TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Karar Sayısı: 2004/7955

    Resmi Gazete Tarihi: 20/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25619

    Bakanlar Kurulundan   

    **Ekli "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 20/9/2004 tarihli ve 2387 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre; terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin olarak;

    a) Zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma usulleri ve görevleri ile Komisyona yapılacak başvurularda takip edilecek hususların belirlenmesi,

    b) Cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi,

    c) Mahsup edilecek miktarların hesaplanması,

    d) Nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti,

    e) Ayni ifa tarzı, ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesidir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanmasına dair esas ve usulleri kapsar.

    Aşağıda belirtilen zararlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

    a) Devletçe arazi veya konut tahsisi suretiyle yahut başka bir şekilde karşılanan zararlar.

    b) Bir mahkeme kararı gereğince veya 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu ve 31 inci maddeleri gereğince karşılanan zararlar.

    c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlal edildiği gerekçesiyle Sözleşmenin 41 inci maddesine göre hükmedilen veya Sözleşme hükümleri uyarınca dostane çözüm yoluyla uzlaşılan tazminatın ödenmesi sonucunda karşılanan zararlar.

    d) Terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar ile güvenlik kaygıları dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri terk edenlerin bu sebeple uğradıkları zararlar,

    e) Kişilerin kendi kasıtları sonucunda oluşan zararlar.

    f) 3713 sayılı Kanunun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkum olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararlar.

    İkinci fıkranın (f) bendinde yazılı suçlardan dolayı ceza kovuşturması açılmış bulunanlar hakkında kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmaz.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 17 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

    b) Bakan: İçişleri Bakanını,

    c) Kanun: 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu,

    d) Komisyon: 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun gereğince oluşturulan Zarar Tespit Komisyonunu,

    e) Vali: Komisyonun bulunduğu il valisini, İfade eder.

    KOMİSYONLARIN KURULUŞU

    Madde 5 - Komisyon illerde, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular üzerine on gün içinde vali onayı ile kurulur.

    KOMİSYON ÜYELERİ

    Madde 6 -( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./1. md.) Komisyon, valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında bir başkan ve altı üyeden oluşur. Vali tarafından o ilde görev yapan kamu görevlileri arasından seçilecek; maliye, bayındırlık ve iskan, tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman birer kişi ile baro yönetim kurulunca baroya kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir avukat komisyonun üyesidir. Komisyonun ilk kuruluşunda baro yönetim kurulu, komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini valiliğin talebi üzerine en geç bir hafta içinde valiliğe bildirir.

    Komisyon başkan ve üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında yeniden belirlenir. Baro yönetim kurulu komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini her yıl Aralık ayının sonuna kadar Valiliğe bildirir. Eski üyeler yeniden komisyonda görevlendirilebilir.

    ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./1. md.) Komisyon üyelerinin başka bir yere atanma, hastalık, kaza, sakatlık gibi nedenlerle görevlerini yapamayacaklarının anlaşılması durumunda, vali tarafından seçilen üyelerin görevlerine vali onayı ile son verilir. Görevine son verilen üyenin yerine vali tarafından en geç bir hafta içinde yeni üye tespit edilir.

    ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./1. md.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen nedenlerin avukat üye hakkında gerçekleşmesi hâlinde, bu durumun vali tarafından baroya bildirilmesi üzerine baro yönetim kurulu en geç bir hafta içinde yeni üye belirleyerek valiliğe bildirir.

    İş yoğunluğu nedeniyle aynı ilde vali onayı ile birden fazla komisyon oluşturulabilir. Birden fazla komisyon oluşturulduğu takdirde komisyonların görev dağılımı vali tarafından tespit edilir.

    KOMİSYONUN GÖREVLERİ

    Madde 7 - Komisyonun görevleri şunlardır:

    a) Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin başvurusu halinde bu Yönetmelik kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit etmek.

    b) ( Değişik bent: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./2. md.) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları; zarar görenin değerlendirebileceği enkaz ve diğer yararlar; sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan tazminatlar, tedavi ve cenaze giderleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan bu Yönetmelik kapsamına giren zararların karşılanması amacıyla yapılan yardımların zarar miktarından mahsup edilmesi suretiyle belirlenen nakdî veya aynî ödeme miktarını içeren sulhname tasarılarını hazırlamak.

    c) ( Değişik bent: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./2. md.) Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması hâllerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenleyerek bir örneğini ilgiliye tebliğ etmek.

       d) ( Değişik bent: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./2. md.) Başvuru sahibinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına giren bir zararının bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde, buna ilişkin karar tutanağı düzenleyerek bir örneğini ilgiliye tebliğ etmek.

    KOMİSYONLARA YAPILACAK BAŞVURULARIN SÜRESİ, ŞEKLİ VE SONUÇLANDIRILMASI

    Madde 8 - ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./3. md.) Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin, zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde ve her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Yönetmelik kapsamındaki yaralanma ve sakatlanmalarda, yaralının hastaneye kabulünden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Başvurunun süre yönünden reddedildiği bir tutanağa bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin başvurularında, veraset ilâmı ve noterden tasdikli vekâletname başvuru dilekçesine eklenir. Elden yapılan başvurularda, başvuru sahibine başvurunun alındığına dair bir belge verilir.

       ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./3. md.) İlgili valilik dışında kalan diğer valiliklere, kaymakamlıklara, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular, ilgili valiliğe gönderilir.

       ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./3. md.) Başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgâh adresi, zararın nev'i, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçesinde belirtilir.

    Komisyon, yapılan her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru tarihinden, başka mercilere yapılan başvurularda başvurunun ilgili valiliğe ulaşmasından itibaren altı ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde bu süre komisyon kararı ve vali onayı ile üç ay daha uzatılabilir.

    Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 19/7/1987 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.

    Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihai işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur.

    Komisyona yapılan başvurularla ilgili olarak; başvuru sıra numarası, başvuranın adı-soyadı, yerleşim yeri adresi, başvuru tarihi, başvurunun konusu, zararın nevi-yeri ve tarihini içeren Zarar Tespit Komisyonu Başvuru Kayıt Defteri (EK-A) tutulur.

    KOMİSYONUN TOPLANMASI VE GÜNDEM

    Madde 9 - Komisyonun nerede, hangi gün ve sıklıkla toplanacağı, iş yoğunluğuna ve müracaat sayısına göre komisyon başkanının önerisi üzerine vali tarafından tespit edilerek üyelere bildirilir. Komisyon belirlenen yer ve zamanlarda toplanır.

    ( Ek fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./4. md.) Komisyonun başkan ve üyelerine, ayda altıdan fazla olmamak üzere her toplantı için beşyüz gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplantı ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaz.

       ( Ek fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./4. md.) Zararların tespiti amacıyla memuriyet mahalli dışında keşfe katılan komisyon üyeleri ile bilirkişilere, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenir. Komisyonun avukat üyesine ödenecek harcırahın tespitinde, birinci dereceden maaş alan Devlet memuruna ödenen harcırah miktarı esas alınır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.   

    Komisyonun gündemi başkan tarafından tespit edilir.

    BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANMASI

    Madde 10 - Komisyon ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve yardım isteyebileceği gibi, adli ve askeri teşkilat ile kolluk kuvvetleri dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak da görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya bunlardan görüş alabilir. Komisyon tarafından görevlendirilen kamu görevlileri öncelikli olarak komisyon tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

    ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./5. md.) Komisyonun başkan ve üyeleri, kendilerinin, ailesinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile vekili, vasisi ya da kayyımı oldukları kişilerin zararları ile ilgili komisyon toplantılarına katılamazlar."

       ( Ek fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./5. md.) Zarar tespit komisyonu üyeleri, bilirkişi olarak görevlendirilemez.

    KOMİSYONCA KEŞİF YAPILMASI

    Madde 11 - Komisyon gerek görmesi halinde keşif yapabilir.

    Komisyon başkanı belirlemiş olduğu keşif yeri ile gün ve saatini komisyon üyeleri ve/veya bilirkişi ile başvuru sahibine veya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirir.

    Başvuru sahibinin kendisi, veli veya vasisi veya yetkili temsilcisi ve varsa şahitleri keşif mahallinde hazır bulunurlar. Muhtar veya o yer mahallinden iki kişinin de keşifte hazır bulunması temin edilir.

    Tespit edilen günde komisyon olay mahalline giderek zararı tespit eder. Bu tespitte;

    a) Keşif tarihi,

    b) Zarar görenin adı soyadı,

    c) Zararın meydana geldiği yer,

    d) Zararın meydana geldiği tarih,

    e) Zararın nev'i,

    f) Zararın miktarı,

    g) Zarar gören bina, işyeri, arazi, taşıt ve ağaç gibi taşınır ve taşınmaz mallardan faydalanılma imkanının bulunup bulunmadığı,

    h) Zarar görenin kendi ihmal, kusur ve kastının olup olmadığı,

    ı) Zarardan mahsup edilmesi gereken miktarlar,ile gerekli görülen diğer hususlar tutanağa bağlanarak hazır bulunanlarca imza altına alınır. (EK-B)

    Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisinin keşif esnasında hazır bulunmaması halinde durum tutanakta belirtilir.

    KOMİSYONUN HARCAMALARI VE BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

    Madde 12 - ( Değişik madde: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./6. md.)

    Komisyonun giderleri, Bakanlık ve/veya il özel idaresi bütçesinden karşılanır.

       Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine, her başvuru dosyası için beşyüz, diğer kişilere ise her başvuru dosyası için bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, komisyon kararı ile ödeme yapılır. Bir başvuru dosyası için birden fazla bilirkişinin görevlendirilmesi durumunda, ödenecek bilirkişi ücreti, bunlar arasında paylaştırılır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.

    KOMİSYONUN KARARLARI

    Madde 13 - Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Komisyonca alınacak kararlarda çekimser kalınamaz. Karara katılmayan üye gerekçesini yazarak imzalar.

    Komisyon tarafından alınan kararlara sıra numarası verilir. Alınan kararların başvuru tarihi ile başvuru kayıt defterindeki sıra numarası, kararın tarih ve sayısı, zarar görenin adı-soyadı, kararın özeti, sulhnameye ilişkin bilgiler, ifa tarzı, ödenecek miktar ile ödeme tarihi gibi hususlar komisyon başkanı tarafından onaylanan komisyon karar defterine (EK-C) işlenir.

    SEKRETERYA HİZMETLERİ

    Madde 14 - Komisyonun sekreterya hizmetleri il özel idarelerince yürütülür. İl özel idarelerince komisyonlara sekreterya hizmetleri için yeterli oda ve personel tahsis edilir.

    Komisyonun cari harcamaları il özel idaresi bütçesinden de karşılanabilir

    KARŞILANACAK ZARARLAR

    Madde 15 - Sulh yoluyla karşılanabilecek zararlar şunlardır:

    a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.

    b) Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze

    giderleri.

    c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.

    ZARARIN TESPİTİ

    Madde 16 - 15 inci maddede belirtilen zararlar, zarar görenin beyanı, adlî, idarî ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı tedbirlere göre, zarar görenin varsa kusur veya ihmalinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile belirlenir.

    Taşınmaza ilişkin zarar tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen kıymet takdiri esasları kıyasen uygulanır.

    ZARARIN TESPİTİNDE KOMİSYONCA İSTENİLECEK BELGELER

    Madde 17 - (Değişik madde 22/08/2005-25937 S.B.K Yön/1.mad)

    Başvuru sahibi, başvuru dilekçesi ile birlikte olayın meydana geliş tarzını açıklayan ve zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Komisyona sunar.

    Ayrıca; Komisyon, gerekli gördüğü takdirde zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi adli, idari ve askeri mercilerden ister.

    KAMU GÖREVLİLERİNE ÖDENMİŞ OLAN TAZMİNATLARIN MAHSUBU

    Madde 18 -19/7/1987 tarihinden Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihine kadar, görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele sırasında zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından, ilgili mevzuat uyarınca tazminat almış olup, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu Yönetmelikten farklı olanlardan, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuranlara, yapılan hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Yönetmeliğe göre almaları gereken tazminat arasında fark olması halinde, eksik olan tutar yasal faiziyle birlikte ödenir. Ödenen tazminat miktarı fazla ise iade talep edilmez.

    ZARARIN KARŞILANMA ŞEKLİ

    Madde 19 - 15 inci maddenin (a) ve (c) bentlerinde yazılı zararlar, aynî veya nakdî olarak karşılanır. Ancak, bu zararların karşılanmasında imkânlar ölçüsünde aynî ifaya öncelik verilir. Aynî ifa, bireysel veya genel nitelikli projeler çerçevesinde yapılabilir.

    AYNİ İFA TARZI

    Madde 20 -Kişilerin konut, ahır ve benzeri yapılarında, tarımsal, sınai ve zanaat araç ve gereçlerinde, canlı hayvan ve ayni ifaya konu olabilecek mameleklerinde meydana gelen zararın karşılanmasında; Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret müdürlüklerinin hazırlamış oldukları hasar raporları, mahkemelerce karara bağlanmış olan hasar tespitleri esas alınarak öncelikli olarak ayni ifa yoluna gidilir. Kişi veya kişilerin uğradığı zarar ayni olarak sulhnamede ve komisyon kararında belirtilir.

    Sulhnamenin onayını takiben ayni olarak karşılanacak mal ve malzemenin satın alınma ve tesliminde, ödeneğin aktarıldığı kurumun tabi olduğu esas ve usuller uygulanır.

    Toplu projeler çerçevesinde karşılanan zararların ayni ifasında, uğranılan zarar proje bedelinden mahsup edildikten sonra kalan kısım 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.

    YARALANMA, SAKATLANMA VE ÖLÜM HÂLLERİNDE YAPILACAK ÖDEMELER

    Madde 21 - Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;

    a) Yaralananlara, altı katı tutarını geçmemek üzere, onda birinin doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile çarpımı sonucunda belirlenecek tutarda,

    b) Çalışma gücü kaybı derece ve oranları için ekli cetvelde (EK-D) belirlenen katı tutarında,

    c) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında, nakdî ödeme yapılır.

    Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.

    Birinci fıkranın (c) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara intikalinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun mirasa ilişkin hükümleri uygulanır.

    Bakanlar Kurulu, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde otuza kadar artırmaya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler sebebiyle Devlete rücu edilemez.

    YARALANMA VE SAKATLIK DERECELERİNİN TESPİTİ

    Madde 22 - Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında sakat kalma durumlarında ödenecek tazminata esas çalışma gücü kayıplarının tespitinde 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    Anılan Yönetmelik eki 3 sayılı listede belirlenen yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık kurulu raporları komisyona sunulur.

    Yaralanma durumunda alınacak sağlık raporlarının, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması veya bunlar tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu durumda raporların verilme süreleri ile ilgili olarak genel hükümlere göre işlem yapılır.

    Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden önce meydana gelen yaralanma ve sakatlanma halleri ile ilgili olarak resmi sağlık kuruluşlarından alınmış olan rapor ve sağlık kurulu raporları için ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Yaralanma ve sakatlanma dereceleri önceden verilmiş olan bu raporlara göre belirlenir.

    ( Ek fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./7. md.) Sağlık kurulu raporlarında iş gücü kayıp oranlarının belirtilmemesi hâlinde, iş gücü kaybının yüzde olarak belirtilmesi, ilgili sağlık kurulundan yeniden muayeneye gerek görülmeksizin istenir.

    MAHSUP EDİLECEK MİKTARLAR

    Madde 23 - a) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları,

    b) Zarar görenin değerlendirebileceği enkaz ve diğer yararlar,

    c) ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./8. md.) Sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan tazminatlar ile tedavi ve cenaze giderleri,

    d) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından bu Yönetmelik kapsamına giren zararların karşılanmasına yönelik olarak yapılan yardımlar, hesaplanan gayri safi zarar miktarından mahsup edilir.

    MAHSUP EDİLECEK MİKTARLARIN HESAPLANMASI

    Madde 24 - Mahsup edilecek miktarların hesaplanmasında, mahsup edilecek değerlerin her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

    Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak hesaplamalar ayni olarak ifa edilebilecek zararların karşılanmasında uygulanmaz.

    ZARARIN KARŞILANMASINA İLİŞKİN SULHNAME

    Madde 25 - Komisyon, doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile yaptığı tespitten sonra 16 ncı maddeye göre belirlenen zararı, 21 inci maddeye göre hesaplanan yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerindeki nakdî ödeme tutarını, 20 nci maddeye göre ifa tarzı ile 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre mahsup edilecek miktarları dikkate alarak, uğranılan zararı sulh yoluyla karşılayacak safi miktarı belirler. Komisyonca, bu esaslara göre hazırlanan sulhname tasarısının örneği (EK-E) davet yazısı ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir.

    ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./9. md.) Davet yazısında, hak sahibinin sulhname tasarısını imzalamak üzere otuz gün içinde gelmesi veya yetkili bir temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulhname tasarısını kabul etmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini talep etme hakkının saklı olduğu belirtilir.

    Davet üzerine gelen hak sahibi veya yetkili temsilcisi sulhname tasarısını kabul ettiği takdirde, bu tasarı kendisi veya yetkili temsilcisi ve komisyon başkanı tarafından imzalanır.

    ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./9. md.) Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya ikinci fıkraya göre kabul edilmemiş sayılması hâllerinde, bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek bir örneği ilgiliye gönderilir.

    Sulh yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklarda ilgililerin yargı yoluna başvurma hakları saklıdır.

    ZARARIN KARŞILANMASI

    Madde 26 - ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./10. md.) Sulhnamede belirlenen zararlar, sulhnamenin imzalanmasından sonra valinin onayı üzerine ifa tarzına göre Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten üç ay içerisinde karşılanır.

       ( Değişik fıkra: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./10. md.) Bakanlık, ellibin Yeni Türk Lirasının üzerindeki aynî ifa veya nakdî ödemelerin Bakan onayı ile yapılmasını kararlaştırabilir. Bu miktar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

    Devletin ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlular hakkında rücu hakkı saklıdır

    NAKDÎ ÖDEMENİN ŞEKLİ VE TUTARI

    Madde 27 - Sulhname tasarıları hak sahibi veya yetkili temsilcisi ile komisyon başkanı tarafından imzalandıktan sonra Vali veya Bakan tarafından onaylanır.

    Ödemeler sulhname tasarılarının onay tarih ve sıraları dikkate alınarak yapılır. Nakdi ödemeler hak sahibi veya sahiplerinin banka hesaplarına yapılır.

    DENETİM VE SORUMLULUK

    Madde 28 - Komisyonlar, Valilik ve Bakanlık tarafından denetlenir.

    Bu Yönetmeliğe göre zarar tespit işlemlerinde görevlendirilen kişilere karşı bu görevleri nedeniyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar hakkında Devlet memurlarına karşı işlenen suçlara; bu kişilerin bu görevleri sırasında işledikleri suçlar hakkında ise Devlet memurlarının işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır.

