ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ HAZIRLIK VE SON DÖNEM EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 09/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25517

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargıda hâkim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son eğitimlerinin yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilecek konuları, eğitim sürelerini, eğitimin yapılacağı yer ve eğitimin yapılmasına ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 23/7/ 2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananları,

    b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    e) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

    f) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

    g) Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

    h) (Ek bent: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/1.mad.) Hâkim Adayı: Adli Yargı Adaylarından imkânlar ölçüsünde istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca hâkimliğe atanacak şekilde ayrılanlar ile idari yargı adaylarını,

       ı) (Ek bent: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/1.mad.) Savcı Adayı: Adli Yargı Adaylarından imkânlar ölçüsünde, istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına atanacak şekilde ayrılanları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hazırlık Eğitiminin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

    Hazırlık Eğitiminin Amacı

    Madde 5 - Hazırlık Eğitiminin amacı, yükseköğrenimde elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların genel olarak tekrarı, hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması, daha sonra yapılacak staj ve son eğitim dönemi için gerekli bilgilerin verilmesidir.

    Hazırlık Eğitiminin Süresi ve Yeri

    Madde 6 - (Değişik madde: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/2.mad.)

    Hazırlık eğitim dönemi dört ay süreli olup, adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Meslek öncesi eğitim kural olarak hazırlık eğitim dönemi ile başlar.

    Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimi Konuları

    Madde 7 - Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına eğitim döneminde;

    a) (Değişik bent: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/3.mad.) Anayasa yargısında itiraz başvuruları, insan hakları ve kamu hürriyetleri uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukuktaki uygulaması, Türk Ceza Kanununun Genel Hükümlerinin uygulaması, Borçlar Kanunu uygulaması, Medenî Kanunun Başlangıç Hükümlerinin uygulaması, Tenfiz ve Tanıma Davaları, Adalet Psikolojisi, Hukukta Metod, Adli Tıp ve uygulaması, Hukuk Yargılaması Usulü, Ceza Yargılaması Usulü, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Kabahatler Kanunu ve uygulaması, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Hükümleri,

    b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yargıtay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Tebligat Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı örnekleri,

    c) Hukuk ve ceza mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemeler ve başsavcılıklarda kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı örnekleri,

    d) Dosya inceleme tekniği, mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararların yazılması, duruşma, otopsi, keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

    e) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

    f) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,

    g) (Ek bent: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/3.mad.) İsteğe bağlı olarak Yabancı Dil.

    konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Hazırlık Eğitimi Konuları

    Madde 8 - İdarî yargı hâkim adaylarına eğitim döneminde;

    a) (Değişik bent: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/4.mad.) Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri Hukuku uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukta uygulaması, İdare Hukuku, Karşılaştırmalı İdare Hukuku, Hukukta Metod, Kişiler Hukukunun uygulamalı örnekleri, İdari sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, idari dava türleri, Türkiye'nin İdari Yapısı, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve bütün konuları ile uygulamalı anlatımı ve Hukuk Yargılaması Usulü, (İdarî Yargılama Usulü ile ilgisi olan konular.)

    b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Vergi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,

    c) Danıştay, Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,

    d) Dosya inceleme tekniği, heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk inceleme üzerinde verilen kararlar, ara kararları, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının usul ve esasları,

    e) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

    f) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,

    g) (Ek bent: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/4.mad.) İsteğe bağlı olarak Yabancı Dil.

    konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Eğitim Döneminin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

    Son Eğitim Döneminin Amacı

    Madde 9 - Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

    Son Eğitimin Süresi ve Yeri

    Madde 10 - (Değişik madde: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/5.mad.)

    Son eğitim dönemi dört ay süreli olup, adlî yargı adayları için hâkim ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde ve idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olmak üzere Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, kural olarak meslek öncesi eğitimin sonunda yaptırılır.

    Adli yargı hakim adaylarının son eğitim konuları

       Madde 11 - (Değişik madde: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/6.mad.)

    Adli yargı hâkim adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin yoğun bir şekilde kazandırılmasına yönelik olarak;

       a) Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Rekabet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Kadastro Kanunu, Fikrî-Sınaî Haklar Kanunu ve bu kanunlara ilişkin uygulamalar,

       b) Türk Ceza Kanunu, Özel Ceza Kanunları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Sicil Kanunu ve bu kanunların uygulaması,

       c) Ulusal Yargı Ağı ve Bilgisayarın Uygulamalı Anlatımı, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukta Uygulaması ve Seçim Hukuku,

       konularında; ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    Adli yargı savcı adaylarının son eğitim konuları

       Madde 11/A - (Ek madde: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/7.mad.)

    Adli yargı savcı adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin yoğun bir şekilde kazandırılmasına yönelik olarak;

       a) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adli Sicil Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu,

       b) Cumhuriyet Savcılığı görevi ile ilgili diğer Kanun ve Yönetmeliklerin uygulaması,

       konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Son Eğitim Konuları

    Madde 12 - İdarî yargı hâkim adaylarına son eğitim döneminde;

    a) İptal davaları, idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ve tam yargı davalarının uygulamadan örnekleri,

    b) İmar, Kamulaştırma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarından doğan davalar,

    c) Personel hukuku, disiplin hukukundan doğan davalar,

    d) Banka, sermaye piyasası mevzuatı ve bağımsız idarî otoriteler ile ilgili davalar,

    e) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim ve öğrenim işleri ile ilgili davalar,

    f) Çevre, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalar,

    g) İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

    h) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanmasına ilişkin işler,

    ı) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gümrük vergisine ilişkin hususlar ile ilgili davalar,

    i) Ulusal yargı ağı ve bilgisayarın uygulamalı anlatımı,

    konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

    Derslerin ve Öğretim Elemanlarının Bildirimi

    Madde 13 - Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde, adaylara verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarının isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

    Seminer, Sempozyum, Konferanslar ve Benzeri Etkinlikler

    Madde 14 - Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerin konusu ve sunum yapacakların isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Eğitim Konularında Değişiklik

    Madde 15 - (Değişik madde: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/8.mad.)

    Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilmek üzere bu Yönetmelikte belirlenen eğitim konuları, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı çerçevesinde durum ve koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya bu konulara eklemeler yapılabilir.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 27/04/2008- 26859 S.R.G Yön/9.mad.)

    4954 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesine göre Bakanlığın teklifi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı uyarınca meslek öncesi eğitim süreleri yarı oranında indirilen adlî yargı hakim ve savcı adayları ile İdarî yargı hâkim adayları hakkında bu Yönetmelikte öngörülen süreler yarı oranında indirilir ve hazırlık eğitimi ile son eğitim dönemi konuları Yönetim Kurulu tarafından buna göre yeniden belirlenir.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görüşleri alınmak suretiyle hazırlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar