SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Sayıştay Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25884

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sayıştay yönetim mensuplarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sayıştay Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan yönetim mensuplarından görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,

    b) Yönetmelik: Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,

    c) (Değişik bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./1. md.) Yönetim Mensupları: 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 10 ve 19 uncu maddelerinde sayılan ve 657 sayılı Kanuna tabi olan personeli,

    d) Görevde Yükselme: Sayıştay Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    e) Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    f) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    g) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    h) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Sayıştayda çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmî veya özel müesseselerde çalışılan süreler, meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    i) (Değişik bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./1. md.) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    j) (Ek bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./1. md.) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim hizmetleri grubu:

    1) Personel ve Eğitim Müdürü, Malî İşler Müdürü, Genel Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, İdarî İşler Müdürü, Arşiv Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Kütüphane Müdürü, Teknik Hizmetler Müdürü, İlâm Müdürü, (Ek ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./2. md.) Sivil Savunma Uzmanı

    2) (Değişik bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./2. md.) Koruma ve güvenlik amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi,

    3) (Mülga bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./2. md.)

    b) İdarî hizmetler grubu :

    1) Ayniyat saymanı,

    2) Programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför,

    c) Destek hizmetleri grubu:

    Dağıtıcı, bekçi, aşçı, teknisyen yardımcısı, hizmetli.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    (Ek ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./2. md.) Mühendis, İstatistikçi, Programcı, kütüphaneci, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, tekniker, teknisyen.

    Görevde yükselme

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve atanılacak kadro için bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımak,

    b) (Değişik bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./3. md.) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - (Değişik madde: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./4. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan yönetim mensuplarının, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) bentlerindeki ders konularından en az 30, (h) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

    Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Boş kadroların ilânı

    Madde 8 - (Değişik madde: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./5. md.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce tüm personele, görevde yükselme eğitiminin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Başkanlıkça duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 9 - (Değişik madde: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./6. md.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Başkanlığa başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Başkanlıkça incelenir.

    Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitim programları Başkanlık tarafından düzenlenir. Ancak gerekli görülen hallerde Başkanlıkça ilgililerin Devlet Personel Başkanlığınca veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecek müşterek görevde yükselme eğitim programlarına katılmalarına karar verilebilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitim ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1- Genel esaslar,

    2- Temel hak ve ödevler,

    3- Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) (Değişik bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./7. md.) Halkla ilişkiler,

    g) (Değişik bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./7. md.) Etik davranış ilkeleri,

    h) (Değişik bent: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./7. md.) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (Değişik fıkra: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./7. md.) Eğitim programında (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 11 - (Değişik madde: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./8. md.)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınava katılacaklarda, Sayıştayda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./9. md.) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Sayıştay personeli başvurabilir.

    (Ek fıkra: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./9. md.) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (Ek fıkra: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./9. md.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 13 - (Değişik madde: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./10. md.)

    Yaptırılacak yazılı sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere, Başkanlıkça Sayıştay mensupları arasından beş kişilik sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek diğer kişilerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

    Sınav kurulu başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Başkanlıkça Sınav Kurulu bilgilendirilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 14 - (Değişik madde: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./11. md.)

    Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak,

    e) Sınav konularına ilişkin notların görevde yükselme suretiyle atanacaklar için, eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilân eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav şartı ve atama

    Madde 15 - (Değişik madde: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./12. md.)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

    Atanma şartları

    Madde 16 - Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim hizmetleri grubu:

    1) Personel ve Eğitim Müdürü, Malî İşler Müdürü, Genel Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, İdarî İşler Müdürü, Arşiv Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Kütüphane Müdürü, Teknik Hizmetler Müdürü, İlâm Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

    En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

    En az iki yılı Sayıştayda ayniyat saymanı, koruma ve güvenlik amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, programcı kadrolarında geçmek üzere en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

    (Mülga ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./13. md.)

    2) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna yapılacak atamalarda;

    En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

    En az iki yılı Sayıştayda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

    (Mülga ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./13. md.)

    10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

    3) Şef kadrolarına yapılacak atamalarda;

    En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

    En az iki yılı Sayıştayda kütüphaneci, tekniker, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru kadrolarında geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

    (Mülga ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./13. md.)

    4) Koruma ve güvenlik şefi kadrolarına yapılacak atamalarda;

    En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

    En az iki yılı Sayıştayda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

    (Mülga ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./13. md.)

    10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

    b) İdarî hizmetler grubu:

    1) Ayniyat saymanı kadrosuna yapılacak atamalarda;

    En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

    En az iki yılı Sayıştayda kütüphaneci, tekniker, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru kadrolarında geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

    (Mülga ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./13. md.)

    2) Programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru ve şoför kadrolarına yapılacak atamalarda;

    En az orta öğretim mezunu olmak,

    En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak,

    (Mülga ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./13. md.)

    Programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Başkanlıkça veya Başkanlığın uygun gördüğü kuruluşlarca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarı göstermek.

    3) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak,

    (Mülga ibare: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./13. md.)

    10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    şartları aranır.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Programcı, kütüphaneci, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, tekniker, teknisyen kadrolarına unvan değişikliği suretiyle atanacakların, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olmaları şarttır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde sayılan ana görev grupları arasındaki görevde yükselme mahiyetindeki geçişler ile aynı ana görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır.

    Bir ana görev grubunun aynı alt grubu içinde sayılan unvanlar arasındaki geçişlerde, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla eğitim ve sınav şartı aranmaz.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

    (Ek fıkra: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./14. md.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 18 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitimleri ve sınavları

    Madde 19 - Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 20 - (Değişik madde: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./15. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 21 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 22 - 8/4/2000 tarihli ve 24014 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

    (Mülga Ek: 04/05/2011 - 27924 S.R.G. Yön./17. md.)

    Mevzuat Kanunlar