TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİ

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 17/02/2004

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25376

    **08/08/2010 tarih ve 27666 sayılı Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği'nin 15. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 -Bu Yönetmelik; tohumluk beyannamelerinin değerlendirilmesi, tohumluk üretim alanlarının kontrolü, tohumluk partilerinden numune alınması ve piyasa denetimi konularında görevlendirilecek personelin belirlenmesi ve yetkili kılınması amacı ile hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 -Bu Yönetmeliğin; 1 inci maddesinde belirtilen görevleri yapacak personelin seçimi, eğitimi, kontrolör unvanını kazanmasını, çalışma şekillerini, görevlerini, yetki ve sorumlulukları ile sicil işlemlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 -Bu Yönetmelik; 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    b) (Değişik bent: 14/09/2008- 26997 S.R.G Yön/1.mad.) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

    c) Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri, Kontrol ve Bitki Koruma Şube Müdürlüklerini,

    d) Tohumluk Sertifikasyon Kuruluşları: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Antalya - Mersin - Samsun İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerini,

    e) Kontrolör: Tohumluk beyannamelerini değerlendiren, tarla kontrollerini yapan, numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen, bu Yönetmelik uyarınca kontrolör unvanını kazanmış teknik personeli,

    f) Tohum: Döllenme sonucunda meydana gelen ve embriyosu bulunan generatif kısım içeren bitki kısımlarını,

    g) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

    h) Tohumluk Sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve tohum sağlığı ile ilgili değerlerin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini,

    ı) Tarla Kontrolü: Herhangi bir sınıf veya kademedeki tohumluğu yetiştirmek amacıyla ekilen tarlaların bitkinin belirli gelişme dönemlerinde sahip olması gereken özelliklerin yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından kontrol edilerek standartlarla mukayese edilmesi işlemini,

    j) Tohumluk Numunesi: Tohumluk partisini temsilen partinin niteliklerinin tespiti ve sonucunda tohumluğa sertifika veya rapor verilebilmesi için tohumluk cinsine has laboratuvar analiz ve testlerine tabi tutulacak birim ağırlıktaki tohumluğu,

    k) Numune Alma: Tohumluk partisini temsil edecek tohumluk numunesinin 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve buna istinaden çıkartılan yönetmelik ve talimatlarda belirtilen esaslara uygun olarak alınması işlemini,

    l) Tohumluk Partisi: Tohumluk kontrol ve sertifikasyon sisteminde, bir numunenin alınmasına esas olan, bir sertifika veya raporun temsil ettiği, tohumluğun cinsine göre tespit edilmiş azami tohumluk miktarını,

    m) Araştırma Kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen kamu veya özel kuruluşları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Kontrolörün Seçimi, Eğitimi ve Kimlik Kartı Verilmesi

    Adayların Nitelikleri

    Madde 5 -Kontrolör adaylarında aranılan nitelikler şunlardır:

    a) Ziraat Fakültelerinin tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve bitkisel üretim dersleri alan bölümlerinin birinden mezun olmak.

    b) Tarla kontrolü ve numune alma konusunda ilgili Müdürlüklerin veya tohumluk sertifikasyon kuruluşlarının birinde en az bir yıl süreyle çalışmış olmak yada konu ile ilgili hizmet veriyor olmak.

    c) Kamu ahlakına aykırı suç işlememiş olmak, ve/veya sicillerinde güvenilir olmamak, şahsi menfaatlerini düşünmek, yalan söylemek ve memuriyetle bağdaşmayacak kötü alışkanlıklara sahip olmak gibi bir kayda rastlamamak.

    Adaylık

    Madde 6 -Kontrolör adayı olabilmek için ilgililerin müracaatı ve müracaat yapan isteklilerin isimleri çalıştıkları kurum veya kuruluş aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu Yönetmeliğin; 5 inci maddesindeki nitelikleri taşıyan adaylar, Genel Müdürlükçe açılacak kurslara katılma hakkını kazanır.

    Kurslar ve Kimlik Kartı Verilmesi

    Madde 7 -Kurslar; tohumluk kontrolörü olacak adaylar için her iki yılda bir veya ihtiyaç olması halinde her yıl Haziran veya Temmuz ayında düzenlenir. Adaylara, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen bir program dahilinde, teorik ve uygulamalı bilgiler verilir.

    Genel Müdürlük tarafından ilgili birim ve tohumluk sertifikasyon kuruluşlarındaki yetkililerden oluşturulan en az 5 kişilik komisyon, teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde, kurs sonunda bir değerlendirme sınavı yapar.

    Değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alanlar Kontrolör olmaya hak kazanır.

    Sınav sonuç tutanakları Genel Müdürlüğe gönderilir, Genel Müdürlük sınav sonuçları ile ilgili bilgileri İl Müdürlüklerine gönderir. Hak sahipleri için Kontrolör Kimlik Kartı (Ek-I) düzenlenir. Bu kart, kontrolörün çalıştığı İl için geçerlidir. Bir başka İle atanması ve kontrolörlük görevine devam etmesi halinde kartı, atandığı İl için yeniden düzenlenir.

    Tohumluk Kontrolör unvanına sahip kontrolörler, her 4 yılda bir bu maddede belirtilen eğitime katılır. Bu eğitim sonucunda yapılacak sınav sonuçları Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük sınav sonuçlarını değerlendirerek en az 70 puan alan kontrolörlerin yetkisi, dört yıl süreyle uzatılarak yeniden Kontrolör Kimlik Kartı düzenler. Sınav sonuçları 70 puanın altında olanların kontrolör kimlik kartları iptal edilerek ilgili Müdürlüğe bildirilir.

    Sicil Defteri

    Madde 8 -Genel Müdürlükçe, kontrolörlere ait göreve başlama, nakil, yetkilendirme, iptal, emeklilik, istifa gibi bilgileri içeren bir Sicil Defteri düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Kontrolörlerin Çalışma Şekilleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Çalışma Şekilleri

    Madde 9 -Kontrolörler, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere Müdürlükler veya tohumluk sertifikasyon kuruluşları tarafından görevlendirilir.

    Kontrolörler, gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de görevlendirilebilir.

    Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Madde 10 -Kontrolörün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Kontrolör, 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ, talimat ve genelgelere istinaden beyanname kabulünü, tarla muayenesini ve usulüne uygun olarak numune alma işlemlerini yapar.

    b) Kontrolör, 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ, talimat ve genelgeler çerçevesinde piyasa denetimini yapar.

    c) Kontrolörler, yaptıkları kontrol ve işlemlerden, düzenledikleri belgelerden bizzat sorumludurlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Denetim, İptal, Kazanılmış Haklar ve İstisna

    Denetim

    Madde 11 -Genel Müdürlükçe, kontrolör unvanına sahip kişiler, her yıl denetimi yapacak tohumluk sertifikasyon kuruluşlarına bildirilir.

    Kontrolörler, tohumluk sertifikasyon kuruluşlarınca en az iki yetkiliden oluşan ve yılda en az 1 defa olmak kaydıyla görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mahalinde tesadüfi olarak denetlenir.

    Tohumluk Sertifikasyon Kuruluşları, yapılan denetim ve sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporlarını 6 şar aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderirler.

    Denetimi yapan kuruluşlarca aksaklık ve noksanlık tespit edildiğinde, bu aksaklık ve noksanlığın en geç 1 ay içerisinde giderilmemesi halinde, kontrolör veya özel tohumluk kontrolörlerine yazılı olarak ihtar verilir ve çalıştıkları kurum veya kuruluşlar bilgilendirilir. İhtara uyulmaması halinde durum Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir ve Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

    İptal

    Madde 12 -Kontrolörlerin görev ve yetkilerini kötüye kullanmaları, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen olumsuz hallerinin ortaya çıkması durumunda Müdürlüğün ve yine bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yapılan denetimler sonucunda görevini usulüne uygun olarak yapmadığı tespit edildiği durumlarda denetimi yapan kuruluşun teklifi ile kontrolör kimlik kartları Genel Müdürlükçe iptal edilir. Bu personel tekrar kontrolör olamaz.

    Emekli olanların kartları müdürlükçe veya tohumluk sertifikasyon kuruluşları tarafından alınır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Kartların Geçici Alımı

    Madde 13 -Tohumluk sertifikasyon kuruluşları ve müdürlükler dışındaki yönetici kadrolara atanan veya bu Müdürlükler dışında herhangi bir birimin teknik kadrolarına atanan veya görevlendirilen kontrolörlerin kartları önceki müdürlüklerince alınır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Kartları alınanların, bir yıl içerisinde bu maddede ismi geçen birimlere atanmaları veya görevlendirilmeleri halinde, kartları Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenir ve ilgiliye gönderilir.

    Bu birimlere iki yıldan daha geç atanan veya görevlendirilen kontrolörlerin kartları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen eğitime katılmalarından sonra yenilenir.

