HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:24/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25412

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirleri

    Madde 4 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bir ve iki sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 7/12/1992 tarihinde Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

    EK-I SAYILI CETVEL

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Memurun UnvanıMemurun Unvanı Disiplin AmiriDisiplin Amiri Bir Üst Disiplin AmiriBir Üst Disiplin Amiri

    Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı Genel MüdürGenel Müdür

    Hukuk MüşaviriHukuk Müşaviri Genel MüdürGenel Müdür

    Daire BaşkanıDaire Başkanı Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı Genel MüdürGenel Müdür

    Savunma UzmanıSavunma Uzmanı Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı Genel MüdürGenel Müdür

    Şube MüdürüŞube Müdürü Daire BaşkanıDaire Başkanı Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı

    Doktor, mühendis, mimarDoktor, mühendis, mimar Şube MüdürüŞube Müdürü Daire BaşkanıDaire Başkanı

    AvukatAvukat Hukuk MüşaviriHukuk Müşaviri Genel MüdürGenel Müdür

    Şef, memur ve diğer personelŞef, memur ve diğer personel Şube MüdürüŞube Müdürü Daire BaşkanıDaire Başkanı

    EK-II SAYILI CETVEL

    TAŞRA TEŞKİLATI

       Memurun UnvanıMemurun Unvanı Disiplin AmiriDisiplin Amiri Üst Disiplin AmiriÜst Disiplin Amiri

       1- Bölge Baştabibi1- Bölge Baştabibi Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı Genel MüdürGenel Müdür

       2- Liman ve Şehir Bak.Mües.2- Liman ve Şehir Bak.Mües.

       MüdürüMüdürü Bölge BaştabibiBölge Baştabibi Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı

       3- Tahaffuzhane (Koruma) Müdürü3- Tahaffuzhane (Koruma) Müdürü Bölge BaştabibiBölge Baştabibi Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı

       4- Baştabip veya ünite amiri4- Baştabip veya ünite amiri Bölge BaştabibiBölge Baştabibi Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı

       5- Sağlık Denetleme Merkezi Pers.5- Sağlık Denetleme Merkezi Pers. Ünite amiriÜnite amiri Bölge BaştabibiBölge Baştabibi

       6- Bölge Baştabipliği Pers.6- Bölge Baştabipliği Pers. Bölge BaştabibiBölge Baştabibi Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı

       7- Liman ve Şehir Bak.Mües.7- Liman ve Şehir Bak.Mües.

       Müdürlüğü ve TahaffuzhaneMüdürlüğü ve Tahaffuzhane

       (Koruma) Müdürlüğü Personeli(Koruma) Müdürlüğü Personeli MüdürMüdür Bölge BaştabibiBölge Baştabibi

    Mevzuat Kanunlar