ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 20/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı :25851

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Özürlüler İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Özürlüler İdaresi Başkanlığında görevli bulunan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkan : Özürlüler İdaresi Başkanını,

    Başkanlık : Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

    Personel : Özürlüler İdaresi Başkanlığı kadrolarında çalışanları,

    Birim: Birim: Özürlüler İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünü , ( Değişik tanım : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\1.mad)

    Birim Yöneticisi : Birim Yöneticisi: I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müdürü, ( Değişik tanım : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\1.mad)

    Hizmet Süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler dışında, muvazzaf askerlik süresi dahil ol

    mak üzere Özürlüler İdaresi Başkanlığında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

    Görevde Yükselme : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde Yükselme Eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özellikle

    rine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde Yükselme Sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutu

    lacağı yazılı sınavı,

    Aynı Düzey Görev : Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

    da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Unvan Değişikliği : En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

    (Ek tanım : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\1.mad) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    (Ek tanım : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\1.mad) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    (Ek tanım : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\1.mad) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Ek tanım : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\1.mad) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,

    2) (Değişik bent: 02/03/2007 - 26450 S.R.G Yön/1.md.) Şube Müdürü, Müdür,

    3) Şef.

    b) Hukuk, Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri,

    2) Eğitim Uzmanı.

    c) Savunma Hizmetleri Grubu;

    Sivil Savunma Uzmanı.

    d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    Çözümleyici.

    e) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat saymanı.

    2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Daktilograf, Santral Memuru, Şoför.

    f) Destek Hizmetleri Grubu;

    Hizmetli.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Çocuk Gelişimcisi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Odyolog, Fizyoterapist, Öğretmen, İstatistikçi, Programcı, Hemşire, Teknisyen, Mütercim .

    Görevde yükselme

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Başkanlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim ve disiplin şartlarını taşımak , (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön \3.mad)

    b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (Ek ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\3.mad) veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - (Değişik madde : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\4.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar dışında, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere, toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

    Ancak ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    İkinci fıkradaki izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 8 - (Değişik madde : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\5.mad)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce tüm personele, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Başkanlıkça duyurulur.

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 9 - (Değişik madde : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\6.mad)

    Görevde yükselme sınavı için başvuru süresi en az beş iş günüdür. Başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

    İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel de görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Eğitim, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde atanmamış olan personel; düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitimi programları, Başkanlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili mevzuat,

    f) (Değişik bend : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\7.mad) Halkla ilişkiler,

    g) (Ek bend : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\7.mad) Etik davranış ilkeleri,

    h) Atanılacak kadroya ilişkin olarak;

    1) Kamu yönetimi, dosyalama, arşivleme, bütçe ile ilgili konular,

    2) Hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmışsa, Başkanlığın o birimiyle ilgili mesleki konular,

    3) Özürlü hakları ve sorunları.

    Değişik fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\7.mad) Düzenlenecek eğitim programlarında (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olmamalıdır.

    (Ek fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\7.mad) Görevde yükselme eğitimine alınacak grupların sayıları da dikkate alınarak ortak konularda birlikte eğitim yapılabilir.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 11 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Başkanlık bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (Ek ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\8.mad) veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (Ek ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\8.mad) veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    (Değişik fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\8.mad) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (Ek fıkra: 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\8.mad) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 12 - (Değişik madde : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\9.mad)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

    Unvan değişikliği sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Sınav Kurulu

    Madde 13 - Sınav Kurulu, sınavlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\10.mad) üzere, Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı başkan

    lığında, Personel Dairesi Başkanı ile Başkan tarafından belirlenecek diğer üyeler olmak üzere 5 kişiden oluşur. Ayrıca aynı usul ile yedek üye seçilir. Kurul; başkan ve üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

    Sınav kurulunu oluşturan üyeler; görevde yükselme ve unvan değişikliği (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\10.mad) sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    (Ek fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\10.mad) Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Başkanlıkça Sınav Kurulu bilgilendirilir."

    (Ek fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\10.mad) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 14 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) (Ek bend : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\11.mad) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak,

    g) (Ek bend : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\11.mad) Sınav konularına ilişkin notların görevde yükselme suretiyle atanacaklar için, eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,

    h) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Atama

    Madde 15 - (Değişik fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\12.mad) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (Değişik fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\12.mad) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atama şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanan (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\12.mad) adaylardan, atama aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturması altında bulunanlar, bu uzaklaştırmanın, disiplin soruşturmasının, ön incelemenin veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olan (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\12.mad) adaylar, sınava girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça, bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

    Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, görevde yükselme eğitimi ve sınavına veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\12.mad) vekalet edilen unvana asaleten atanamazlar.

    Sınavın geçersiz sayılması

    Madde 16 - Aşağıda belirtilen durumlarda sınavlar geçersiz sayılır.

    a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

    Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, 5 yıl süreyle hiç bir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

    Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 17 - (Değişik madde : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\13.mad)

    Sınav Kurulu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 18 - Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır.

    (Değişik fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\14.mad) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda beş iş günü (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\14.mad) içerisinde değerlendirerek ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (Ek fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\14.mad) Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesinin istenmesi halinde sınavı yapan kuruluş tarafından talep edilen itiraz ücreti ilgili aday tarafından karşılanır.

    (Ek fıkra : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\14.mad) Yapılan sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olarak (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\15.mad) ataması yapılanların, sı

    navla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

    Atanma şartları

    Madde 20 - Görev grupları itibarı ile atama şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu :

    1) Başkan Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokuldan mezunu olmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    2) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    3) (Değişik bend : 29/06/2008 - 26921 S.R.G Yön\2.mad) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya iki yıllık yüksekokul mezunu olup, üç yılı Başkanlıkta olmak üzere toplam sekiz yıl Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmış ve Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    En az bir programlama dili bilmek,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    4) (Değişik bent: 02/03/2007 - 26450 S.R.G Yön/2.md.) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

       En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

       Görev alanı ile ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak,

        (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

       Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    5) * Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    6) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Hukuk, Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

    1) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    2) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) Savunma Hizmetleri Grubu:

    Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak.

    d) (Değişik bend : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad) Savunma Hizmetleri Grubu

    Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    En az 2 yıldır programcı olarak çalışıyor olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) İdari Hizmetler Grubu:

    1) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    2) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatı uyarınca (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad) veya Başkanlık tarafından düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

    Memur kadrosunda (Değişik ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad) en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad) ,

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başkanlık tarafından düzenlenecek kursta başarılı olmak,

    Memur veya daktilograf kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    4) Memur ve Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    5) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Daktilograf kurs sertifikası bulunmak,

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    6) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    6) (Ek bend : 29/06/2008 - 26921 S.R.G Yön\3.mad) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olmak,

    Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'nda en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    şartları aranır.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartları aşağıda gösterilmiştir:

    1) Çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı, odyolog, fizyoterapist, öğretmen kadrolarına atanabilmek için;

    Atanılacak kadro ile ilgili en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    2) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

    En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    3) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya iki yıllık yüksekokul mezunu olup, üç yılı Başkanlıkta olmak üzere toplam sekiz yıl Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmış olmak,

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı programcı sertifikasına sahip olmak veya 4 yıllık yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    En az bir programlama dilini bilmek,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    4) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    6) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

    (Mülga ifade : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\16.mad)

    Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    artları aranır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanabilir.

    b) Farklı hizmet grupları arasındaki geçişlerde ve alt gruptan üst gruba geçişlerde bu Yönetmelikte belirlenmiş genel ve özel şartlar aranır. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) (Değişik bend : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\17.mad) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.

    d) Başkanlık aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanla

    ra veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanla

    rın Başkanlıktaki bir göreve atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa ve açıktan atamalarda bu Yönetmelik hü

    kümleri uygulanmaz.

    e) (Ek bend : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\17.mad) Doktora öğrenimini bitiren personel; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen hizmet ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla Eğitim Uzmanı veya aynı düzey görev ile daha alt düzey görevlere yapılacak atamalarda bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 22 - Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabile

    cek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 23 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz

    Kazanılmış haklar

    Madde 24 - Bu Yönetmelik kapsamındaki görev gruplarında belirtilen unvanlara atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan hususlar

    Madde 25 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 26 - 26/2/2000 tarihli ve 23976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde l - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 aynı tarih itibariyle (Ek ibare : 10/06/2010 - 27607 S.R.G Yön\19.mad ) tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının ilgili bu

    lunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar