SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

    Kültür ve Turizm Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25642

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sinema filmlerinin desteklenmesi kapsamında destekleme unsurları ile destekleme usul ve esaslarını belirlemek; Danışma ve Destekleme Kurullarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5224 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen Danışma ve Destekleme Kurulları ile sinema filmlerinin desteklenmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

    Hukuki dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri ile Geçici 1 inci ve Geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

    b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

    c) Kanun: 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu,

    d) Sinema filmi: Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen belgesel, kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden ibaret filmleri,

    e) Kurgu film: Yaratıcı bir fikre dayalı olarak, sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen konulu filmleri,

    f) Belgesel film: Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu veya düşüncenin sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile araştırıldığı, anlatıldığı ve kurgulandığı filmleri,

    g) Animasyon film: Ağırlıklı olarak canlandırma tekniğinin kullanıldığı, sinema sanatına özgü dil ve diğer teknik ve yöntemlerle meydana getirilen filmleri,

    h) Kısa film: Yaklaşık süresi otuz dakikanın altında olan, kurgu, belgesel, animasyon veya diğer biçimlerdeki sinema filmlerini,

    i) Ortak Yapım: Birden fazla yapımcının birlikte meydana getirdikleri sinema filmlerini,

    j) Destekleme: Sinema sektöründe yapım, senaryo yazımı, arşiv, belgeleme, teknik alt yapı, eğitim, araştırma, geliştirme, tanıtım, dağıtım, pazarlama, gösterim alanlarına ilişkin projelerin değerlendirilerek Destekleme Kurulunca uygun görülenlerin desteklenmesini,

    k) Doğrudan destek: Ödemesi Bakanlıkça sağlanan destekleri,

    l) Dolaylı destek: Banka ve finans kuruluşlarından sağlanan kredilerin anaparası dışında kalan faiz, vergi ve fon tutarlarının Bakanlıkça karşılanması biçimindeki destekleri,

    m) Meslek birlikleri: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşları,

    n) Sektörel sivil toplum kuruluşları: Sinema sektöründe faaliyet gösteren dernek, vakıf, birlik ve sendika gibi kuruluşları, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Danışma Kurulu

    Danışma Kurulu

    Madde 5 - Sinema sanatına ilişkin temel yaklaşımların, sektörel eğilim ve yönelimlerin araştırılması ve etkin bir iletişim kurulması amacıyla, Bakanlık bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturulur. Kurul yılda bir kez toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.

    Kurul; ilgili alan meslek birlikleri ile sektörel sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci, Bakanlıkça belirlenecek üniversiteler tarafından önerilecek 5 öğretim elemanı ile sinema sektöründeki diğer meslek alanlarında temayüz etmiş ve Bakanlıkça belirlenecek üç kişiden oluşur. Bakanlıkça yapılan tebligattan itibaren otuz gün içerisinde Kurulda görev alacak temsilcilerin isimleri bildirilir. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır.

    Kurul üyelerinin kendi birlik, kuruluş veya bölümleri tarafından değiştirilmesi veya herhangi bir sebeple üyeliklerinin düşmesi halinde, görevlendirilen yeni üyeler bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar.

    Danışma Kurulu Çalışma Usulü

    Madde 6 - Kurul, ilk toplantısında, toplantıların idaresini ve alınan kararların rapora bağlanmasını sağlamak üzere, üyeleri arasından, iki yıl süreyle görev yapacak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

    Kurul her yılın son üç ayı içinde toplanır ve bir sonraki yıla ilişkin tavsiye kararları alır. Kurul, en az üçte iki çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kurulda alınan kararlar, toplantı bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde rapora bağlanarak Bakanlığa sunulur. Raporlar başkan, başkan yardımcısı ve raportör tarafından imzalanır.

    Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer. Ayrıca, Kurula süresi içerisinde temsilci göndermeyen meslek birlikleri veya sektörel sivil toplum kuruluşları yerine Bakanlık resen temsilci seçebilir.

    Bakanlık toplantılarda gözlemci bulundurabilir. Destekleme Kurulu üyeleri de bu toplantılara izleyici olarak katılabilir.

