KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kültür Ve Turizm Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik *

    Kültür ve Turizm Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2004

    Resmi Gazete No: 25456

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik, uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavlarının uygulama usul ve esaslarını, atama ve yetiştirilmelerini, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, uzman yardımcılığına atanacak adaylar ile uzman ve uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 16/04/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 32 nci ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını,

    b) Bakan : Kültür ve Turizm Bakanını,

    c) Uzman : Kültür ve Turizm Uzmanını,

    d) Uzman Yardımcısı: Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısını,

    e) (Değişik bend: 23/10/2004-25622 S.R.G. Yön/1.mad) Yarışma Sınavı: Kültür ve Turizm uzman yardımcılığı için yapılan yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü sınavı,

    f) (Değişik bent: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/2.md.) Yeterlik Sınavı: Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Giriş

    Uzman Yardımcılığı

    Madde 5- Uzmanlığa giriş aşaması, uzman yardımcılığıdır. Uzman yardımcılığına atanabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenen puan türünde tespit edilecek asgari puanı almış olanlar arasından Bakanlıkça yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.

    Yarışma Sınavı

    Madde 6 - (Değişik madde: 23/10/2004-25622 S.R.G. Yön/2.mad) Uzman Yardımcılığı yarışma sınavları kadro ve ihtiyaç durumuna göre, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre sınav ilanında belirtilen asgari taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından;

    a) Yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü sınav uygulanmak,

    b) Yabancı dil alanında Bakanlıkça yapılan, uzman kurum veya kuruluşa yaptırılan ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), en az 70 ve üzerinde puan alan adaylara sözlü sınav uygulanmak, şeklinde yapılabilir.

    Aranılan Şartlar

    Madde 7-Yarışma sınavına katılabilmek için,

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

    b) 2002/3975 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılan Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından A Grubu Kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde asgari KPSS puanı almış olmak.

    c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

    d) 1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    e) (Ek bent : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/2.mad) Uzman yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.

    2) Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    şartları aranır.

    Bakanlık, bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen fakülte veya yüksekokulların bölümlerini ihtiyaca göre tespit eder.

    Yarışma Sınavı Duyurusu

    Madde 8 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/3.mad)

    Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan verilmek suretiyle duyurulur.

    Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

    Yarışma Sınavına Başvuru ve Başvuru Belgeleri

    Madde 9 - (Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/3.md.)    

    Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, 7 nci maddede yazılı koşulları taşımaları şartıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına,

       a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Kamu Personel Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi aslı veya Kurumca onaylı örneği,

       b) İki adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm),

       c) Başvuru formu,

       ile bizzat veya posta yoluyla başvururlar. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

       Başvuru formunda kimlik bilgileri ile adayın kendi el yazısıyla hazırlanmış, anne ve babasının adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksek okulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksek okulu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmiş ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

        ( Mülga fıkra: 04/02/2010 - 27483 S.R.G Yön\1.mad)

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Sınav Hazırlık Komisyonu

    Madde 10 - (Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/4.md.)

    Personel Dairesi Başkanlığınca, Bakanlıktan alınan onayla, bir başkan ve üç üyeden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu kurulur.

    Sınav Hazırlık Komisyonunun Görevleri

    Madde 11- Sınav Hazırlık Komisyonu, yarışma sınavı hazırlık çalışmaları yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

    Sekreterya hizmetleri ve sınav belgelerinin saklanması

       Madde 12 - (Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/5.md.)

    (Değişik fıkra: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/1.mad.) Sınav Hazırlık Komisyonu ile Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       Gerekli şartları haiz olmayanların belgeleri istemeleri halinde kendilerine teslim edilir ya da posta yolu ile adreslerine taahhütlü olarak gönderilir.

       Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

       Fotoğraflı sınav giriş belgesinin adaylarca şahsen teslim alınması gerekir.

       Yarışma sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenler ile gerekli şartları haiz olmamaları nedeniyle sınava alınmayanların belgeleri ise bir yıl veya müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Sınav Kurulu

    Madde 13 - (Değişik madde: 23/10/2004-25622 S.R.G. Yön/5.mad) Sınav Kurulu; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarından birinin başkanlığında, Kurum Personeli arasından belirlenecek, başkan dahil yedi üyeden oluşur. Bunlar arasından üç kişi daha sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav kurulu asil üyesi olarak görevlendirilebilir.

    Sınav Kurulu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Bakanlık Makamı yetkilidir.

    Sınav Kurulunun Görevleri

    Madde 14- Sınav Kurulu; yarışma sınavı sorularını hazırlar, yazılı ve sözlü sınavı yapar, sınavların sonuçlarını değerlendirir, yarışma sınavı başarı sıralaması yapar, uzman yardımcısı aday listesini hazırlayarak Bakanlık Makamına sunar.

    Yarışma Yazılı Sınavı

    Madde 15- Yarışma Yazılı Sınavı, klasik veya test usulünde Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu taktirde sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

    Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday çağrılır.

    Yazılı Sınav Konuları

    Madde 16- Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşur.

    1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

    2 Genel Kültür ve Genel Yetenek,

    3) Mesleki bilgi,

    4) Bakanlığın görev alanına ilişkin konular,

    5) Yabancı Dil.

    İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlığın ihtiyaç duyduğu diğer diller.

    (Değişik fıkra: 23/10/2004-25622 S.R.G. Yön/6.mad) Yazılı sınavda Bakanlığın görev alanına giren öğrenim dallarına ilişkin mesleki bilginin alt konuları ayrı ayrı tespit edilir.

    (Değişik fıkra: 23/10/2004-25622 S.R.G. Yön/6.mad) Yazılı sınav konularının ağırlık puanları sınav ilanında belirtilir.

    Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 17- Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Mesleki bilgi soruları, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı düzenlenir. Üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Yazılı sınavın ÖSYM ya da bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum veya kuruluşuna yaptırılması durumunda, sınav soruları ilgili kurum veya kuruluş tarafından hazırlanır.

    Yarışma Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

    Madde 18- Yazılı sınavlarda isim yeri kapalı özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde; Sınav, Sınav Kurulunca, Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında, ÖSYM veya bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum ve kuruluşunca yapılması durumunda ise kendi denetim elemanlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Sınav başlamadan önce Sınav Kurulunca, adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular dağıtılır.

    Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

    Yarışma Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 19- Sınav Kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kağıtları numaralandırılır. Her cevap kağıdı Sınav Kurulunca, her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Kurulu Üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıdı ile birlikte Sınav Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Sınav Kurulu Başkanlığınca, cevap kağıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

    Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için ,yabancı dilden en az 70 diğer konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla, ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

    Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden beş iş günü içinde Bakanın onayına sunulur. Liste merkez binada asılmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu sözlü sınava girecek tüm adaylara yazılı olarak bildirilir.

    Yazılı sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınmazlar.

    Yarışma Yazılı Sınavını Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler

    Madde 20 - (Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/6.md.)

    Yazılı sınavı kazanan adayların;

       a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanını,

       b) Erkek adayların, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyanını,

       c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyanını,

       ç) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu,

       d) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı suretini,

       sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip 10 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

       Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylara istemeleri halinde bu belgeleri iade edilir.

    Yarışma Sözlü Sınavı

    Madde 21- Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

    Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

    (Ek fıkra: 23/10/2004-25622 S.R.G. Yön/7.mad) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda; adayların başarılı sayılabilmeleri için yabancı dilden en az 70 puan, diğer konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

    (Ek fıkra: 23/10/2004-25622 S.R.G. Yön/7.mad) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sözlü sınav yapılması durumunda; adayların başarılı sayılabilmeleri için konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

    Değerlendirme

    Madde 22 - (Değişik madde: 23/10/2004-25622 S.R.G. Yön/8.mad)

    Yarışma Sınavı Başarı notu;

    a) Sadece yazılı sınav yapılması durumunda, yazılı sınav notundan,

    b) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, sözlü sınav notundan,

    c) Yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik

    ortalamasından,

    d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sınav yapılması durumunda; yabancı dil sınav puanı ile sözlü sınav puanının toplamının yarısından, oluşur.

    Yarışma Sınavında en az yetmiş ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

    Sınav Kurulu, öğrenim dalları itibariyle Yarışma Sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı aday listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Bakanlık Makamına teslim eder. Onaylanan liste, Merkez binada asılmak ve Bakanlık internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

    Yarışma sınavında öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

    Uzman Yardımcılığına Atama

    Madde 23- Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

    Uzman Yardımcılığına Atanacaklardan İstenecek Belgeler

    Madde 24- Uzman yardımcılığına atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) En geç üç ay önce çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

    b) (Değişik bend: 04/02/2010 - 27483 S.R.G Yön\2.mad) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Uzman Yardımcılığı Dönemi

    Uzman Yardımcılığı Süresi

    Madde 25 - (Değişik madde: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/2.mad.)

    Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Bu süreye ücretsiz izin, kurum dışı geçici görev ve askerlik hizmetinde geçen süreler dâhil değildir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

    Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi

    Madde 26 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/4.mad:Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/7.md.;Değişik madde: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/3.mad.)

    Uzmanlık tezlerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamladıktan sonra olumlu sicil almış olmak şartıyla, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu belirleyerek hazırlarlar. Uzman yardımcısına tez konusunu belirlemesi amacıyla, birim amiri tarafından on günlük süre verilir. Bu süre ilgiliye tebliğ ile başlar. Tezin konusu görevli olduğu birim amiri tarafından on gün içinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilir. Aynı Genel Müdürlükçe Bakanlık Müsteşarlığına sunulur. Tez konusu Bakanlık Müsteşarlığının onayı ile kesinleşir.

       Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içinde onay merciinin önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur.

       Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, Bakanlık Müsteşarlığınca on gün içinde yeni bir tez konusu re'sen belirlenir.

       Kesinleşen tez konusu ilgili uzman yardımcısına birimi tarafından on gün içinde tebliğ edilir.

       Kültür ve turizm uzman yardımcısının tez danışmanı, tez konusunun kesinleşip ilgiliye tebliğinden itibaren, Birim amirinin önerisi ile en geç 15 gün içinde kurum içinden Müsteşarlıkça yetkilendirilecek bir uzman veya konusunda uzman diğer personel tez danışmanı olarak belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. Tez danışmanı, uzman yardımcısına tez çalışmalarında nezaret eden kişidir. Tez danışmanının, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen öğrenim niteliğini taşıması şarttır.

       Gerektiğinde, kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından Bakanlıkça uygun görülecek kişiler tez danışmanı olarak görevlendirilebilir.

       Tez danışmanının birim amirinin onayı ile görevinden çekilmesi durumunda, birim amirinin önerisi ve Müsteşar onayı ile yeni bir tez danışmanı belirlenir.

    Tezin hazırlanmasına ilişkin esaslar

    Madde 27 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/5.mad;Değişik madde: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/4.mad.)

    Kültür ve turizm uzman yardımcıları tez danışmanlarının belirlendiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tez danışmanı rehberliğinde bir tez önerisi hazırlarlar.

       Uzmanlık tezi, tez konusunun ilgiliye tebliğ tarihini takip eden bir yıl içinde hazırlanır. Bu sürenin son iki ayında uzman yardımcılarına görev verilmez. Tezde İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden hazırlanacak ve iki sayfayı geçmeyecek özet bölümünün de bulunması şarttır.

       Tezin hazırlanmasında, konunun bir başka kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya bir başka ad altında, içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini de içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

       Hazırlanacak tezlerin şekil unsurları ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.

    Tezin Teslimi

    Madde 28 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/6.mad;Değişik madde: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/5.mad.)

    Uzman yardımcısı hazırladığı tezi bir nüsha olarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder. İlgili birim amiri yedi gün içinde tezin bir örneğini uzman yardımcısının tez danışmanına verir. Tez danışmanı on gün içinde tez ile ilgili raporunu hazırlar ve ilgili birim amirine verir. İlgili birim amiri bir ay içinde tez hakkındaki raporunu tamamlayarak tez danışmanının raporu ile birlikte yedi nüsha tezi Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderir.

       Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, isteği üzerine, ilgili birim amiri tarafından zorunlu halin kabulü halinde, zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir ve bu durum Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilir.   

    Yeterlik sınavı

    Madde 29 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/7.mad;Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/10.md.;Değişik madde: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/6.mad.)

    Yeterlik sınavı, sırasıyla Tez Değerlendirme Aşaması ile Tez Savunması ve Mülakat Aşaması olmak üzere iki aşamadan ibarettir. Uzman yardımcısı, hazırladığı tezi süresi içinde teslim etmek şartı ile Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik Sınavına dair her türlü iş ve işlemler Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

       Yeterlik Sınavı Bakan onayı ile yılda en fazla dört defa açılır.

    Tezin değerlendirilmesi

    Madde 30 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/8.mad;Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/11.md.;Değişik madde: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/7.mad.)

    Tez danışmanları ve birim amirlerinin raporları ile birlikte teslim edilen tezler, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bir hafta içinde 32 nci maddedeki esaslara göre oluşturulacak Yeterlik Sınav Komisyonuna gönderilir. Komisyon, tezleri tez danışmanları ve birim amirlerinin raporlarını da dikkate alarak, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirir. Tezin yeterli veya yetersiz olduğuna oy çokluğu ile karar verilir. Yetersiz bulunan tezler için gerekçenin gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunup şekil yönünden düzeltilmesi istenen tezler, ilgili uzman yardımcıları tarafından 5 gün içinde düzeltilir ve Yeterlik Komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilir.

       Tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkında, yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu da dikkate alarak, 2 ay içinde tez düzeltmelerini gerçekleştirir. Gerekçeye göre düzeltilmiş olan tezler yeterli kabul edilir.

    Tez savunması ve mülakata girebilme şartları

       Madde 31 - (Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/12.md.;Değişik madde: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/8.mad.)

    Uzman yardımcısının tez savunması ve mülakata alınabilmesi için, ücretsiz izin, askerlik hizmeti ve kurum dışı geçici görevlerde geçen süreler hariç Kurumda en az üç yıl çalışması, son üç yıla ait sicil notlarının olumlu olması ve tezinin yeterli kabul edilmesi şarttır.

    Yeterlik Sınav Komisyonu

    Madde 32 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/9.mad;Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/13.md.)

    Yeterlik Sınav Komisyonu, Müsteşarın veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; müsteşar yardımcıları, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, bakanlık müşavirleri, genel müdür yardımcıları, ana hizmet birimleri başkanları, I. Hukuk Müşaviri ve daire başkanları arasından Müsteşarın teklifi ve Bakan onayıyla seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Komisyonun iki üyesi uzman yardımcısının mezun olduğu bölüm dikkate alınarak belirlenebilir. Ayrıca, Kurum içinden iki yedek üye aynı usulle tespit edilir. Gerek görüldüğünde en çok iki asil üye, yüksek öğrenim kurumları öğretim elemanları arasından seçilebilir; öğretim elemanları arasından üye görevlendirilmesi halinde, komisyon üye sayısı beşi geçemez.

       Yeterlik Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

       Yeterlik Sınav Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Olumsuz oylar gerekçelendirilir.

    Tez savunması ve mülakat

       Madde 33 - (Değişik madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/14.md.;Değişik madde: 12/01/2009- 27109 S.R.G Yön/9.mad.)

    Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, sonucun ilânından itibaren iki ay içinde tez savunması ve mülakat aşamasına alınır. Tez savunması ve mülakat tarihi uzman yardımcısına en az on beş gün önceden yazılı olarak bildirilir. Tez savunması ve mülakat aşamasında Yeterlik Sınav Komisyonu, uzman yardımcısının hazırlamış olduğu tezin sözlü savunmasını ve Bakanlığın görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisini değerlendirir.

       Değerlendirme, Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Tez savunması ve mülakat aşamasında başarılı olmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yeterlik Sınav Komisyonu değerlendirme sonuçları, tez savunması ve mülakat bittikten sonra Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Ayrıca sonuçlar Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

       Tez savunması ve mülakat aşamasında başarılı olamayan uzman yardımcısına bir aydan az olmamak üzere iki ay içinde ikinci bir hak tanınır.

    Yeterlik Yazılı Sınavı

    Madde 34 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/10.mad;Mülga madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/15.md.) T

    Sözlü Sınav

    Madde 35- (Mülga madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/15.md.)    

    Yeterlik Sınav Sonucunu Değerlendirme

    Madde 36- (Mülga madde: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/15.md.)    

    Uzmanlığa Atama

    Madde 37- Yeterlik sınavında başarılı olanların ataması yapılır.

    Başarısızlık Hali

    Madde 38 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/11.mad)

    Aşağıdaki hallerde uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır.

    a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tez konusunu bildirmemek,

    b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmemek,

    c) Tezin değerlendirilmesi aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak,

    (ç) (Değişik bent: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/16.md.) Tez savunması ve mülakat aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak,

       (d) (Ek bent: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/16.md.) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunması ve mülakata katılmamak.

    (Değişik fıkra: 15/03/2007- 26820 S.R.G Yön/16.md.) Başarısız sayılan uzman yardımcıları hiçbir şekilde uzmanlığa atanamazlar; uzman yardımcılığı görevlerine son verilerek Bakanlıkça durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Uzman Yardımcılarının Görevleri

    Madde 39 - Uzman Yardımcıları;

    Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,

    Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, her türlü araştırma ve inceleme amacıyla uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

    Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

    Uzmanların Görevleri

    Madde 40 - Uzmanlar,

    Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,

    Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerileri yazılı olarak bildirmek,

    Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek,

    Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak,

    Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek,

    İle görevli ve yükümlüdürler.

    ALTINCI BÖLÜM:Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 41- Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan Hizmet İçi Eğitim Programları düzenleyebilir.

    Yurt Dışı Eğitim

    Madde 42- Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 01/02/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 43- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları kaydıyla,

    a) Mesleğe yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile,

    b) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda yüksek lisans yapmış olanlar,

    4848 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına naklen atanabilirler.

    Aynı uygulamadan bu fıkradaki şartları taşıyan Bakanlık personeli de yararlandırılır.

    Atama yapılacak kadroların öğrenim dalları itibariyle sayılarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

    Geçici Madde 2- Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan, 4848 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az üç yıldır Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığında çalışmakta olan memurlardan, 4848 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde başvuranlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeledikleri taktirde bu Kanunun 32 inci maddesine göre yapılacak yeterlilik sınavına girme hakkını kazanırlar.

    Yeterlik sınavı Bakanlığın belirleyeceği tarihte bu Yönetmeliğin esaslarına göre yapılır.

    Sınavda başarılı olanların atamaları yapılır.

    Yürürlük

    Madde 44- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar