TÜLOMSAŞ TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi :16/12/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25672

    BİRİNCİ BÖLÜM :Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, serbest rekabet yoluyla ve en uygun fiyatla, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün yararını göz önünde bulundurmak suretiyle ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde ve istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün diğer alımları ile 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen tutarı aşan ve istisnaya tabi tutulmayan mal ve hizmet alımları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) İdare: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü'nü (TÜLOMSAŞ'ı),

    b) İhale yetkilisi: Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunca yetki devri yapılmış görevlilerini,

    c) Ünite: Daire Başkanlıkları, Fabrika Müdürlüklerini,

    d) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

    e) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

    f) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    g) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    h) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    i) İstekli: Mal veya hizmet alımlarının ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    j) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

    k) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

    l) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

    m) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

    n) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

    ö) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

    p) Belli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

    r) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

    s) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

    t) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    ü) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,

    v) Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, ifade eder.

    Temel İlkeler

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde İdare; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

    Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak, süreklilik arz edenler ile müteakip yıl iş programı kapsamındaki mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

    İhale Komisyonu ve Görevleri

    Madde 5 - İhale Komisyonu;

    a) İhale Yetkilisinin onayı ile en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşur. Görevlendirmede yedek üyeler de belirlenir. Komisyonun toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat katılması esastır. Ancak, asil üyelerin izinli, raporlu ve geçici görevli bulunmaları halinde, ihale yetkilisi onayında belirtilen yedekler toplantıya katılır.

    İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

    Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

    Başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler, İhale Komisyonu tarafından yapılır.

    İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden komisyona üye alınabilir.

    Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği ihale komisyonu üyelerine verilir.

    İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

    b) Kurulacak ihale komisyonları aşağıda belirtilmiştir:

    1) TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu,

    2) Gerekli ve zorunlu görülen hallerde, kuruluş şekli ve yetkileri belirtilmek suretiyle, (a) bendindeki esaslar doğrultusunda Genel Müdürlükçe kurulacak olan ihale komisyonları.

    c) İhale Komisyonlarının Görevleri:

    1) Yapılan ihale kapsamına ve Yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi açarak inceler, değerlendirir ve istekliler ile yükleniciler tarafından yapılan veya yapılacak talepleri inceleyerek karara bağlar.

    2) Teklifleri incelerken veya vereceği kararlar için, gerektiğinde ilgili birimlerden veya diğer idarelerden yazılı görüş alarak, istişari mahiyette çalışmalar yapar. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden görüş isteyebilir. İsteklilerden bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, yazılı olarak firmalardan istenebilir. Yeniden fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belgeyi ise isteyemez. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği, alınan bilgi ve belgeler komisyon raporunda belirtilir.

    3) Çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması komisyon üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğundadır.

    4) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare menfaatlerine daha uygun olacağına kanaat getirildiği taktirde, gerekçesini belirtmek suretiyle, alım konusu mal ve hizmetlerin niteliğine ve günün piyasa şartlarına göre; ihale dosyasında öngörülen ihale usulünün değiştirilerek, diğer ihale usullerinden birine ihale yetkilisinin onayı ile dönülmesi yönünde karar alabilir.

    Yetkiler

    Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde,

    a) Yönetim Kurulu bütün ihale komisyonlarına,

    b) Genel Müdür, Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Satınalma İkmal

    Daire Başkanı, her yıl yetki devriyle belirlenen parasal tutarlar çerçevesinde ihale izni vermeye, kararları onaylamaya ve sözleşme yapma izni vermeye veya sözleşme imzalamaya yetkilidir.

    Verilen yetkiye ait kararın tasdiki ve değişiklik sadece yetki veren ihale yetkilisi veya üst ihale yetkilisince yapılır.

    İhale İşlem Dosyası

    Madde 7 - İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyet cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

    İKİNCİ BÖLÜM :İhaleye Katılım Kuralları

    Yaklaşık Maliyet

    Madde 8 - Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

    İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

    Madde 9 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

    a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

    1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

    2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

    3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

    b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

    1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

    2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde İdarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetlediği, İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

    3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

    4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

    5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

    6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

    7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

    8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

    9) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

    İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında belirtilir.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar

    Madde 10 - Aşağıda sayılan kişi veya kuruluşlar doğrudan, dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde İdare tarafından açılan ihalelere katılamazlar.

    a) 4734 sayılı Kanun veya diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) İdarenin ihale yetkilisi ve bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    c) (b) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

    d) (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

    İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

    Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Şartnameler

    Madde 11 - İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

    İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

    Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

    Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

    Teknik şartnameler, ilgili Ünitelerce en az 3 (üç) uzmandan oluşan bir heyet tarafından hazırlanır ve ilgili Ünite amirinin onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu usul uygulanır.

    İhale İlân Süreleri ve Kuralları

    Madde 12 - Açık İhale Usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde ise ilan yapılmaz. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınmak suretiyle;

    a) Mali değeri satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarı kadar olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce, idarenin ilan panosunda veya yayımlanmakta olan mahalli gazetelerin birinde,

    b) Mali değeri satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarının üzerinde olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Resmî Gazete'de veya Kamu İhale Bülteninde, en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

    İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslar arası ilan ve yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslar arası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine 10 (on) gün eklenir. Ayrıca, ihale konusu ile iştigal ettiği bilinen isteklilere posta yolu ile de ihale duyurusu gönderilebilir. İhalenin sadece idarenin ilan panosunda ilan edildiği durumlarda, ayrıca ihale ilan metninin ihale konusu işle iştigal ettiği idarece bilinen isteklilere posta yoluyla da gönderilmesi zorunludur.

    Ancak zorunlu ve acil durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile ihale ilanından vazgeçilebilir. Bu zorunlu ve acil durumların talep yazısında ve ihale onay belgesinde açıkça belirtilmesi gerekir. İlanın yapılmaması durumunda, ihale yazılı olarak ihale konusu iş ile iştigal ettiği bilinen bütün ilgililere yazılı olarak duyurulur.

    İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

    Madde 13 - İdare, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihaleyi ihale saatinden önce iptal edebilir.

    Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

    İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :İhale Süreci

    Uygulanacak İhale Usulleri

    Madde 14 - İdare tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

    a) Açık ihale usulü.

    b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

    c) Pazarlık usulü.

    Açık İhale Usulü

    Madde 15 - Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı meblağın üzerinde kalan ihalelerde açık ihale usulünün uygulanması esastır. Açık ihale usulünde, ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda, ihaleye katılımın artırılması amacıyla 12 nci maddede belirtilen diğer yöntemlerle ihale ilanı konusunda isteklilere bilgi verebilir. Bu usulde teklifler kapalı zarf olarak verilir. İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp zarfladıktan sonra, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde postalarlar veya elden verirler. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmaz. Teklif zarfının ağzı kapatılır. Zarfın üzerine ihale dosya numarası, hangi işe ait olduğu, İdarenin adı ve açık adresi ile isteklinin adı ve açık adresi yazılır. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Teklif mektubunda kazıntı ve silinti bulunması durumunda teklif geçersiz kabul edilir. Rakamla yazılan teklif fiyatı ile yazı ile yazılan teklif fiyatı arasında fark var ise, yazı ile yazılan esas alınır.

    Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda, önceden alınan yetki çerçevesinde komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden idarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.

    İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler için de aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında doğrudan temin yoluyla alım yapılabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal ve hizmet bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalınmaksızın temin edilebilir.

    Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

    Madde 16 - İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi, belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir.

    Bu usulde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik, liyakat ve yeterlilikleri İdare tarafından bilinen 1 (bir) den fazla istekliden, ilan yapılmaksızın ihale dokümanı gönderilmesi suretiyle teklif alınarak, değerlendirilmesi yapılır.

    Bununla beraber; bu ihale usulünün uygulanmasından önce, yararlı ve gerekli görüldüğü takdirde, ilan edilerek istekliler bir ön yeterlik değerlendirmesine tabi tutulabilir.

    Pazarlık Usulü

    Madde 17 - Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hallerden en az birinin bulunması zorunludur:

    a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya sonuç alınamaması,

    b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

    c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

    d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

    e) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

    f) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibariyle, kalitenin sağlanması yönünden satın almanın belirli bir marka veya firmadan yapılmasında fayda görülmesi,

    g) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

    İdarenin gerekli görmesi durumunda, yaklaşık maliyeti 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen meblağ kadar olan mal veya hizmet alımları,

    Pazarlık yönteminde istekli/istekliler ilan yapılmaksızın davet edilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen isteklilerden ihale yetkilisinin onayının alınması kaydıyla geçici teminat mektubu istenmeyebilir. Bu yöntemde teklif yazılı ve kapalı şeklinde verilir. İstenilen belgelerin tamam olmasını müteakip teknik konular görüşülür ve son fiyat alınarak ihale sonuçlandırılır.

    Doğrudan Temin

    Madde 18 - Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulur.

    a) İdarenin, yaklaşık maliyeti Satınalma Daire Başkanına tanınan mali yetkiyi aşmayan günlük ihtiyaçları, (Bu tutar her yıl idarece güncellenir.)

    b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

    c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

    d) İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından idareye zarar verebilecek ve ihale süreci tamamlanıncaya kadar idarenin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetler,

    e) Üretim ve onarım faaliyetlerini aksatacak şekilde acil olan mal ve hizmet alımları ile bu tür malzemelerin ve ithal malzemelerin nakliyesi,

    f) Acele temini gereken ve satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısına tanınan mali yetkiyi aşmayan mal ve hizmet alımları.

    g) Borsaya tabi mal alımı,

    h) Gümrük ve nakliye işlemleri ile ilgili hizmet alımlarında,

    i) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, idareyi temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

    (a) ve (g) bentlerine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurulmadan, teminat alınmadan ve sözleşme yapılmadan Satınalma ve İkmal Dairesi mutemetlerince ve/veya diğer ünitelerdeki mutemetlerce piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde yazılı satınalma kararı ve/veya yazılı sipariş şartı aranmaz, yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir.

    (b), (c), (d), (e), (f), (h) ve (i) bentlerine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

    (b), (c), (d), (e), (f), (h) ve (i) bentlerine göre yapılacak alımlarda, mal veya hizmetin niteliğine göre ihtiyaç olması halinde ihtiyaca uygun bir sözleşme düzenlenebilir ve teminat alınabilir.

    İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

    Madde 19 - Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir.

    Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluşlarca yalnızca protokol düzenlenir. Kamu kuruluşlarından yapılacak alımlarda parasal yetkiler 3 katı olarak uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

    İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

    Madde 20 - İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

    c) Uygulanacak ihale usulü.

    d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

    e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

    f) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

    g) Teklif edilen bedelin en az % 3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.

    h) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

    Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

    Madde 21 - Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

    c) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

    d) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

    e) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

    f) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

    İlânın Uygun Olmaması

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin; 12, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümlere uygun olmayan ilânlar, bu maddelere uygun hale getirilmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

    İhalenin İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar

    Madde 23 - İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

    İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

    b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

    d) İsteklilere talimatlar.

    e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

    f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

    g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

    h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı ile alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

    i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

    j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.

    k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

    l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı.

    m) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

    n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

    o) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

    p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

    r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

    s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği.

    t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

    u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

    v) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

    y) Anlaşmazlıkların çözümü.

    İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi

    Madde 24 - İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tarafından tespit edilir.

    İlan veya Teklif İstenildikten Sonra İlan ve İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

    Madde 25 - İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olduğu hallerde, son durum gerekirse yeniden ilan edilir ve şartname alanlara, teklif istenenlere ve ilgililere mutlaka yazılı olarak bildirilir ve icap ediyorsa yeterli süre verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM.Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

    Tekliflerin Dili, Geçerli Para Birimi, Hazırlanması ve Sunulması

    Madde 26 - Tekliflerin dili, geçerli para birimi, hazırlanması ve sunulması işlemi;

    a) Tekliflerin Dili ve Geçerli Para Birimi:

    1) Teklifin Dili: Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olmalıdır. Ancak, yabancı isteklilerin teklifleri kendi dillerinde verilebilir.

    2) Tekliflerde Geçerli Para Birimi: Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur. Ancak, ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle başka para birimi cinsinden teklif alınabilir.

    b) Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması: Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

    Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

    Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas ve usullere uygun olarak İdareye sunulur.

    Geçici Teminat

    Madde 27 - İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3' ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 28 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Teklifteki Para Cinsinden nakit.

    b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

    İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

    Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe veya mali işlerden sorumlu birime yatırılması zorunludur.

    İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.

    Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Banka Teminat Mektupları

    Madde 29 - Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Kesin teminat mektuplarının süresi, sözleşmenin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir.

    İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

    ALTINCI BÖLÜM.Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Tekliflerin Alınması ve Açılması

    Madde 30 - Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

    İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

    Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

    Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılır.

    Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

    En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli tespit edilir.

    Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

    a) İflas eden , tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden , işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

    b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

    c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olan.

    d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

    e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

    f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

    g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

    h) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

    i) Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

    Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde ihale dokümanında belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

    İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 10 (on) gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

    İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

    İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya imzası alınmak suretiyle bildirilir.

    Sözleşmeye Davet

    Madde 32 - İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde (yabancı istekliye 15 gün içinde) kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye yerli alımlarda 10 (on) gün, yabancı alımlarda 15 gün ilave edilebilir.

    Kesin Teminat

    Madde 33 - Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

    Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 34 - İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

    Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Durum İstekliye yazılı olarak bildirilir.

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

    Madde 35 - Sözleşmeler İdare tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.

    İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşme imzalandıktan sonra devredilemez.

    İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.

    Ancak, garanti öngörülmeyen mal alımlarında; malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

    YEDİNCİ BÖLÜM :Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

    Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar

    Madde 36 - Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar;

    a) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

    2) İdarenin adı ve adresi.

    3) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

    4) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

    5) Sözleşmenin bedeli ve süresi.

    6) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği.

    7) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

    8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

    9) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

    ,

    10) Varsa montaj, işletmeye alma , eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

    11) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

    12) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

    13) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

    14) Gecikme halinde alınacak cezalar.

    15) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

    16) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

    17) İdarenin bu sözleşmede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

    18) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

    19) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

    20) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

    21) Anlaşmazlıkların çözümü.

    b) Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi:

    1) Fiyat Farkı Verilebilmesi: Şartnamesinde belirtilmek koşuluyla, sözleşmesinde fiyat farkı verilebilmesi öngörülen durumlarda, Bakanlar Kurulu Kararnameleri çerçevesinde işlem yapılır. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının %6'sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

    2) Sözleşmede Belirtilen İşin Artışı: Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

    Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

    İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşmelerinde %20'sine kadar sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

    3) İşin Eksilişi: Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen iş kadar yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar / iş üzerinden kapatılır.

    Mücbir Sebepler

    Madde 37 - Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

    a) Doğal afetler.

    b) Kanuni grev.

    c) Genel salgın hastalık.

    d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

    e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

    Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

    Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

    Madde 38 - Bu Yönetmelik kapsamında alınan mal veya hizmetlerin kabul işlemleri, Denetim-Muayene-Kabul prosedürüne-Tip Şartname ve Tip sözleşmeye göre yapılır.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 39 - Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir. İdare içerisinde eleman çalıştırılmak suretiyle gerçekleştirilen hizmet alımı veya benzer işlerde kesin teminat iadesi öncesi ilaveten Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi istenir.

    Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdare ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM :Sözleşmenin Feshi

    Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

    Madde 40 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

    a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.

    b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında, bu Yönetmeliğin 42 ve 43 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

    c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.

    Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında, bu Yönetmeliğin 42 ve 43 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

    Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

    Madde 41 - Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

    Madde 42 - Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

    a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

    b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler

    Madde 43 - Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

    Bu Yönetmeliğin 41 ve 42 nci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, gelir kaydedilen teminatlar yüklenicinin borcuna mahsup edilemez ve İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

    Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

    Madde 44 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat iade edilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM :Yasaklar ve Sorumluluklar

    Yasak Fiil ve Davranışlar

    Madde 45 - İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

    c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

    d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

    e) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

    f) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.

    g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

    h) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

    Alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

    Tedarikçilerin Sorumluluğu

    Madde 46 - Tedarikçiler; taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

    Hizmet Sunucularının Sorumluluğu

    Madde 47 - Hizmet sunucuları; taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

    ONUNCU BÖLÜM :Son Hükümler

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 48 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 49 - 29/12/1995 tarihli ve 22508 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TÜLOMSAŞ Alım ve Satım Yönetmeliğinin mal ve hizmet alımlarına ait hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 50 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar