ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 24/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25502

    ***17/04/2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 24. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 Bu Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği arttırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 Bu Yönetmelik; Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanların atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen;

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Hizmet Bölgesi : Bu Yönetmeliğin (EK - 1) de gösterilen İl Gruplarını,

    Hizmet Alanı : Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

    Zorunlu Çalışma Süresi : Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

    Üst Bölge : Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

    Alt Bölge : Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

    Temel İlkeler

    Madde 5 Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak:

    a)Yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur,

    b) Yer değiştirme suretiyle atanmalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır,

    c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir,

    d)Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır,

    e)Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

    Hizmet Bölgeleri

    Madde 6 Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin (EK - 1)'nde gösterilmiştir.

    Zorunlu Çalışma Süreleri

    Madde 7 - (Değişik madde: 24/02/2011-27856 S.R.G. Yön/1.mad.)

    Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Her bir hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresi üç yıldır ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir, bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz; ancak dördüncü bölgede görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

    Dördüncü hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde başka bölgeden bu bölgeye atanmak veya bu bölgede kalmak için talepte bulunanların talepleri yerine getirilebilir.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Personel

    Madde 8 Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan İl Müdürü, Araştırma Müdürü, Şube Müdürü ve Araştırma Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

    Madde 9 - (Değişik madde: 15/08/2008- 26968 S.R.G Yön/1.mad. ; Değişik madde: 24/02/2011-27856 S.R.G. Yön/2.mad.)

    Bu Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran-Eylül aylarında tamamlanması esastır. Ancak Bakanlıkta iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim aylarında da yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

    Yer Değiştirme Halleri

    Madde 10 Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

    a) Memurun isteği ,

    b) Hizmetin gereği,

    c) Unvan değişikliği,

    d) Çalışma süresinin doldurulması,

    e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi, halinde değiştirilebilir.

    Memurun Özür Durumlarından Dolayı Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

    Madde 11 Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerini doldurmuş personel yerinde bırakılacağı gibi hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilirler.

    (A) Özür Grubu : Sağlık Durumu,

    (B) Özür Grubu : Eş Durumu,

    Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

    Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki Sağlık Kurulu Raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Özürlerinin ortadan kalkması halinde idare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlattırır.

    Özürlerin Belgelendirilmesi

    Madde 12 Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde;

    a) (A) Özür Grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, kendisinin, eşinin veya Kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmesi gerekir.

    Personelin; eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için, bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun belgelerle ispat etmesi gerekir.

    b) (B) Özür Grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

    Aynı kurumda çalışıp da her ikisinin de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

    Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

    Eşi , 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

    Hizmetin Gereği Yer Değiştirmeler

    Madde 13 Haklarında Adli, İdari, İnzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması veya sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğu tespit edilenlerin, hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir.

    Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

    Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

    Madde 14 Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

    Bölge Hizmetlerinden Sayılacak Süreler

    Madde 15 Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

    b) Yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,

    c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgisi olsun olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

    d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

    e) Hizmetin gereği olarak TODAİE 'de başarılı geçen sürelerin tamamı,

    f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten veya aynı Kanunun ek 2 nci maddesine göre geçici süreleri görevlendirme ile yürütülmesi halinde; bu sürelerin tamamı,

    g) Çalışma sürelerinin hesabında göreve başlayış tarihi ile ilişiğinin kesildiği tarih esas alınır.

    (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

    Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

    Madde 16 Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 108 inci maddesinin bir ve dördüncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler Bölge hizmetinden sayılmaz.

    Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

    Madde 17 Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayanlar ilgililerin isteği ve hizmetin gereği dikkate alınarak öncelikle yerine getirilebilir.

    Emeklilik Hakkını Kazanma Durumu

    Madde 18 Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

    Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yapılamayacak Yerler

    Madde 19 (Değişik fıkra: 15/08/2008- 26968 S.R.G Yön/2.mad.) Bu Yönetmeliğe tabi personelden İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Araştırma Müdürü, Şube Müdürü ve Araştırma Müdür Yardımcısı;

       a) Kendisinin ve eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı ilçelere,

       b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere,

       atanamazlar.

    Ancak; son genel nüfus sayımına göre;

    a) (Değişik madde: 24/02/2011-27856 S.R.G. Yön/3.mad.) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde III ve IV'üncü bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu ellibini aşan yerlere,

    b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu yüzbini aşan yerlere,

    yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İşlemi

    Madde 20 Personel Dairesi Başkanlığı, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran ve yer değiştirmeye tabi tutulması gereken personel ile Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan personelin durumlarını;

    a) Hizmetin gereği,

    b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumu,

    c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanları,

    d) İstek formları ile ekli özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,

    Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

    (Mülga fıkra: 24/02/2011-27856 S.R.G. Yön/4.mad.)

    Başvuru Şekilleri

    Madde 21 Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular sicil amirleri kanalı ile Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartıyla, görüşleriyle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler birinci fıkrada öngörülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

    Bu talepler; (EK -2) deki Yer Değiştirme Suretiyle atama İstek Formunu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır. Özür gruplarında zorunlu görülen belgeler, EK - 2 deki formla birlikte memurun istihdam edildiği birime verilir. Birimce de Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.

    Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

    İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

    Madde 22 Yer değiştirmeye tabi personel; istekleri halinde Bakanlığı'nda uygun görmesi kaydıyla, bulundukları hizmet bölgesinden daha önce görev yapmadığı veya çalışma süresini doldurmadığı daha alt hizmet bölgelerine atanabilir.

    Daha alt hizmet bölgesinde belirli bir il istendiği halde, talep doğrultusunda işlem yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu madde hükmü uygulanmaz.

    Gerçek Dışı Beyan

    Madde 23 Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, bu işlemleri iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 24 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

    İntibak

    Madde 25 Yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 26 9/8/2001 tarihli ve 24488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 27 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    (Değişik ek: 24/02/2011-27856 S.R.G. Yön/5.mad.) EK 1

    (I) SAYILI CETVEL

    (HİZMET BÖLGELERİ)

                I. BÖLGEI. BÖLGE II. BÖLGEII. BÖLGE III. BÖLGEIII. BÖLGE IV. BÖLGEIV. BÖLGE

    1.ADANA1.ADANA 1.ZONGULDAK1.ZONGULDAK 1.AMASYA1.AMASYA 1.ARTVİN1.ARTVİN

    2.ANKARA2.ANKARA 2.ESKİŞEHİR2.ESKİŞEHİR 2.ÇANKIRI2.ÇANKIRI 2.ELAZIĞ2.ELAZIĞ

    3.BURSA3.BURSA 3.YALOVA3.YALOVA 3.ÇORUM3.ÇORUM 3.ERZİNCAN3.ERZİNCAN

    4.GAZİANTEP4.GAZİANTEP 4.AFYONKARAHİSAR4.AFYONKARAHİSAR 4.KASTAMONU4.KASTAMONU 4.ERZURUM4.ERZURUM

    5.İÇEL5.İÇEL 5.BİLECİK5.BİLECİK 5.KIRŞEHİR5.KIRŞEHİR 5.K.MARAŞ5.K.MARAŞ

    6.İSTANBUL6.İSTANBUL 6.BOLU6.BOLU 6.NEVŞEHİR6.NEVŞEHİR 6.MALATYA6.MALATYA

    7.İZMİR7.İZMİR 7.BURDUR7.BURDUR 7.NİĞDE7.NİĞDE 7.SİVAS7.SİVAS

    8.KOCAELİ8.KOCAELİ 8.DÜZCE8.DÜZCE 8.SİNOP8.SİNOP 8.Ş.URFA8.Ş.URFA

    9.AYDIN9.AYDIN 9.GİRESUN9.GİRESUN 9.TOKAT9.TOKAT 9.DİYARBAKIR9.DİYARBAKIR

    10.BALIKESİR10.BALIKESİR 10.ISPARTA10.ISPARTA 10.YOZGAT10.YOZGAT 10.ADIYAMAN10.ADIYAMAN

    11.ÇANAKKALE11.ÇANAKKALE 11.KÜTAHYA11.KÜTAHYA 11.AKSARAY11.AKSARAY 11.AĞRI11.AĞRI

    12.DENİZLİ12.DENİZLİ 12.ORDU12.ORDU 12.KARAMAN12.KARAMAN 12.BİNGÖL12.BİNGÖL

    13.EDİRNE13.EDİRNE 13.OSMANİYE13.OSMANİYE 13.KİLİS13.KİLİS 13.BİTLİS13.BİTLİS

    14.KAYSERİ14.KAYSERİ 14.RİZE14.RİZE    14.HAKKARİ14.HAKKARİ

    15.TEKİRDAĞ15.TEKİRDAĞ 15.SAMSUN15.SAMSUN    15.KARS15.KARS

    16.KONYA16.KONYA 16.KIRKLARELİ16.KIRKLARELİ    16.MARDİN16.MARDİN

    17.MANİSA17.MANİSA 17.TRABZON17.TRABZON    17.MUŞ17.MUŞ

    18.MUĞLA18.MUĞLA 18.UŞAK18.UŞAK    18.SİİRT18.SİİRT

    19.SAKARYA19.SAKARYA 19.BARTIN19.BARTIN    19.TUNCELİ19.TUNCELİ

    20.ANTALYA20.ANTALYA 20.KARABÜK20.KARABÜK    20.ARDAHAN20.ARDAHAN

    21.HATAY21.HATAY 21.KIRIKKALE21.KIRIKKALE    21.IĞDIR21.IĞDIR

             22.BATMAN22.BATMAN

             23.ŞIRNAK23.ŞIRNAK

             24.GÜMÜŞHANE24.GÜMÜŞHANE

             25.BAYBURT25.BAYBURT

             26.VAN26.VAN

    Mevzuat Kanunlar