SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN ALINMASI VE ÖDENEKLERİN HARCANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

    Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış Ve Yardımların Alınması Ve Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 07/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25868

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sivil savunma hizmetleri için Sivil Savunma Teşkilatına yapılan bağış ve yardımların alınması ile bütçede yer alan ödeneğin harcanması, avans ve kredi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, sivil savunma hizmetleri için Sivil Savunma Teşkilatına yapılan bağış ve yardımlar ile bütçede yer alan ödeneğin harcanması ve avans ve kredi verilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun, 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile değişik 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun: 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununu,

    Genel Müdürlük: Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Sivil Savunma Genel Müdürünü,

    Bağış ve Yardımlar: 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre alınan bağış ve yardımları,

    Afet durumu: Deprem, sel, su baskını, yangın, çığ, heyelan gibi olaylar sonucu arama, kurtarma, sosyal yardım ve imar gibi müdahaleyi gerektiren durumu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Bağış ve Yardımlar

    Bağış ve yardımların alınması

    Madde 5 - Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne yapılan bağış ve yardımlar, İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına doğrudan yatırılır.

    Yatırılan bağış ve yardımlar genel bütçeye gelir kaydedilir. Yardım ve bağış yapan kişi ve kuruluşlara bağış ve yardımın kabul edildiği, idare tarafından yazılı olarak bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Avans ve Kredi ile İlgili Usul ve Esaslar

    Avans ve krediler

    Madde 6 - Afet durumlarında kullanılmak üzere, ilgili saymanlık hesaplarından acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla konulan ödenekten mahsubu yapılmak üzere, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca, her yıl genel bütçe kanunu ile afet durumları için belirlenen miktarda gerekli sayıdaki personele (mutemete) ayrı ayrı olmak üzere avans verilir.

    Bu avans, mutemet tarafından nakit olarak tutulur ve bir başka amaç için harcanamaz.

    Mali yıl içinde mutemetlerce çekilen avans yıl sonunda kapatılır. Afet durumunda ise avans alan her personel aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri afet durumunun sona ermesini müteakip 15 gün içinde saymana vermek, artan tutarı ise vezneye yatırmakla yükümlüdür.

    Avansın kapatılma işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez. Süresinde kapatılmayan avanslar için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    Avansların mahsubunda 14/10/1991 tarihli ve 21021 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Ancak, afet durumlarında yapılan harcamalarda, Yönetmelikte belirtilen belgelerin temin edilememesi durumunda, yapılan harcamaların tutanakla tespit edilip, harcama yetkilisince onaylanması halinde bu tutanaklar harcama belgesi olarak kabul edilir.

    Afet durumunun hangi tarihte bittiği idarece bir yazı ile ilgili saymanlığa bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller,

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte avans ve kredilerle ilgili olarak hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2004 tarihli ve 25379 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin avans ve kredilere ilişkin hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 8 - 4/5/2002 tarihli ve 24745 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Savunma Gelirlerinin Toplanması ve Özel Ödeneğin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar