TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi:05/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25604

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmelik, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan bina, arazi ve arsa niteliğindeki tüm taşınmaz mallardan, Şirket tarafından hizmette kullanılmayanların kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kiraya verilme işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne bağlı tüm üniteler bu Yönetmelik kapsamındadır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Şirket: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ni,

    Ünite: Genel Müdürlük birimleri ile İşletme Müdürlüklerini,

    Taşınmaz mal: Bina, arazi ve arsa niteliğindeki taşınmazları, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kiraya Verilecek Taşınmaz Malların Tespiti, Kiraya Verme İşlemleri, Kiraların Tahsili ve İzlenmesi

    Kiraya Verilecek Taşınmaz Malların Tespit Edilmesi

    Madde 4 - Her ünite, halen hizmette kullanmadığı, gelecekte de hizmette kullanılmasını mümkün görmediği taşınmaz malın yerini, vasfını, alanını; kat, bölüm, oda adedi ve diğer niteliklerini; mevcut tesisatın durumunu ve kiraya verilmesi halinde nasıl bir amaçla kullanılabileceğini; taşınmaz malın vaziyet planı ve krokisinin bir örneğini; ayrıntılı bir raporla İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'na bildirir ve kiralanmasını teklif edebilir.

    a) İlgili ünitesince kiraya verilmesi teklif edilen taşınmaz malların, mülkiyet ve tasarruf konuları bakımından durumları, bir kez de İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca incelenerek kiraya verilmesinde bir sakınca bulunmayanların durumu, Genel Müdürlüğe sunulur. Konu Genel Müdürlükçe incelenip kiralanmasına izin verildiği takdirde, kiraya verme işlemine başlanır.

    Kiralama talebinin, ilgili ünitenin dışından 3 üncü kişiler veya Şirketin diğer ünitelerinden gelmesi halinde ise ilgili ünitenin görüşü alınır.

    Kiraya Verme İşlemlerinin Yürütülmesi

    Madde 5 - Şirketin sahibi bulunduğu taşınmaz malların kiraya verilmesi, kira süresi, kira bedeli artışı, sözleşmeye uygun kullanılıp kullanılmadığının takibi ve ilgili diğer işlemler, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca; kiraların tahsili ve gecikenlerin yasal takibe intikali ise Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülür.

    a) İstanbul dışındaki işletmelere ait taşınmaz malların kiraya verilmesi ve diğer takip işlemleri; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nın görüşü alınarak ünitesince yürütülür. Gerektiğinde bu taşınmaz malların kiraya verilmesi işlemleri, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    b) Gemilerde kiraya verilecek yerlerin, kiraya verilmesi işlemleri; "Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    c) Kiraya verilmesine karar verilen taşınmaz mallar için tahmini aylık kirayı, kiracılık durumu devam edenler için ise yeni dönemde geçerli olacak kira bedelini tespit etmek amacıyla; Kira Takdir Komisyonu oluşturulur.

    1) Kira Takdir Komisyonu; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanı veya ilgili Müdür başkanlığında; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığından bir teknik personel ve kiralama işleri ile görevli bir personel, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir yetkili personel, Hukuk Başmüşavirliğinden bir hukukçu ve taşınmaz malın emrine tahsisli ünitesince görevlendirilecek ilgili bir personelin iştiraki ile kurulur.

    2) İstanbul dışındaki işletmelerde, Kira Takdir Komisyonu; İşletme Müdürünce, başkan ve üyeler olarak tespit edilir. Komisyonun toplanabilmesi için başkan hariç en az iki üyenin hazır bulunması gereklidir.

    3) Kira Takdir Komisyonu kararlarında, oyların eşit olması halinde başkanın oyu çift sayılır.

    4) Kira bedeli, Kira Takdir Komisyonlarınca taşınmaz malın bulunduğu yere gidilerek gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, günün rayicine ve yasal mevzuata uygun olarak bir tutanakla tespit edilir.

    d) Kiraya verme işi, Şirket menfaatine uygun olarak kapalı zarfla teklif alınarak ihale yoluyla yapılır.

    1) Kiralanacak taşınmaz malın özelliği ve konumu da gözönüne alınarak gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen yıllık kira muhammen bedelin mali yetki limitleri dahilinde olması ve Makam'dan Olur alınması koşulu ile taşınmaz malın kiralanması, davet usulü ile ihale edilebilir. Bu durumda, talipli sayısı üçten az olamaz.

    2) Sadece belli amaçlarla ve sınırlı kişi/kurumlarca kiralanması mümkün ve ihale yoluyla kiralanmaya müsait olmayan bankamatik yerleri, depo, geçiş yeri gibi mahaller; emsallerine uygun rayiçlerle, yetki sınırları dahilinde, yetkili makamların olurlarıyla kiraya verilebilir.

    3) Genel, katma ve özel bütçe ile yönetilen idarelerle, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların iştirakleri ile yapılacak kiraya verme işlemlerinde; ihale yoluna başvurulmadan anlaşma usulü uygulanabilir.

    Bu kuruluşlarla anlaşma usulü ile kiraya verme işlemleri; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca yürütülür. Bu konuda kiraya vermeye yetkili organ, yetki limitleri içinde Genel Müdürlük; yetki limitlerinin aşılması halinde Yönetim Kurulu'dur.

    e) Kiraya verilmesi uygun görülen taşınmaz mallar için İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca "Kiraya Verme ve İhale Şartnamesi" taslağı hazırlanır.

    1) Bu taslakta, kiraya verilecek taşınmaz malın yeri, vasfı, alanı, hangi amaçlar için kullanılabileceği; aylık ve yıllık tahmini kirası; kiradan ayrı olarak alınması gerekli, yıllık Muhammen Bedelin %25'i kadar ihale teminatı; kira ve hasar teminatı; su-elektrik, ısıtma, tamir bakım masrafları ile kira müddeti; kiranın nasıl ödeneceği; kira bedelinin geç ödenmesi halinde tahakkuk ettirilecek gecikme faizi; kiraya verme usulü; kiraya verme ihalesinin yapılacağı yer, gün ve saati; kiraya verme ihalesine iştirak şartları; teklif mektuplarının nasıl verileceği; Şirketin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, bu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa bağlı olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbest olduğu ve gerekli görülecek diğer ön şartlar açık ve anlaşılır bir ifade ile mutlaka belirtilir.

    2) İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan "Kiraya Verme ve İhale Şartnamesi" taslağı, gerek görülmesi halinde ihale hazırlık safhasında, Hukuk Başmüşavirliği'nin tetkik ve onayından geçirilir.

    3) İstanbul dışındaki işletmelere ait taşınmaz malların kiraya verme işlemlerinde; "Kiraya Verme ve İhale Şartnamesi" taslağı, ilgili ünitesince hazırlanarak İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'na iletilir. İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca incelenmesini takiben, gerekli görülmesi halinde incelenmek üzere Hukuk Başmüşavirliği'ne intikal ettirilir.

    f) "Kiraya Verme ve İhale Şartnamesi"nin düzenlenmesini takiben, tespit edilen ihale gününden en az 10 gün önce, kiraya verilecek taşınmaz mal, büyük şehir hudutları dahilinde ise yüksek tirajlı ulusal; diğer yerlerde ise en yüksek tirajlı yerel; bir ya da iki gazetede bir ya da birden fazla defa ilan edilir.

    1) Gazete çıkmayan yerlerde, durum bir tutanakla tespit edilerek mutat vasıtalarla 10 gün süre ile duyurulması sağlanır.

    2) İstanbul dışındaki işletmeler, ilan verme işlemlerini kendileri yürütürler.

    3) Ayrıca, kiraya verilecek taşınmaz malın herkes tarafından görülebilecek uygun bir yerine; ihale yoluyla kiraya verileceğini, ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi nereden sağlayabilecekleri konusunda rahatlıkla okunabilecek büyüklükte bir ilan asılır.

    g) Kiraya verme ihalesi, bir komisyon tarafından yapılır.

    1) İstanbul'da bulunan ünitelerin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan taşınmaz mallar için, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanı veya ilgili Müdür başkanlığında, en az beş üyeden kurulan komisyona; Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir yetkili personel, Hukuk Başmüşavirliğinden bir hukukçu, emrine tahsisli ünitesinden bir personel, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan biri teknik olmak üzere ilgili iki personel görevlendirilir.

    2) İstanbul dışındaki işletmelerin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan taşınmaz mallara ait kiraya verme işlemleri için kurulacak İhale Komisyonu; Genel Müdürlükçe başkaca bir usul öngörülmediği takdirde, İşletme Müdürü tarafından başkan ve üyeler olarak tespit ve tayin edilir. Komisyonun toplanabilmesi için başkan hariç en az üç üyenin hazır bulunması gereklidir.

    3) İhale Komisyonu kararlarında, oyların eşit olması halinde başkanın oyu çift sayılır.

    4) Oluşturulan İhale Komisyonları Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlük gerek görmesi halinde, komisyonun bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulmasını onaylayabilir. Komisyon onayının bir örneği, komisyon üyelerine bildirilmek üzere ilgili ünitesine gönderilir.

    5) İhale Komisyonu, kendilerine önceden tebliğ edilmiş ihale günü, belirtilen yer ve saatte hazır bulunur. Komisyonun toplanabilmesi için başkan hariç en az dört üyenin hazır bulunması gereklidir.

    h) Tekliflerin sunulması, alınması ve değerlendirilmesi;

    1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi kiralama ihalesine ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. İhale taliplisi şirket statüsünde ise ayrıca kaşelenir.

    2) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, tekliflerin sunulacağı yere teslim edilir. İlan olunan saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

    3) İhale şartnamesinde posta ile teklif kabul edileceği yazılı ise; posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar şirkete ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

    Teklifler, şartnamede belirtilen ihale gün ve saatine kadar tekliflerin sunulacağı yere verilir.

    4) İhale Komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

    5) Tekliflerin değerlendirilmesi;

    Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

    Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde; Komisyonca belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

    6) Değerlendirme sonucunda düzenlenen tutanak, komisyon üyelerince imzalandıktan sonra ihale evrakı ile birlikte, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı yetkilisine teslim edilir.

    ı) İhale tespit tutanağı ve ekleri, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca bu konudaki görüşleri ile birlikte en kısa zamanda Genel Müdürlüğün onayına sunulur. İhalenin Genel Müdürlükçe onaylanmasından sonra kira sözleşmesi imzalanır.

    1) İstanbul dışındaki işletmelerin ihale komisyonlarınca, işletme müdürlüğüne iletilen ihale tutanak ve ekleri; işletme müdürlüğünce, bu konudaki ünite görüşünü de ilave ederek İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'na iletilir. İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca, gerekli inceleme yapılarak konu en kısa zamanda Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

    2) Genel Müdürlük yetki limitleri aşıldığı durumlarda, bu işlemler Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

    j) Genel Müdürlükçe aksine karar verilmedikçe kiralama müddeti 1 yıldır. Isıtma, temizleme, sözleşme damga resmi gibi giderler ile sayaç konulamayan yerlerde su, elektrik bedelleri, dönem başında nakden ve peşinen alınır. Ancak damga resmine tabi olmayan kamu kuruluşları için yapılan sözleşmelerde bu ücret Şirketimizce ödenir.

    1) Yıllık kiradan başka, hasar zararı ile kiradan ve ilave alacaklardan herhangi bir nedenle eksik kalacak borçları karşılamak üzere, yıllık kiranın KDV dahil, % 25'i oranından aşağı olmamak şartıyla nakit; devlet tahvili ve hazine bonosu ile Türkiye'de faaliyet gösteren banka veya özel finans kuruluşlarının kesin ve süresiz banka teminat mektubu; alınabilir. Ancak, teminat olarak devlet tahvili verilmek istendiğinde; verilen tahvilin üzerinde yazılı nominal değere itibar edilmeyip, kabul tarihindeki rayiç bedel, nominal değerin altında ise rayiç bedel; aksi halde nominal bedel esas alınır. Şirketçe tahvilin nakde çevrilmesi gerektiğinde, nakde çevirme tarihindeki rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılır. Bu işlemden dolayı kiracı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Daha önce mukavele akdedilip kiracılığı devam edenlere de bu hüküm uygulanır. Bu hükümler şartnamede belirtilir.

    2) Teminat, kiracılığın devamı süresince ve taşınmaz mal boşaltıldığında kiracı ibra oluncaya kadar muhafaza edilir.

    3) Genel, Katma ve Özel Bütçe ile yönetilen idarelerle, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu iştiraklerinden teminat alınmaz.

    l) Kira sözleşmeleri, kira şartnamesindeki özel şartları da içerecek şekilde, üç nüsha olarak düzenlenir. Sözleşmenin bir nüshası, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'ndaki dosyasında, diğeri Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na, bir nüsha da kiracıya verilir. Kira sözleşmesinin bir sureti, emrine tahsisli ünitesindeki dosyasında muhafaza edilir.

    k) Kiracı isterse harç, resim ve diğer harcamaları kendine ait olmak üzere pullu veya damga resmi ödenmiş ikinci bir kopyası düzenlenerek kendisine verilir.

    2) İstanbul dışındaki işletmelerin taşınmaz malları ile ilgili kira sözleşmeleri; üç nüsha olarak düzenlenir. Asıl nüsha ilgili ünitesindeki dosyasında muhafaza edilir. Suretlerden biri, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nda muhafaza edilir, diğeri de kiracıya verilir.

    3) Düzenlenen kira sözleşmelerini imzaya Genel Müdürlük yetkilidir. Ancak İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı ve üniteler, yetki limitlerini aşmamak şartı ile kira sözleşmelerini imzalamaya yetkilidirler.

    l) Kiraya verilen taşınmaz mal; tahsisli ünitesince yerinde düzenlenecek bir tutanakla, kiracıya teslim edilir. Üç suret olarak hazırlanan tutanak, taşınmaz malı teslim eden görevli personel ve kiracı tarafından imzalanır. Asıl nüsha, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'ndaki dosyasında, suretlerden biri emrine tahsisli ünitesindeki dosyasında muhafaza edilir, diğeri kiracıya verilir.

    Kiraların Tahsili ve İzlenmesi Usulü

    Madde 6- Her kira dönemi başlangıcında İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca, Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve ilgili üniteye tahakkuk yazısı gönderilir. Kiracıya da su, elektrik, ısıtma gibi giderlerle birlikte kira borcu bildirilerek, süresi içinde ödenmesi hususu yazılı olarak tebliğ edilir. Kiracıya yapılan tebligatta; kiranın en geç bir haftalık süre içinde ödenmesi, zamanında ödenmediği takdirde gecikme faizi alınacağı, tahsil edilmezse yasal yollara başvurulacağı belirtilir.

    İstanbul dışındaki İşletmelere ait kiraların tahakkuk ve tahsili; ünitelerin kendileri tarafından yapılır.

    a) Kira bedeli yıllık peşin ödenmek üzere tahakkuk ettirilir. Ancak, kiranın aylık, üç aylık, dört aylık olarak tahsil edilmesine Genel Müdürlük yetkilidir.

    b) İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca yapılan tahakkuka göre; Mali İşler Dairesi Başkanlığı gerekli tahsilatı yapar.

    c) Süresi içinde kira borçlarını ödemeyen kiracıların borçları, Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yasal yollardan tahsil edilmek üzere Hukuk Başmüşavirliğine intikal ettirilir. Dava konusu ve davanın seyri hakkında İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

    d) Kira süreleri sona erecek olan taşınmaz malların, Kira Kanununda belirtilen süre içersinde Kira Takdir Komisyonunca tespit edilen yeni dönem kira bedeli; noter yoluyla kiracıya tebliğ edilir. Kendine tebliğ edilen kira bedeli, kiracı tarafından kabul edildiği takdirde bu yönetmelikte belirtilen şartlarla yeniden kira sözleşmesi yapılır.

    1) Kiracı kendisine tebliğ edilen kira bedelini kabul etmediği takdirde kira; kiraya ilişkin su, elektrik, ısıtma gibi alacaklar, eski kira sözleşmesine göre tahsil edilir. Tahsilat Makbuzuna; ilgili kiracı aleyhine açılacak olan kira tesbiti davası sonucunda meydana gelecek kira farkı, alacağımızın tahsili haklarımız saklı kalmak şartıyla tahsil edilmiştir şerhi konulur.

    2) Kiracı, Kira Takdir Komisyonunca tespit edilen kira bedelini kabul etmediği takdirde yasal yollara başvurulmak üzere, konu Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Hukuk Başmüşavirliğine iletilir.

    Mahkeme sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, kira ve kiraya ilişkin elektrik, su, ısıtma gibi alacaklar, kiracıdan tahsil edilir.

    e) Gerek görülmesi halinde, kiraya verilmiş bulunan taşınmaz malların kira sözleşmelerinde yazılı şekil, amaç ve adına sözleşme düzenlenen kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığı; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca oluşturulacak bir heyet tarafından incelenerek, durum bir tutanakla tespit edilir.

    1) İstanbul dışındaki İşletmelerde ise heyet, ünite Müdürünce tespit edilir. Yasal işlem uygulanmak üzere Hukuk Baş Müşavirliğine intikal ettirilir. İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

    2) Kiraya verilen taşınmaz malların sözleşmede yazılı şekil, amaç ve adına sözleşme düzenlenen kişi dışında kullanılması halinde; yasal işlem uygulanır.

    f) Kira sözleşmesinin devam ettiği süreçte kiracıdan gelmesi muhtemel, kiralanan mahallerde faaliyet değişikliği; özel kişilerce kullanılan mahalde şirket olarak faaliyete devam edilmesi; kiralanan mahallin müsait ise genişletilmesi; faaliyet konusuna göre inşaat, tamir ve tadilat; kira sözleşmesi haklarının devir ve temliki; kiracının yanına ortak alarak faaliyetini sürdürmesi, alt kiracı alması gibi talepler; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca; İstanbul dışındaki İşletmelerde ise ilgili işletme yetkililerince tetkik edilerek, bu taleplere ilişkin görüşlerle birlikte konu, Genel Müdürlüğe sunulur. Bu gibi talepleri kabul etme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

    Bu gibi taleplerin kabul edilmesi halinde, kira bedelinde artış yapılmasının gerekli olup olmadığı veya ne kadar artış yapılmasının uygun olacağı İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nca veya ilgili birimlerden oluşacak komisyon marifetiyle; İstanbul dışındaki işletmelerde ise; ilgili ünitesince kurulacak komisyonca değerlendirilerek, Genel Müdürlük oluruna sunulur.

    g) Kira sözleşmesi süresi bitmeden kiracının, kiralanan mahalli tahliye talebinin kabulüne Genel Müdürlük yetkilidir.

    h) Taşınmaz mal tahliye edildiğinde, bir tutanakla teslim alınır. Boşaltma ve teslim tutanağı kiracı ile teslim alan görevli tarafından birlikte düzenlenip imza edilir. Bir sureti kiracıya bir sureti Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilir, bir sureti de ilgili ünitedeki dosyasında saklanır.

    Dava konusu olup icra yoluyla boşalttırılan taşınmaz mallar için de teslim anında tutanak düzenlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Taşınmaz Mal Kiralanması

    Şirket Üniteleri İhtiyacı İçin Taşınmaz Mal Kiralanması

    Madde 7 - Kuruluşumuz ihtiyacı için taşınmaz mal kiralanması işlemleri, 4734 sayılı Kanun kapsamında yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar