TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YÖNETMELİĞİ

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/03/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25406

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

       Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca tasarruf mevduatının sigorta edilmesi, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi ve/veya hisseleri kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere devri ve anılan Kanun ile kendisine verilen diğer işleri de yapmakla görevli ve yetkili kılınan, kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun idare ve temsili ile fon mevcudunun kullanılışı ve Fona verilen yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları, Fonun, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

       Hukuki Dayanak

       Madde 2 - Bu Yönetmelik, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 12/12/2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanun ile değişik 15 inci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan Kurul ve Başkan tanımları hariç olanlar; 4389 sayılı Bankalar Kanununun 2 nci maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca, Yönetmelikte geçen;

       Kanun: 4389 sayılı Bankalar Kanununu,

       Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

       Kuruluş: 4389 sayılı Kanun kapsamındaki banka ve diğer kuruluşları,

       Kurul: Fon Kurulunu,

       Alacaklı Amme İdaresi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

       Tahsil Dairesi: 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ve (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu tatbik etmekle görevli birimlerini ve bu birimlerde daimi ve geçici olarak görevlendirilen her türlü personel ile avukatlık sözleşmesi ile Fon adına vekaletname verilen kişileri,

       Başkan: Fon Kurulu Başkanını,

       6183 sayılı Kanun: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu,

       2004 sayılı Kanun: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununu

       ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Fonun İdare ve Temsili

       Fonun İdare ve Temsili

       Madde 4 - Fonun karar organı Kuruldur. Fon, Başkan tarafından idare ve temsil olunur.

    BİRİNCİ BÖLÜM : Fon Kurulu

       Kuruluş ve Hukuki Yapısı

       Madde 5 - Fon; Kanun ve ilgili diğer mevzuatla öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan bir kamu tüzel kişisidir. Kurul Başkanı, Fonun da başkanıdır.

       Kurul Başkanı, Kurulca alınan kararların ve mevzuatla verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak için her türlü önlemi almakla ve Fonun görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamakla görevlidir. Başkan, Fonun bütün birimlerinin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde Fon faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmekle görevli ve yetkilidir.

        Başkanın görevde bulunmadığı izin, hastalık, seyahat ve diğer hallerde; kanun, kararname ve yönetmelikler çerçevesinde Başkana verilmiş olan görev ve yetkiler, İkinci Başkan tarafından kullanılır. Kurul, Başkan veya bulunmadığı hallerde İkinci Başkanın başkanlığında en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kurul kararları en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır.

       Görev ve Yetkiler

       Madde 6 - Kurul Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkileri kullanır.

       Fonun faaliyetleri için gereksinim duyulacak personel istihdamına, araç, gereç, malzeme ile gayrimenkullerin satın alınması ve elden çıkarılması ile bunların kiralanmasına ve her türlü hizmet alımına Kurul yetkilidir.

       Fon Başkan Yardımcıları

       Madde 7 - Fon işlemlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak üzere Kurul tarafından üç Fon Başkan Yardımcısı atanabilir. Fon başkan yardımcılarının sorumlu olacakları daire başkanlıkları, Kurul tarafından belirlenir.

       Başkan yardımcıları, Başkanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Fon hizmetlerini, Başkan adına ve Başkanın direktif ve emirleri yönünde, Fonun amaç ve politikaları ile mevzuata uygun bir şekilde düzenler ve yürütür. Görev kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Fonun Görev ve Yetkileri

       Fonun Görev ve Yetkileri

       Madde 8 - Fonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

       a) İlgili mevzuat çerçevesinde bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan sağlanan verilerle sigorta kapsamındaki mevduatı izlemek, fon mevcudunu yönetmek ve değerlendirmek,

       b) Fonun menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, ayrıca Fona ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

       c) Bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların; yönetim ve denetimini üstlenmek, mevduat sahiplerine sigorta kapsamında bulunan mevduatı doğrudan veya ilan edeceği bir banka aracılığı ile ödemek ve mevduat sahipleri yerine bankanın iflasını istemek, iflas kararı alınması halinde iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatı ile iştirak etmek, Kanunun uygulaması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı Kanunda yazılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye etmek,

       d) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, mevcut veya yeni kurulacak bir banka ile birleştirilmesi, devri veya satışı veya gerektiğinde varlıklarının, banka kayıtlarına göre gerçek bir muameleye dayandığı tespit edilen doğmuş veya doğacak borç ve taahhütlerinin devralınarak satışı, tasfiyesi ve benzeri çalışmaları yapmak,

       e) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen Fona devredilen bankanın sigorta kapsamında bulunan mevduat tutarını aşmamak ve hisselerinin tamamına sahip olmak kaydıyla, sermayesine tekabül eden zararlarının devralınması için gerekli işlemleri yapmak,

       f) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi kendisine devredilen veya hisseleri kendisine intikal eden bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan talep etmek,

       g) Bir banka hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (3) ve/veya (4) numaralı fıkralarının uygulanmasına neden olan işlemlerde sorumluluğu bulunan banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurları ile banka ortakları hakkında alınacak kararlara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,

       h) Kanuna aykırı karar ve işlemleriyle bankanın iflasına neden olan banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar hakkında alınacak kararlara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,

       ı) Olağanüstü hallerde Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanmak,

       j) Olağanüstü hallerde Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından avans almak,

       k) Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans almak,

       l) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

       m) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ve Kanunun 15 inci madddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınanlar dahil her türlü alacakları ile ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline de karar vermek,

       n) 6183 sayılı Kanun uyarınca takibine karar verdiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de dilerse anılan Kanun hükümlerini uygulamak,

       o) Kanunun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin (4) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan zarar, verilen süre içinde iade ve tazmin edilmediği takdirde, bu tür alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

       p) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankalardan devralacağı alacakların takibine alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden başlamak,

       r) 6183 sayılı Kanun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığına, tahsil dairesine ve diğer makam, mercii ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmak,

       s) Devraldığı ve dava veya icra takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacakları da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacakları ile ilgili olarak iskonto da dahil her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulamak veya uygulamamak, dava açmak veya açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek,

       t) Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin katılımını sağlamak, anılan Kanunun 223 üncü maddesine göre iflas idaresinin üyelerinden biri veya ikisini, göstereceği iki kat aday arasından icra tetkik mercii tarafından seçilmesini talep etmek,

       u) Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine istinaden yurt dışına çıkış yasağı koydurmak,

       v) 1- Bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu suretle zarara uğrattıkları hali dahil Fon alacağının tahsili bakımından yarar görülmesi durumunda;

       a) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,

       b) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının,

       c) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin,

       temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralmaya ve şirket anasözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler veya denetim kurulu üyelerinin sayıları ile bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanılıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamaya,

       2- a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan Fon alacakları hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamaya,

       b) Bu bendin (2a) altbendinde belirtilen para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonlarının Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları da dikkate alarak tespit edeceği değer üzerinden, alacağına ve/veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmaya,

       c) Bu bendin (2a) altbendinde belirtilen bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulamaya,

       d) Alacağına ve/veya bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralınmasına karar verilen menkul ve gayrimenkul mallar ile hakları mahkeme kararına gerek olmaksızın Fon adına ilgili sicile tescil ettirmeye,

       3- Yapılan işlemlerden tescile tabi olanları tescil ve gerektiğinde ilan ettirmeye

       yetkilidir.

       Fon, bu bentte kendisine tanınan yetkileri herhangi bir sözleşme yapmaya ve başkaca bir işleme gerek olmaksızın Kurulun karar almasıyla kullanmaya yetkili olup, Fon bu yetkilerini, banka hisselerinin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satış, devir veya intikalinden sonra da kullanabilir.

       y) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

       z) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın hisselerinin üçüncü kişilere devir ve intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takipleri kanuni halef sıfatıyle kaldığı yerden devam ettirmek,

       aa) Hisseleri Fona intikal eden bankaların uygun görülecek iştiraklerini devralmak ve Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde yürütülen faaliyetleri sonucunda Fona intikal eden varlıklarla ilgili her türlü işlemi yürütmek,

       ab) Kanunun 14 üncü maddesinin (3) ve/veya (4) numaralı fıkralarının uygulanması sonucunda hisseleri Fona intikal eden bankaların; mali sistemde güven ve istikrarın sürdürülmesini temin etmek amacıyla, Kurulca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını sağlamak için;

       1- Sermayelerinin artırılması;

       2- Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle kanuni karşılık yükümlülüklerinin cezai faizlerinin de kaldırılması suretiyle ertelenmesi veya düşürülmesi;

       3- İştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerinin satın alınması veya bunların teminat olarak alınıp, karşılığında avans verilmesi ya da mevduat yapılması;

       4- Alacaklarının ve zararlarının devralınması;

       5- Bu şekilde sahip olacağı banka aktifleri ve hisse senetlerinin iskonto veya sair suretlerle üçüncü kişilere satılması;

       6- Banka kayıtlarına göre gerçek bir işleme dayandığı tespit edilen doğmuş veya doğacak borçlarının garanti edilmesi, her türlü alacak ve varlıklarının nakde tahvilinin doğrudan veya yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Fon nam ve hesabına kamusal sermayeli olanlar da dahil olmak üzere diğer bankalar veya üçüncü kişiler aracılığıyla sağlanması,

       gibi her türlü tedbiri uygulamak,

       ac) Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak,

       ad) Kanunla ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fonun Teşkilatı

       Teşkilat

       Madde 9 - Fonun merkezi İstanbul'dadır. Fon, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri ile iç denetim ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Fon, ihtiyaç duyulması halinde, Kurul kararıyla, mevcut daire başkanlıklarını birleştirmeye, genişletmeye, kaldırmaya görev yerlerini değiştirmeye veya yeni daire başkanlıkları ve koordinatörlükler kurmaya yetkilidir.

       Merkez Teşkilatı

       Madde 10 - Fonun merkez teşkilatı aşağıda belirtilen ana hizmet, iç denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

       a) Ana hizmet birimleri;

       1- Finansman Dairesi Başkanlığı,

       2- Hukuk Dairesi Başkanlığı,

       3- Tasfiye Dairesi Başkanlığı,

       4- Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı,

       5- Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı,

       6- İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı,

       7- İştirakler Dairesi Başkanlığı,

       8- Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı.

       9- (Ek alt bend: 16/12/2004 - 25672 S.R.G. Yön/1.mad) Dava ve Takip Dairesi Başkanlığı

       10- (Ek alt bend: 16/12/2004 - 25672 S.R.G. Yön/1.mad) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

       b) İç Denetim birimi;

       1- Denetleme Dairesi Başkanlığı.

       c) (Değişik bend: 16/12/2004 - 25672 S.R.G. Yön/1.mad) Danışma birimleri

       1 - Fon Danışmanlığı

       d) Yardımcı hizmet birimleri;

       1- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

       2- Kurul Büro Müdürlüğü,

       3- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

       4- Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü,

       5- Savunma Uzmanlığı.

       Kurul - Fon İlişkileri

       Madde 11 - Kurulun çalışma esas ve usulleri ile Kurul ve Kurul üyelerinin Fon birimleri ve personeli ile ilişkileri Kurul tarafından düzenlenir.

       Ortak Proje ve Çalışma Grupları

       Madde 12 - Fon faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Kurul kararıyla alt birimler ile geçici veya daimi ortak proje ve çalışma grupları oluşturulabilir.

       Personel İstihdamı

       Madde 13 - Fon faaliyetleri esas itibariyle sözleşmeli personel eliyle yürütülür. Fon Kurulu Üyeliğine atananlar ile Fon Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve Daire Başkan Yardımcısı pozisyonlarına atananlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Personel istihdamına ilişkin hususlar ile sözleşmeli personelin çalıştırılma esas ve usulleri Kurul tarafından yönergelerle düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ana Hizmet Birimlerinin Görevleri

       Finansman Dairesi Başkanlığı

       Madde 14 - Finansman Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Sigorta primleriyle diğer Fon gelirlerini tahsil etmek, süresi içerisinde ödenmeyenleri Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       b) Fonun Türk Lirası ve döviz mevcutlarının verimli bir şekilde nemalandırılması için Kurul tarafından belirlenecek esaslar dahilinde gerekli işlemleri yapmak,

       c) Olağanüstü hallerde Hazine Müsteşarlığından izin alınması kaydıyla borçlanmaya yönelik işlemleri yapmak,

       d) Olağanüstü hallerde Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından avans alınması için gerekli çalışmaları yapmak,

       e) Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alınmasına yönelik çalışmaları yapmak,

       f) Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ikrazı yöntemiyle borçlanılmasına yönelik işlemleri yapmak,

       g) Bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların sigorta kapsamında bulunan ve Tasfiye Dairesi Başkanlığınca miktarı tespit edilen tasarruf mevduatını doğrudan veya ilan edilecek banka aracılığı ile ilgilisine ödemek, bu suretle ödemiş bulunduğu toplam mevduat miktarının iflas masasına imtiyazlı alacak olarak kaydı için Tasfiye Dairesi Başkanlığına durumu bildirmek,

       h) Kurulca belirlenen hesap planı çerçevesinde, Fon muhasebe kayıtlarına ilişkin gerekli defterleri tutmak ve muhafaza etmek, muhasebe sisteminin düzenli işleyişini takip etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

       ı) Mali hususlarla ilgili olarak dahili kontroller gerçekleştirmek ve aksayan hususların düzeltilmesini ilgililerden talep etmek,

       j) Fonun mali işleri ile ilgili diğer hizmetleri yürütmek,

       k) Fonun hazırlayacağı ve ilan edeceği mali konuları içeren rapor ve dokümanları ilgili Dairelerle eşgüdüm içinde hazırlamak,

       l) Fonun üçüncü kişilere yapacağı her türlü ödemeyi (gider bütçesiyle ilişkili olanlar hariç) ilgili Dairelerle koordineli olarak gerçekleştirmek,

       m) Fonun yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

       n) Fon kaynakları ile her türlü alacakları ve bankalardan devralınan alacaklardan yapılan tahsilatları ilgili Daire Başkanlığına bildirmek,

       o) Görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak,

       p) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını Varlık Yönetim, Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıkları ile birlikte tespit etmek,

       r) Fonun gelir ve gider tahminlerini yapmak, gider bütçesini hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

       s) Varlık Yönetim Dairesinin teklifi üzerine Fon bankalarına mevduat yapmak,

       t) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

       u) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Hukuk Dairesi Başkanlığı   

    Madde 15 - (Değişik madde: 16/12/2004 - 25672 S.R.G. Yön/2.mad) Hukuk Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Fonun menfaatlerini koruyucu tedbirleri almak üzere, gerektiğinde toplantı ve görüşmelerde hazır bulunmak, görüş bildirmek ve sözleşmelerin Fonun menfaatlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

    b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlardan, Fon Kurulundan veya Fonun diğer dairelerinden gönderilen kanun tasarısı, kanun teklifi, yönetmelik, tebliğ ve yönergeler hakkında mütalaa vermek,

    c) Fonun diğer daireleriyle işbirliği yapmak suretiyle yönetmelik, tebliğ ve yönerge hazırlayarak Fon Kurulunun onayına sunmak veya hazırlanan yönetmelik, tebliğ ve yönergelerle ilgili olarak hukuki mütalaa vermek,

    d) Fonun ana hizmet, iç denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimleri tarafından hazırlanan önergeler hakkında ve talep edilen sair hukuki konularda talep edilmesi halinde hukuki mütalaa vermek,

    e) Yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık yapma ve mevduat Kabul etme izin ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılan bankaların eski hakim ortaklarından olan Fon alacaklarının tahsilini teminen yapılan görüşmelere ilgili dairenin talebi halinde iştirak etmek ve görüş bildirmek,

    f) Tasfiye Dairesi Başkanlığı nezdinde Kanunun 16 ncı maddesinin (4) ve (9) numaralı fıkraları gereğince atanan iflas idarelerince tasfiyeleri yürütülen müflislere ilişkin işlemler hariç olmak üzere, henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla, ilgili dairelerin görüşü de alınmak suretiyle iç düzenlemeler doğrultusunda işlem yapmak,

    g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Bankalar Kanununun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam ve benzeri suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

    h) Daireye ait çalışma düzenini ve yöntemini belirlemek,

    ı) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Dava ve Takip Dairesi Başkanlığı

    Madde 15/A - (Ek madde: 16/12/2004 - 25672 S.R.G. Yön/3.mad)

    Dava ve Takip Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Fonun taraf olduğu yurtiçi ve yurtdışı her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii ve icra-iflas daireleri ile diğer idari mercilerde takibini, savunulmasını, Fonun ilgili mevzuat kurallarına göre bu mercilerde temsil edilmesini sağlamak,

    b) Tasfiye Dairesi Başkanlığı nezdinde Kanunun 16 ncı maddesinin (4) ve (9) numaralı fıkraları gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile atanan iflas idarelerince tasfiyeleri yürütülen müflislere ilişkin işlemler hariç olmak üzere, takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi veya ihtilafın sulhen çözümü konusunda, ilgili tahsilat dairesinin görüşlerini alarak hukuk dairesi ile birlikte Fon Kuruluna önerge sunmak,

    c) Fon Kurulu tarafından açılmasına karar verilen davaları açmak, diğer dairelerden dava açılmak üzere gönderilen dosyalarla ilgili olarak inceleme yaparak dava açılmasını gerekli gördüğü hallerde davayı açmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak, ilgililerden mal beyannamesi istemek, ilgili Dairece bildirilen Kanunun 14,15,16 ve 17 nci maddeleri uyarınca Fon Kurulunca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulanması veya uygulanmaması, dava açılması veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince kısmen veya tamamen durdurulmasını mahkemeden istemek, hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Fon Kurulunca uygun görülenlerle ilgili işlemleri ve takibini ilgili daire ile koordineli olarak yürütmek,

    d) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan, sigorta kapsamındaki mevduatı Fon tarafından ödenen bankanın iflasının istenmesi ile ilgili davaların açılması için gerekli işlemleri Tasfiye Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek, Tasfiye Dairesi Başkanlığına gerekli hukuki desteği sağlamak,

    e) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan ve kanuni ve/veya külli halef sıfatıyla Fon tarafından izlenen dava ve takipler hakkında Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına bilgi vermek ve bu davalar sonucunda alınan ilamları takip ve tahsil işlemleri için Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına göndermek,

    f) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların her türlü kredi alacakları ve diğer alacaklarından kaynaklanan takipteki alacak dosyaları, kredi dışı işlemlerden kaynaklanan derdest dava dosyalarının devralınacak /üstlenilecek olanları sorumluluklarına göre Birinci veya İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak temlik ve üstlenme işlemlerini ifa etmek,

    g) Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin katılımını sağlamak, anılan Kanunun 223 üncü maddesine göre iflas idaresinin üyelerinden bir veya ikisinin, göstereceği iki kat aday arasından icra hakimliği tarafından seçilmesini talep etmek,

    h) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek bilgi ve belgelere göre gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak, safahatı hakkında ilgili daireye bilgi vermek,

    ı) Fon kaynakları ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında ilgili daireler ile koordineli olarak Fon Kuruluna ve gerek duyulduğunda ilgili makamlara üçer aylık dönemlerde raporlar sunmak,

    j) Fonun taraf olduğu adli ve idari takip ve davaların manyetik ortamda takibi amacıyla mevcut bilgi işlem yazılımına güncel ve doğru verilerin girilmesini sağlamak ve ilgili dairelerin kullanımına sunmak,

    k) Fon alacakları ile ilgili olarak takip ve dava dosyalarında yapılan tahsilatların, Fon hesabına transferini temin etmek ve ilgili dairelere bilgi vermek,

    l) Avukatlık ücretinin dağıtılması hususunda Kurum içi düzenlemeler yapmak ve Fon Kurulunun onayına sunmak,

    m) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatların çalışma usul ve esaslarının tespiti, tevzii edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınması ile dava ve takiplerin Fonun belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak,

    n) Hazine alacağı haline gelen alacakların ihtiyaç olması halinde hazine avukatlarınca da takibini sağlamak üzere, ilgili dairelerle koordineli olarak, Fon Kuruluna öneri götürmek ve gerekli işlemleri tesis etmek,

    o) Kanunda belirtilen suçlarla ilgili olarak Fon tarafından yapılacak suç duyurularına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, açılacak ceza davalarını takip etmek, gerektiğinde bu davaların sözleşmeli avukatlar aracılığıyla yürütülmesini sağlamak ve hüküm giyenler hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi vermek,

    p) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

    r) Birinci ve İkinci Tahsilat Daireleri ile birlikte, Fon alacaklarının tahsiline ilişkin önergeleri Fon Kuruluna sunmak,

    s) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

    t) Mali hususları ilgilendiren konular ile yapılan tahsilatları, kullandırılan avansları, alınan ve iade edilen teminat mektuplarını düzenli olarak Finansman Dairesi Başkanlığına bildirmek,

    u) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       Tasfiye Dairesi Başkanlığı

       Madde 16 - Tasfiye Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların mevduat sahiplerinin, sigorta kapsamında bulunan mevduatını miktar ve şahıs itibarıyla belirleyerek ödenmesini sağlamak üzere Finansman Dairesi Başkanlığına bildirmek ve bu konuda karşılaşılan sorunları çözmek,

       b) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalarla ilgili olarak, Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca Kurulca alınması gereken kararlara ilişkin önerileri hazırlamak, Kurulun bu konuda aldığı kararları ilgili Daire Başkanlıklarına iletmek,

       c) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalar hakkında iflas sürecinin seyrini Hukuk Dairesi Başkanlığı ile birlikte izlemek,

       d) Tasfiye halindeki ve müflis iştirakler ile Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca şirket genel kurulunda tasfiyesine veya feshine karar verilen veya iflası için mahkemeye müracaat edilen iştiraklerin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,

       e) Kanunun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerini kullanmak,

       f) İflasına karar verilen bankaların ve iştiraklerin iflas idarelerinde görev yapacak kişileri Kurula önermek, Kurul kararına istinaden gerekli işlemleri yapmak,

       g) Oluşturulacak banka iflas idarelerine, müflis bankaların taşınabilir malları ile evrakının korunması, tasnifi ve inceleme çalışmaları ile kayıt düzeninin kurulması ve tasfiyenin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak,

       h) İflas masalarının aktifindeki paralarla tahsil ettiği paraların muhafaza ve nemalandırılması ile ilgili esasları tespit etmek,

       ı) Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince şahsen iflasları istenilen banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar ile banka ortaklarından haklarında mahkemece şahsen iflasına karar verilenlerle ilgili gerekli tasfiye işlemlerini yapmak,

       j) Fon dışındaki alacaklılar tarafından yapılan takip sonucu iflas eden bankalardan olan Fon alacağının, iflas masasına imtiyazlı alacak olarak kaydedilmesini sağlamak,

       k) Tasfiye halindeki ve Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi kapsamında izlenen iştiraklerin Genel Kurul toplantılarından önce, faaliyet raporları, bilanço, kar/zarar tablolarını inceleyerek Fonu temsilen toplantıya katılacak temsilciyi ve gündem konuları hakkında temsilciye verilecek talimatları belirlemek; yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin görevden alınması, ibra edilmemesi, aleyhlerine dava açılmasının talep edilmesi, bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmaması, bilanço müzakerelerinin ertelenmesinin talep edilmesi hususlarını Kurulun onayına sunmak, gerektiğinde genel kurulların toplantıya çağrılması ve gündeme madde eklenmesi hususunda çalışma yapmak, genel kurul toplantılarında alınan kararları takip etmek ve gerektiğinde iptal davası açılmasını talep etmek, tespit edilen sorunların idari ve hukuki yollardan çözümü için girişimde bulunmak,

       l) İflas eden iştiraklerin 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak olan alacaklılar toplantılarına Fon alacağını temsilen katılacak olan temsilciyi ve yetkilerini belirlemek, Kurulun onayına sunmak ve Kurul kararına istinaden gereken işlemleri yapmak,

       m) Müflis bankaların tasfiye aşamaları konusunda ilgili makamlara sunulacak raporları hazırlamak,

       n) Tedricen tasfiye edilmekte olan bankalarla ilgili işlemleri sonuçlandırmak,

       o) Tasfiye halindeki ve Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi kapsamında izlenen iştiraklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve diğer mercilerle ilgili işlemleri yürütmek,

       p) Görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak,

       r) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

       s) Mevzuata aykırı karar ve işlemleriyle bankanın iflasına neden olan, banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar hakkında alınacak kararlarla ilgili her türlü hazırlık çalışmasını yaparak bu işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak; Kurul karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına göndermek,

       t) Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yapılan ödemeler kapsamında sahte belgeler ile başvuran veya beyanda bulunan kişileri tespit etmek ve gerekli işlemleri tesis etmek üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       u) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı

       Madde 17 - Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Banka sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına veya bu oranın altında olsa dahi bankanın yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senedine sahip olan ortaklarından, hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkra hükümleri uygulanan bir bankada pay sahibi olmaları nedeniyle kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar hariç olmak üzere kurucularda aranan nitelikleri taşımayanlar ile bu niteliklerini kaybedenlerin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni olmaksızın pay edinen ortakların temettü dışındaki ortaklık haklarının kullanımı ile ilgili işlemleri yapmak,

       b) Temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal eden bankanın tüm varlıkları ile kayıt ve belge güvenliğini sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almak,

       c) Kanunun 14 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının uygulanması sonucu temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların;

       1- Kanunun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin (4) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan zararın iade veya tazmini için gerekli karar taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak, Kurulun karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       2- Hisselerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Kurulca uygun görülecek gerçek veya tüzel kişilere devrine yönelik işlemleri yapmak,

       3- Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen Fona devredilen bankanın sigorta kapsamında bulunan mevduat tutarını aşmamak ve hisselerinin tamamına sahip olmak kaydıyla, sermayesine tekabül eden zararlarının devralınması için gerekli karar taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak, bilgi için Kurul karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına göndermek,

       4- Yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları ile tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlarından kendilerine, eşlerine ve velayet altındaki çocuklarına ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak ve alacaklarını ve menkul kıymetlerini ve her türlü kazanç ve gelirleri ve ayrıca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermelerinin sağlanmasıyla ilgili her türlü çalışmayı yaparak bu işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak; mal beyannameleri ile Kurul karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına göndermek,

       5- Yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının malvarlıkları üzerine teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararları ile 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri uyarınca ilgililerin yurtdışına çıkmasını yasaklama dahil, alacaklıların menfaati için zorunlu olan her türlü muhafaza tedbirinin alınması konusunda gerekli işlemleri yaparak bu işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak; alınacak Kurul kararlarını uygulanması amacıyla Hukuk Dairesi Başkanlığına iletmek, Kurul karar ve eklerinin bir örneğini bilgi için Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına göndermek,

       6- Kanunun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin (4) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar ve uğranılan zararın verilen süre içinde iade veya tazmin edilmemesi halinde, iade ve tazmin tutarının takip usulünün belirlenmesi için konuyu Kurula sunmak, Kurulun vereceği karara göre, konu hakkında gereği için Hukuk Dairesi Başkanlığına ve/veya Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       d) Kanunun 14 üncü maddesinin (3) ve/veya (4) numaralı fıkralarının uygulanması sonucunda hisseleri Kanunun anılan maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca Fona intikal eden bankaların;

       1- Mali sistemde güven ve istikrarın sürdürülmesini temin etmek amacıyla, Kurulca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını sağlamak için;

       1.1 Sermayelerinin artırılması,

       1.2 Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle kanuni karşılık yükümlülüklerinin cezai faizlerinin de kaldırılması suretiyle ertelenmesi veya düşürülmesi,

       1.3 Alacaklarının, zararlarının devralınmasına karar verilmesi ve Birinci ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarına bildirilmesi,

       1.4 Aktiflerin ve hisse senetlerinin iskonto veya sair suretlerle üçüncü kişilere satılması,

       1.5 Banka kayıtlarına göre gerçek bir işleme dayandığı tespit edilen doğmuş veya doğacak borçlarının garanti edilmesi,

       1.6 Her türlü alacak ve varlıklarının nakde tahvilinin sağlanması veya bunların yapılacak anlaşmalar çerçevesinde kamusal sermayeli olanlar da dahil olmak üzere diğer bankalar aracılığıyla Fon nam ve hesabına nakde tahvil edilmesi,

       gibi her türlü tedbirin uygulanması için Kurulca alınması gereken kararlara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve önerileri hazırlamak, Kurulca alınan kararları ilgili birimlere bildirmek,

       2- Gerektiğinde mali ve teknik yardım sağlamak suretiyle, varlık ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, mevcut bankalardan istekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya devretmek veya bankanın başka bir banka ile birleştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

       e) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankanın;

       1- Uygun görülecek aktiflerini, teşkilatını ve aksine talebi olmayan personeli ile devir tarihi itibarıyla mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz oranları ortalamasını geçmemek üzere işlemiş faizleriyle birlikte sigortaya tabi mevduatını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini mevcut bankalardan istekli olanlara veya bu amaçla yeni kurulacak bir bankaya devretmeye yönelik işlemleri yapmak,

       2- Gerekli görülmesi halinde bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izninin kaldırılması için çalışmalar yapmak,

       f) Banka hakkında, Kanunun 14 üncü maddesinin (3) ve/veya (4) numaralı fıkralarının uygulanmasına neden olan işlemlerde sorumluluğu bulunan banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar ile banka ortakları hakkında yapılması gereken işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak; Kurul karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına göndermek,

       g) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyet göstermekte olan bankaların yönetim ve denetiminin doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir sermaye grubuna geçmesine yol açan hisse devir ve edinimlerinde, ödenmiş sermayenin devre ilişkin izin tarihinden itibaren bir yıl içinde Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde belirtilen tutara yükseltilmemesi halinde, hisseleri devralan ortakların temettü hariç ortaklık haklarının kullanımı ile ilgili işlemleri yapmak,

       h) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

       ı) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını Finansman, Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarıyla birlikte tespit etmek,

       j) Fona devredilen bankalardan satılanlar için yapılan hisse devir sözleşmeleri kapsamındaki kredi dışı dosyalara ilişkin Fonun yükümlülüğündeki tazmin talepleri hakkında İkinci Tahsilat Dairesi ve Fon işlem ekipleri tarafından sonuçlandırılacak işlemlerde istenilmesi halinde görüş bildirmek,

       k) Görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak,

       l) İhtiyaç hasıl olması halinde Fon bankalarına mevduat yapılmasını Finansman Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       m) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

       n) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı

       Madde 18 - Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

       b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

       c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ve Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınanlar dahil her türlü alacakları ile ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara devam edilip edilmemesi veya davalardan sarfınazar edilerek 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili hususunda Hukuk Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Kurula teklifte bulunmak ve Kurulca karar verilmesi halinde gerekli işlemleri yürütmek,

       d) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca takip edilmekte iken 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine Kurul tarafından karar verilen alacak dosyalarını İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığından devralarak bu alacaklarla ilgili olarak 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

       e) 6183 sayılı Kanun uyarınca takibine karar verdiği alacaklara ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de dilerse anılan Kanun hükümlerini uygulamak,

       f) Kanunun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin (4) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan zarar, verilen süre içinde iade ve tazmin edilmediği takdirde, bu tür alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

       g) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankalardan devralacağı alacakların takibine, alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden başlamak,

       h) Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendi uygulaması ile ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıpları ve diğer kamu kurumlarınca düzenlenen yazı ve raporlar ve sair ihbar ve şikayetler üzerine gerekli işlemleri yapmak,

       ı) 6183 sayılı Kanun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığına, tahsil dairesine ve diğer makam, mercii ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmak,

       j) 6183 sayılı Kanuna göre takip ettiği ve/veya edeceği alacaklar da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dahil her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dahil olmak üzere Hukuk Dairesi Başkanlığının devam edecek davalar da dahil olmak üzere görüşünü alarak borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulamak veya uygulamamak, dava açılmasını veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       k) Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları, Gayrimenkuller, İştirakler ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıklarından ilgili olana intikal ettirmek,

       l) Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanunî temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine istinaden yurt dışına çıkış yasağı koydurmak,

       m) 1- Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi hâlinde ve Fona borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın;

       a) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,

       b) Bu bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının,

       c) Gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin ortaklarının;

       bu şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç, ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini devralmak ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerini sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullarda görev alacak üyeleri belirleyerek Kurulun onayına sunmak ve çalışmalarını izlemek,

       2- a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan Fon alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilini sağlamak,

       b) Yukarıda anılan para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymak, muhafaza altına almak ve bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonlarının Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları da dikkate alarak tespit edeceği değer üzerinden, alacağına ve/veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmak,

       c) Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulamak,

       d) Alacağına ve/veya bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralınmasına karar verilen menkul ve gayrimenkul mallar ile hakları mahkeme kararına gerek olmaksızın Fon adına Hukuk Dairesi Başkanlığı ile birlikte ilgili sicile tescil ettirmek,

       3- Yapılan işlemlerden tescile tabi olanları tescil ve gerektiğinde ilan ettirmek,

       4- Fon alacaklarından; yönetim ve denetimi Fona geçen ve/veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankaların kaynağını kullanmış olmasından dolayı Fona borçlu olması kaydıyla, Fona intikal eden bir bankadan ilk kredinin ve/veya banka kaynağının kullanılmasından sonra, bu fıkranın 1 inci bendinin (a), (b) ve (c) altbentlerinde belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin, edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklarının banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilen ve bu gerçek kişiler ile tüzel kişiler tarafından edinilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında Kanun hükümlerini uygulamak,

       5- Bu bentte belirtilen yetkileri herhangi bir sözleşme yapmadan ve başkaca bir işleme gerek olmaksızın kullanmak, bu yetkileri, banka hisselerinin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satış, devir veya intikalinden sonra da kullanmaya devam etmek,

       n) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

       o) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve istihbaratı yapmak,

       p) Fon alacağının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili sırasında kullanılması gereken makbuz, tutanak, fiş ve diğer kağıtların şeklini ve ihtiva edeceği hususları belirlemek,

       r) Kanunda gösterilen para cezalarının süresi içinde ödenmemesi halinde, bunların vergi dairesince tahsilini sağlamak,

       s) Faaliyet konuları ile ilgili olarak; Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını hazırlamak ve Hukuk Dairesi Başkanlığına göndermek,

       t) Fona intikal eden bankalardan devralınacak hakim ortaklara ilişkin alacak dosyalarını devir almak ve bunların takip ve tahsilinde uygulanacak politikaları hazırlamak,

       u) Fona intikal eden bankalardan devralınan dosyalarla ilgili her türlü işlemi yürütmek ve Hukuk Dairesine bildirmek,

       v) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını İkinci Tahsilat, Finansman ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıkları ile birlikte tespit etmek,

       y) Fon kaynakları ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında Hukuk Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Kurula aylık raporlar sunmak,

       z) Grup başkanlıkları ve tahsilat ekipleri arasında uygulama birliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

       aa) Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak,

       ab) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görev alanıyla ilgili konular da dahil olmak üzere görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve sair mevzuatı, ilgili Dairelerin görüşlerini de almak suretiyle hazırlayarak Kurulun, tahsilat çalışmalarına ilişkin olarak ise uygulama talimatları ve iç genelgeler hazırlayarak ilgili Makamların onayına sunmak,

       ac) Usul ve esaslarını İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görüşünü de almak suretiyle tespit ederek İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, tahsilat ekiplerinin performans ölçüm raporlarını hazırlamak,

       ad) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, bilgi işlem sistemlerinde gerekli değişiklikler ve/veya geliştirmelerle ilgili düzenlemeleri yapmak, bilgi işlem projelerinin yürütülmesini koordine etmek ve bilgi işlem sistemlerindeki yetkilendirmeleri belirlemek ve uygulamak,

       ae) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, bilgi işlem donanım ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçların karşılanmasında ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

       af) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, alacak dosyalarının arşivlenmesi ve Takip ve Tahsilat Ekiplerinin arşivdeki dosyalardan sistematik olarak faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları tespit etmek,

       ag) Fon muhasebe sisteminin işletilmesini teminen gerçekleştirilen işlemleri zamanında Finansman Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       ah) Yaptığı işlemlerle ilgili olarak adli veya idari yargı mercilerinde açılan her türlü davayı takip edilmek üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek;

       aı) Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun maddi olgu ve fiili gerçeklerle bağdaşmadığı yönünde kuvvetli emare ve şüphelerin bulunduğu kanaatine ulaşıldığı taktirde, bu bilirkişiler hakkında Hukuk Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       aj) Fon alacaklarının tahsilini teminen, Kanun hükümleri çerçevesinde açılan davalarda verilen tedbir kararları uyarınca üzerine tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve alacaklar, bu davalara konu alacakların yasal teminatını oluşturup karar kesinleşinceye kadar devam edeceğinden, mahkemece karara bağlanan alacaklar tedbir konulan para, mal ve her türlü hak ve alacakların bedelinden bankanın Fona devrinden önce diğer bankaların ve üçüncü kişilerin lehine tesis edilmiş ve muvazaalı bulunmadığı ilgili tarafından ispat edilmiş sınırlı ayni haklar ile işçi alacakları ve nafakalar dışındakiler imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsilini sağlamak,

       ak) Borçlu veya borçlunun malları başka mahallerde bulunduğunda, 6183 sayılı Kanun hükümlerinin, kendi tahsilat dairesi aracılığı ile veya tahsil dairesi bulunmadığı hallerde, o mahaldeki Maliye Bakanlığı Tahsil Dairesi tarafından uygulanmasını sağlamak,

       al) Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerinin sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödenmesini sağlamak,

       am) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı

       Madde 19 - İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocukları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bu gerçek ve tüzel kişilerden olan alacakları ile ilgili olarak 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara devam edilmesi için Hukuk Dairesi Başkanlığına bilgi ve belge vermek,

       b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların bu hisselerinin üçüncü kişilere satışı, tasfiyesi veya diğer bankalarla birleştirilmesi nedeniyle Fon tarafından gayrinakdi kredilere verilen garanti ile ilgili yükümlülükleri yönetmek ve tasfiye etmek,

       c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Kurulca uygun görülenlerle ilgili işlemlerin yürütülmesi ve takibi için Hukuk Dairesi Başkanlığına bilgi ve belge vermek,

       d) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine Kurul tarafından karar verilen alacak dosyalarını ve bunlarla ilgili bütün belgeleri Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına devretmek,

       e) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankalardan devralacağı alacakların takibine ilişkin olarak, alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarını belirleyerek takibi için Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       f) Devralınan ve dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacaklar da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacakları ile ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dahil olmak üzere Hukuk Dairesi Başkanlığının görüşünü alarak borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulamak veya uygulamamak, dava açmak veya açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasının talep edilmesini mahkemeden istenmek üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları, Gayrimenkuller, İştirakler ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıklarından ilgili olana intikal ettirmek,

       g) Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak,

       h) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

       ı) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak, elde edilen bilgi ve belgeleri Hukuk Dairesi Başkanlığıyla paylaşmak,

       j) Fona intikal eden bankaların takipteki alacak dosyaları ile ilgili olarak Hukuk Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak bilgi almak, izlemek, değerlendirmek, bunları Hukuk Dairesi Başkanlığı ile paylaşmak ve bu dosyalardan devralınacakları tespit etmek,

       k) Fona intikal eden bankalardan devralınan ve dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacak dosyalarıyla ilgili icra takibi ve davalar hariç her türlü işlemi yürütmek,

       l) Fona intikal eden bankalardan devralınan alacakların tahsilatı ve satışına ilişkin politikaları, usul ve esasları hazırlayarak Hukuk Dairesi Başkanlığının görüşü ile birlikte Kurulun onayına sunmak ve buna göre uygulanmasını yürütmek,

       m) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını Birinci Tahsilat, Finansman ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıkları ile birlikte tespit etmek,

       n) Fon tarafından devralınan alacaklar ile Fonun diğer alacaklarının takip ve tahsili hakkında Hukuk Dairesi Başkanlığı ile birlikte Kurula aylık raporlar sunmak,

       o) Grup başkanlıkları ve tahsilat ekipleri arasında uygulama birliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

       p) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında edinilen bilgi ve belgeleri periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına iletmek,

       r) Yaptığı işlemlerle ilgili olarak adli veya idari yargı mercilerinde açılan her türlü davayı takip edilmek üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       s) Fona devredilen bankaların Fon yükümlülüğünde bulunan gayrinakdi riskleri ile bu bankalardan satılanlar için yapılan hisse devir sözleşmeleri kapsamındaki kredi dışı dosyalara ilişkin tazmin taleplerini sonuçlandırmak,

       t) Fona borçlu olanlar hakkında, Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından takip ve tahsil edilenler de dahil olmak üzere gerekli istihbaratı yapmak, bunlar hakkında istihbarat ve mali tahlil raporları düzenlemek,

       u) Fon kaynakları ile her türlü fon alacaklarından aciz belgesine bağlanmış olanlar ile takip ve tahsilat işlemleri sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak,

       v) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi Hukuk Dairesi Başkanlığına göndererek dava açılmasını talep etmek, aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarının hazırlanmasında Hukuk Dairesi Başkanlığına yardımcı olmak,

       y) Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçlularının kanuni temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine istinaden yurtdışına çıkış yasağı koydurmak,

       z) Alacak satış süreci ile ilgili planlama, koordinasyon, değerleme ve dokümantasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,

       aa) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankalardan devralacağı alacakların takibine, alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, hertürlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden icra takibi dahil yasal işlemlere başlanması için Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunmak,

       ab) Fona intikal etmiş bankaların kredi alacaklarına ilişkin devralınmış dosyaların tasnif ve tanzimini yapmak,

       ac) Fon muhasebe sisteminin işletilmesini teminen gerçekleştirilen işlemleri zamanında Finansman Dairesi Başkanlığına bildirmek,

       ad) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       İştirakler Dairesi Başkanlığı

       Madde 20 - İştirakler Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Her ne suretle olursa olsun Fon tarafından sahip olunan iştirakleri devretmek, birleştirmek, bölmek yeniden yapılandırmak, iştiraklerin tasfiyesine karar vermek ve gerekli gördüğü her türlü işlemi yapmak üzere; "uygulama esas ve usullerini" hazırlamak Kurulun onayına sunmak ve Kurulca alınacak kararları uygulamak,

       b) İştirakler ile ilgili her türlü inceleme, araştırma ve hisse değerlemesi çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

       c) Fon menfaatinin gerektirdiği hallerle sınırlı olmak üzere yeni şirketlere iştirak edilmesi veya mevcut iştiraklerdeki sermaye payının arttırılması/azaltılması amacına yönelik çalışma yapmak, sermaye artırımına iştirak veya sermaye azaltılması konusunda Kurula öneri götürmek ve Kurulca alınacak kararları uygulamak,

       d) İştiraklerin Genel Kurul toplantılarından önce, faaliyet raporları, bilanço, kar/zarar tablolarını inceleyerek Fonu temsilen toplantıya katılacak temsilciyi ve gündem konuları hakkında temsilciye verilecek talimatları belirlemek; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevden alınması ibra edilmemesi, aleyhlerine dava açılmasının talep edilmesi, bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmaması, bilanço müzakerelerinin ertelenmesinin talep edilmesi, özel denetçi atanmasının talep edilmesi hususlarını Kurulun onayına sunmak, gerektiğinde genel kurulların toplantıya çağrılması ve gündeme madde eklenmesi hususunda çalışma yapmak, genel kurul toplantılarında alınan kararları takip etmek ve gerektiğinde iptal davası açılmasını Hukuk Dairesi Başkanlığından talep etmek, tespit edilen sorunların idari ve hukuki yollardan çözümü için girişimde bulunmak,

       e) İştiraklerin yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında Fon adına görev alacak olanları belirleyerek Kurul Kararına istinaden atamalarını gerçekleştirmek ve çalışmalarını izlemek,

       f) İştiraklerin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,

       g) Tasfiye halindeki ve müflis iştirakler ile Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca şirket genel kurulunda tasfiyesine veya feshine karar verilen veya iflası için mahkemeye müracaat edilen iştiraklerle ilgili her türlü bilgi, belge, iş ve işlemi Tasfiye Dairesi Başkanlığına devretmek,

       h) Temettülerin dağıtımını takip etmek ve Fona ait temettüleri zamanında tahsil etmek,

       ı) İştiraklerin arasında koordinasyonu tesis etmek ve sorunların çözümlerini sağlayacak önlemleri almak,

       j) Gerektiğinde iştiraklerin iç denetimini yapmak üzere çalışma yürütmek, iştirakler ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak için Hukuk Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma yürütmek, faaliyet konuları ile ilgili olarak Hukuk Dairesi Başkanlığından görüş almak,

       k) İştiraklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve diğer mercilerle ilgili işlemleri yürütmek,

       l) Kanunun 14 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasına istinaden kurulacak banka ve şirketlere ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek,

       m) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalama, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek, işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

       n) Görev alanına giren konularda diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyonlu çalışmak,

       o) Görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak,

       p) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi Hukuk Dairesi Başkanlığına göndererek dava açılmasını talep etmek, aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarının hazırlanmasında Hukuk Dairesi Başkanlığına yardımcı olmak,

       r) İştiraklerle ilgili diğer her türlü işlemleri yapmak,

       s) Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayan ve Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından gelir kaydedilen hisse senetlerinin, kendisine devrolunmasını müteakip, değer tespitlerini yaptırmak, ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla bunların satışını veya muhafazasını temin etmek,

       t) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı

       Madde 21 - Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Her ne suretle olursa olsun Fon tarafından sahip olunan gayrimenkullerin devir ve tescil işlemlerini yapmak, üçüncü şahıslara satmak ve gerekli tüm işlemleri yapmak üzere; "uygulama esas ve usullerini hazırlamak", Kurulun onayına sunmak ve Kurulca alınacak kararları uygulamak,

       b) Kısmen veya tamamen Fona ait olan menkul malların, mülkiyetten gayri ayni hakların, özel maliyet bedellerinin, lisans, know-how, işletme hakkı, fikri haklar gibi maddi hakların, deniz, hava ve kara taşıma araçlarının kıymet takdirini, devir, tescil ve sigorta işlemlerini yapmak veya yaptırmak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları trampa etmek, kiralamak ve satmak üzere; "uygulama esas ve usullerini" hazırlamak, Kurulun onayına sunmak ve Kurulca alınacak kararları uygulamak,

       c) Hizmete tahsis edilen binalar ve lokaller dahil olmak üzere kısmen veya tamamen Fona ait gayrimenkuller ile teferruatlarının korunması için gerekli tedbirleri almak, sigorta, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlemlerini yaptırmak, belirli aralıklarla gayrimenkullerin halihazır durumunu tespit etmek, işgal ve tecavüzlere karşı gerekli yasal işlemleri yapmak,

       d) Kısmen veya tamamen Fona ait gayrimenkullerin emlak ve çevre temizlik vergisi beyannamelerini vermek ve vergilerini ödemek, yeni iktisap edilen gayrimenkuller ile ilgili olarak değişiklik beyannamelerini vermek, satışı yapılan gayrimenkullerin vergilerinin terkin edilmesini sağlamak,

       e) Kısmen veya tamamen Fona ait olan gayrimenkullerin gerek görüldüğü hallerde tevhit, ifraz, devir, terk, cins ve isim tashihi ve benzeri işlemlerini yapmak,

       f) Fon menfaatinin gerektirdiği durumlarda, kısmen Fona ait menkul ve gayrimenkul mallardaki müşterek mülkiyetin sona erdirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu hususta Kurula öneri götürmek ve Kurulca alınacak kararları uygulamak,

       g) Kısmen veya tamamen Fona ait olan gayrimenkullerin tapu, çap, imar durumu, yapı ruhsatı, iskan raporu, emlak ve çevre temizlik vergi beyannameleri, tahakkuk fişleri ve makbuzları, ekspertiz raporu, fotoğraf, halihazır durum raporu gibi belgelerin yer aldığı özlük dosyalarını oluşturmak,

       h) Arsa ve inşaat halinde olan gayrimenkuller ile ilgili proje geliştirmek, her türlü işlemlerini yürütmek,

       ı) Gayrimenkullerin iktisap, devir, tevhit, ifraz, terk gibi işlemleri sonrasında giriş, çıkış ve diğer değişiklik kayıtlarının yapılması konusunda Finansman Dairesi Başkanlığıyla müşterek çalışma yürütmek,

       j) Kısmen veya tamamen Fona ait gayrimenkullerin yönetim giderlerinin, harcamalara katılma paylarının ve benzeri giderlerinin takip ve ödenmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

       k) Kısmen veya tamamen Fona ait gayrimenkullerden kiraya verilecek olanların emsal ve güncel değerlere göre kira ekspertiz raporlarının yapılmasını sağlamak, bu raporlara göre gerektiğinde kira tespit davası açılmasını Hukuk Dairesi Başkanlığından talep etmek, gayrimenkullerin kiralarını veya ecrimisillerini tahsil etmek, tahliyesi gerekenlerin tahliyesinin sağlanması için Hukuk Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak,

       l) Kurulca verilecek karar doğrultusunda satışa çıkarılacak gayrimenkullerin envanterini hazırlamak, emsal ve güncel değerlere göre ekspertiz raporlarının yapılmasını sağlamak,

       m) Gerekli görüldüğü hallerde ve mevzuata uygun olduğu takdirde Kurul Kararı ile gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurmak, yönetmek ve gayrimenkullerin tamamını veya bir kısmını bu şirkete devretmek,

       n) Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümleri gözetilerek gayrimenkule dayalı yatırım araçları konusunda araştırmalar yapmak, uygun koşulların sağlanması halinde Kurul Kararıyla bu araçlardan yararlanmak,

       o) İlgili Daire Başkanlıklarınca talep edilmesi halinde, gayrimenkullerin kıymet takdirini yapmak veya yaptırmak,

       p) Kısmen veya tamamen Fona ait gayrimenkuller ile ilgili diğer her türlü işlemleri yürütmek,

       r) Görev alanına giren konularda diğer Daire Başkanlıkları ile işbirliği yapmak,

       s) Fon tarafından dava açılması gereken hallerde iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi Hukuk Dairesi Başkanlığına göndererek dava açılmasını talep etmek, aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarının hazırlanmasında Hukuk Dairesi Başkanlığına yardımcı olmak ve faaliyet konuları ile ilgili olarak Hukuk Dairesi Başkanlığından görüş almak,

       t) Görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak,

       u) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalama, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek, işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

       v) Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayan ve Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından gelir kaydedilen menkul (hisse senetleri hariç) ve sair varlıkların, kendisine devrolunmasını müteakip, değer tespitlerini yaptırmak, ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla bunların satışını veya muhafazasını temin etmek,

       y) Fon alacaklarının teminatında bulunan ve ilgili dairelerince sigortalanmasında yarar görülen gayrimenkul ile menkullerin sigortalanması işlemini yürütmek,

       z) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

    Madde 21/A - (Ek madde: 16/12/2004 - 25672 S.R.G. Yön/3.mad)

    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Ulusal strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde Fonun uzun ve orta vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

    b) Fonun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda gerekli araştırmaları yapmak,

    c) Ekonomik gelişmeleri takip etmek, özellikle Fonun görev alanı ile ilgili olarak bankacılık sektörü ve varlık şirketleri konusunda çalışmalar yapmak, öneriler hazırlamak ve çalışmaların sonucundan ilgili makamları bilgilendirmek,

    d) Fon bütçesinin hazırlanmasında stratejik planlama ve yıllık hedeflerin gözetilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, Fon faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

    e) Fon yönetimi ile Fon hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve bunlarla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

    f) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaları yapmak,

    g) Fonun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

    h) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

    ı) Fon Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    İç Denetim Birimi ve Görevleri

       Denetleme Dairesi Başkanlığı

       Madde 22 - Denetleme Dairesi; Denetleme Dairesi Başkanı ile Denetmen ve Denetmen Yardımcılarından oluşur. Denetleme Dairesi Başkanı, denetmen sıfat ve yetkisini haiz olup, denetmenlerin Başkan adına yönetimi ve çalışmalarının düzenlemesi görevini yerine getirir. Denetleme Dairesi Başkanı, Fonun iç işleyişi bakımından Fon Başkan Yardımcısı statüsündedir. Denetmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, Kurulca çıkarılacak bir yönergeyle belirlenir.

       Denetmen ve Denetmen Yardımcıları Başkanın emri veya onayı üzerine verilen görev çerçevesinde kalmak kaydıyla ilgililerden bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

       Denetleme Dairesi Başkanlığı, Başkanın emri veya onayı üzerine, Başkan adına aşağıdaki görevleri yürütür.

       a) Fonun hizmet birimlerinin, yürüttükleri hizmetlerin, Kanuna, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Fon Kurulu kararları ile diğer mevcut düzenlemelere uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek ve kontrol etmek,

       b) Başkanca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, Fon iştirakleri ve Fon bankalarının iştiraklerinde, inceleme, araştırma ve denetimlerde bulunmak.

       c) Fonun, amaçlarını ve görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışılmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak,

       d) Denetmen ve denetmen yardımcılarının çalışma programlarını hazırlamak,

       e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM

    Danışma Birimlerinin Görevleri

       Fon Danışmanlığı

       Madde 23 - Fon Danışmanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Fona, Kanun ve diğer mevzuatta yer alan düzenlemeler hakkında danışmanlık hizmeti sunmak,

       b) Uzmanlık alanlarında Başkan tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya katkıda bulunmak, bu projeleri yürütmek veya yürütülmesine katkıda bulunmak,

       c) Görevlendirilmeleri halinde diğer kurum ve kuruluşlarla Fon arasındaki işbirliğini sağlamak,

       d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       Hukuk Danışmanlığı

       Madde 24 - (Mülga madde: 16/12/2004 - 25672 S.R.G. Yön/4.mad)

    YEDİNCİ BÖLÜM : Yardımcı Hizmet Birimlerinin Görevleri

       İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

       Madde 25 - İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Fonun iş ve insangücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

       b) Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

       c) Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

       d) Personelin ücret ve diğer mali haklarına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak,

       e) Performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak,

       f) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak,

       g) Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek,

       h) Fonun gider tahminlerini Finansman Dairesi Başkanlığına bildirmek, gider bütçesinin uygulamasını Finansman Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek,

       ı) Kurul kararları çerçevesinde, Fonun Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderler ile Fonda istihdamına karar verilen sözleşmeli personele ait aylık, yolluk ve benzeri diğer ödemeleri tahakkuk ettirmek ve ödemek,

       j) Fonun araç, gereç ve malzeme gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

       k) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma ve sigortalatma işlemlerini yürütmek,

       l) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

       m) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

       n) Fonun bilgi teknolojileri alt yapısı ile Fon içi ve dışı bilgi iletişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yönetmek, güvenliğini sağlamak ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde güncelleştirilmesini temin etmek, teknoloji kullanıcılarının bu husustaki becerilerini geliştirmek,

       o) Personelin yurt içi ve yurt dışı eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak, personelin kuruma bağlılığını artırıcı sosyal faaliyetlerde bulunmak,

       p) Fonun kütüphanesini oluşturmak ve işletmek,

       r) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyaların, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

       s) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       Kurul Büro Müdürlüğü

       Madde 26 - Kurul Büro Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi üyelere dağıtmak,

       b) Kurul görüşmelerinin kaydını tutmak, bu kayıtları elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin imkan vereceği diğer sistemlerde deşifre ederek saklamak,

       c) Kurulun kararlarını karar defterine kaydetmek, üyelere imzalatmak ve ilgili birimlere göndermek,

       d) Kurulun iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek ve Kurul kararlarıyla ilgili arşivi tutmak,

       e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

       Madde 27 - Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Fonun iletişim becerilerini geliştirmek, kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda belirlenen iletişim stratejilerini uygulamak,

       b) Fonun çalışma alanıyla ilgili hedef grupların düşünce ve görüşlerini öğrenme araçlarını geliştirmek,

       c) Fon kimliği ve imajıyla ilgili projeleri gerçekleştirmek,

       d) Fon raporlarının ve yayınlarının basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

       e) Fonun görev alanıyla ilgili düzenlemeleri ilgili birimlerle koordineli olarak Fonun ve ilgililerin kullanımına sunmak,

       f) Basın bültenlerini hazırlayarak ilgililere sunulmasını sağlamak,

       g) Fonun basın duyurularının ve açıklamalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve basın yayın organlarına duyurmak,

       h) Kamuoyunun bilgi gereksiniminin tespitine yönelik anketler yapmak/yaptırmak,

       ı) Fonun iletişim arşivini oluşturmak ve Fon çalışanlarının kullanımına sunmak,

       j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü

       Madde 28 - Başkanlık Özel Büro Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Başkanın yazışmalarını yürütmek,

       b) Başkanın protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,

       c) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       Savunma Uzmanlığı

       Madde 29 - Savunma Uzmanlığı, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    Tahsilat ile İlgili Yetkilerin Kullanılması

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Yetkilerin Kullanılmasından Sorumlu Birimler

    Grup Başkanlıkları ve Tahsilat Ekipleri

       Grup Başkanlığı

       Madde 30 - Birinci ve İkinci Tahsilat Daireleri ile Hukuk Dairesi Başkanlıklarına verilen görevler ile 2004 sayılı Kanuna göre yapılacak takip ve tahsilat işlemlerine ilişkin görevleri ve 6183 sayılı Kanunun tahsil dairesine verdiği görev ve yetkileri kullanmak üzere gerekli görülen yerlerde Kurul kararıyla Grup Başkanlıkları kurulabilir.

       Grup Başkanı

       Madde 31 - Grup Başkanı, bu Yönetmelikle kendisine verilen görevler ile ilgili merciler tarafından kendisine verilen diğer görev ve yetkileri kullanır.

       Grup Başkanlığının Görevleri

       Madde 32 - Grup Başkanlıkları işlem alanına giren hususlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri yürütür.

       A- Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca Takip Edilecek İşlemlerde;

       a) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan yada dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

       b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

       c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınanlar dahil her türlü alacakları ile ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara devam etmek veya bunlardan sarfınazar edilmesi durumunda devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilini gerçekleştirmek,

       d) Borçlunun 6183 sayılı Kanunun 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde yazılı tasarruf ve muamelelerinin varlığı halinde bu işlemlerin iptali için gerekli delilleri toplayarak iptal davası açılmasını sağlamak ve sonucunu izlemek,

       e) Hakkında 6183 sayılı Kanuna göre haciz veya ihtiyati haciz kararı alınan borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarına haciz uygulamak,

       f) Ödeme emri tebliğ edilen ve süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan borçluların hapsen tazyikini ilgili mahkemeden talep etmek,

       g) 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar ile gemilerin idaresi, işletilmesi, menfaat ve hasılatının toplanması için gerekli tedbirleri almak,

       h) 6183 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ortaklığın feshini istemek,

       ı) Limited şirketlerden tahsil imkanı bulunmayan alacakların, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya limited şirket ortaklarından takip ve tahsilini sağlamak,

       j) Tüzel kişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların, cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan alacakların, kanuni temsilcilerin ve teşekkülü idare edenler ile yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessillerinin şahsi mal varlıklarından takip ve tahsilini sağlamak,

       k) 6183 sayılı Kanunun 110 ila 114 üncü maddelerinde yazılı bulunan suçları işleyenleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,

       l) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin vermiş olduğu yetkileri kullanmak suretiyle tecil ve taksitlendirme taleplerini incelemeye tabi tutmak,

       m) 6183 sayılı Kanunun tahsil dairesine verdiği diğer görev ve yetkileri kullanmak.

       B- İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca Takip Edilecek İşlemlerde;

       a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocukları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bu gerçek ve tüzel kişilerden olan alacakları ile ilgili olarak 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara devam edilmek üzere gereği için Hukuk Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların bu hisselerinin üçüncü kişilere satışı, tasfiyesi veya diğer bankalarla birleştirilmesi nedeniyle Fon tarafından gayrinakdi kredilere verilen garanti ile ilgili yükümlülükleri yönetmek ve tasfiye etmek.

       C- Hukuk Dairesi Başkanlığınca Takip Edilecek İşlemlerde;

       Hukuk Dairesi Başkanının önerisi üzerine, Kurulun uygun göreceği işleri yürütmek.

       D- Ortak Hükümler;

       Hukuk Dairesi Başkanlığı ile Birinci ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarınca takip edilecek işlemlerde,

       a) Fona intikal eden alacak dosyalarını niteliklerine göre tasnif ederek tahsilat ekiplerine dağıtmak, her bir alacak dosyasının takibine yönelik olarak yapılacak işlemler ve işlem adımları ile bunların tahmini sürelerini içeren bir eylem planı hazırlamak,

       b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını hazırlamak ve dava ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,

       c) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili mercilere aktarmak,

       d) Borçlular ve tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulanmasını ilgili mercilerden talep etmek,

       e) Alacağın tahsili için 2004 sayılı Kanun hükümleri dairesinde borçlunun iflasını istemek,

       f) Borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile alacak ve hakları araştırmak, borçlunun mal edinme ve mal artışlarını izlemek,

       g) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak,

       h) Tahsilat ekiplerinin çalışmalarını günlük olarak izlemek ve kontrol etmek,

       ı) Alacakların takip ve tahsili hakkında ilgili Daire Başkanlığına rapor sunmak,

       j) İlgili merciler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       Takip ve Tahsilat Ekipleri

       Madde 33 - Fon kaynakları ile Fonun her türlü alacağının, 6183 ve 2004 sayılı Kanunlara göre takip ve tahsilini sağlamak üzere, Grup Başkanı, grup başkanlıkları bünyesinde ihtiyaç duyulan personelden oluşan yeterli sayıda takip ve tahsilat ekipleri kurar. Ekipte yer alan personelden birini ekip başkanı olarak görevlendirir.

       Ekiplerin Görevi

       Madde 34 - Ekiplerin görevi aşağıda belirtilmiştir.

       a) 6183 sayılı Kanun uyarınca haczedilen menkul malların cins ve nevilerini, vasıflarını, alametlerini, sayı ve miktarlarını, tahmin edilen değerlerini, haciz sırasında bulunan kişiler ile varsa üçüncü şahısların iddialarını vesair gerekli hususları haciz tutanağı ile tespit etmek,

       b) Üçüncü şahıslardaki menkul mal, hak ve alacaklardan tutanakla haczi mümkün bulunmayanları, borçlu veya zilyet olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere haciz keyfiyetini bir yazı ile tebliğ etmek suretiyle haczetmek,

       c) Haciz uygulaması sırasında haczin gerektirdiği her türlü zora başvurmak, gerektiğinde ilgili mercilerden yardım istemek,

       d) 6183 sayılı Kanunun haczi tatbik etmekle görevli ve yetkili olanlara tanıdığı her türlü görev ve yetkiyi kullanmak,

       e) Adresi bilinmeyen veya bilinen adreslerinden ayrılmış olduğu saptanan borçlularla ilgili olarak adres araştırması yapmak,

       f) Yapılan takip sonucunda borçlunun haczi caiz malı olmaması veya bulunan malların satış bedelinin borcu karşılamaması halinde borçlu hakkında aciz fişi düzenleyerek veya aciz vesikasına bağlatarak Grup Başkanlığına sunmak,

       g) Grup Başkanlığınca memur eliyle tebliğ yapılması gerekli görülen hallerde tebliğ işlemini gerçekleştirmek,

       h) Alacakların takip ve tahsili hakkında tahsilat grup başkanlığına rapor sunmak,

       ı) Fon kaynak ve alacaklarının takip ve tahsilatı için gerekli tüm yazışma, belge ve dosyaları oluşturmak ve saklamak,

       j) Grup Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Takip ve Tahsilat İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

       Alacak Dosyalarının Devralınması

       Madde 35 - Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacakları ile Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait alacaklar Hukuk Dairesi Başkanlığı ve Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca, bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere ait alacaklara ilişkin kredi, takip ve dava dosyaları, İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca belirlenen uzman görevliler ve Hukuk Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek avukatlardan oluşturulacak ekipler tarafından devralınır.

       Dosyaları devralacak ekiplerin oluşturulmasında, Başkan, gerektiğinde Fonun ve Fona intikal eden bankaların birimlerinde çalışan müfettiş, avukat, denetmen, denetmen yardımcısı ve diğer personelini de bu ekiplerde görevlendirebilir. Gerek olması halinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan da bu hususta yapılacak çalışmalara Bankalar Yeminli Murakıpları ve diğer personelin katılımı talep edilir.

       Dosyaları devralacak ekipler, dosyalarda bulunan kredi sözleşmesi, kredi kararı, teminatlar ve her türlü kefalete ilişkin belgeler, protokoller, ödeme belgeleri, muacceliyet ihbarnamesi, tebligata ilişkin belgeler, takibat, icra ve dava safhasına ilişkin belgeler ile diğer belgeleri banka yetkilileri ve varsa takibatla görevlendirilen avukatın da imzaladığı bir tutanakla tespit ederler.

       Devralınan Alacak Dosyalarının Takip Usulünün Belirlenmesi

       Madde 36 - Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca devralınan kredi, takip ve dava dosyalarının 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanundan hangisine göre takip edileceği Hukuk Dairesi Başkanı, Birinci Tahsilat Dairesi Başkanı, ilgili daire başkan yardımcıları ve grup başkanları tarafından oluşturulacak bir dosya değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon kararı, Kurul onayına sunulur ve Kurulca karara bağlanır.

       Takip Usulü Belirlenen Dosyaların Tahsilat Ekiplerine Dağıtılması

       Madde 37 - Dosya Değerlendirme Komisyonu tarafından takip usulü belirlenen dosyalar gereği yapılmak üzere Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından tahsilat ekiplerine ve Hukuk Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili avukatına dağıtılır. Ekiplere dağıtılan dosyalarla ilgili olarak ekip başkanı tarafından bir eylem planı hazırlanır ve hazırlanan eylem planı grup başkanı tarafından ilgili Daire Başkan Yardımcısının onayına sunulur.

       Devralınan Alacakların Takip ve Tahsilatıyla İlgili Yasal İşlemlere Başlanılması

       Madde 38 - Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsiline ilgili Tahsilat Daire Başkan Yardımcısı tarafından onaylanan eylem planına istinaden ekiplerce derhal başlanır.

       Ödemeye Çağrı Mektubu Düzenlenmesi

       Madde 39 - Kurulca 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilatı kararlaştırılan alacaklarla ilgili olarak grup başkanlığı tarafından borcun nihai durumu tespit edilerek 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre bir ay içerisinde ödenmesi için borçluya bir ödemeye çağrı mektubu gönderilir.

       Ödemeye çağrı mektubunda borçlunun adı ve soyadı/unvanı, kullanılan krediye ilişkin banka/şube adı, kredinin nevi, miktarı ve fer'ileri ile teminatlar, kefaletler ve borcun nereye ödeneceğine ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

       Sulh, İskonto ve Her Türlü Tasarrufta Bulunma

       Madde 40 - Fon, 6183 sayılı Kanuna göre takip ettiği ve/veya edeceği alacakları da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacakları ile ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmaya, sulh olmaya, satmaya, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın devralmaya ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmaya ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulayıp uygulamamaya, dava açıp açmamaya veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemeye yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

       Borçlularla Görüşme

       Madde 41 - Görüşme talebinde bulunan borçlularla, Fon alacaklarının tahsilinde kullanılacak yetkilere ilişkin Kurulca usul ve esasları düzenlenecek işlem yönergesi doğrultusunda işlem yapılarak ilgili mercilere gönderilir.

       Teminat İsteme

       Madde 42 - Türkiye'de ikametgahı bulunmayan borçlunun durumu Fon alacaklarının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir.

       Gösterilen teminatın sonradan kısmen ya da tamamen değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması halinde, teminatın tamamlanması veya yerine başka bir teminat göstermesi yazı ile borçludan istenilir.

       Şahsi Kefalet

       Madde 43 - Fon alacaklarının tahsilatı ile ilgili olarak borçlu kişiler muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilirler. Şahsi kefalet Kurul tarafından tespit edilecek şartlara uygun olarak tesis olunur.

       İhtiyati Haciz

       Madde 44 - İhtiyati haciz, Fon alacakları ile ilgili olarak Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen haller ile 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen hallerden herhangi birinin bulunması halinde hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın ekip başkanının talebi, grup başkanının teklifi, ilgili Tahsilat Daire Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Daire Başkanının onayı ile haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre derhal tatbik olunur.

       Ödeme Emri

       Madde 45 - Fon alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu Grup Başkanı tarafından imzalanan "ödeme emri" ile tebliğ olunur.

       Ödeme emrinde borcun mahiyeti ve miktarı, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 6183 sayılı Kanunun 114 üncü maddesindeki görevleri ve bu görevleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza ödeme emrinde kendisine bildirilir.

       Hapsen Tazyik Talebinde Bulunma Yetkisi

       Madde 46 - Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 7 günlük süre içinde borcunu ödememesi ve mal bildiriminde de bulunmaması halinde, hakkında hapsen tazyik kararının alınmasını sağlamak amacıyla, icra tetkik mercii hakimliğine yazılı talepte bulunma yetkisi Grup Başkanına aittir.

       Haciz Varakası

       Madde 47 - Haciz işlemleri, tahsilat ekiplerince düzenlenen ve Birinci Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından tasdik edilen haciz varakasına dayanılarak yapılır.

       Haciz varakasında, varakayı düzenleyen grup başkanlığının adı, varakanın düzenlenme tarih ve numarası, borçlunun adı, soyadı veya unvanı, iş ve ikametgah adresleri, ödeme emrinin tebliğ tarihi ve tebliğ şekli, haczin nedeni ve yasal dayanağı, haciz konusu alacağın türü, miktarı ve vadesi gösterilir.

       Bu varakaların şekli ve ihtiva edeceği diğer bilgiler Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

       Haczedilen Menkul Malların Korunması

       Madde 48 - 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak Grup Başkanlığınca muhafaza olunur.

       Ekiplerce haczolunan sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır veya güvenilir bir şahsa veyahut güvenilir bir şahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisine bırakılır.

       Ekiplerin grup başkanlığı merkezinin bulunduğu yer dışında haczettikleri menkul mallar gerektiğinde grup başkanlığı merkezine getirilerek muhafaza altına alınır.

       Menkul Malların Satışı

       Madde 49 - Menkul mallar Grup Başkanlığınca 6183 sayılı Kanuna göre haczin yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının uygun göreceği yerde satışa çıkarılır.

       Ekiplerce Grup Başkanlığı merkezinin bulunduğu yer dışında haczedilen menkul mallar, haczedildiği yerde satışının güç olacağının anlaşılması halinde Grup Başkanlığınca uygun görülecek yerde satılır.

       Ödeme

       Madde 50 - Grup Başkanlıkları ve ekiplerce cebri takip sonucunda tahsil edilen tutarlar ile borçlu tarafından rızaen yapılan ödemeler karşılığında borçlu veya ödemeyi yapana bir ödeme belgesi verilir. Tahsil edilen tutarlar Fon tarafından belirlenen bankalar nezdinde bulunan Fon hesabına makbuz karşılığı yatırılır. Ayrıca, borçlu veya ödemeyi yapanlarca Fon tarafından belirlenen bankalar nezdindeki Fon hesabına makbuz karşılığı ödeme yapılabilir.

       Grup Başkanlıkları ve ekiplerce yapılan tahsilatın aynı gün, bunun mümkün olmaması halinde izleyen ilk iş günü Fon hesabına yatırılması esastır. Tahsilatın yapıldığı gün Fon hesabına yatırılamayan tutarlar, grup başkanı ve/veya ilgili ekip tarafından düzenlenecek bir tutanakla muhafaza altına alınır.

       Ekiplerin, Grup Başkanlıklarının bulunduğu il dışında yaptıkları tahsilatlar aynı gün bunun mümkün olmaması halinde izleyen ilk iş günü Fon hesabına havale edilir.

       Satış Komisyonu

       Madde 51 - Haczedilen menkul mallar ile gayrimenkuller ve gemiler ilgili Tahsilat Daire Başkan Yardımcısının başkanlığında grup başkanı ve bir personelden oluşan satış komisyonu tarafından satılır.

       Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

       Madde 52 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler Fon tarafından istenecek her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.

       Bilgi, bilgi istem yazısının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 günden az olmamak üzere verilecek uygun bir sürede yazı ile istenir. Kanunun 15 inci maddesinin (8) numaralı fıkrası kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak Fon tarafından istenecek bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında Kanunun 22 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükümleri uygulanır.

       Basılı Kağıtlar

       Madde 53 - Fon kaynaklarının ve her türlü Fon alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili sırasında kullanılacak makbuz, fiş, tutanak ve diğer kağıtların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    Fonun Kaynakları ile Kullanım Esas ve Usulleri

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Fon Mevcudunun Yönetimi ve Kaynakları

       Fon Mevcudunun Yönetimi

       Madde 54 - Fonun mevcudu Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Fon mevcutlarının değerlendirilmesi veya idari ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Kurulca uygun görülecek bankalar nezdinde hesaplar açılabilir.

       Fonun Kaynakları

       Madde 55 - Fonun kaynakları;

       a) Bankaların tasarruf mevduatı tutarı üzerinden kapsamı, tutarı, tarifesi, tahsil şekil ve zamanı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek sigorta primlerinden,

       b) Kanunun 10 uncu maddesine göre zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklardan,

       c) Kuruluş izni verilen kuruluşların kurucularının Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Fona yatıracakları sisteme giriş payından,

       d) Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri çerçevesinde, devralan bakımından verilen hisse devir izinlerinde, hisseleri devralan ortaklar tarafından, devralınan hisselerin nominal bedelinin veya borsa değeri daha yüksek olduğu takdirde borsa değerinin yüzde biri oranında Fona yatırılacak tutarlardan,

       e) Kanunun 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince gerçekleşen tasfiye süreci sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna tevdi edilip, Kurumca on yıl süre ile her yıl başında usulüne göre ilan edilmek suretiyle saklanan değerlerden, son ilan tarihinden itibaren altı ay içinde aranmadığı için Fona irat kaydedilen miktarlardan,

       f) Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezaları ile idari para cezalarının yüzde ellisinden,

       g) Türkiye Bankalar Birliğince alınan özel ve genel nitelikteki tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeleri hakkında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca uygulanan para cezalarından,

       h) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edilen zorunlu karşılık ve umumi disponibilite cezai faizlerinden,

       ı) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden

       oluşur.

       Fonun Diğer Finansman Kaynakları

       Madde 56 - Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alınabilir. Bu avans Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek oran üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte doğacak prim borçlarına mahsup edilir.

       Olağanüstü hallerde Fon, Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği gibi ihtiyaç hasıl olduğunda Hazine Müsteşarlığınca Fona ikrazen verilmek üzere özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir. Özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme şartları da dahil olmak üzere tabi olacağı usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Fon tarafından müştereken belirlenir. Fon yaptığı borçlanmalar üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Mali yıl bütçe kanunlarında yer alan borçlanma ile ilgili hükümler bu senetler için de geçerlidir. Hazine Müsteşarlığınca Fona ikrazen ihraç edilmiş bulunan Devlet İç Borçlanma Senetlerinden doğan borçlar Bakanlar Kurulu kararı ile tasfiye edilebilir.

       Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar Fonun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Fon Kaynaklarının Kullanımı

       Sigorta Kapsamındaki Mevduatın Ödenmesi ve İflas Talebi

       Madde 57 - Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bir bankadaki, kapsamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen sigortaya tabi tasarruf mevduatı, Kurulca öngörülecek usul ve esaslar çerçevesinde, Fon tarafından tespit ettirilerek doğrudan doğruya veya ilan edilecek bir banka aracılığı ile ödenir.

       Fon ödediği tasarruf mevduatı için mevduat sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Bu görev ve yetki münhasıran Fona aittir. Bu şekilde yapılacak iflas isteminde 2004 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

       İflas kararı alınması halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı Kanunda yazılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı anılan Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye eder.

       İflasına hükmolunan bankanın Fona olan borçları, masanın nakit durumuna göre 2004 sayılı Kanunun 232 nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenilmeksizin ödenir.

       Bankaların Mali Yapısının Güçlendirilmesi

       Madde 58 - Fon, mali sistemde güven ve istikrarın sürdürülmesini temin etmek amacıyla, Kurulca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, hisseleri kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını sağlamak için sermayelerinin artırılması, iştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerinin satın alınması veya bunların teminat olarak alınıp, karşılığında avans verilmesi ya da mevduat yapılması, alacaklarının, zararlarının devralınması da dahil olmak üzere her türlü tedbiri alabilir.

       Banka Zararlarının Devralınması

       Madde 59 - Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankaların, sigorta kapsamında bulunan mevduat toplamını aşmamak ve hisselerinin tamamına sahip olmak kaydıyla, sermayesine tekabül eden zararlarını devralabilir.

       Devredilen Aktif ve Pasif Farkının Ödenmesi

       Madde 60 - Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen kendisine devredilen bankanın uygun göreceği aktifleri ile sigortaya tabi tasarruf mevduatını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan birine devretmesi durumunda devredilen aktiflerin toplamının devredilen pasiflerin toplamını karşılayamaması halinde aradaki farkı öder.

       Devralınan zararlar sonucunda hisselerinin tamamına sahip olunamaması halinde, zararın ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere bulunacak hisse bedelinin Kurulca belirlenecek süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi karşılığında, hisseleri Fon tarafından devralınır.

       Devir veya Birleşme Halinde Mali Yardım Yapılması

       Madde 61 - Fon, hisseleri kendisine intikal eden bankaların, varlık ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, mevcut bankalardan birine veya kurulacak bir bankaya devretmesi veya bankayı isteklisi bulunan başka bir bankayla birleştirilmesi amacıyla mali katkı sağlamaya yetkilidir.

       Şirket Kurulması

       Madde 62 - Fon, Kanunun 14 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrası ile kendisine verilen görevleri, doğrudan veya kendisinin sahip olduğu tüm hak, menfaat ve muafiyetlerden aynı şekilde yararlanan kuruluşu ve sermaye artırımı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi hükmünden muaf ve sermayesinin tamamına sahip olduğu kamu tüzel kişiliğini haiz bir şirket aracılığı ile de gerçekleştirebilir.

       Banka Kurulması ve Devri

       Madde 63 - Fon, Kanunun 14 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasında yazılı tedbirlerin alınması amacıyla banka kurabilir. Bu amaçla kurulacak bankanın kuruluşunda ve Fon tarafından yapılacak devir ve birleşme işlemlerinde Kanunun 7 nci maddesi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile devir ve birleşmeye tabi tutulacak bankaların toplam aktiflerinin sektör içindeki paylarının %20'yi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7, 10, 11 inci maddeleri uygulanmaz.

       Kuruluşa ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanır ve banka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun talebi üzerine Türk Ticaret Siciline tescil edilir. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulur. Bu şekilde kurulan bankaya geçici bir süreyle bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni verilir ve banka verilen izin süresi içinde Kanunun 7 ve 8 inci madde hükümleri uygulanmak suretiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek esas ve usuller dahilinde Fon tarafından üçüncü kişilere devredilir.

       Fonun Diğer Giderleri

       Madde 64 - Fonun yukarıda belirtilenler dışındaki diğer giderleri Fon kaynaklarından karşılanır.

    BEŞİNCİ KISIM

    Çeşitli Hükümler

       Para, Mal ile Her Türlü Hak ve Alacakların Değerlemesi

       Madde 65 - Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendine göre tespit edilen para, mal, her türlü hak ve alacaklar kamu alacağı sayılır. Fon, tespit edilen bu para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya ve muhafaza altına almaya ve bunları alacağına ve/veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmaya yetkilidir. Bu para, mal, her türlü hak ve alacakların değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki değerlemeye ilişkin hükümlerden de faydalanmak suretiyle Fon tarafından belirlenir. Bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenler ise, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili meslek kuruluşları mensupları ve ulusal yatırım bankaları ile Kurul tarafından belirlenecek uluslararası ekspertiz ve değerleme kuruluşları tarafından hazırlanacak raporlar da dikkate alınarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonları tarafından belirlenir.

       Para Cezalarının Uygulanması ve Tahsili

       Madde 66 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları bir taraftan ilgili bankaya tebliğ edilmekle beraber diğer taraftan tahsil ve gelir kaydı için Fona bildirilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından verilen idari para cezaları muhataba tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Söz konusu cezalar aleyhine yargı yoluna başvurulması halinde, para cezası mahkeme kararının muhataba tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde Fon hesabına yatırılır.

       Süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları ile adli para cezaları 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince vergi daireleri tarafından tahsil edilir. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca verilen para cezaları bir yandan ilgiliye tebliğ edilmekle beraber diğer yandan gelir kaydı için Fona bildirilir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmediği takdirde Fon tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Vergi dairelerince tahsil edilen idari ve adli para cezalarından Fona ait tutarlar, tahsil tarihinden itibaren bir ay içinde Fon hesabına kaydedilmek üzere, Fonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerinin bulunmadığı yerlerde ise muhabirleri aracılığı ile Fon hesabına gönderilir.

       Kanun uyarınca verilen para cezalarının Fon tarafından tahsil edilen tutarından Fona ait pay düşüldükten sonra kalan kısım Genel Bütçeye gelir olarak kaydedilmek üzere tahsilat tarihini izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına gönderilir.

       Kamu ve Özel Kuruluşlardan Yardım ve Destek Talebi

       Madde 67 - Fon, Kanunun 14 üncü maddesi hükmünün uygulanması sonucunda temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kendisine intikal eden bankalarda, bunların tüm varlıkları ile kayıt ve belgelerinin güvenliklerinin sağlanması amacıyla her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Fon aynı zamanda bu amaçla sınırlı olmak üzere kamu kuruluşlarının yardım ve desteğinden yararlanabileceği gibi yapacağı anlaşmalar çerçevesinde bu desteği özel kuruluşlardan da sağlayabilir.

       Fonun Belge, Kayıt ve Defterleri

       Madde 68 - Fonun işleyiş ve işlemlerine ilişkin olarak alınacak kararlar için bir karar defteri tutulur. Fona ilişkin belge ve yazışmalar usulü dairesinde ayrı ayrı dosyalanır ve saklanır. Fonun muhasebe ve kayıtları Kurulca tespit edilecek yönergeye uygun olarak tutulur.

       Bilanço, Faaliyet Raporu ve Bilgilendirmeler

       Madde 69 - Fonun hesap dönemi takvim yılıdır. Fon, yıllık bilanço ile gelir ve gider cetvelini, hesap dönemine ilişkin faaliyetlerini, sonraki dönem hakkında görüş ve önerilerini ve alınması gereken önlemleri içeren bir faaliyet raporunu düzenleyerek ilgili Bakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderir. Ayrıca, Fon yılda iki kereden az olmamak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir.

    ALTINCI KISIM

    Son Hükümler

       Yetki Devri

       Madde 70 - Kurul, haiz olduğu yetkilerden bir bölümünü sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle görevlilerine devredebilir. Ayrıca, Başkan, Fon Başkan Yardımcıları ve diğer yöneticiler de, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

       Saklı Hükümler

       Madde 71 - a) Fonun iş ve işlemlerine ilişkin yönergelerde yer alan hükümlerden, bu Yönetmeliğe aykırı olmayanlar uygulanmaya devam eder.

       b) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

       Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

       Madde 72 - 3/8/2001 tarih ve 24482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

       Müflis Bankaların İflas İdare Memurları

       Geçici Madde 1 - Tasfiye halindeki müflis bankaların iflas idare memurları yerlerine yenisi atanıncaya kadar bu görevlerini sürdürürler.

       Geçici Madde 2 - Fon, 4743 sayılı Kanuna uygun Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına ve bu Anlaşmalar kapsamında borçlularla yapılacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine ilave finansman sağlamamak kaydıyla taraf olabilir. Ayrıca, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına göre yeniden yapılandırılan veya bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklardan Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi olanları, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin tecil süresi ve teminat şartlarına bağlı olmaksızın, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına göre taksitlendirmeye ve tecil etmeye yetkilidir.

       Yürürlük

       Madde 73 - Bu Yönetmelik 27/2/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 74 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    EK-1

    TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

    +--------------------------+

    FON KURULU

    +-----------+--------------+

    +-----------+--------------+

    BAŞKAN

    +-----------+--------------+

    +----------------------+

    +------------+Fon Danışmanlığı

    +----------------------+

    +----------------------+

    +------------+Hukuk Danışmanlığı

    +-------------------+

    +----------------------+

    Denetleme Dairesi

    +----------------------+

    Başkanlığı +--------------------+----------------------+------------+Kurul Büro Müdürlüğü

    +-------------------+

    +----------------------+

    +----------------------+

    Başkanlık Özel Büro

    +------------+Müdürlüğü

    +----------------------+

    +----------------------+

    Basın ve Halkla

    +------------+İlişkiler Müdürlüğü

    +----------------------+

    +----------------------+

    +------------+Savunma Uzmanlığı

    +----------------------+

    +--------------------------------+-------------------------------+

    +------+-------+ +------+---------+ +--------+-------+

    Fon Başkan

    Fon Başkan

    Fon Başkan

    Yardımcısı

    Yardımcısı

    Yardımcısı

    +------+-------+ +------+---------+ +--------+-------+

    +-------+-----------------------+ +------+----------------------+ +------+-------------------------+

    - Finansman Dairesi Bşk.

    - İştirakler Dairesi Bşk.

    - Birinci Tahsilat Dairesi Bşk.

    - Varlık Yönetim Dairesi Bşk.

    - Gayrimenkuller Dairesi Bşk.

    - İkinci Tahsilat Dairesi Bşk.

    - Hukuk Dairesi Bşk.

    - Tasfiye Dairesi Bşk.

    - İnsan Kaynakları ve Destek

    Hizmetleri Dairesi Bşk.

    +-------------------------------+ +-----------------------------+ +--------------------------------+

    Mevzuat Kanunlar