TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAY, KÖŞK, KASIR VE MÜŞTEMİLATININ BAKIM, ONARIM VE KORUNMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saray, Köşk, Kasır Ve Müştemilatının Bakım, Onarım Ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 17/02/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25376

    Amaç-Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunların içinde bulunan taşınır kültür varlıkları, tarihi bahçeleri ve çevrelerinin bakım, onarım, koruma ve değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve Milli Saraylar Daire Başkanlığına yardımcı olmak üzere Bilim ve Değerlendirme Kurulu ile Kurula yardımcı olacak Danışmanlar Komitesinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Bu Yönetmelik, öncelikle rölöve ve restorasyon çalışmaları olmak üzere Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesindeki saray, köşk ve kasırlar ile bunların içinde bulunan taşınır kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, koruma ve değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesi, rölöve ve restorasyon projelerinin incelenmesi, uygulama ve aksaklıkların izlenerek bilimsel ve teknik önerilerin geliştirilmesi hususlarını kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Koruma ve Kullanma: Milli saray, köşk ve kasırların muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, konservasyon, fonksiyon verme, kullanım amaçlarını belirleme ve değiştirme işlemlerini; bunların içindeki taşınır kültür varlıklarının muhafaza, bakım, onarım, restorasyon ve bu konularla ilgili eğitim işlerini,

    Değerlendirme: Milli saray, köşk ve kasırlar ile içlerinde bulunan kültür varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,

    Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını,

    Genel Sekreterlik: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğini,

    Daire Başkanlığı: Milli Saraylar Daire Başkanlığını,

    Kurul: Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunu,

    Komite: Milli Saraylar Danışmanlar Komitesini

    ifade eder.

    Bilim ve Değerlendirme Kurulunun Kuruluşu

    Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu kurulmuştur.

    Kurulun çalışma yeri İstanbul'dur.

    Kurulun Görevleri

    Madde 5 - Master Planlar ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda; Milli Saraylar Daire Başkanlığına yardımcı olarak çalışacak olan Kurul,

    a) Rölöve ve restorasyon projelerini geliştirmek, incelemek, uygulama kararlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak,

    b) Gezi, yeni mekanların açılışı ve düzenlenmesi, tarihi eşyanın bölümlere ayrılması, teşhir, tanzim ve kullanılması projelerini inceleyerek görüş belirtmek,

    c) Daire Başkanlığınca hazırlanan yıllık koruma, değerlendirme ve tanıtım programı taslağını ve yıl içinde yapılacak program değişikliklerini incelemek ve değerlendirmek,

    d) Koruma ve değerlendirme uygulamalarının ulusal kültürümüz yönünde gelişmesini sağlamak, doğacak veya görülecek aksaklık ve sorunları değerlendirerek görüş vermek, alınacak tedbirleri belirlemek ve önermek

    görevlerini yerine getirir.

    Kurulun Oluşumu

    Madde 6 - Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Sanat Tarihi, müzecilik, mimari, iç mimarlık ve güzel sanatlar konularında uzmanlaşmış kişiler arasından seçilecek 6 kişi ile tabii üye olan Milli Saraylar Daire Başkanından oluşur.

    Kurul Başkanı, üyeler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından seçilir.

    Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi

    Madde 7 - Tabii üye dışındaki Kurul üyeleri üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

    Milli Saraylar Daire Başkanının herhangi bir sebeple görevinden geçici olarak ayrılması halinde Kurula, yerine vekalet eden katılır.

    Kurulun Çalışma Şekli

    Madde 8 - Kurul, en az ayda bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğünde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    Kurulun çalışma gündemi Daire Başkanlığınca hazırlanır. Kurul Başkanı gündemde gerekli gördüğü değişikliği yapabilir.

    Kurul salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

    Kurul toplantılarına, aralıksız 3 veya yıl içinde 5 defa geçerli mazereti bulunmadan katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer.

    Kurul gerekli gördüğü durumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardım ve işbirliğinden yararlanabilir.

    Kurulda Komisyon Kurulması

    Madde 9 - Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak üzere; gündemdeki konularla ilgili Kurula aydınlatıcı bilgilerin toplanması ve gerektiğinde bazı konuların yerinde incelenmesi amacıyla komisyonlar kurabilir.

    Müzakerelerin Tekrarı

    Madde 10 - Kurul toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülür. Ancak, aynı toplantıda bir konunun ikinci defa görüşülmesi, müzakerenin tekrarlanması yolu ile mümkün olur. Müzakerenin tekrarı, toplantı süresi sonuna kadar üyelerden birinin isteği üzerine Kurul kararı ile yapılabilir.

    Kurul Gündemi ve Kararlarının imzalanması

    Madde 11 - Kurulda görüşmelerin isabet ve verimliliğini sağlamak amacıyla gündem, toplantıdan en az bir hafta önce Daire Başkanlığınca üyelere gönderilir. Kurulca alınan kararlar toplantı sonunda Başkan ve üyelerce imzalanır.

    Sözlü veya Yazılı Açıklamada Bulunma Yasağı

    Madde 12 - Kurul çalışmaları ile ilgili konularda, Genel Sekreterce görevlendirilecek yetkili dışında hiç kimse sözlü veya yazılı açıklamada bulunamaz.

    Kurulun Sekreteryası ve Raportörlük Hizmetleri

    Madde 13 - Kurulun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Kurul Üyelerinin Huzur Hakkı, Yolluk ve Gündelikleri

    Madde 14 - (Değişik madde: 19/01/2005 - 25705 S.R.G. Yön/1.mad;Değişik madde: 02/02/2005-26068 S.R.G. Yön/1.mad)

    Kurum dışından görevlendirilen kurul üyelerine yılda onikiden fazla olmamak üzere katıldığı her toplantı için 15000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutar üzerinden net huzur hakkı ödenir. Ayrıca Kurul üyelerine kurul çalışmalarına ilişkin olarak memuriyet mahalleri dışındaki seyahatlerine ait yol giderleri ve gündelikleri ödenir.

    Danışmanlar Komitesinin Huzur Hakkı,Yolluk ve Gündelikleri

    Madde 15 - (Değişik madde: 19/01/2005 - 25705 S.R.G. Yön/2.mad,Değişik madde: 02/02/2005-26068 S.R.G. Yön/2.mad)

    Danışmanlar Komitesi, Bilim ve Değerlendirme Kuruluna yardımcı olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar bünyesinde yer alan saray, köşk ve kasırlar ve içlerinde bulunan taşınır kültür varlıklarının koruma, konservasyon, restorasyon, tanıtım ve yapım işlerine yeteri sayıda, uzman, bilim adamı ve/veya öğretim üyelerinden oluşur. Danışmanlar Komitesi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından belirlenir, üyelere ayda dört toplantıdan fazla olmamak şartıyla katıldığı toplantı başına profesör, doçent ve yardımcı doçentler için 6000, diğer uzmanlar için ise 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden net huzur hakkı ödenir. Ayrıca memuriyet mahalleri dışındaki seyahatlerine ait yol giderleri ve gündelikleri de ödenir.

    Komitenin Görevleri

    Madde 16 - Danışmanlar Komitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar bünyesinde yer alan saray, köşk ve kasırların;

    Koruma - restorasyon, Rölöve - Restitüsyon projelerinin hazırlanmasında,

    Alınacak önlemlerin belirlenmesinde,

    Yapılacak tanıtım ve kültürel etkinliklerde uygulanacak yol ve yöntemlerin geliştirilmesinde,

    Bilim ve Değerlendirme Kurulunca öngörülen tüm sorunlara ilişkin somut önerilerin oluşturulmasında, bilim ve teknolojinin hakim kılınması amacıyla çalışmalar yapar.

    Komitenin Çalışma Şekli

    Madde 17 - Danışmanlar Komitesi haftada bir toplanır. Bilim ve Değerlendirme Kurulunca talep edilen proje ve çözüm önerilerini ortaya koyar. Toplantı gündemini, Bilim ve Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda Milli Saraylar Daire Başkanı belirler.

    Danışmanlar Komitesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanı başkanlık eder. Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyelerinden bir üye, Kurul ve Komite arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Komite toplantılarına katılır.

    Yürürlük

    Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - Bu Yönetmeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar