İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İHTİSAS PERSONELİ SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

    İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliği

    Dış Ticaret Müsteşarlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 03/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25864

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine ihtisas personeli alımı için yapılacak sınavlar ile bu pozisyonlara yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine ihtisas hizmetlerini yerine getirmek üzere atanacak Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Çözümleyici, Programcı, Tabip, Mütercim, Raportör, Kütüphaneci ve Grafiker pozisyonundaki personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen ek madde 2, 11/1/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin 20 nci maddesi ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    İGEME : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini,

    Yönetim Kurulu: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulunu,

    Genel Sekreter: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreterini,

    Genel Sekreter Yardımcısı: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreter Yardımcısını,

    İGEME Personel Yönetmeliği: 11/1/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğini,

    Giriş sınavı: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecek yabancı dil ile, yazılı ve/veya sözlü sınav aşamasını,

    İhtisas personeli: İhtisas konusu ile ilgili en az dört yıllık bir yüksek okuldan mezun ve görevinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Raportör,

    Kütüphaneci, Grafiker, Mütercim, Tabip, Programcı, Çözümleyiciden oluşan personeli,

    KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhtisas Personelinde Aranacak Genel ve Özel Şartlar

    Genel şartlar

    Madde 5 - İhtisas personeli olarak atanabilmek için;

    a) İGEME Personel Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde, (k) bendi hariç olmak üzere, belirtilen genel şartları haiz olmak,

    b) Atamanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Kamu hizmetine ilk defa İGEME de başlayacaklar için, KPSS sınavından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasından, yapılacak giriş sınavında başarılı olmak,

    Naklen veya İGEME içinden ihtisas personeli olarak atanacaklarda ise;

    a) Atanılacak pozisyonun unvan, derece ve ek göstergesi itibarıyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması,

    b) Son iki yıla ait sicillerinin en az iyi düzeyde olması (76 puan),

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıktan kesme ve kademe

    ilerlemesinin durdurulması cezasıyla ya da İGEME Personel Yönetmeliğinde bu cezalara karşılık gelen cezalarla cezalandırılmamış olması

    şartları aranır.

    Özel şartlar

    Madde 6 - İGEME ihtisas personeli pozisyonlarına atanacak personelde, unvanları itibarıyla aşağıdaki özel şartlar aranır;

    a) Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için; yurtiçindeki veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden birisinden mezun olmak, avukatlık belgesine sahip olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğiyle ilgili olarak en az 8 yıl hizmeti olmak,

    b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanabilmek için; yurtiçindeki veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren tercihan basın yayın ve halkla ilişkiler ile iletişim fakültelerinden birisinden mezun olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında basın, yayın ve halkla ilişkiler hizmeti alanında toplam 10 yıl hizmeti olmak,

    c) Çözümleyici olarak atanabilmek için; İGEME de programcı pozisyonunda adaylık dönemi dahil, ücretsiz izin, yurtdışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç 3 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamış ve son iki yıl sicili olumlu olmak,

    d) Programcı olarak atanabilmek için; yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin bilgisayar, elektrik-elektronik, elektronik mühendisliği ya da bilgisayar programcılığı ile istatistik bölümlerinden birisinden mezun olmak, Ticari Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığınca belirlenecek programlama dillerini bilmek, İGEME ce yapılacak yabancı dil sınavından en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da yabancı dil bilgisini Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az (C) veya denkliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilmiş diğer dil sınavlarından alınmış bir derece ile belgelemiş olmak,

    e) Tabip olarak atanabilmek için; tıp doktoru olmak, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında alanıyla ilgili olarak en az 5 yıl hizmeti olmak,

    f) Mütercim olarak atanabilmek için; yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin İngilizce Mütercim Tercümanlık ile Amerikan ya da İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birisinden mezun olmak, İGEME ce yapılacak yabancı dil sınavından en az doksan (90) puan almış olmak ya da yabancı dil bilgisini Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az (A) veya denkliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilmiş diğer dil sınavlarından alınmış bir derece ile belgelemiş olmak,

    g) Raportör olarak atanabilmek için; yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile fakülte veya yüksekokulların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe ve finansman öğretmenliği veya halkla ilişkiler bölümlerinden birisinden mezun olmak,

    h) Kütüphaneci olarak atanabilmek için; yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden birisinden mezun olmak, İGEME ce yapılacak yabancı dil sınavından en az altmış puan almış olmak ya da yabancı dil bilgisini Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az (D) veya denkliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilmiş diğer dil sınavlarından alınmış bir derece ile belgelemiş olmak,

    ı) Grafiker olarak atanabilmek için; yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından tercihan grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Giriş Sınavı, Sınav Kurulu ve Değerlendirme

    Giriş sınavı

    Madde 7 - Giriş sınavları, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS sınavından, İGEME tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasından yazılı ve/veya sözlü sınav ile yabancı dil sınavı uygulanarak yapılabilir.

    Giriş sınavı ilanı

    Madde 8 - Giriş sınavı ilanında;

    a) Atama yapılacak pozisyonların unvan ve sayısı,

    b) Alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar,

    c) Müracaat yeri ve son müracaat tarihi,

    d) Kamu hizmetine ilk defa İGEME bünyesinde başlayacaklar için KPSS sınavından alınmış olması gereken asgari puan,

    e) Sınavların yapılacağı yer, zaman ve sınava ilişkin diğer hususlar,

    belirtilir.

    Giriş sınavı ilanları, sınav tarihinden en az 45 gün önce Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir.

    Giriş sınavına başvuru ve başvuru belgeleri

    Madde 9 - (Değişik madde: 11/06/2010- 27608 S.R.G Yön/2.md.)

    Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) İş Başvuru Formu,

    c) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı fotokopisi,

    ç) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

    d) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı sureti,

    e) Yabancı dil sınavından muaf olmak isteyenler için KPDS ya da buna denkliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı sureti,

    f) 4,5x6 ebadında iki adet fotoğraf.

    Yukarıda belirtilen belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi ve saatinde İGEME'ye teslim edilmesi şarttır. Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmaz.

    İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Giriş Sınavı işlemleri, İMİD Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulu

    Madde 10 - Sınav kurulu Genel Sekreterin başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı, personel işlerinden sorumlu Başkan ve atama yapılacak personelin bağlı olacağı birimin en üst yöneticisi ile Genel Sekreter tarafından seçilecek bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Asil üyeler kadar aynı usulle yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversitelerden konu hakkında uzmanlaşmış bir öğretim üyesi de sınav kuruluna üye olarak seçilebilir.

    Genel Sekreterin sınav kuruluna katılamaması durumunda Genel Sekreter Yardımcısı, sınav kuruluna başkanlık yapar.

    Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin eşleri veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının bu sınavlara katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye ve üyeler kuruldan çıkarılır ve bunların yerine yedekleri görevlendirilir.

    Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 11 - Sınav kurulunun görevleri; giriş sınavı sorularını hazırlamak, sınavları yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek, giriş sınavı başarı sıralamasını yapmak, aday listesini hazırlayarak Genel Sekreterlik Makamına sunmaktır.

    Yazılı sınav

    Madde 12 - Yazılı sınav, İGEME ye alınacak ihtisas personelinin, istihdam edileceği pozisyonun ihtisas alanının ihtiyaçlarına göre belirlenecek sınav konularına ilişkin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik olarak yapılır.

    Yazılı sınav, klasik veya test usulünde İGEME ce yapılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birisine de yaptırılabilir. Bu takdirde sınava ilişkin hususlar, İGEME ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

    Yabancı dil sınavı

    Madde 13 - Yabancı dil sınavı, İGEME ye alınacak ihtisas personelinin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülmesi halinde, yabancı dil bilgisini belirlemeye yönelik olarak yapılan sınavdır.

    Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından veya diğer dil sınavlarından bu Yönetmelik hükümlerine göre denkliği kabul edilir bir puan alanlar ve bunu belgeleyenler yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Özel şartlarında yabancı dil şartı olmayan pozisyonlara ilişkin alımlarda yabancı dil sınavı yapılmaz.

    Yabancı dil sınavı, klasik veya test usulünde İGEME ce yapılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu takdirde sınava ilişkin hususlar, İGEME ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

    Yazılı sınav ile yabancı dil sınavı sorularının hazırlanması

    Madde 14 - Yazılı sınavın ve/veya yabancı dil sınavının İGEME ce yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır. Üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına teslim edilir.

    Yazılı sınavın ve/veya yabancı dil sınavının, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine ya da bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum veya kuruluşuna yaptırılması durumunda, sınav soruları ilgili kurum veya kuruluş tarafından hazırlanır.

    Yazılı sınav ile yabancı dil sınavının yapılış şekli

    Madde 15 - Sınavlarda isim yeri kapalı özel sınav kağıtları kullanılır. Sınav, İGEME ce yapıldığı taktirde; görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında sınav kurulu tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum ve kuruluşunca yapılması durumunda ise bu kurumun denetim elemanlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Sınav başlamadan önce sınav kurulunca, adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklandıktan sonra kapalı soru zarfı adayların önünde açılarak soru kitapçıkları adaylara dağıtılır.

    Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kağıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

    Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

    Yazılı sınav ile yabancı dil sınavı kağıtlarının değerlendirilmesi

    Madde 16 - Sınav kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kağıtları numaralandırılır. Her cevap kağıdı sınav kurulunca, her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıdı ile birlikte sınav kurulu başkanlığına teslim edilir. Sınav kurulu başkanlığınca, cevap kağıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

    Sınav kurulu, öncelikle sınav yapılan pozisyon için yabancı dil sınavı yapılmış ise belirlenen asgari puanı dikkate alarak başarılı olanları tespit eder. Yabancı dil sınavından başarısız olanlar değerlendirmeye alınmaz.

    Adayların, yazılı sınavdan başarılı sayılabilmeleri için her sınav konusundan en az altmış (60) puan alması ve sınav ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması şarttır.

    Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden 10 iş günü içinde Genel Sekreterin onayına sunulur. Liste, merkez binada asılmak ve web sayfasında da yayınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

    Yazılı sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınmaz.

    Sözlü Sınav

    Madde 17 - Adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra hizmetin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

    Sınav kurulu üyelerinin her aday için verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavlar, yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir ve sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları şarttır.

    Giriş sınavı nihai başarı puanı ve derecelendirme

    Madde 18 - Sınav kurulu, adayların yazılı ve/veya sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı puanını tespit ederek sıralamaya tabi tutar. Adayların isim listesi, sözlü sınavın bittiği günü takip eden 2 iş günü içinde Genel Sekreterlik Makamının onayına sunulur.

    Onaylanan liste, merkez binada asılmak ve web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Başarılı olanlara 15 gün içinde yazılı tebligat yapılır.

    Ayrıca münhal pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden 3 ay için geçerlidir.

    Giriş sınavında iki defa başarısız olanlar tekrar sınava giremez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Atama, İşe Başlama ve Adaylık

    İlk defa yapılacak atama

    Madde 19 - Giriş sınavını kazananların atamaları, nihai başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

    İşe başlama

    Madde 20 - Giriş sınavını kazananların, işe başlayabilmeleri için İGEME Personel Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki işe başlama süreleri içinde personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına başvurmaları gereklidir.

    Adaylık

    Madde 21 - İşe alınan ihtisas personelinin adaylığı, adaylık süresi ve buna ilişkin diğer hususlar İGEME Personel Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci maddelerindeki hükümlere tabidir.

    İGEME ye naklen ihtisas personeli olarak yapılacak atama

    Madde 22 - Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanların, İGEME de ihtisas personeli pozisyonlarında işe alınmalarına ilişkin değerlendirme, hizmet ihtiyaçları ve atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği şartlar dikkate alınarak sınav kurulunca yapılır.

    Atama yapılacak pozisyon için yabancı dil bilgisi aranması durumunda, yabancı dil sınavı bu Yönetmeliğin 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri hükümlerine göre yapılır.

    Sınav kurulu, gerek duyduğunda bu niteliği haiz kişilerle mülakat da yapabilir. Mülakata ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerine göre yürütülür.

    İGEME içi atama

    Madde 23 - İGEME de görev yapmakta olan personelin ihtisas personeli olarak atamaları, hizmet gerekleri ve boş pozisyon durumuna göre bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan özel şartları taşımaları koşuluyla, sicil ve performans durumları dikkate alınarak ilgili birimin en üst amirinin teklifi üzerine İGEME Personel Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Atanacaklardan istenecek belgeler

    Madde 24 - (Değişik madde: 11/06/2010- 27608 S.R.G Yön/3.md.)

    İlk defa kamu hizmetine alınacaklar için işe alınmadan önce aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı fotokopisi,

    c) 4,5x6 cm. ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

    ç) Erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

    e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

    f) Atama yapılacak pozisyonun özelliğine göre, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan İGEME ihtisas personeli pozisyonlarına atanma şartları için öngörülebilecek diğer beyanlar ile ilgili belgelerin Kurumca onaylı örneği.

    Naklen atanacakların, görev talep formunu İGEME'ye vermiş olmalarının yanı sıra, görev yapmakta oldukları kurumdan istenilecek sicil özetinin gönderilmiş ve bu çerçevede muvafakat verilmiş olması da gerekir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, İGEME de ihtisas personeli pozisyonlarında görev yapanların hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreteri yürütür.

    Mevzuat Kanunlar