TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:08/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25607

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, askerî hâkimlerin (Değişik ibare: 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\1.mad) , avukat ve noterlerin; Türkiye Adalet Akademisinde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle meslekî bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlarını en üst seviyeye ulaştırmak suretiyle meslekî gelişmelerinin sağlanmasını temin edip kazandıkları bilgi, tecrübe ve yeteneklerden görevlerinde en uygun şekilde istifade etmelerini sağlamak amacıyla, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına uygun olarak yaptırılacak meslek içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, uygulama şekil ve usullerini tespit edip bu esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - (Mülga ibare : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\2.mad) , askerî hâkimlerden, noterlerden, kamuda çalışan avukatlardan ilgili kamu kurum, kuruluş veya kurullarınca Akademiye gönderilenler ile serbest avukatlardan, bizzat veya Türkiye Barolar Birliği ya da ilgili barolar aracılığıyla başvuranlardan Akademice kabul edilenleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    e) Eğitim: Meslek içi eğitimi,

    f) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

    g) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

    h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Eğitimin Hedefleri, İlkeler, Sorumluluk ve Eğitime Katılım

    Eğitimin Hedefleri

    Madde 5 - Eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) (Değişik ibare: 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\3.mad) Askerî hâkimler ile avukat ve noterlerin mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlarını en üst seviyeye ulaştırmak suretiyle meslekî gelişmelerini sağlamak,

    b) Zamanı verimli şekilde kullanabilme ve karşılaşacakları hukukî problemleri en kısa zamanda kavrayıp, doğru çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek,

    c) İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı bir yargılama yapabilme becerisini geliştirmek,

    d) Mevzuatta meydana gelen değişim ve gelişmelerin iletilmesi, uygulamaya yansıtılması ve uygulamada birliği sağlamak,

    e) (Değişik ibare: 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\3.mad) Askerî hâkimler ile avukat ve noterlerin, dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişmelere uyumlarını sağlamak,

    f) Hukuk ve adalet alanındaki sorunların giderilmesi ve meslekî gelişimin sağlanmasında en üst seviyede yarar sağlamak.

    İlkeler

    Madde 6 - Eğitimin gerçekleştirilmesinde;

    a) Akademide verilecek hizmetin aksatılmaması,

    b) Eğitimde plana uygunluk,

    c) Eğitimde süreklilik,

    d) Uygulamaya yönelik olma,

    e) Eğitim konularının belirlenmesinde gereklilik ve öncelik sıralaması,

    f) Katılımcıların belirlenmesinde talebe öncelik,

    g) Katılımcılar arasında eşitlik,

    h) Katılımcıların başarılarının değerlendirilmesi,

    ilkeleri göz önünde tutulur.

    Sorumluluk

    Madde 7 - Eğitime katılanlar, eğitim süresi içerisinde, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve uygulama şeklindeki çalışmalara düzenli olarak devam etmek ve Akademi tarafından belirlenen iç kurallara uymak zorundadırlar.

    Eğitime, ilgili mevzuat hükümlerine göre haklı bir özrü bulunmaksızın katılmayanların durumu ilgilinin kurumuna bildirilir ve bunlar ile yukarıdaki fıkrada belirtilen kurallara aykırı davrananlar hakkında Akademi tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır.

    Eğitime Katılım

    Madde 8 - Katılımcılar, eğitime o yılki eğitim planında belirlenen sayıda, yerde ve sürede aşağıdaki belirtilen şekilde katılabilirler.

    Eğitime katılanlardan;

    a) (Mülga bend : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\4.mad)

    b) Askerî yargı hâkimlerinin listesi Milli Savunma Bakanlığınca,

    c) Kamuda çalışan avukatların listesi ilgili kurum, kuruluş veya kurullarınca,

    d) Serbest avukatların listesi doğrudan başvuru dışında, Türkiye Barolar Birliği veya ilgili barolarca,

    e) Noterlerin listesi Türkiye Noterler Birliğince, belirlenir.

    Bu listeler eğitimin başlamasından onbeş gün önce Başkanlığa gönderilir.

    Serbest avukatlar Başkanlıkça belirlenen usulle yapılacak duyuruda belirtilen belgeleri ekleyecekleri dilekçeyle doğrudan Başkanlığa başvurabilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Eğitimin Uygulanması

    Öğretim Elemanları

    Madde 9 - Akademide;

    a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak görevlendirilen öğretim elemanları,

    b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 34 üncü ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16 ncı maddeleri hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanları,

    c) Yetkili kurum, kuruluş veya kurullarınca uygun görülen Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeleri,

    d) Meslekte fiilen on yılını tamamlamış; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler,

    ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kurs, seminer, sempozyum ve konferans vermekle görevlendirilebilirler.

    Konu ve Öğretim Elemanlarının Bildirimi

    Madde 10 - Eğitimde verilecek kurs, seminer, sempozyum ve konferansların konuları ile bu konuları verecek öğretim elamanlarının isimleri eğitimin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

    Eğitim Konuları

    Madde 11 - Eğitim konuları, uzun vadeli eğitim planına göre hazırlanan o yılki eğitim planında belirlenir.

    Eğitim konularının belirlenmesi sırasında;

    a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklere,

    b) Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve duraksamalara neden olan hukuk ve ceza yargılaması usul hükümlerine,

    c) Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka yansıtılmasında karşılaşılan sorunlara,

    d) İnsan haklarına,

    e) Katılımcıların meslekleriyle ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerle idari hizmetlerin görülmesinde karşılaşılan sorunlara,

    f) Katılımcıların disiplin ve ceza soruşturma ve kovuşturmalarına,

    g) İnfaz hukuku ve cezaevi idaresine, ilişkin konulara öncelik verilir.

    Eğitim Plan ve Proğramlarında Değişiklik

    Madde 12 - Durum ve koşulların zorunlu kılması halinde eğitim planlarında Yönetim Kurulunun onayı ile değişiklik yapılabilir.

    Eğitim Planının Bildirimi

    Madde 13 - Genel Kurulca kabul edilen o yılki eğitim planı, ilgili kamu kurum, kuruluş veya kurullarına eğitimin başlama tarihinden en az bir ay önce bildirilir.

    İşbirliği İle Eğitim

    Madde 14 - Eğitim, durum ve koşulların gerektirdiği hallerde, konularına göre ilgili kamu kurum, kuruluş veya kurulları ya da özel kuruluşlarla yapılacak işbirliği sonucu düzenlenecek etkinlikler anılan kuruluşların tesislerinden de yararlanmak suretiyle yaptırılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Eğitim Konularında ve Öğretim Elemanlarında Değişiklik

    Madde 15 - Eğitim konuları, uzun ve o yılki eğitim planı çerçevesinde durum ve koşulların ortaya çıkardığı gereksinimlere göre Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya bu konulara ekleme yapılabilir.

    Eğitim için önceden belirlenen öğretim elemanları durum ve koşulların gerektirdiği gereksinimlere göre Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

    Eğitim Sonunda Belge Verilmesi

    Madde 16 - Katılımcılardan;

    a) En az altmış saatlik bir eğitime tabi tutularak eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı kabul edilenlere Ek-1'deki sertifika,

    b) Diğer eğitim faaliyetlerine katılanlara Ek-2'deki katılım belgesi, Başkanlıkça verilir.

    Yukarıdaki fıkraya göre verilen belgelerden bir örneği ilgilisine, bir örneği de varsa ilgilinin mensubu bulunduğu kurum, kuruluş veya kurullara gönderilir.

    Eğitim Ücreti

    Madde 17 - Eğitime katılanlardan;

    a) Kamuda çalışanların eğitim ücreti, mensubu olduğu kamu kurum, kuruluş veya kurullarca,

    b) Diğer katılımcıların ücreti kendileri tarafından, eğitime başlamadan önce Akademice bildirilen banka hesabına yatırılır.

    Yürürlük

    Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    EK 1

    MESLEK İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI

    Sayın .............................

    Türkiye Adalet Akademisince ..../...../200.. - ..../..../200.. tarihleri arasında ..............

    için düzenlenen .................................... meslek içi eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

    BAŞKAN

    EK 2

    MESLEK İÇİ EĞİTİME KATILIM BELGESİ

    Sayın .............................

    Türkiye Adalet Akademisince ..../...../200... - ..../..../200.. tarihleri arasında ..............

    için düzenlenen .................................... konulu meslek içi eğitime katılması nedeniyle işbu belge tanzim edilerek kendisine verilmiştir.

    BAŞKAN

    Mevzuat Kanunlar