ANAYASA MAHKEMESİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Anayasa Mahkemesi Personelinin Görevde Yükselmelerine İlişkin Yönetmelik

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 08/02/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 25721

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hizmet gerekleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, sicil, kıdem ve benzeri ölçütlere göre Anayasa Mahkemesi personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği arttırmaktır.

    Kapsam

       Madde 2 - Bu Yönetmelik, Anayasa Mahkemesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelden Genel Sekreter Yardımcısı, Hizmet Birimi Müdürleri ve daha alt görevler için uygulanacak görevde yükselme ve hizmet grupları arasındaki geçişlerinde uygulanacak kural, yöntem ve koşullarla bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkanlık: Anayasa Mahkemesi Başkanlığını,

       b) Mahkeme: Anayasa Mahkemesini,

       c) Yönetmelik: Anayasa Mahkemesi Personelinin Görevde Yükselmelerine İlişkin Yönetmeliği,

       d) Görevde Yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı ve başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

       e) Aynı düzeyde görev: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen benzer veya eşit görev (unvan) gruplarını,

       f) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, askerlik süresi dahil genel ve katma bütçeli idareler ile yerel yönetimlerde, kamu kurum ve kuruşlarında fiilen çalışılan süreyi,

       g) Personel: Mahkemeye ait kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Görevde Yükselme Esaslarına İlişkin Kurallar

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe tabi Mahkeme personelinden,

    a) Genel Sekreter Yardımcısı, Kararlar Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Mali İşler Müdürü, İdari İşler Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Kitaplık Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Çözümleyici ve Ayniyat Saymanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

    1) Programcı ve şef kadrosunu almak, iki yılı Mahkemede geçmek üzere en az on yıllık hizmeti bulunmak,

    2) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

    3) Disiplin cezası almamış olmak,

    4) Her yılı olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan aşağı olmamak,

    5) Çözümleyici görevine atanacakların öğrenimleri sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Programcılığı Kursunu tamamladığına ilişkin sertifika ile en az iki bilişim dilini kullana-bilecek seviyede kurs ya da eğitimi tamamladığına dair belgeye sahip olmak,

    b) Programcı ve Şef kadrolarına yapılacak atamalarda;

    1) İki yılı Mahkemede fiilen geçmek üzere en az sekiz yıllık hizmeti bulunmak,

    2) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

    3) Disiplin cezası almamış olmak,

    4) Her yılı olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan aşağı olmamak,

    5) Programcı görevine atanacakların öğrenimleri sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Programcılığı Kursunu tamamladığına ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak,

    c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında yapılacak atamalarda;

    1) İki yılı Mahkemede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere en az dört yıllık hizmeti bulunmak,

    2) En az ortaöğrenim görmüş olmak,

    3) Disiplin cezası almamış olmak,

    4) Her yılı olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan az olmamak,

    5) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği için seri şekilde Mahkemede kurulu bilgisayar programlarını kullanabilmek,

    koşulları aranır.

    Özel Kalem Müdürlüğüne yapılacak atamalarda, görevin istisnai niteliğinin gereği olarak birinci fıkranın (a) bendinde sayılan koşullar aranmaz.

    En az iki yıl Özel Kalem Müdürlüğü yapmış olanların birinci fıkranın (a) bendindeki kadrolara atanmasında Şeflik kadrosunu almış olmak koşulu aranmaz.

    Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda Mahkemede iki yıl hizmeti geçmiş personel bulunmaması durumunda iki yıl Mahkemede çalışma koşulu aranmaz.

    Diğer Yüksek Yargı organlarından naklen atanan personelin ayrıldıkları kurumlarda geçen hizmet süreleri Mahkemede geçmiş sayılır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 7 - 13/2/2001 tarihli ve 24317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar