TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/02/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25374

    BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Şirket : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

    Merkez Teşkilatı: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezini,

    Taşra Teşkilatı : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezi dışındaki birimleri,

    Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

    Birim : Belirli görevleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari hizmet ünitelerini,

    Birimde Görevli Müdür : Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Şirkette görevli memurların en üst disiplin amiri olup, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli memurların diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    MERKEZ

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ----------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------

    Genel Müdür Bakan

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Bakan

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Savunma Sekreteri, Genel Müdür

    Teftiş Kurulu Başkanı,

    I.Hukuk Müşaviri, Müşavir,

    Genel Müdüre Bağlı Daire

    Başkanı,

    Birimde Görevli Müdür ve

    Başuzman

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Daire Başkanı, Müstakil Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

    Müdür

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hukuk Müşaviri I.Hukuk Müşaviri Genel Müdür

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Başmüfettiş, Müfettiş

    Müfettiş Yrd. Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Daire Başkanlıklarında

    Müdür, Başuzman ve Daire Başkanı Genel Müdür Yrd.

    diğer personel

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Müstakil Müdürlükte Müdür Genel Müdür Yardımcısı

    Başuzman

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri Sivil Sav.Genel Müd.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri Genel Müdür

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    (Değişik bölüm: 09/05/2004 - 25457 S.R.G. Yön./1.mad) *1*

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    TAŞRA

    +------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+

    Birimleri ve Unvanları

    Disiplin Amiri

    Üst Disiplin Amiri

    +------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+

    Grup Müdürü

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    İşletme Müdürü

    Daire Başkanı

    Genel Müdür Yardımcısı

    +------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+

    GRUP MÜDÜRLÜKLERİNDE

    Grup Müdür Yardımcısı

    Hukuk Müşaviri, Müdür, Başuzman ve diğer

    personel

    Grup Müdürü

    Genel Müdür Yardımcısı

    İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDE

    İşletme Müdür Yardımcısı Başuzman ve diğer

    personel

    İşletme Müdürü

    Daire Başkanı

    +------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+

    Sivil Savunma Uzmanı

    Grup Müdürü

    Vali Yardımcısı

    +------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+

    Mevzuat Kanunlar