    TEBLİGAT

    Madde 29 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak yapılacak tebligatın memur vasıtasıyla yapılması esastır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER

    (EK-A)

    ZARAR TESPİT KOMİSYONU BAŞVURU KAYIT DEFTERİ

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    Sıra

    Başvuranın

    İkametgah Adresi

    Başvuru Tarihi

    Başvuru Konusu

    Zararın Nevi, Yeri

    Notlar

    Numarası

    Adı Soyadı

    ve Tarihi

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    +---------------+------------------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------+-------------------+------------+

    (EK-B)

    ZARAR TESPİT KOMİSYON KEŞİF TUTANAĞI

    1) Keşif Tarihi :

    2) Zarar Görenin Adı Soyadı :

    3) Zararın Meydana Geldiği Yer :

    4) Zararın Meydana Geldiği Tarih :

    5) Zararın Nev'i :

    6) Zararın Miktarı :

    7) Zarar Gören Taşınır ve Taşınmaz

    Mallardan Faydalanılma İmkanı

    Bulunup Bulunmadığı :

    8) Zarar Görenin İhmal, Kusur ve

    Kastının Olup Olmadığı :

    9) Zarardan Mahsup

    Edilmesi Gereken Miktarlar :

    10) Notlar :

    KEŞFE KATILANLAR

    İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA

    (EK-C)

    ZARAR TESPİT KOMİSYONU KARAR DEFTERİ

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    Başvuru Tarihi

    Karar Tarihi

    Zarar

    Kararın Özeti

    Sulhnameye

    İfa Tarzı

    Ödenecek

    Ödeme Tarihi

    ve Başvuru

    ve

    Görenin

    İlişkin Bilgiler

    Miktar

    Kayıt Defteri

    Sayısı

    Adı-Soyadı

    Sıra Numarası

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    +------------------+---------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+-------------+--------------+----------------+

    (EK-D)

    +--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

    İŞ GÜCÜ KAYBI ORANI (%)

    ÖDENECEK TUTAR KATI

    +----------------------------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

    3. DERECE İŞ GÜCÜ KAYBI

    1-10 4

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    11-15 6

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    16-20 8

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    21-25 10

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    26-30 12

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    31-35 14

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    36-40 16

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    41-45 18

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    46-50 20

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    51-55 22

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    56-60 24

    +----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    2. DERECE İŞ GÜCÜ KAYBI

    61-63 25

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    64-66 30

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    67-69 35

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    70-72 40

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    73-75 45

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    76-79 48

    +----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    1. DERECE İŞ GÜCÜ KAYBI

    80-82 49

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    83-85 54

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    86-88 59

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    89-91 64

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    92-94 69

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    95-100 72

    +----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    (EK-E)

    T.C.

    .......... VALİLİLİĞİ

    ZARAR TESPİT KOMİSYONU

    Tarih:

    Sayı :

    SULHNAME

    Zarar Tespit Komisyonu Karar Tarih ve Sayısı:

    Nakdi Olarak Ödenecek Zararın Meblağı :

    Ayni Olarak İfa Edilecek Zarar :

    Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle uğramış olduğum ve yukarıda Zarar Tespit Komisyonun karar tarih ve sayısı ile meblağı belirtilen bütün maddi zararımın/zararlarımın 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun" gereğince karşılanmasını ve ifa tarzını sulhen kabul ederim.

    Yukarıda ayni/nakdi olarak belirtilen zararımın/zararlarımın karşılanması sonucunda, Komisyonun tespitine esas olay ile ilgili olarak uğradığım zararımın tamamının karşılanmış olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

    Komisyon Başkanı Hak Sahibi veya Yetkili Temsilcisi

    Adı-Soyadı Adı-Soyadı

    Vali Yardımcısı (imza)

    (imza)

    Mevzuat Kanunlar