ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 07/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25838

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

    Madde 6 - 11/1/2001 tarihli ve 24284 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    Html

    Mevzuat Kanunlar