    Kazanılmış Haklar

    Madde 14 -Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilgili birimlerde çalışan ve bu konudaki eğitimlerden birine katılmış olanların hakları saklıdır. Ancak, bu durumdaki personel için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son paragrafındaki hükmü uygulanır.

    İstisna

    Madde 15 -Kontrolörü olmayan illere Şube Müdürü olarak atanan kontrolörlerin kartları, Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü taktirde yenilenebilir.

    Ancak, bu işlemden sonra bu illerin bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ismi geçen birimlere kontrolör atanması halinde, istisnai olarak yenilenen bu kontrolör kartları, Müdürlükçe alınarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Çeşitli Hükümler

    Madde 16 -Araştırma kuruluş yetkisine sahip kamu veya özel kuruluşlarda veya tohumluk üretim faaliyetinde bulunan 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinde çalışan teknik personel bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlara haiz olması, ve yine bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerindeki şartları yerine getirmeleri halinde Bakanlık tarafından Özel Tohumluk Kontrolörü olarak yetkilendirilirler, hak sahipleri için Özel Tohumluk Kontrolör Kimlik Kartı (Ek-II) düzenlenir.

    Özel Tohumluk Kontrolörü unvanı kazanan teknik personel kendi çalıştıkları kuruluş veya kurumlarda sadece sertifikalı sınıfındaki tohumluk üretiminde tarla kontrolü işlemlerinden sorumludur.

    Özel Tohumluk Kontrolörü unvanını taşıyan teknik personelin çalışma usul ve prensipleri ile denetim esasları tamim ile düzenlenir.

    Ücret

    Madde 17 -Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan Özel Tohumluk Kontrolörleri için düzenlenecek kurslar ücretli olup, ücretler her yıl Bakanlıkça Ocak ayında belirlenerek ilan edilir.

    Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlardan kurslara katılacaklar, Bakanlığın belirlediği kurs ücretlerini ilgili müdürlüğün döner sermaye işletmesine öderler. Kurs ücretlerini ödemeyenler kursa ve sınava alınmazlar.

    Yürürlük

    Madde 18 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 -Bu Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    ( EKLER )

    EK-I

    Tohumluk Kontrolör Kimlik Kartı

    +----------------------------------------------------------------------------+

    T.C.

    TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

    Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

    +----------------------------------------------------------------------------+

    TOHUMLUK KONTROLÖR KİMLİK KARTI

    +--------------+ T.C. Kimlik No:

    Adı ve Soyadı:

    Doğum Tarihi:

    Doğum Yeri:

    Görev Ünvanı:

    +--------------+ Görev Yeri:

    Bak.Sicil No:

    +----------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+

    Kontrolör Kimlik Kartı Numarası:

    Veriliş Tarihi :

    Bu kimlik kartı 308 sayılı Tohumlukları Tescil, Kontrol ve

    Sertifikasyonu Hakkındaki Kanun'un 3 üncü maddesi ve bu Kanunun

    Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükümlerine

    dayanılarak tohumluk kontrol yetkisi amacıyla verilmiştir. Bu kart

    sahipleri TOHUMLUK KONTROLÖRÜ olarak yetkilendirilmiştir.

    ...../...../200...

    GENEL MÜDÜR

    +----------------------------------------------------------------------------+

    EK-II

    Özel Tohumluk Kontrolör Kimlik Kartı

    +----------------------------------------------------------------------------+

    T.C.

    TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

    Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

    +----------------------------------------------------------------------------+

    ÖZEL TOHUMLUK KONTROLÖR KİMLİK KARTI

    +--------------+ T.C. Kimlik No:

    Adı ve Soyadı:

    Doğum Tarihi:

    Doğum Yeri:

    Görev Ünvanı:

    +--------------+ Görev Yeri:

    Bak.Sicil No:

    +----------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+

    Kontrolör Kimlik Kartı Numarası:

    Veriliş Tarihi :

    Bu kimlik kartı 308 sayılı Tohumlukları Tescil, Kontrol ve

    Sertifikasyonu Hakkındaki Kanun'un 3 üncü maddesi ve bu Kanunun

    Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükümlerine

    dayanılarak tohumluk kontrol yetkisi amacıyla verilmiştir. Bu kart

    sahipleri ÖZEL TOHUMLUK KONTROLÖRÜ olarak

    yetkilendirilmiştir.

    ...../...../200...

    GENEL MÜDÜR

    +----------------------------------------------------------------------------+

    Mevzuat Kanunlar