    Danışma Kurulu Kararları

    Madde 7 - Kurul, Sinema sanatına ilişkin temel yaklaşımların, sektörel eğilim ve yönelimlerin araştırılması ve etkin bir iletişim kurulması amacıyla:

    a) Bireyin ve toplumun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde yararlanabilmesi, sinema sanatının sunduğu olanaklardan faydalanılabilmesi suretiyle çağdaş ve etkin bir kültürel iletişim ortamının yaratılması,

    b) Sinema sektörünün eğitim, yatırım, girişim, yapım, dağıtım ve gösterim alanlarında geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

    c) Sinema sektörü çalışanlarının desteklenmesi ile sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü,

    hususlarında tavsiye niteliğinde kararlar alır.

    Danışma Kurulu Sekreterya Hizmetleri

    Madde 8 - Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Bu amaçla, Genel Müdürlük:

    a) Kurul üyeleri arasında sürekli iletişim ve bilgi akışı sağlar,

    b) Toplantı hazırlık çalışmalarını yürütür,

    c) Sinema alanına ilişkin yıllık verileri toplantı öncesi üyelere gönderir,

    d) Kurul toplantılarında rapor ve bildirge sunulmasına ilişkin talepleri inceler, uygun bulunanların gündeme alınmasına ilişkin işlemleri yürütür,

    e) Kurul üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda geçici toplantı gündemini belirler,

    f) Toplantı kararlarını içeren raporları kurul üyelerine gönderir,

    g) Toplantı tutanak ve raporlarını yayımlar ve/veya elektronik ortamda erişime açar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Destekleme Kurulu

    Destekleme Kurulu

    Madde 9 - Destekleme başvurusunda bulunulan projeleri değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, Bakanlık bünyesinde Destekleme Kurulu oluşturulur. Kurul, Bakanlık temsilcisi ile ilgili alan meslek birliklerinin üyeleri arasından seçtiği birer üye ve sinema ile ilişkili alanlarda temayüz etmiş uzman kişilerden Bakanlıkça belirlenecek üç üyeden oluşur. Kurul üye sayısı onbeş kişiyi geçemez. İlgili alanda faaliyet gösteren meslek birliği sayısının onbirden fazla olması halinde, üye gönderecek birlikler önce kurulmuş olmaları dikkate alınarak belirlenir. Kurulun oluşturulmasında üye bildirimi açısından ortaya çıkan eksiklikler Bakanlıkça giderilir.

    Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bakanlık temsilcisi dışındaki üyeler iki dönem üst üste seçilemezler. Kurul toplantılarına iki defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer.

    Bakanlık gerekli gördüğü takdirde kendi belirlediği üyeleri değiştirebilir veya meslek birliklerinden seçtikleri üyelerin değiştirilmesini isteyebilir. Bu şekilde görevlendirilen veya üyeliği düşen üye yerine belirlenen yeni üye bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar.

    Bakanlık temsilcisi Kurulun başkanıdır. Kurul, üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Kurulun iki defa üst üste toplanamadığı veya karar veremediği durumlarda Bakanlık resen karar verir.

    Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlük kazanır. Onaylanmayan kararlar otuz gün içinde yazılı gerekçesi ile birlikte yeniden gözden geçirilmek üzere Kurula iade edilir. Kurulun son kararı Bakan onayına tekrar sunulur, bu durumda da onaylanmayan kararlar geçersiz sayılır.

    Kurul kararları yürürlüğe girene kadar hiçbir şekilde açıklanamaz. Kararlar, yürürlüğe girdikten sonra Bakanlıkça elektronik ortamda ilgili tarafların erişimine açılır.

    Kurul üyelerine, yılda on toplantıdan fazla olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

    Destekleme Kurulu İlke Kararları ve Çalışma Usulü

    Madde 10 - Destekleme Kurulu, her yıl ilk toplantısında, Danışma Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararlarını da dikkate alarak; Bakanlıkça sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılan kaynakların hangi destekleme biçimlerinde ve hangi oran ve limitler içerisinde kullandırılacağına ilişkin ilke kararları alır ve bu kararları Bakanlığa ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra ilgili taraflara bildirir. Kurul, her yıl belirli sayıda, yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımların veya ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerin dahil olduğu yapımların desteklenmesi ile destekleme bütçesinden yapım destekleri için ayrılan tutardan bu amaçlar için kullanılacak oran ve limitlerin belirlenmesine ilişkin ilke kararları da alabilir.

    Destekleme Kurulu yıllık toplantılarını planlarken; Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve sürelerine uygunluk sağlamaya, sinema alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kuruluşların diğer destekleme ve programlarının başvuru ve karar tarihlerini dikkate almaya ve toplantı tarihlerinin elektronik ortamda ilan edilmesi suretiyle başvuruların zamanında yapılmasını sağlamaya özen gösterir. Kurul; ayrıca, proje, yapım ve yapım sonrası destekler için yılda en az iki başvuru ve karar tarihi belirler.

    Kurul gündemine aldığı başvurulardan gerekli gördüklerinin değerlendirilmesinin daha sonraki bir tarihte yapılmasına karar verebilir.

    Destekleme Kurulu, yılın son toplantısında, aldığı ilke kararları çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. Raporda, Kurula ayrılan bütçenin kullanımı, başvuru sayısı, destek sağlanan proje sayısı ve bu projelerin mahiyeti gibi hususlar da yer alır. Söz konusu rapor, Bakanlıkça yayınlanır ve elektronik ortamda tarafların erişimine açılır.

    Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca Kanunda öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamazlar.

    Destekleme Kurulu Sekreterya Hizmetleri

    Madde 11 - Destekleme Kurulunun sekreterya hizmetleri Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çerçevede Genel Müdürlük:

    a) Kurul üyeleri arasında sürekli iletişim ve bilgi akışı sağlar,

    b) Toplantı hazırlık çalışmalarını yürütür,

    c) Destek başvurularını kabul eder,

    d) Başvurulara ilişkin ön inceleme yapılmasını, inceleme sonucu başvuru belgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlar,

    e) (Değişik bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./1.md.) Destek sağlanan projelerin yapımcısı tarafından aylık olarak Bakanlığa sunulacak olan raporlar aracılığıyla projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin süreci takip eder,

    f) Destek sağlanan projelere ilişkin harcama bilgi ve belgeleri de dahil tüm bilgileri içeren izleme raporlarını, senaryo yazım destekleri için senaryonun bitmiş bir nüshasını, yapım destekleri için ise sinema filminin bitmiş bir kopyasını proje bitim tarihlerinde teslim alır,

    g) Proje aşamalarına ilişkin kabul veya red işlemlerini yapar ve bu işlemlere ilişkin Destekleme Kuruluna bilgi verir,

    h) Yürürlük kazanan kurul kararlarını yayımlar ve elektronik ortamda erişime açar.

    Destekleme başvurusunda bulunan projelere ilişkin ön incelemeleri yapmak üzere Bakanlık içerisinden yeterli sayıda raportör görevlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Destekleme Esasları

    Destekleme

    Madde 12 - Destekleme Kurulunca başvurusu uygun bulunan sinema filmleri, Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen destekleme alanlarından, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yararlandırılır.

    Destekleme; proje desteği, yapım desteği ve yapım sonrası desteği olarak yapılır ve doğrudan veya dolaylı destek şeklinde olabilir.

    Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde proje sahiplerinden, desteklenen projelere ilişkin yeminli mali müşavir raporu ile diğer tüm bilgi ve belgeleri isteyebilir.

    Bir sonraki yıl sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılacak kaynaklar, bütçe uygulama ve imkanları çerçevesinde, her yıl Bakanlıkça belirlenir.

    Dolaylı sağlanacak geri ödemeli desteklerin faiz, vergi ve fon tutarları toplamı, Türkiye Bankalar Birliğince ilan edilen ve bir önceki yılın aktif büyüklüğü açısından ilk beş sırada yer alan ticari bankalarca sağlanan kredi vadelerine uygun ticari kredi faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan tutarın toplamından fazla olamaz. Faiz tutarı bu orandan yüksek olan başvurular, ancak, aradaki farkın başvuru sahibince ödenmesi şartıyla desteklenebilir.

    Dolaylı geri ödemeli yapım ve yapım sonrası destekleri, ancak, ulusal para birimi ile en fazla iki yıl vadeli alınmış kredilere ve kredinin geri ödeme planına uygun olarak ödeme yapıldığının belgelendirilmesi üzerine başvuru sahibine ödeme yapmak suretiyle sağlanır. Destek kararından sonra, banka veya finans kuruluşu tarafından kredi faiz oranlarında ve fer'ilerinde yapılacak değişiklikler ile kredinin kanuni takibe aktarılması nedeniyle oluşabilecek fark Bakanlıktan talep edilemez.

    Destek Başvuruları

    Madde 13 - Ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilir. Yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yönetmenin yabancı olması halinde, başvuruda sözkonusu yönetmenin de imzası bulunur.

    (Değişik fıkra: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./2.md.) Yapım desteğinden ve yapım sonrası desteklerden faydalanmak üzere aynı anda aynı proje için başvuruda bulunulamaz. Daha önce destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş ve geri ödemelerin tamamlanmış olması veya Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiş olan üç yıllık destekten faydalanamama süresinin tamamlanmış olması gerekir.

    Başvurular, destek türlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak başvuru formlarının doldurulması ve bu Yönetmelik ekinde sayılan belgelerle birlikte Bakanlığa verilmesi suretiyle yapılır. Başvuru formlarında, talep sahibi ve sunulan projeye ilişkin bilgilerin yanı sıra talep edilen destek türü ve miktarına ilişkin bilgiler de yer alır.

    (Değişik fıkra: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön.2.md.) Destek başvuruları öncelikle, Bakanlıkça görevlendirilen raportörler tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru formlarında veya ibraz edilmesi gerekli belgelerde herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, başvuru tarihi itibarıyla kabul edilir. Eksikliği bulunan başvurular ilgililere iade edilir ve bu eksikliklerin en geç beş iş günü içinde giderilmesi halinde kabul edilir. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilir. Başvuru formu; talep edilen destek türü ve miktarı ile gider ve gerekçeleri içeren bütçe; sinopsis; konu, amaç ve içeriğe ilişkin belgeler ile daha önce destek alınıp alınmadığını gösterir belgelerin ilk müracaatta verilmesi zorunludur.

    Değerlendirme Kriterleri

    Madde 14 - Destekleme Kurulu, başvuruları mahiyet ve bütçe açısından değerlendirir ve bu değerlendirmeyi yaparken de:

    a) Kültürel, sanatsal ve estetik açıdan niteliksel değer ve özgünlük taşıması,

    b) Ulusal kültür ve kültürel değerlerin tanıtımına katkısı,

    c) Kamu düzeni, genel ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler,

    d) Bütçe, finansal planın gerçekçiliği ve uygulama takviminin gerçekleştirilebilir olması,

    e) Varsa önceki çalışmalar ile ulusal veya uluslararası başarılar

    f) Yapım desteği başvurularında ayrıca, yapımcı, yönetmen ve yapıma katılan sanat ekibinin alanlarındaki deneyimi, projenin ulusal ve uluslar arası dolaşım potansiyeli, ayrıca yeni sanatçıların yetişmesine imkân sağlaması, gibi kriterleri dikkate alır.

    Destekleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, projenin niteliksel açıdan değerlendirilmesinin ve bütçe analizinin yaptırılmasını başvuru sahibinden isteyebilir.

    Destekleme Kurulunun başvurunun reddine ilişkin gerekçeli kararları ilgililere Bakanlıkça yazıyla bildirilir. Reddedilen bir proje için ikinci kez başvuruda bulunulamaz.

    Yükümlülükler

    Madde 15 - Bu Yönetmelikte öngörülen destek şekillerinden faydalandırılanlar:

    a) Pojelerini süresinde bitirmekle,

    b) Eser ve bağlantılı hak sahipleriyle yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde mali hak bedelleri ile diğer çalışanların kanuni sosyal güvenlik primlerini ödemekle,

    c) (Değişik bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./3.md.) Projelerin gelişim ve gerçekleştirilme sürecine ilişkin yapımcı tarafından hazırlanacak raporları aylık dönemlerle, bu sürece ilişkin harcama bilgi ve belgeleri de dahil tüm bilgileri içeren izleme raporlarını, hak sahipleri ile çalışanlara yapılan ödemelerin belgelerini, senaryo yazım destekleri söz konusu olduğunda senaryonun bitmiş bir nüshasını, yapım destekleri söz konusu olduğunda da sinema filminin bitmiş bir kopyasını proje bitim tarihinde Bakanlığa vermekle,

    d) Projenin özelliği itibarıyla sözleşmede Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle, yükümlüdür.

    Destek şekillerinden faydalananların, kendilerinden istenen bilgi, belge, nüsha ve kopyaları süresinde Bakanlığa teslim ederek yükümlülüklerini yerine getirmeleri üzerine projeler tamamlanmış kabul edilir.

    Süresinde teslim edilen ancak bilgi ve belgelerinde eksik bulunan projelerin sahiplerine, eksiklerin giderilmesi için bir ay süre tanınır. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen veya süresinde teslim edilmemiş projeler reddedilir ve gerçekleştirilmemiş sayılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Destekleme Şekilleri ve Ödemeler

    Proje Desteği

    Madde 16 - Proje desteği; araştırma, geliştirme, senaryo ve diyalog yazımı, çeviri, tasarım ve benzerleri gibi yapım öncesi aşamaların desteklenmesi amacıyla doğrudan ve geri ödemesiz olarak yapılır.

    Proje desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o projenin toplam giderlerinin % 50'sini aşamaz. Kurul, senaryo yazım projelerinde proje giderlerinin tamamının desteklenmesine de karar verebilir.

    İki defa üst üste senaryo yazım desteği alanların, tekrar destek talebinde bulunabilmeleri için, senaryolardan birinin filme çekilmiş olması gerekir. İki defa üst üste yapım araştırma ve geliştirme desteği alanların, tekrar destek talebinde bulunabilmeleri için de, projelerden birinin film yapımı şeklinde gerçekleştirilmiş olması gerekir.

    Yapım Desteği

    Madde 17 - (Değişik madde: 07/09/2005-25959 S.R.G. Yön/1.mad ; Değişik madde: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./4.md.)

    Yapım desteği; sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen tüm yapım aşamalarının desteklenmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı şekilde ve sadece geri ödemeli olarak sağlanır.

    Kurgu filmler için yapım desteği sağlanması, yönetmen ve yapımcının ortak başvurusunun bulunması, yapımın sinema versiyonunun üretilecek olması ve sinema salonu gösteriminin önce yapılması koşullarına bağlıdır. Ancak, belgesel, canlandırma ve kısa filmler için bu koşullar aranmaz ve bu filmlere geri ödemesiz destek sağlanabilir.

    Yapım desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o yapımın toplam giderlerinin % 50'sini aşamaz.

    Geri ödemesini tamamlayan filmin yapımcısına, sonraki başvurusunun kabul edilmesi halinde, Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarı Bakanlıkça % 50'sine kadar artırılabilir.

    Yapımcı bu desteği alabilmek için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak gösterebilir. Anılan Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca teminat sağlayamayanlar muteber en az iki şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilir. Şahsi kefaletin kabul edilebilmesi için kefillerin kullandırılacak destek miktarının geri dönüşünü sağlayacak miktardaki mal varlığını belgelendirmesi gerekir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başka teminatlarla değiştirebilir.

    Geri ödemeli yapım desteği olarak sağlanan destekler, yapımın gösterime girdiği yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar, yapımdan elde edilen her türlü gelirler toplamından bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan, toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geri ödenir.

    Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde, film yapımcısının başvurusu üzerine Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak incelemede talebin yerinde görülmesi durumunda geri ödemeli destekler Bakanlıkça geri ödemesiz sayılır.

    Geri ödemesi Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanmayan filmlerin yapımcıları geri ödemenin tamamlanması gereken tarihten itibaren, aldığı desteğin Bakanlıkça geri ödemesiz sayılması yönünde karar alınan filmlerin yapımcıları ise bu kararın verildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz. Ancak filmin gösterime girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Destekleme Kurulunca belirlenen uluslararası festivallere davet edilen veya bunlardan birinde ödül kazanan filmler için bu üç yıllık süreye ilişkin hüküm uygulanmaz.

    Ayrıca, geri ödemesiz sayılan miktarın yapımcı tarafından yasal faizi ile birlikte Bakanlığa geri ödenmesi halinde yapımcı desteklerden faydalanmak üzere tekrar başvuruda bulunabilir.

    Desteklenen yapımlar, desteğin verilmesine ilişkin taraflar arasında yapılacak sözleşme çerçevesinde Bakanlık tarafından ticari amaç taşımayan kültürel faaliyet, festival ve benzeri etkinliklerde gösterilebilir.

    Yapım Sonrası Desteği

    Madde 18 - Yapım sonrası desteği; sinema filminin izleyiciye ulaştırılabilmesi amacıyla tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesine yönelik doğrudan veya dolaylı geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak yapılır.

    Yapım sonrası desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı toplam giderlerin % 30'unu aşamaz.

    Destek Miktarlarının Ödeme Tarihleri ve Şekli

    Madde 19 - Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarının:

    a) % 30'u projenin başlangıç tarihinde,

    b) % 40'ı projenin başlangıç tarihinden itibaren ilk altı aylık dönemde, projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu Bakanlıkça kabul edildikten sonra,

    c) % 30'u projenin tamamlanmış kabul edildiği tarihte, Bakanlıkça ilgililere ödenir.

    (Değişik fıkra: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./5.md.) Bakanlık, projenin özelliği itibarıyla uygun gördüğü durumlarda ödeme tarihleri ve yüzdelerinde değişiklik yapabilir. Desteklerin ilk taksiti, yapımcının yazılı talebinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde çekimlerin başlamasından bir ay önce ödenir.

    Desteklere ilişkin ödemeler, Bakanlık ile başvuru sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sözleşmelerde, ödeme ve geri ödeme tarihleri ile şekli, yükümlülükler, geçerli bir sebep olmaksızın ödeme yapılmaması veya projelerin süresinde tamamlanmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer hususlar belirtilir.

    Geri ödemeler

    Madde 20 - (Değişik fıkra: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./6.md.) Geri ödemeli olarak sağlanan:

    a) Doğrudan yapım destekleri filmin gösterime girdiği,

    b) Doğrudan yapım sonrası destekleri desteğin tamamının verildiği,

    c) Dolaylı yapım ve sonrası destekleri kredi veren kuruluşa yapılan ödemenin sona erdiği,

    yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla yapımdan elde edilen toplam hasılattan bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda geri ödenir. Yapımın gösterime girmemesi veya tarihinin tespit edilememesi halinde en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla gösterime girmiş sayılır.

    (Ek fıkra: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./6.md.) Yapımcı/borçlu, filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, en geç otuz gün içerisinde desteklenen projeye ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporunu ve Bakanlık tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeleri Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Söz konusu bilgi ve belgelerin tesliminden sonra Bakanlıkça geri ödeme tutarı hesaplanır.

    Doğrudan geri ödemeli desteklerde, yerli yapımcının küçük ortak olduğu yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yabancı yapımcının sebep olduğu gecikme, kesintiye uğrama ve benzeri hallerde, her iki taraf da durumu Bakanlığa bildirir. Bakanlık gerekçeli bildirim üzerine, geri ödeme sürelerini değiştirmek veya ertelemek konusunda karar alabilir.

    Doğrudan veya dolaylı sağlanacak geri ödemeli yapım ve yapım sonrası desteklere uygulanacak geri ödeme faiz oranı, geri ödemenin başladığı tarihten itibaren uygulanmak üzere Devlet tarafından uygulanan yürürlükteki yasal faiz oranından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenir. Dolaylı sağlanan desteklerde, kredi sağlayan ilgili kuruluş Bakanlıktan hiçbir hak talebinde bulunamaz.

    ALTINCI BÖLÜM: Diğer Hükümler ve Müeyyideler

    Yönetmenin Değişmesi

    Madde 21 - Yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin yönetmeninin mücbir sebeplerle veya anlaşmazlık nedeniyle görevini sürdürememesi halinde, yapımcı ve yönetmenin bildirimi ile yeni yönetmenin söz konusu projeye sağlanan desteğe ilişkin hükümlerin muhatabı olduğunu kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunması üzerine Destekleme Kurulunun uygun görmesi ve Bakanlıkça kabul edilmesi halinde projeye devam edilebilir. Bu durumda, önceki yönetmenin desteğe ilişkin hak ve yükümlülükleri sona erer.

    Devir Yasağı

    Madde 22 - Yapımcı, Destekleme Kurulunca uygun görülen ve Bakanlıkça kabul edilen mücbir sebepler dışında yapım desteği sağlanan sinema filmini tamamlama ve bitirme sorumluluğu ve yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemez.

    Tanıtıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi

    Madde 23 - Bakanlık; uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile ulusal ve uluslararası film festivallerini, film hafta ve günlerini, sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektörü çalışanlarını, Kanunun 8 inci Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Destekleme Kuruluna bildirilen meblağ dışındaki kaynaklardan doğrudan destekleyebilir. Bakanlık döner sermaye bütçesi ile Bakanlık bütçesinde yer alan diğer ödenekler de bu amaçla kullanılabilir.

    Müeyyideler

    Madde 24 - Desteklenen yapım projelerinin gerçekleştirilmesinden sonra meydana getirilen filmlerde değerlendirme ve sınıflandırma sonucu uyarı niteliğindeki işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması halinde bu projelere sağlanan destek geri alınır.

    Birinci fıkrada bahsi geçen hallerde veya destek sağlanan projelerin geçerli bir sebep olmaksızın; süresinde gerçekleştirilmemesi veya geri ödemelerin yapılmaması halinde, sağlanan destekler ve alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik ile oluşturulması öngörülen Danışma ve Destekleme Kurulları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde oluşturulur.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin Destekleme Kurulunun çalışma ve destekleme sürelerine ilişkin hükümleri, 2004 yılı itibarıyla bu Yönetmelikte öngörülen sürelere bakılmaksızın uygulanır ve Destekleme Kuruluna yapılacak ilk başvuru tarihleri Bakanlıkça belirlenir.

    Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk Danışma Kurulu toplantısında, başkan, başkan yardımcısı ve raportör seçimi gerçekleştirilene kadar, Kurulun en yaşlı üyesi başkanlık ve en genç üyesi de raportörlük yapar.

    Yürürlük

    Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    I. PROJE DESTEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

    A. SENARYO VE DİYALOG YAZIM VE GELİŞTİRME BAŞVURULARI İÇİN

    1) Başvuru formu (Yazar İmzalı),

    2) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,

    3) Snopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),

    4) Film öyküsü ( En az 5 sayfa, en fazla 15 sayfa),

    5) Eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,

    6) Kaynak eser sahibinin izni ( varsa),

    7) Yazar görüşü,

    8) Yazar özgeçmişi,

    9) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

    10) Referanslar (varsa).

    B. KURGU, KISA VE ANİMASYON FİLM YAPIM GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

    1) Başvuru formu (Yapımcı ve Yönetmen İmzalı),

    2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,

    3) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe ve hazırlık planı,

    4) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),

    5) Tretman (En az 10, en fazla 15 Sayfa),

    6) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 Sayfa),

    7) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR'si,

    8) Eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname (Senaryo için),

    9) Yönetmen görüşü,

    10) Yapımcı özgeçmişi,

    11) Yönetmen özgeçmişi,

    12) Senarist özgeçmişi,

    13) Proje takvimi,

    14) Ticaret faaliyet Belgesi (Son Tarihli),

    15) Sicil gazetesi (Son Tarihli),

    16) Meslek birliği üyelik belgesi (Varsa),

    17) İmza sirküleri,

    18) Yapımcı belgesi,

    19) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

    20) Referanslar (varsa).

    C. BELGESEL FİLM YAPIM GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

    1) Başvuru formu,

    2) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,

    3) Projenin konusu, amacı ve içeriği (En çok 3 sayfa),

    4) Projede yapılmak istenen araştırma ve geliştirmenin aşamaları ve içeriği (En az 2, en çok 6 sayfa),

    5) Proje takvimi,

    6) Yönetmen (filmografya),

    7) Yapımcı özgeçmişi,

    8) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),

    9) İmza sirküleri,

    10) Taahhütname,

    11) Yapımcı belgesi,

    12) Ticari faaliyet belgesi (Son tarihli),

    13) Sicil Gazetesi (Son tarihli),

    14) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

    15) Referanslar (varsa).

    D. DİĞER PROJE DESTEK BAŞVURULARI İÇİN

    1) Başvuru formu,

    2) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,

    3) Başvuruda bulunanın özgeçmişi,

    4) Projenin konusu, amacı, içeriği ve beklenen fayda,

    5) Proje uygulama kadrosu ve referansları,

    6) Proje uygulama yöntemi,

    7) Hedef kitle,

    8) Proje takvimi,

    9) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

    10) İşbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar (varsa),

    11) Referanslar (varsa),

    12) Sponsorlar (varsa).

    II. YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI

    A. YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

    1) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı),

    2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,

    3) Ticaret faaliyet belgesi (son tarihli),

    4) Sicil gazetesi (son tarihli),

    5) İmza sirküleri,

    6) Yapımcı belgesi,

    7) Talep edilen destek türü ve miktarı ile finans planı (en az %50 si kanıtlanmış),

    8) Proje takvimi,

    9) Geri ödeme takvimi, (geri ödemeli destek talep ediliyorsa),

    10) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik ve sanatsal katkı payları,

    11) Yapımcı özgeçmişi,

    12) Yönetmen özgeçmişi,

    13) Senarist özgeçmişi,

    14) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi,

    15) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin belgeleri, (başvurunun kabulü halinde noter tasdikli sözleşmeler),

    16) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),

    17) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 Sayfa),

    18) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 Sayfa),

    19) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 Sayfa),

    20) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR'si, post-prodüksiyonlar için iş kopyası,

    21) Bütçe özeti,

    22) Ayrıntılı bütçe,

    23) Yönetmen görüşü (En çok 5 sayfa),

    24) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,

    25) Dağıtımcı ile yapılan gösterim anlaşması (varsa),

    26) Referanslar (varsa),

    27) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),

    28) Sponsorlar (varsa),

    29) Diğer (varsa),

    30) Banka mektubu (kredi başvuruları için).

    B. BELGESEL FİLM YAPIM BAŞVURULARI İÇİN

    1) Başvuru formu,

    2) Ticari faaliyet belgesi (Son tarihli),

    3) Sicil gazetesi (Son tarihli),

    4) İmza sirküleri,

    5) Yapımcı belgesi,

    6) Talep edilen destek türü ve miktarı ile finans planı (En az % 50'si kanıtlanmış),

    7) Projenin konusu, amaç ve içeriği (En çok 3 sayfa),

    8) Yaklaşım metni/snopsis/tretman, post-prodüksiyonlarda iş kopyası,

    9) Proje araştırma sonrası aşamaları içeriyor ise araştırma sonuçları,

    10) Proje yapım aşamaları ve takvimi,

    11) Geri ödeme takvimi, (geri ödemeli destek talebi yapılıyorsa),

    12) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik ve sanatsal katkı payları,

    13) Yapım aşamaları ve finans planı ile tutarlı ayrıntılı bütçe,

    14) Yönetmen özgeçmişi (filmografya),

    15) Yapımcı özgeçmişi,

    16) Metin yazarının özgeçmişi,

    17) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin belgeleri, (başvurunun kabulü halinde noter tasdikli sözleşmeler),

    18) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),

    19) Metin yazarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,

    20) Referanslar,

    21) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),

    22) Sponsorlar ve destekçi kuruluşlar var ise ilgili belgeler.

    C. İLK FİLMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK YÖNETMENLERİN YER ALDIĞI YAPIM BAŞVURULARI İÇİN

    1) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı),

    2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,

    3) İmza sirküleri,

    4) Talep edilen destek türü ve miktarı ile bütçe özeti,

    5) Yönetmen özgeçmişi,

    6) Senarist özgeçmişi,

    7) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi,

    8) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin belgeleri, (başvurunun kabulü halinde noter tasdikli sözleşmeler),

    9) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),

    10) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 sayfa),

    11) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 sayfa),

    12) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR'si, post-prodüksiyonlar için iş kopyası,

    13) Ayrıntılı bütçe,

    14) Yönetmen görüşü (En çok 5 sayfa),

    15) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,

    16) Proje takvimi,

    17) Geri ödeme takvimi (geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa),

    18) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik ve sanatsal katkı payları,

    19) Referanslar (varsa),

    20) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),

    21) Sponsorlar (varsa),

    22) Ticari faaliyet belgesi (son tarihli), sicil gazetesi (son tarihli), yapımcı belgesi.

    (Bu belgeler başvurunun Destekleme Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde ibraz edilir.)

    III. YAPIM SONRASI DESTEĞİ BAŞVURULARI

    1) Başvuru formu,

    2) Ticari faaliyet belgesi,

    3) Sicil kaydı,

    4) İmza sirküleri,

    5) Talep edilen destek türü ve miktarı ile finansman planı,

    6) Bütçe,

    7) Proje takvimi,

    8) Geri ödeme takvimi (geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa),

    9) Destek başvurusunda bulunulan filmin:

    a) Yapımcısı ile yapılan sözleşme (film yapımcısının dışında yapılan başvurularda),

    b) Yapımcısı, yönetmeni, senarist ve başrol oyuncularına ilişkin bilgiler,

    c) İzlenebilir bir kopyası,

    10) Dağıtım, tanıtım veya gösterim anlaşmaları (varsa),

    11) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),

    12) Sponsorlar (varsa),

    13) Referanslar (varsa).

    IV. AMATÖR ÇALIŞMALAR

    1) Başvuru formu,

    2) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,

    3) Başvuruda bulunanın özgeçmişi,

    4) Projenin konusu, amacı, içeriği ve beklenen fayda,

    5) Proje uygulama kadrosu ve referansları,

    6) Proje uygulama yöntemi,

    7) Hedef kitle,

    8) Proje takvimi,

    9) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

    10) İşbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar (varsa),

    11) Referanslar (varsa),

    12) Sponsorlar (varsa).

    Mevzuat Kanunlar