TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VE İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞIP SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN VETERİNER HEKİM VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİNE VERİLECEK PRİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıp Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinde Bulunan Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Verilecek Primin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 01/05/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25449

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp embriyo transferi ve suni tohumlama yapan veteriner hekimleri ile suni tohumlama yapan veteriner sağlık teknisyenlerinin, hayvanların ıslahına yönelik çalışmalar yapmasını temin etmek, bu elemanların teşvik edilmesini sağlamak üzere verilecek primin usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veteriner hekimlerinin, yaptıkları suni tohumlama ve embriyo transferi çalışmalarına ve veteriner sağlık teknisyenlerine yaptıkları suni tohumlama çalışmalarına karşılık verilecek primin usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

    Veteriner Hekim: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan veteriner hekimleri,

    Veteriner Sağlık Teknisyeni: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca çalışan Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mezunu yardımcı personeli

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Suni Tohumlama Faaliyetinde bulunan Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri ile Embriyo Transferi Faaliyetinde Bulunan Veteriner Hekimlere Verilecek Prim

    Madde 5 - Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, fiilen suni tohumlama faaliyetleri içinde bulunan ve Bakanlıkça her yıl tespit edilecek sayı ve oranlar üzerinde gebelik sağlayan veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerine ve embriyo transferi yapan veteriner hekimlerine her gebelik için, alınan ücretin % 60 ını geçmemek üzere prim ödenir. Söz konusu primler, elemanların çalıştıkları kurumlarca karşılanır.

    Ödenecek primin bir aylık tutarı, ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının bir aylık brüt tutarını geçemez. Prim ödemelerinin yıllık tutarı ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının kalkınmada öncelikli yörelerde altı katını, diğer yörelerde dört katını geçemez.

    Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir.

    Madde 6 - Prime esas olacak suni tohumlama ve embriyo transferi sayı ve oranları ile miktarını Bakanlık her yıl belirler.

    Madde 7 - Suni tohumlama ve embriyo transferi sonucu oluşan doğumlar İl Müdürlükleri tarafından tespit edilir.

    Madde 8 - Suni tohumlama ve embriyo transferi ile ilgili gerçek dışı kayıt tutanlar ile bu yolla prim alanlar hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, aldıkları prim yasal faizi ile birlikte geri alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Özel Hüküm Bulunmaması Durumu

    Madde 9 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

    Yürürlük

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar