimli - Muş Muş

    Buldan 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

    Burdur 2 Müs.A.C.Mah. - Burdur Burdur

    Burhaniye 2 Müs.A.C.Mah. - Burhaniye Balıkesir

    Bursa 1 Müs.A.C.Mah. - Bursa Bursa

    Bünyan 3 Çift hâkimli - Kayseri Kayseri

    Büyükçekmece 1 Çift hâkimli - Bakırköy İstanbul

    Büyükorhan - * * * Orhaneli Bursa Bursa

    _C_

    Ceyhan 2 Müs.A.C.Mah. - Ceyhan Adana

    Ceylanpınar 4 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Cide 4 Tek hâkimli - İnebolu Kastamonu

    Cihanbeyli 3 Çift hâkimli - Konya Konya

    Cizre 3 Çift hâkimli - Şırnak Şırnak

    Cumayeri 3 Tek hâkimli - Düzce Düzce

    - Ç -

    Çağlayancerit - * * * Pazarcık K.maraş K.maraş

    Çal 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

    Çaldıran 5 Tek hâkimli - Erciş Van

    Çamardı 4 Tek hâkimli - Niğde Niğde

    Çamaş - * * * Fatsa Ünye Ordu

    Çameli 4 Tek hâkimli - Denizli Denizli

    Çamlıdere 4 Tek hâkimli - Ankara Ankara

    Çamlıhemşin 5 Tek hâkimli - Rize Rize

    Çamlıyayla 4 Tek hâkimli - Tarsus Mersin

    Çamoluk - * * * Alucra Şebinkarahisar Giresun

    Çan 3 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Çanakçı - * * * * * * Giresun

    Çanakkale 1 Müs.A.C.Mah. - Çanakkale Çanakkale

    Çandır - * * * Çayıralan Boğazlıyan Yozgat

    Çankaya (mer.ilçe) - * * * * * * Ankara

    Çankırı 2 Müs.A.C.Mah. - Çankırı Çankırı

    Çardak 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

    Çarşamba 2 Müs.A.C.Mah. - Çarşamba Samsun

    Çarşıbaşı - * * * Vakfıkebir Trabzon Trabzon

    Çat 5 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

    Çatak 5 Tek hâkimli - Van Van

    Çatalca 2 Mülhakat - Silivri İstanbul

    Çatalpınar - * * * Fatsa Ünye Ordu

    Çatalzeytin 4 Tek hâkimli - İnebolu Kastamonu

    Çavdarhisar - * * * Gediz Kütahya Kütahya

    Çavdır 4 Tek hâkimli

    - Burdur Burdur

    Çay 3 Çift hâkimli - Bolvadin Afyon

    Çaybaşı - * * * Ünye Ünye Ordu

    Çaycuma 3 Çift hâkimli - Zonguldak Zonguldak

    Çayeli 2 Tek hâkimli - Rize Rize

    Çayıralan 4 Çift hâkimli - Boğazlıyan Yozgat

    Çayırlı 5 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

    Çaykara 4 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Çekerek 4 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

    Çelebi - * * * * * * Kırıkkale

    Çelikhan 5 Tek hâkimli - Adıyaman Adıyaman

    Çeltik - * * * Yunak Akşehir Konya

    Çeltikçi - * * * Bucak Burdur Burdur

    Çemişgezek 4 Tek hâkimli - Elazığ Tunceli

    Çerkeş 3 Çift hâkimli - Karabük Çankırı

    Çerkezköy 3 Mülhakat Çorlu Tekirdağ

    Çermik 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Çeşme 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

    Çıldır 5 Tek hâkimli - Ardahan Ardahan

    Çınar 4 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Çınarcık - * * * * * * Yalova

    Çiçekdağı 4 Çift hâkimli - Kırşehir Kırşehir

    Çifteler 3 Çift hâkimli - Eskişehir Eskişehir

    Çiftlik 5 Tek hâkimli - Niğde Niğde

    Çiftlikköy - * * * * * * Yalova

    Çiğli (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

    Çilimli - * * * * * * Düzce

    Çine 3 Çift hâkimli - Aydın Aydın

    Çivril 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

    Çobanlar - * * * Afyon Afyon Afyon

    Çorlu 2 Çift hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

    Çorum 2 Müs.A.C.Mah. - Çorum Çorum

    Çubuk 2 Çift hâkimli - Ankara Ankara

    Çukurca 5 Tek hâkimli - Hakkari Hakkari

    Çumra 3 Çift hâkimli - Konya Konya

    Çüngüş 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    - D -

    Daday 4 Çift hâkimli - Kastamonu Kastamonu

    Dalaman 3 Tek hâkimli - Fethiye Muğla

    Damal - * * * Hanak Ardahan Ardahan

    Darende 4 Çift hâkimli - Malatya Malatya

    Dargeçit 5 Tek hâkimli - Midyat Mardin

    Datça 3 Tek hâkimli - Muğla Muğla

    Dazkırı 4 Çift hâkimli - Dinar Afyon

    Delice 4 Tek hâkimli - Kırıkkale Kırıkkale

    Demirci 3 Çift hâkimli - Salihli Manisa

    Demirköy 4 Tek hâkimli - Kırklareli Kırklareli

    Demirözü - * * * Bayburt Bayburt Bayburt

    Denizli 1 Müs.A.C.Mah. - Denizli Denizli

    Derbent - * * * * * * Konya

    Derebucak - * * * Beyşehir Seydişehir Konya

    Dereli 4 Tek hâkimli - Giresun Giresun

    Derepazarı - * * * * * * Rize

    Derik 5 Çift hâkimli - Mardin Mardin

    Derince - * * * * * * Kocaeli

    Derinkuyu 4 Tek hâkimli - Nevşehir Nevşehir

    Dernekpazarı - * * * * * * Trabzon

    Develi 3 Çift hâkimli - Kayseri Kayseri

    Devrek 3 Çift hâkimli - Zonguldak Zonguldak

    Devrekâni 4 Tek hâkimli - Kastamonu Kastamonu

    Dicle 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Didim 2 Tek hâkimli - Aydın Aydın

    Digor 5 Tek hâkimli - Kars Kars

    Dikili 2 Tek hâkimli - Bergama İzmir

    Dikmen - * * * * * * Sinop

    Dinar 3 Müs.A.C.Mah. - Dinar Afyon

    Divriği 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

    Diyadin 5 Tek hâkimli - Doğubeyazıt Ağrı

    Diyarbakır 1 Müs.A.C.Mah. - Diyarbakır Diyarbakır

    Dodurga - * * * Osmancık Çorum Çorum

    Doğanhisar 4 Tek hâkimli - Akşehir Konya

    Doğankent 5 * Tek hâkimli * Giresun Giresun

    Doğanşar - * * * Hafik Sivas Sivas

    Doğanşehir 4 Çift hâkimli - Malatya Malatya

    Doğanyol - * * * Pütürge Malatya Malatya

    Doğanyurt - * * * İnebolu İnebolu Kastamonu

    Doğubeyazıt 3 Müs.A.C.Mah. - Doğubeyazıt Ağrı

    Domaniç 4 Tek hâkimli - Tavşanlı Kütahya

    Dörtdivan - * * * Gerede Bolu Bolu

    Dörtyol 2 Çift hâkimli - İskenderun Hatay

    Dumlupınar - * * * Altıntaş Kütahya Kütahya

    Durağan 4 Tek hâkimli - Boyabat Sinop

    Dursunbey 3 Çift hâkimli - Balıkesir Balıkesir

    Düzce 2 Müs.A.C.Mah. - Düzce Düzce

    Düziçi 3 Tek hâkimli - Osmaniye Osmaniye

    Düzköy - * * * Akçaabat Trabzon Trabzon

    - E -

    Eceabat 3 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Edirne 1 Müs.A.C.Mah. - Edirne Edirne

    Edremit 2 Çift hâkimli - Burhaniye Balıkesir

    Edremit - * * * * * * Van

    Eflani 4 Tek hâkimli - Karabük Karabük

    Eğil 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Eğirdir 3 Çift hâkimli - Isparta Isparta

    Ekinözü - * * * Elbistan Elbistan K.maraş

    Elbeyli - * * * * * * Kilis

    Elazığ 1 Müs.A.C.Mah - Elazığ Elazığ

    Elbistan 3 Müs.A.C.Mah. - Elbistan K.maraş

    Eldivan - * * * Çankırı Çankırı Çankırı

    Eleşkirt 4 Tek hâkimli - Ağrı Ağrı

    Elmadağ 2 Çift hâkimli - Ankara Ankara

    Elmalı 3 Müs.A.C.Mah - Elmalı Antalya

    Emet 3 Çift hâkimli - Tavşanlı Kütahya

    Eminönü (mer.ilçe) * * * * * * İstanbul

    Emirdağ 3 Çift hâkimli - Bolvadin Afyon

    Emirgazi - * * * Karapınar Ereğli Konya

    Enez 4 Tek hâkimli - Edirne Edirne

    Erbaa 3 Çift hâkimli - Tokat Tokat

    Erciş 3 Müs.A.C.Mah. - Erciş Van

    Erdek 2 Çift hâkimli - Bandırma Balıkesir

    Erdemli 2 Çift hâkimli - Mersin Mersin

    Ereğli 2 Müs.A.C.Mah. - Ereğli Konya

    Ereğli 2 Çift hâkimli - Zonguldak Zonguldak

    Erfelek 4 Tek hâkimli - Sinop Sinop

    Ergani 3 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Ermenek 3 Müs.A.C.Mah. - Ermenek Karaman

    Eruh 5 Tek hâkimli - Siirt Siirt

    Erzin 3 Tek hâkimli - Osmaniye Hatay

    Espiye 3 Tek hâkimli - Giresun Giresun

    Erzincan 2 Müs.A.C.Mah. - Erzincan Erzincan

    Erzurum 1 Müs.A.C.Mah. - Erzurum Erzurum

    Esenler (mer. ilçe) - * * * * Bakırköy İstanbul

    Eskil 4 Tek hâkimli - Aksaray Aksaray

    Eskipazar 4 Tek hâkimli - Karabük Karabük

    Eskişehir 1 Müs.A.C.Mah. - Eskişehir Eskişehir

    Espiye 3 Tek hâkimli - Giresun Giresun

    Eşme 3 Çift hâkimli - Alaşehir Uşak

    Etimesgut (mer. ilçe) - * * * * Sincan Ankara

    Evciler 4 * Tek hâkimli * Dinar Afyon

    Evren - * * * Şereflikoçhisar Aksaray Ankara

    Eynesil 4 Tek hâkimli - Giresun Giresun

    Eyüp1-Mülhakat-Bakırköy-İstanbul

    Ezine 3 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    - F -

    Fatih (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - İstanbul İstanbul

    Fatsa 2 Çift hâkimli - Ünye Ordu

    Feke 4 Tek hâkimli - Kozan Adana

    Felahiye 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

    Ferizli 3 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

    Fethiye 2 Müs.A.C.Mah. - Fethiye Muğla

    Fındıklı 3 Tek hâkimli - Rize Rize

    Finike 3 Çift hâkimli - Elmalı Antalya

    Foça 2 Tek hâkimli - Karşıyaka İzmir

    - G -

    Gaziantep 1 Müs.A.C.Mah. - Gaziantep Gaziantep

    Gaziemir (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

    Gaziosmanpaşa1-Mülhakat-Bakırköy   İstanbul

    Gazipaşa 3 Tek hâkimli - Alanya Antalya

    Gebze 1 Müs.A.C.Mah. - Gebze Kocaeli

    Gediz 3 Çift hâkimli - Kütahya Kütahya

    Gelendost 4 Tek hâkimli - Yalvaç Isparta

    Gelibolu 2 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Gemerek 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

    Gemlik 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

    Genç 5 Tek hâkimli - Bingöl Bingöl

    Gercüş 5 Tek hâkimli - Midyat Batman

    Gerede 2 Çift hâkimli - Bolu Bolu

    Gerger 5 Tek hâkimli - Adıyaman Adıyaman

    Germencik 3 Tek hâkimli - Aydın Aydın

    Gerze 3 Tek hâkimli - Sinop Sinop

    Gevaş 4 Tek hâkimli - Van Van

    Geyve 2 Çift hâkimli - Sakarya Sakarya

    Giresun 2 Müs.A.C.Mah. - Giresun Giresun

    Gökçeada 3 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Gökçebey 4 Tek hâkimli - Zonguldak Zonguldak

    Göksun 4 Çift hâkimli - Elbistan K.maraş

    Gölbaşı 4 Çift hâkimli - Adıyaman Adıyaman

    Gölbaşı (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Ankara Ankara

    Gölcük 2 Çift hâkimli - Kocaeli Kocaeli

    Göle 4 Çift hâkimli - Ardahan Ardahan

    Gölhisar 3 Çift hâkimli - Burdur Burdur

    Gölköy 4 Çift hâkimli - Ordu Ordu

    Gölmarmara 3 Tek hâkimli - Akhisar Manisa

    Gölova 5 Tek hâkimli - Şebinkarahisar Sivas

    Gölpazarı 4 Tek hâkimli - Bilecik Bilecik

    Gölyaka 4 Tek hâkimli - Düzce Düzce

    Gömeç 3 Tek hâkimli - Burhaniye Balıkesir

    Gönen 2 Çift hâkimli - Bandırma Balıkesir

    Gönen - * * * * * * Isparta

    Gördes 3 Çift hâkimli - Akhisar Manisa

    Görele 2 Çift hâkimli - Giresun Giresun

    Göynücek 4 Tek hâkimli - Amasya Amasya

    Göynük 4 Tek hâkimli - Bolu Bolu

    Güce 4 * Tek hâkimli * Giresun Giresun

    Güçlükonak - * * * * * * Şırnak

    Güdül 4 Tek hâkimli - Sincan Ankara

    Gülağaç - * * * Aksaray Aksaray Aksaray

    Gülnar 4 Çift hâkimli - Silifke Mersin

    Gülşehir 3 Çift hâkimli - Nevşehir Nevşehir

    Gülyalı - * * * Ordu Ordu Ordu

    Gümüşhacıköy 3 Çift hâkimli - Amasya Amasya

    Gümüşhane 3 Müs.A.C.Mah. - Gümüşhane Gümüşhane

    Gümüşova - * * * * * * Düzce

    Gündoğmuş 4 Mülhakat Manavgat Antalya (Değişik ibare: 22/05/2008-26883 S.RG. Yön/1.md.)

    Güney 4 Tek hâkimli - Denizli Denizli

    Güneysınır - * * * Çumra Konya Konya

    Güneysu 4 Tek hâkimli - Rize Rize

    Güngören (mer.ilçe) * * * * Bakırköy İstanbul İstanbul

    Günyüzü - * * * Sivrihisar Eskişehir Eskişehir

    Gürgentepe 4 Tek hâkimli - Ordu Ordu

    Güroymak 4 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

    Gürpınar 4 Tek hâkimli - Van Van

    Gürsu - * * * Bursa Bursa Bursa

    Gürün 3 Çift hâkimli - Sivas Sivas

    Güzelbahçe(mer.ilçe) - * * * * İzmir İzmir

    Güzelyurt - * * * Aksaray Aksaray Aksaray

    - H -

    Hacıbektaş 3 Çift hâkimli - Nevşehir Nevşehir

    Hacılar - * * * * * * Kayseri

    Hadım 4 Tek hâkimli - Konya Konya

    Hafik 4 Tek hâkimli - Sivas Sivas

    Hakkari 3 Müs.A.C.Mah. - Hakkari Hakkari

    Halfeti 5 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Halkapınar - * * * * * * Konya

    Hamamözü - * * * * * * Amasya

    Hamur - * * * Ağrı Ağrı Ağrı

    Han - * * * Çifteler Eskişehir Eskişehir

    Hanak 5 Tek hâkimli - Ardahan Ardahan

    Hani 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Hanönü - * * * Taşköprü Boyabat Kastamonu

    Harmancık - * * * Tavşanlı Bursa Bursa

    Harran 5 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Hasanbeyli - * * * * * * Osmaniye

    Hasankeyf - * * * * * * Batman

    Hasköy - * * * Muş Muş Muş

    Hassa 4 Tek hâkimli - Hatay Hatay

    Hatay 1 Müs.A.C.Mah. - Hatay Hatay

    Havran 3 Tek hâkimli - Burhaniye Balıkesir

    Havsa 3 Çift hâkimli - Edirne Edirne

    Havza 3 Çift hâkimli - Vezirköprü Samsun

    Haymana 3 Çift hâkimli - Ankara Ankara

    Hayrabolu 2 Çift hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

    Hayrat - * * * * * * Trabzon

    Hazro 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Hekimhan 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

    Hemşin - * * * * * * Rize

    Hendek 2 Çift hâkimli - Sakarya Sakarya

    Hınıs 3 Müs.A.C.Mah. - Hınıs Erzurum

    Hilvan 5 Tek hâkimli - Siverek Şanlıurfa

    Hisarcık - * * * Emet Tavşanlı Kütahya

    Hizan 5 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

    Hocalar - * * * Sandıklı Afyon Afyon

    Honaz 3 Tek hâkimli - Denizli Denizli

    Hopa 3 Tek hâkimli - Artvin Artvin

    Horasan 4 Çift hâkimli - Erzurum Erzurum

    Hozat 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

    Hüyük 4 Tek hâkimli - Seydişehir Konya

    - I -

    Iğdır 3 Müs.A.C.Mah. - Iğdır Iğdır

    Ilgaz 3 Tek hâkimli - Çankırı Çankırı

    Ilgın 3 Çift hâkimli - Akşehir Konya

    Ilıca 3 Tek hâkimli * * Erzurum Erzurum

    Isparta 1 Müs.A.C.Mah. - Isparta Isparta

    - İ -

    İbradı - * * * Akseki Alanya Antalya

    İdil 5 Tek hâkimli - Midyat Şırnak

    İhsangazi - * * * Kastamonu Kastamonu Kastamonu

    İhsaniye 4 Tek hâkimli - Afyon Afyon

    İkizce 4 Tek hâkimli - Ünye Ordu

    İkizdere 4 Tek hâkimli - Rize Rize

    İliç 5 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

    İmamoğlu 3 Tek hâkimli - Kozan Adana

    İmranlı 4 Tek hâkimli - Sivas Sivas

    İncesu 3 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

    İncirliova 2 Tek hâkimli - Aydın Aydın

    İnebolu 2 Müs.A.C.Mah. - İnebolu Kastamonu

    İnegöl 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

    İnhisar - * * * Söğüt Bilecik Bilecik

    İnönü - * * * Bozüyük Eskişehir Eskişehir

    İpsala 3 Tek hâkimli - Edirne Edirne

    İscehisar 4 Tek hâkimli - Afyon Afyon

    İskenderun 2 Müs.A.C.Mah. - İskenderun Hatay

    İskilip 3 Çift hâkimli - Çorum Çorum

    İslahiye 3 Çift hâkimli - Kilis Gaziantep

    İspir 5 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

    İstanbul 1 Müs.A.C.Mah. - İstanbul İstanbul

    İvrindi 3 Tek hâkimli - Balıkesir Balıkesir

    İyidere 4 Tek hâkimli - Rize Rize

    İzmir 1 Müs.A.C.Mah. - İzmir İzmir

    İznik 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

    - K -

    Kabadüz - * * * Ordu Ordu Ordu

    Kabataş - * * * Aybastı Ordu Ordu

    Kadıköy (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Kadıköy İstanbul

    Kadınhanı 3 Tek hâkimli - Konya Konya

    Kadışehri 5 Tek hâkimli - Yozgat Yozgat

    Kadirli 3 Çift hâkimli - Osmaniye Osmaniye

    Kağıthane (mer.ilçe) * * * * * * İstanbul

    Kağızman 4 Tek hâkimli - Kars Kars

    Kahramanmaraş 1 Müs.A.C.Mah. - K.maraş K.maraş

    Kahta 3 Çift hâkimli - Adıyaman Adıyaman

    Kale 3 Tek hâkimli - Elmalı Antalya

    Kale 4 Tek hâkimli - Denizli Denizli

    Kale - * * * Malatya Malatya Malatya

    Kalecik 3 Çift hâkimli - Ankara Ankara

    Kalkandere 4 Tek hâkimli - Rize Rize

    Kaman 3 Çift hâkimli - Kırşehir Kırşehir

    Kandıra 3 Çift hâkimli - Kocaeli Kocaeli

    Kangal 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

    Karaburun 3 Çift hâkimli - İzmir İzmir

    Karabük 2 Müs.A.C.Mah. - Karabük Karabük

    Karacabey 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

    Karacasu 4 Çift hâkimli - Nazilli Aydın

    Karaçoban - * * * Hınıs Hınıs Erzurum

    Karahallı 4 Tek hâkimli - Uşak Uşak

    Karaisalı 4 Çift hâkimli - Adana Adana

    Karakeçili - * * * Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale

    Karakoçan 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

    Karakoyunlu - * * * * * * Iğdır

    Karaman 2 Müs.A.C.Mah. - Karaman Karaman

    Karamanlı - * * * Tefenni Burdur Burdur

    Karamürsel 2 Çift hâkimli - Kocaeli Kocaeli

    Karapınar 3 Çift hâkimli - Ereğli(Konya) Konya

    Karapürçek - * * * Akyazı Sakarya Sakarya

    Karasu 3 Çift hâkimli - Sakarya Sakarya

    Karataş 3 Tek hâkimli - Adana Adana

    Karatay (mer.ilçe) - * * * * * * Konya

    Karayazı 5 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

    Kargı 4 Tek hâkimli - Çorum Çorum

    Karkamış - * * * * * * Gaziantep

    Karlıova 5 Tek hâkimli - Bingöl Bingöl

    Karpuzlu - * * * Çine Aydın Aydın

    Kars 2 Müs.A.C.Mah. - Kars Kars

    Karşıyaka (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Karşıyaka İzmir

    Kartal (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Kartal İstanbul

    Kastamonu 2 Müs.A.C.Mah. - Kastamonu Kastamonu

    Kaş 3 Çift hâkimli - Elmalı Antalya

    Kavak 4 Çift hâkimli - Samsun Samsun

    Kavaklıdere - * * * Yatağan Muğla Muğla

    Kaynarca 3 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

    Kaynaşlı - * * * * * * Düzce

    Kayseri 1 Müs.A.C.Mah. - Kayseri Kayseri

    Kazan 2 Çift hâkimli Ankara Ankara

    Kazımkarabekir - * * * Karaman Karaman Karaman

    Keban 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

    Keçiborlu 3 Tek hâkimli - Isparta Isparta

    Keçiören (mer.ilçe) - * * * * * * Ankara

    Keles 4 Tek hâkimli - Bursa Bursa

    Kelkit 4 Tek hâkimli - Gümüşhane Gümüşhane

    Kemah 4 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

    Kemaliye 5 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

    Kemalpaşa 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

    Kemer 2 Tek hâkimli - Antalya Antalya

    Kemer - * * * Burdur Burdur Burdur

    Kepsut 3 Tek hâkimli - Balıkesir Balıkesir

    Keskin 3 Çift hâkimli - Kırıkkale Kırıkkale

    Kestel 2 Tek hâkimli - Bursa Bursa

    Keşan 2 Çift hâkimli - Edirne Edirne

    Keşap 3 Tek hâkimli - Giresun Giresun

    Kıbrıscık 4 Tek hâkimli - Bolu Bolu

    Kınık 3 Tek hâkimli - Bergama İzmir

    Kırıkhan 3 Çift hâkimli - Hatay Hatay

    Kırıkkale 1 Müs.A.C.Mah. - Kırıkkale Kırıkkale

    Kırkağaç 3 Tek hâkimli - Akhisar Manisa

    Kırklareli 2 Müs.A.C.Mah. - Kırklareli Kırklareli

    Kırşehir 2 Müs.A.C.Mah. - Kırşehir Kırşehir

    Kızılcahamam 2 Çift hâkimli - Ankara Ankara

    Kızılırmak - * * * Çankırı Çankırı Çankırı

    Kızılören - * * * * * * Afyon

    Kızıltepe 3 Çift hâkimli - Mardin Mardin

    Kiğı 5 Tek hâkimli - Bingöl Bingöl

    Kilis 2 Müs.A.C.Mah. - Kilis Kilis

    Kiraz 3 Tek hâkimli - Ödemiş İzmir

    Kocaali 4 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

    Kocaeli 1 Müs.A.C.Mah. - Kocaeli Kocaeli

    Kocaköy - * * * Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır

    Kocasinan (mer.ilçe) - * * * * * * Kayseri

    Koçarlı 3 Tek hâkimli - Aydın Aydın

    Kofçaz 5 Tek hâkimli - Kırklareli Kırklareli

    Konak (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

    Konya 1 Müs.A.C.Mah. - Konya Konya

    Korgan 4 Tek hâkimli - Ünye Ordu

    Korgun - * * * * * * Çankırı

    Korkut - * * * Muş Muş Muş

    Korkuteli 3 Çift hâkimli - Antalya Antalya

    Kovancılar 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

    Koyulhisar 4 Tek hâkimli - Şebinkarahisar Sivas

    Kozaklı 4 Tek hâkimli - Nevşehir Nevşehir

    Kozan 2 Müs.A.C.Mah. - Kozan Adana

    Kozluk 5 Tek hâkimli - Batman Batman

    Köprübaşı 4 Tek hâkimli - Salihli Manisa

    Köprübaşı - * * * Sürmene Trabzon Trabzon

    Köprüköy - * * * Pasinler Erzurum Erzurum

    Körfez 2 Çift hâkimli - Kocaeli Kocaeli

    Köse - * * * Kelkit Gümüşhane Gümüşhane

    Köşk - * * * Aydın Aydın Aydın

    Köyceğiz 2 Çift hâkimli - Muğla Muğla

    Kula 3 Çift hâkimli - Salihli Manisa

    Kulp 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Kulu 3 Çift hâkimli - Konya Konya

    Kuluncak 5 Tek hâkimli - Malatya Malatya

    Kumlu - * * * Reyhanlı Hatay Hatay

    Kumluca 3 Çift hâkimli - Elmalı Antalya

    Kumru 4 Tek hâkimli - Ünye Ordu

    Kurşunlu 4 Tek hâkimli - Çankırı Çankırı

    Kurtalan 4 Çift hâkimli - Siirt Siirt

    Kurucaşile 4 Tek hâkimli - Bartın Bartın

    Kuşadası 2 Çift hâkimli - Aydın Aydın

    Kuyucak 3 Çift hâkimli - Nazilli Aydın

    Küçükçekmece(mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Bakırköy İstanbul

    Küre 4 Tek hâkimli - İnebolu Kastamonu

    Kürtün - * * * Torul Gümüşhane Gümüşhane

    Kütahya 1 Müs.A.C.Mah. - Kütahya Kütahya

    - L -

    Laçin - * * * Osmancık Çorum Çorum

    Ladik 3 Çift hâkimli - Vezirköprü Samsun

    Lalapaşa 4 Tek hâkimli - Edirne Edirne

    Lapseki 3 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Lice 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Lüleburgaz 2 Çift hâkimli - Kırklareli Kırklareli

    M-

    Maçka 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Maden 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

    Mahmudiye 3 Tek hâkimli - Eskişehir Eskişehir

    Malatya 1 Müs.A.C.Mah. - Malatya Malatya

    Malazgirt 5 Tek hâkimli - Muş Muş

    Malkara 3 Çift hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

    Maltepe (mer.ilçe) - * * * * * * İstanbul

    Mamak (mer.ilçe) - * * * * * * Ankara

    Manavgat 2 Çift hâkimli - Manavgat Antalya

    Manisa 1 Müs.A.C.Mah. - Manisa Manisa

    Manyas 3 Tek hâkimli - Bandırma Balıkesir

    Mardin 2 Müs.A.C.Mah. - Mardin Mardin

    Marmara 3 Tek hâkimli - Bandırma Balıkesir

    Marmaraereğlisi 3 Mülhakat - Silivri Tekirdağ

    Marmaris 2 Çift hâkimli - Muğla Muğla

    Mazgirt 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

    Mazıdağı 5 Tek hâkimli - Mardin Mardin

    Mecitözü 3 Çift hâkimli - Çorum Çorum

    Melikgazi (mer.ilçe) - * * * * * * Kayseri

    Menderes 1 Çift hâkimli - İzmir İzmir

    Menemen 1 Çift hâkimli - Karşıyaka İzmir

    Mengen 3 Çift hâkimli - Bolu Bolu

    Meram (mer.ilçe) - * * * * * * Konya

    Meriç 4 Tek hâkimli - Edirne Edirne

    Mersin 1 Müs.A.C.Mah. - Mersin Mersin

    Merzifon 2 Çift hâkimli - Amasya Amasya

    Mesudiye 4 Tek hâkimli - Ordu Ordu

    Midyat 3 Müs.A.C.Mah. - Midyat Mardin

    Mihalgazi 4 Tek hâkimli - Eskişehir Eskişehir

    Mihalıççık 3 Tek hâkimli - Eskişehir Eskişehir

    Milas 2 Çift hâkimli - Muğla Muğla

    Mucur 3 Çift hâkimli - Kırşehir Kırşehir

    Mudanya 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

    Mudurnu 3 Çift hâkimli - Bolu Bolu

    Muğla 1 Müs.A.C.Mah. - Muğla Muğla

    Muradiye 5 Tek hâkimli - Erciş Van

    Muratlı 3 Tek hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

    Murgul 5 * Tek hâkimli * Artvin Artvin

    Musabeyli - * * * * * * Kilis

    Mustafakemalpaşa 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

    Muş 3 Müs.A.C.Mah. - Muş Muş

    Mut 3 Çift hâkimli - Silifke Mersin

    Mutki 5 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

    - N -

    Nallıhan 3 Tek hâkimli - Sincan Ankara

    Narlıdere (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

    Narman 5 Tek hâkimli - Oltu Erzurum

    Nazımiye 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

    Nazilli 2 Müs.A.C.Mah. - Nazilli Aydın

    Nevşehir 2 Müs.A.C.Mah. - Nevşehir Nevşehir

    Niğde 2 Müs.A.C.Mah. - Niğde Niğde

    Niksar 3 Çift hâkimli - Tokat Tokat

    Nilüfer (mer.ilçe) - * Çift hâkimli * Bursa Bursa

    Nizip 3 Çift hâkimli - Gaziantep Gaziantep

    Nurdağı 4 Tek hâkimli - Gaziantep Gaziantep

    Nurhak 5 Tek hâkimli - Elbistan K.maraş

    Nusaybin 3 Çift hâkimli - Mardin Mardin

    - O -

    Of 2 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Oğuzeli 3 Çift hâkimli - Gaziantep Gaziantep

    Oğuzlar - * * * İskilip Çorum Çorum

    Oltu 3 Müs.A.C.Mah. - Oltu Erzurum

    Olur 5 Tek hâkimli - Oltu Erzurum

    19.May 3 Tek hâkimli - Bafra Samsun

    Ordu 2 Müs.A.C.Mah. - Ordu Ordu

    Orhaneli 3 Tek hâkimli - Bursa Bursa

    Orhangazi 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

    Orta 4 Tek hâkimli - Çankırı Çankırı

    Ortaca 2 Tek hâkimli - Muğla Muğla

    Ortaköy 3 Çift hâkimli - Aksaray Aksaray

    Ortaköy 4 Tek hâkimli - Çorum Çorum

    Osmancık 3 Çift hâkimli - Çorum Çorum

    Osmaneli 3 Tek hâkimli - Bilecik Bilecik

    Osmangazi (mer.ilçe) - * * * * * * Bursa

    Osmaniye 2 Müs.A.C.Mah. - Osmaniye Osmaniye

    Otlukbeli - * * * Çayırlı Erzincan Erzincan

    Ovacık 5 Tek hâkimli - Karabük Karabük

    Ovacık 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

    - Ö -

    Ödemiş 2 Müs.A.C.Mah. - Ödemiş İzmir

    Ömerli 5 Tek hâkimli - Mardin Mardin

    Özalp 5 Çift hâkimli - Van Van

    Özvatan - * * * Felahiye Kayseri Kayseri

    - P -

    Palu 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

    Pamukova 3 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

    Pasinler 3 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

    Patnos 4 Çift hâkimli - Erciş Ağrı

    Pazar 3 Çift hâkimli - Rize Rize

    Pazar - * * * Tokat Tokat Tokat

    Pazarcık 3 Çift hâkimli - K.maraş K.maraş

    Pazarlar - * * * Simav Uşak Kütahya

    Pazaryeri 4 Tek hâkimli - Bilecik Bilecik

    Pazaryolu - * * * İspir Erzurum Erzurum

    Pehlivanköy - * * * Babaeski Kırklareli Kırklareli

    Pendik (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Kartal İstanbul

    Perşembe 3 Çift hâkimli - Ordu Ordu

    Pertek 4 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

    Pervari 5 Tek hâkimli - Siirt Siirt

    Pınarbaşı - * * * Azdavay Kastamonu Kastamonu

    Pınarbaşı 3 Çift hâkimli - Kayseri Kayseri

    Pınarhisar 3 Tek hâkimli - Kırklareli Kırklareli

    Piraziz - * * * Bulancak Giresun Giresun

    Polateli - * * * * * * Kilis

    Polatlı 2 Çift hâkimli - Ankara Ankara

    Posof 5 Tek hâkimli - Ardahan Ardahan

    Pozantı 3 Tek hâkimli - Tarsus Adana

    Pülümür 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

    Pütürge 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

    R

    Refahiye 4 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

    Reşadiye 4 Çift hâkimli - Tokat Tokat

    Reyhanlı 3 Çift hâkimli - Hatay Hatay

    Rize 2 Müs.A.C.Mah. - Rize Rize

    - S -

    Safranbolu 2 Çift hâkimli - Karabük Karabük

    Saimbeyli 5 Tek hâkimli - Kozan Adana

    Sakarya 1 Müs.A.C.Mah. - Sakarya Sakarya

    Salıpazarı 4 Tek hâkimli - Çarşamba Samsun

    Salihli 2 Müs.A.C.Mah. - Salihli Manisa

    Samandağ 3 Tek hâkimli - Hatay Hatay

    Samsat - * * * Adıyaman Adıyaman Adıyaman

    Samsun 1 Müs.A.C.Mah. - Samsun Samsun

    Sandıklı 3 Çift hâkimli - Afyon Afyon

    Sapanca 2 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

    Saray 3 Çift hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

    Saray 5 Tek hâkimli - Van Van

    Saraydüzü - * * * Boyabat Boyabat Sinop

    Saraykent - * * * Akdağmadeni Yozgat Yozgat

    Sarayköy 2 Çift hâkimli - Denizli Denizli

    Sarayönü 3 Tek hâkimli - Konya Konya

    Sarıcakaya - * * * Mihalgazi Eskişehir Eskişehir

    Sarıgöl 3 Tek hâkimli - Alaşehir Manisa

    Sarıkamış 3 Çift hâkimli - Kars Kars

    Sarıkaya 3 Çift hâkimli - Boğazlıyan Yozgat

    Sarıoğlan 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

    Sarıveliler 5 Tek hâkimli - Ermenek Karaman

    Sarıyahşi - * * * Şereflikoçhisar Aksaray Aksaray

    Sarıyer (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Beyoğlu İstanbul

    Sarız 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

    Saruhanlı 3 Çift hâkimli - Manisa Manisa

    Sason 5 Tek hâkimli - Batman Batman

    Savaştepe 3 Tek hâkimli - Balıkesir Balıkesir

    Savur 5 Tek hâkimli - Mardin Mardin

    Seben 4 Tek hâkimli - Bolu Bolu

    Seferihisar 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

    Selçuk 2 Tek hâkimli - İzmir İzmir

    Selçuklu (mer.ilçe) - * * * * * * Konya

    Selendi 4 Tek hâkimli - Salihli Manisa

    Selim 5 Tek hâkimli - Kars Kars

    Senirkent 3 Tek hâkimli - Isparta Isparta

    Serik 2 Çift hâkimli - Manavgat Antalya

    Serinhisar - * * * Acıpayam Denizli Denizli

    Seydiler - * * * Devrekani Kastamonu Kastamonu

    Seydişehir 3 Müs.A.C.Mah. - Seydişehir Konya

    Seyhan (mer.ilçe) - * * * * * * Adana

    Seyitgazi 3 Çift hâkimli - Eskişehir Eskişehir

    Sındırgı 3 Çift hâkimli - Balıkesir Balıkesir

    Siirt 3 Müs.A.C.Mah. - Siirt Siirt

    Silifke 2 Müs.A.C.Mah. - Silifke Mersin

    Silivri 2 Müs.A.C.Mah. - Silivri İstanbul

    Silopi 3 Çift hâkimli - Şırnak Şırnak

    Silvan 4 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

    Simav 3 Çift hâkimli - Uşak Kütahya

    Sincan (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Sincan Ankara

    Sinanpaşa 4 Çift hâkimli - Afyon Afyon

    Sincik - * * * Kahta Adıyaman Adıyaman

    Sinop 2 Müs.A.C.Mah. - Sinop Sinop

    Sivas 2 Müs.A.C.Mah. - Sivas Sivas

    Sivaslı 4 Çift hâkimli

    - Uşak Uşak

    Siverek 3 Müs.A.C.Mah. - Siverek Şanlıurfa

    Sivrice 3 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

    Sivrihisar 3 Çift hâkimli - Eskişehir Eskişehir

    Solhan 5 Tek hâkimli - Bingöl Bingöl

    Soma 2 Çift hâkimli - Akhisar Manisa

    Sorgun 3 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

    Söğüt 3 Tek hâkimli - Bilecik Bilecik

    Söğütlü - * * * Sakarya Sakarya Sakarya

    Söke 2 Çift hâkimli - Aydın Aydın

    Sulakyurt 4 Tek hâkimli - Kırıkkale Kırıkkale

    Sultanbeyli 1 Çift hâkimli - Kartal İstanbul

    Sultandağı 4 Tek hâkimli - Bolvadin Afyon

    Sultanhisar 3 Tek hâkimli - Nazilli Aydın

    Suluova 3 Çift hâkimli - Amasya Amasya

    Sulusaray - * * * Artova Tokat Tokat

    Sumbas - * * * * * * Osmaniye

    Sungurlu 2 Müs.A.C.Mah. - Sungurlu Çorum

    Suruç 4 Çift hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Susurluk 3 Çift hâkimli - Balıkesir Balıkesir

    Susuz 5 Tek hâkimli - Kars Kars

    Suşehri 4 Çift hâkimli - Şebinkarahisar Sivas

    Süloğlu 4 * Tek hâkimli * Edirne Edirne

    Sürmene 2 Çift hâkimli - Trabzon Trabzon

    Sütçüler 5 Tek hâkimli - Isparta Isparta

    - Ş -

    Şabanözü 4 Tek hâkimli - Çankırı Çankırı

    Şahinbey (mer.ilçe) - * * * * * * Gaziantep

    Şalpazarı 4 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Şanlıurfa 1 Müs.A.C.Mah. - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Şaphane 5 Tek hâkimli - Kütahya Kütahya

    Şarkışla 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

    Şarkikaraağaç 3 Çift hâkimli - Yalvaç Isparta

    Şarköy 3 Tek hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

    Şavşat 5 Tek hâkimli - Artvin Artvin

    Şebinkarahisar 3 Müs.A.C.Mah. - Şebinkarahisar Giresun

    Şefaatli 4 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

    Şehitkamil (mer.ilçe) - * * * * * * Gaziantep

    Şemdinli 5 Tek hâkimli - Hakkari Hakkari

    Şenkaya 5 Tek hâkimli - Oltu Erzurum

    Şenpazar - * * * Cide Kastamonu Kastamonu

    Şereflikoçhisar 3 Çift hâkimli - Aksaray Ankara

    Şırnak 3 Müs.A.C.Mah. - Şırnak Şırnak

    Şile 2 Çift hâkimli - Üsküdar İstanbul

    Şiran 5 Tek hâkimli - Gümüşhane Gümüşhane

    Şirvan 5 Tek hâkimli - Siirt Siirt

    Şişli (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - İstanbul İstanbul

    Şuhut 4 Çift hâkimli - Afyon Afyon

    - T -

    Talas - * * * * * * Kayseri

    Taraklı 4 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

    Tarsus 2 Müs.A.C.Mah. - Tarsus Mersin

    Taşkent - * * * Hadim Konya Konya

    Taşköprü 3 Çift hâkimli - Kastamonu Kastamonu

    Taşlıçay 5 Tek hâkimli - Ağrı Ağrı

    Taşova 3 Çift hâkimli - Amasya Amasya

    Tatvan 3 Çift hâkimli - Bitlis Bitlis

    Tavas 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

    Tavşanlı 3 Müs.A.C.Mah. - Tavşanlı Kütahya

    Tefenni 4 Çift hâkimli - Burdur Burdur

    Tekirdağ 1 Müs.A.C.Mah. - Tekirdağ Tekirdağ

    Tekkeköy 2 Tek hâkimli - Samsun Samsun

    Tekman 5 Tek hâkimli - Hınıs Erzurum

    Tercan 4 Çift hâkimli - Erzincan Erzincan

    Termal - * * * * * * Yalova

    Terme 2 Çift hâkimli - Çarşamba Samsun

    Tire 2 Çift hâkimli - Ödemiş İzmir

    Tirebolu 2 Çift hâkimli - Giresun Giresun

    Tokat 2 Müs.A.C.Mah. - Tokat Tokat

    Tomarza 4 Çift hâkimli - Kayseri Kayseri

    Tonya 4 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Toprakkale - * * * * * * Osmaniye

    Torbalı 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

    Tortum 5 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

    Torul 4 Çift hâkimli - Gümüşhane Gümüşhane

    Tosya 3 Çift hâkimli - Kastamonu Kastamonu

    Trabzon 1 Müs.A.C.Mah - Trabzon Trabzon

    Tufanbeyli 5 Tek hâkimli - Kozan Adana

    Tunceli 3 Müs.A.C.Mah - Tunceli Tunceli

    Turgutlu 2 Çift hâkimli - Manisa Manisa

    Turhal 3 Çift hâkimli - Zile Tokat

    Tut - * * * Gölbaşı Adıyaman Adıyaman

    Tutak 5 Tek hâkimli - Ağrı Ağrı

    Tuzla (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Kartal İstanbul

    Tuzluca 5 Tek hâkimli - Iğdır Iğdır

    Tuzlukçu - * * * Akşehir Akşehir Konya

    Türkeli 4 Tek hâkimli - Sinop Sinop

    Türkoğlu 3 Çift hâkimli - K.maraş K.maraş

    U-

    Uğurludağ - * * * İskilip Çorum Çorum

    Ula 3 Tek hâkimli - Muğla Muğla

    Ulaş 4 Tek hâkimli - Sivas Sivas

    Ulubey 4 Tek hâkimli - Ordu Ordu

    Ulubey 4 Tek hâkimli - Uşak Uşak

    Uluborlu 3 Tek hâkimli - Isparta Isparta

    Uludere 5 Tek hâkimli - Şırnak Şırnak

    Ulukışla 3 Çift hâkimli - Niğde Niğde

    Ulus 4 Çift hâkimli - Bartın Bartın

    Urla 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

    Uşak 1 Müs.A.C.Mah - Uşak Uşak

    Uzundere - * * * Tortum Erzurum Erzurum

    Uzunköprü 2 Çift hâkimli - Edirne Edirne

    - Ü -

    Ümraniye (mer.ilçe) - Çift hâkimli - Üsküdar İstanbul

    Ünye 2 Müs.A.C.Mah - Ünye Ordu

    Ürgüp 3 Çift hâkimli - Nevşehir Nevşehir

    Üsküdar (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah - Üsküdar İstanbul

    Üzümlü - * * * Erzincan Erzincan Erzincan

    - V -

    Vakfıkebir 2 Çift hâkimli - Trabzon Trabzon

    Van 2 Müs.A.C.Mah - Van Van

    Varto 5 Tek hâkimli - Muş Muş

    Vezirköprü 3 Müs.A.C.Mah - Vezirköprü Samsun

    Viranşehir 3 Çift hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

    Vize 3 Çift hâkimli - Kırklareli Kırklareli

    - Y -

    Yağlıdere - * * * Espiye Giresun Giresun

    Yahşihan - * * * * * * Kırıkkale

    Yahyalı 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

    Yakakent - * * * * * * Samsun

    Yalıhüyük - * * * Seydişehir Seydişehir Konya

    Yalova 1 Müs.A.C.Mah - Yalova Yalova

    Yalvaç 3 Müs.A.C.Mah - Yalvaç Isparta

    Yapraklı - * * * Çankırı Çankırı Çankırı

    Yatağan 3 Çift hâkimli - Muğla Muğla

    Yavuzeli 4 Tek hâkimli - Gaziantep Gaziantep

    Yayladağı 4 Çift hâkimli - Hatay Hatay

    Yayladere - * * * Kiğı Bingöl Bingöl

    Yazıhan 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

    Yedisu - * * * Kiğı Bingöl Bingöl

    Yenice 4 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

    Yenice 4 Tek hâkimli - Karabük Karabük

    Yeniçağa - * * * Gerede Bolu Bolu

    Yenifakılı - * * * Boğazlıyan Boğazlıyan Yozgat

    Yenimahalle (mer.ilçe) * * * * * *

    Ankara

    Yenipazar 3 Tek hâkimli - Aydın Aydın

    Yenipazar - * * * Gölpazarı Bilecik Bilecik

    Yenişarbademli - * * * Şarkikaraağaç Yalvaç Isparta

    Yenişehir 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

    Yerköy 3 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

    Yeşilhisar 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

    Yeşilli 3 * Tek hâkimli * Mardin Mardin

    Yeşilova 4 Çift hâkimli - Burdur Burdur

    Yeşilyurt 3 Tek hâkimli - Malatya Malatya

    Yeşilyurt - * * * Artova Tokat Tokat

    Yığılca 4 Tek hâkimli - Düzce Düzce

    Yıldırım (mer.ilçe) - Çift hâkimli ** Bursa Bursa

    Yıldızeli 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

    Yomra 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

    Yozgat 2 Müs.A.C.Mah - Yozgat Yozgat

    Yumurtalık 3 Tek hâkimli - Ceyhan Adana

    Yunak 4 Çift hâkimli - Akşehir Konya

    Yusufeli 5 Tek hâkimli - Artvin Artvin

    Yüksekova 3 Çift hâkimli - Hakkari Hakkari

    Yüreğir (mer.ilçe) - * * * * * * Adana

    Z

    Zara 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

    Zeytinburnu (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Bakırköy İstanbul

    Zile 3 Müs.A.C.Mah - Zile Tokat

    Zonguldak 1 Müs.A.C.Mah - Zonguldak Zonguldak

    Mevzuat Kanunlar