TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI ADAYLARININ SEÇİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 13/05/2004

    Resmi Gazete No: 25461

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Başkan ve Başkan Yardımcısı adaylarının seçimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Başkan ve Başkan Yardımcılığı adaylık koşulları, başvuru şekli ve adaylık seçiminin yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 9 uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen ;

    a) Aday adayı: Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcılıklarına seçilebilmek için başvuruda bulunanları,

    b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    f) Başkan Yardımcısı: Türkiye Adalet Akademisi Başkan yardımcısını,

    g) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Aday Adaylığı, İlan ve Adayların Seçimi

    Aday Adaylığı

    Madde 5 - Başkan ve Başkan Yardımcılığına aday adayı olabilmek için;

    a) Yargıtay üyesi,

    b) Danıştay üyesi,

    c) Birinci sınıf adlî yargı hâkimi veya Cumhuriyet savcısı ya da bu sınıftan sayılanlardan,

    d) Birinci sınıf idarî yargı hâkimi veya savcısı ya da bu sınıftan sayılanlardan,

    e) Hukuk profesörü,

    f) En az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukat,

    g) En az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noter olmak,

    gereklidir.

    İlan

    Madde 6 - Başkan veya Başkan Yardımcılarının görev sürelerinin sona ermesi halinde; sona erme tarihinden üç ay önce; diğer bir nedenle boşalması halinde ise on gün içinde, seçim için gerekli başvuruların yapılabilmesi amacıyla Başkanlıkça, Resmî Gazete'de ilan yaptırılır.

    Yapılacak ilanda; başvuruların nereye ve nasıl yapılacağı, süresi, seçim tarihi ve yeri ile başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin neler olacağı belirtilir.

    Başvuru Usulü

    Madde 7 - (Değişik fıkra: 26/10/2009 - 27388 S.R.G Yön/1.mad.) Başvurular Başkanlığa bizzat veya posta yoluyla yapılır.

    (Değişik fıkra: 26/10/2009 - 27388 S.R.G Yön/1.mad.) Bizzat başvuruda bulunanlara başvuruda bulunulduğuna dair belge verilir.

    Aday adayları ilanda belirtilen belgeleri dilekçelerine eklemek zorundadırlar.

    Eksik belge ile başvuruda bulunduğu anlaşılanlara, bu belgeleri başvuru süresinin bitimine kadar tamamlamaları için Başkanlıkça yazılı bildirimde bulunulur.

    Bu sürede eksiklikleri tamamlamayanların başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

    (Ek fıkra: 26/10/2009 - 27388 S.R.G Yön/1.mad.) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun alındığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Adayların Seçimi

    Madde 8 - Görev süresi sona eren veya herhangi bir nedenle boşalan Başkan veya Başkan Yardımcılıklarının her biri için üçer aday belirlenir.

    Adaylar, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre başvuruda bulunanlar arasından Yönetim Kurulunca yapılacak gizli oylama usulu ile belirlenir.

    Başkan ve Başkan Yardımcısı adayları yapılacak ayrı ayrı oylama ile belirlenir.

    (Değişik fıkra: 26/10/2009 - 27388 S.R.G Yön/2.mad.) Başkan yardımcılarının her ikisi için aynı anda seçim yapılması halinde, birinci ve ikinci başkan yardımcılığı şeklinde ayrı ayrı oy pusulaları ve zarflar hazırlanır. Oylama her turda oy pusulalarına aday adaylarının ad ve soyadlarının her iki başkan yardımcılığı için ayrı ayrı yazılması suretiyle yapılır.

    Oylama sırasında, Akademi mührünü taşıyan oy pusulası ve zarf kullanılır.

    Oy pusulasına en çok üç adayın adı ve soyadı yazılabilir.

    Adaylığa seçilebilmek için en az beş üyenin olumlu oyunu almak gerekir.

    Başkan veya Başkan Yardımcılıklarının her biri için yeterli aday belirleninceye kadar oylamaya aralıksız devam edilir.

    Geçersiz Oylar

    Madde 9 - Oylar;

    a) Oy pusulasında üçten fazla aday adayının ad ve soyadının yazılmış olması,

    b) Akademi mührünü taşımayan pusula ve/veya zarf ile kullanılmış olması,

    c) Belirgin bir işareti taşıyan pusula ve/veya zarf ile kullanılmış olması,

    d) Aday adayları dışında başka kişi veya kişilerin adı ve soyadlarının yazılması suretiyle kullanılmış olması,

    hallerinde geçersiz sayılır.

    Sıralama

    Madde 10 - Yönetim Kurulunca yapılan oylama sonucunda aday adaylarının sıralaması aşağıdaki şekilde belirlenir.

    a) Önceki turda seçilen, sonraki turda seçilenin önünde yer alır.

    b) Aynı turda yeterli oy alanlar aldıkları oy sayısına göre sıralanır.

    c) Aynı turda birden fazla aday adayı eşit oy almış ise;

    Yargıtay üyesi - Danıştay üyesi - Birinci sınıf Adlî Yargı Hâkimi veya Cumhuriyet Savcısı - Birinci sınıf İdarî Yargı Hâkimi veya Savcısı - Hukuk Profesörü - Avukat - Noter şeklinde bir sıra gözetilerek liste hazırlanır. Bunlar arasında da eşitlik varsa; Yüksek Yargı Organları Üyelerinin Yargıtay veya Danıştay'a seçilme tarihindeki öncelik, hâkim ve savcılar arasında ise; birinci sınıfa ayrılma tarihi önceliğe esas oluşturur. Profesörler arasında profesörlüğe atanma, avukatlarda mesleğe başlama, noterlerde birinci sınıf noterliğe atanma tarihi öncelik sıralamasında gözönüne alınır. Bu durumlarda da eşitlik bozulmadığı takdirde yaşça büyük olana öncelik tanınır. Belirtilen hallerde de eşitlik bulunması durumunda sıralama ad çekme usulüyle saptanır.

    Aday Listesinin Gönderilmesi

    Madde 11 -Başkan ve Başkan Yardımcılıklarının her biri için belirlenen üçer adayın isim listesi talepleri de eklenerek Başkanlıkça Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Bakanlığa gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar