İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ İL VALİLİKLERİNDE YAPACAKLARI STAJ HAKKINDA YÖNETMELİK

    İdari Yargı Hakim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 09/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25517

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, idarî yargı hâkim adaylarının idarenin kuruluş ve teşkilâtı ile çalışma sistemini yakından tanımasını sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, idarî yargı hâkim adaylarını kapsar.

    Kanunî Dayanak

    Madde 3- (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Staj Programı ve Süresi

    Madde 4- İdarî yargı hâkim adayları atandıkları illerde bizzat valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının belirleyecekleri bir program dahilinde, valilik birimlerinden başlamak üzere bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında; valiliklerde, defterdarlıkta ve il müdürlüklerinde onar gün olmak üzere toplam bir ay süreyle staj yaparlar.

    Stajın Esasları

    Madde 5- İdarî yargı hâkim adayları valilik stajlarını aşağıdaki esaslar dahilinde yaparlar:

    a) Valiliklerde, en büyük mülkîye âmirinin başkanlığında toplanan kurul ve komisyonlara izleyici veya vali uygun görürse raportör olarak katılırlar.

    b) Defterdarlıkta, her türlü vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin işlemlerin tesisi ve uygulanması ile yargılama esaslarını görüp incelerler.

    c) İl Müdürlüklerinde, idarî işlemlerin yargısal denetimlerinin yoğun olduğu bakanlıkların ilde mevcut bulunan müdürlük ve kuruluşlarında görevlendirilirler.

    Gözetim ve Denetim

    Madde 6- İdarî yargı hâkim adayları il valiliği stajı süresince idarî yargı adalet komisyonu başkanının gözetim ve denetimi altında olup, bizzat vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısı tarafından izlenirler.

    Staj Raporu

    Madde 7- İdarî yargı hâkim adayları çalıştırıldıkları her birimde, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ile genelgeleri inceler, o birimdeki görevlilerle birlikte hizmetlerin yürütülme şeklini yakından takip eder ve stajın sonunda valiliğe verecekleri Yönetmelik ekindeki staj raporunda bunları özetlerler. Ayrıca, raporda genel mevzuat ve uygulamada gözlemleyecekleri hata ve noksanları belirleyerek, o birimdeki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için kişisel görüşlerini belirtirler. Bu raporlar, valinin mütalâası ile birlikte her adayın valilik staj dosyasında toplanır.

    Valilik Staj Dosyası

    Madde 8- Valilik staj dosyası, her idarî yargı hâkim adayı için valilikte görevlendirildikleri tarihten başlamak üzere ayrı ayrı açılacak dosyadır. Adayın dosyasına bir aylık sürede sadece değerlendirilmesine ve başarı derecesi hakkında hüküm verilmesine yardımcı olacak bilgi, rapor ve yazılar konulur. Adalet Bakanlığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıkları ile yapılan yazışmalar bu dosyada yer almaz.

    Valilik staj dosyası, stajın bitiminden itibaren on gün içinde bölge idare mahkemesi başkanlığına gönderilir. Bölge idare mahkemesi başkanı valilik staj dosyasını inceleyerek Yönetmelik ekindeki (1) numaralı gizli fişi doldurur ve hemen Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderir.

    Staj Yeri

    Madde 9- Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan staj bölge idare mahkemesi bulunan illerde yapılır.

    Yürürlük

    Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    EKLER

    VALİLİK MAKAMINA EK-1)

    (Staj Raporu)

    Düzenlenen iki aylık programım gereğince:

    1- / /20 Tarihinden / /20 tarihine kadar Valilikte

    2- / /20 Tarihinden / /20 tarihine kadar Defterdarlıkta

    3- / /20 Tarihinden / /20 tarihine kadar .................................

    .................................................................................................................... Müdürlüklerinde,

    yapmış olduğum çalışmalarım sırasında;

    ilgili mevzuat olarak aşağıdaki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri inceledim.

    a)

    b)

    c)

    Staj gördüğüm yerlerde yürütülen başlıca hizmetler ve buna ilişkin görüşlerim de şunlardır:

    a)

    b)

    c)

    Bilgilerinize arz ederim.

    İdarî Yargı Hâkim Adayı

    İsim- Sicil Numarası- İmza

    İl Valisinin Mütalâası:

    İl Valisi

    Resmî Mühür- İmza- Tarih

    EK-2 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar