ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25573

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürünü,

    Merkez Teşkilatı: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlük merkezini,

    Taşra Teşkilatı: Merkez dışındaki Antalya İthalat İhracat Müdürlüğünü, Oymapınar HES İşletme Müdürlüğünü,

    Fabrika: Genel Müdürlüğün Mal Üretim birimlerini,

    Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

    Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

    Birim Müdürü: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş teknik ve idari müdürleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlükte görevli memurların en üst disiplin Amiri olup, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların diğer disiplin amirleri EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 6 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 7 - 12/9/2001 tarihli ve 24521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Amirleri Cetveli

    Merkez

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ------------------------------------------ --------------------------------------- ---------------------------------------

    Genel Müdür Özelleştirme İdaresi Başkanı -

    Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür -

    Hukuk Müşaviri ve Genel

    Müdüre Doğrudan bağlı

    Birim Müdürleri Genel Müdür -

    Birim Müdürü, Başuzman

    ve diğer personel Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    Sivil Savunma Uzmanı Genel Müdür Sivil Savunma Genel

    Müdürü

    Savunma Uzmanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    EK-2

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Taşra Teşkilatı (Antalya İthalat İhracat Müdürlüğü)

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ------------------------------------------ --------------------------------------- ---------------------------------------

    Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    EK-3

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Taşra Teşkilatı (Oymapınar HES İşletme Müdürlüğü)

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ------------------------------------------ --------------------------------------- ---------------------------------------

    Amiri

    -----

    İşletme Müdürü Genel Müdür -

    İşletme Müdür Yardımcısı Genel Müdür -

    Mevzuat Kanunlar