TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/02/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25374

    BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Şirket : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

    Merkez Teşkilatı : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezini,

    Taşra Teşkilatı : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezi dışındaki birimleri,

    Memur : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre çalışan personeli,

    Birim : Belirli görevleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari hizmet ünitelerini,

    Birimde Görevli Müdür : Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Şirkette görevli tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür

    TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    MERKEZ

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ----------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------

    Genel Müdüre bağlı Birimde Görevli Müdür Genel Müdür

    Birim Müdürlüğü Personeli

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Savunma Sekreterliği Personeli Savunma Sekreteri Genel Müdür

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Teftiş Kurulu Başk.Personeli Başkan Genel Müdür

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hukuk Müşavirliği Personeli I.Hukuk Müşaviri Genel Müdür

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Daire Başkanlığı Personeli Daire Başkanı Genel Müdür Yard.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Müstakil Müdürlük Personeli Müdür Genel Müdür Yard.

    TAŞRA

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ----------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------

    Grup Müdürlüğü Personeli Grup Müdürü Genel Müdür Yrd.

    İşletme Müdürlüğü Personeli İşletme Müdürü Daire Başkanı

    Mevzuat Kanunlar