TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 25/04/2005

    Resmi Gazete No: 25796

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

    Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

    Danışma Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunu,

    Üye: Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Danışma Kurulunun oluşumu

    Madde 4 - Enstitünün Danışma Kurulu, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen kurumların görevlendireceği üyelerden oluşur.

    Danışma Kurulunun görevleri

    Madde 5 - Danışma Kurulu, Enstitü faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardımcı olmak amacıyla, Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Enstitünün; çalışma ilkeleri, faaliyet raporu ile bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.

    Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri ve atanmaları

    Madde 6 - Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi; üyeler görevli oldukları kurum ve kuruluştan ayrılmadıkça iki yıldır. Üyelerin görevlendirilmesi, Enstitünün başvurusu üzerine kurum ve kuruluşlarınca yapılır.

    Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine atanan üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

    Danışma Kurulu toplantıları

    Madde 7 - Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen toplantı yeri ve zamanı, Enstitü Başkanlığınca en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.

    Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, Yönetim Kurulu, belirleyeceği bir tarihte Danışma Kurulunu yeniden toplantıya çağırır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

    Kurul Başkanı toplantı esnasında üyelerin önerilerini görüşe açar ve oylar. Alınan kararlar toplantı tutanağında belirtilir. Toplantı tutanağı Enstitüye verilir.

    Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Danışma Kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

    Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına, bildiri sunmak ve görüşmelere katılmak üzere uzman kişileri çağırabilir. Ancak bu kişiler oylamalara katılamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Giderler

    Madde 8 - Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları için gereken seyahat giderleri ve yol gündelikleri kurumlarınca ödenir.

    Danışma Kurulu toplantılarına çağrılan uzmanların yol giderleri ve gündelikleri ile toplantı için gereken diğer her türlü giderler Enstitü tarafından karşılanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar