SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/01/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25352

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç, Kapsam, İlke ve Hukuki Dayanak

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği merkez ve taşra teşkilatının, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Hukuk Müşavirliğinin merkez ve taşra teşkilatının görev ve çalışma usul ve esasları ile merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu ve kadro karşılığı sözleşmeli avukatların denetimine ilişkin hususları kapsar.

    İlkeler

    Madde 3- Hukuk Müşavirliği görevlerini her durumda hukuk devletine ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan hak ve hürriyetlere uygun olarak yerine getirir.

    Bu görevin yerine getirilmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum ve statü gibi nedenler hiçbir şekilde etken olamaz. Hukuk Müşavirliği objektif ve tarafsız olarak önündeki hukuki sorun hakkında herhangi bir tarafın herhangi bir nedenle doğrudan veya dolaylı kısıtlama, etki, teşvik, baskı, tehdit ve müdahalesine maruz kalmaksızın maddi olaylara ve hukuka dayanarak insan hakları ve hukukun genel ilkeleri doğrultusunda görev yapar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 4- Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünü,

    Hukuk Müşavirliği: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğini,

    1. Hukuk Müşaviri: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirini,

    Hukuk Müşaviri : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirlerini,

    Avukat : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevli kadrolu ve kadro karşılığı sözleşmeli avukatları,

    İl Müdürü : İl Sosyal Hizmetler Müdürlerini

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Kuruluş, Görev, Anlaşmazlıkların Halli, Çalışmaların Düzenlenmesi

    Kuruluş

    Madde 6- Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği doğrudan Genel Müdüre bağlı bir birim olup; 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve Hukuk Müşavirliği büro bölümünde görevlendirilmiş olan personelden teşekkül eder.

    Görev

    Madde 7- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait adli, idari dava ve icra işlerini her safhasında Genel Müdürlüğü temsilen takip ve sonuçlandırmak, kayıtları tutmak.

    b) Genel Müdürlük makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

    c) Kurumun çıkarlarını koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuksal önlemleri zamanında almak.

    d) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek; mevzuata plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli hukuksal önerileri hazırlamak, Genel Müdüre sunmak.

    e) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, birimlerin mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunmak.

    f) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Genel Müdürlüğe gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek.

    g) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların mevzuata uygunlukları hakkında mütalaa bildirmek.

    h) Genel Müdürlük personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile Hukuk Müşavirliğine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak.

    ı) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki dava icra takip işlerini merkezden veya mahallinde denetlemek.

    j) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve diğer kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Müdürlük makamınca verilecek diğer görevleri yapmak, çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak.

    Anlaşmazlıkların Halli

    Madde 8- Genel Müdürlük ile devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak;

    a) Maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında,

    b) Açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde, aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli mercii ve mahkemelerce incelenmesinde fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde veya sulh yoluyla halinde,

    c) Konusu ortadan kalkan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğün hak ve menfaati bulunmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi ve kayıtlarının terkininde;

    2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 3 üncü maddesi hükmü uygulanır.

    Çalışmaların Düzenlenmesi

    Madde 9- Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını 1. Hukuk Müşaviri düzenler ve yönetir. 1. Hukuk Müşavirinin çeşitli sebeplerle görevde bulunmaması halinde Kurumda geçen hizmeti itibariyle en kıdemli Hukuk Müşaviri, onun görevli, izinli veya herhangi bir sebeple bulunmaması halinde Hukuk Müşaviri onun da bulunmaması halinde 1. Hukuk Müşavirinin kıdem ve başarı durumlarını nazara alarak görevlendireceği bir Avukat bu görevi yapar.

    Hukuk Müşavirlerinin Görevleri

    Madde 10- Hukuk Müşavirleri kendisine verilen işleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmakla görevli ve sorumludurlar.

    Hukuk Müşavirleri 1. Hukuk Müşavirine bağlı olarak çalışırlar.

    Görevleri;

    a) Görevlendirildikleri toplantılara katılmak,

    b) Avukatların ve diğer personelin sicillerini birinci sicil amiri olarak doldurmak,

    c) Birinci derece disiplin amiri olarak avukatları ve diğer personeli denetlemek,

    d) 1. Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Avukatların Görevleri

    Madde 11- Avukatlar; dava ve icra takiplerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek, neticelendirmek, hukuki konular hakkında 1. Hukuk Müşavirine, onun yokluğunda yerine vekalet eden Hukuk Müşaviri veya Avukata görüş bildirmek, gerekli hukuki işlemleri yapmak, Genel Müdürlüğün hak ve menfaatlerini koruyacak her türlü yasal tedbirleri almakla görevli ve yükümlüdürler.

    Taşra teşkilatında çalışan Avukatlar doğrudan İl Müdürüne bağlı olarak görev yaparlar. Avukat bulunan İl Müdürlüklerinde hukuk servisi kurulur ve yeterli sayıda memur görevlendirilir. Birden fazla avukatın çalıştığı il müdürlüklerinde hukuk servisinin iş ve işlemlerini 1. Hukuk Müşavirinin kıdem ve başarı durumlarını nazara alarak görevlendireceği avukat yürütür.

    Avukatlara gördükleri hizmetlerin özelliği sebebiyle devam çizelgesi imzalatılamaz.

    Avukatlarca istenilen dava ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin tasdikli suretleri herhangi bir gecikmeye meydan vermeden ve istenilen süre içerisinde ilgisine teslim edilir.

    Avukatlar izine ayrılmadan önce, izinli oldukları tarihlere denk gelen duruşma ve süreli işlerle ilgili gerekli tüm tedbirleri alır.

    Taşra teşkilatında görev yapan avukatlar, üç ayda bir takip ettikleri dava ve icra dosyalarına ait raporu müşavirliğe gönderir.

    Büro Personeli

    Madde 12- Hukuk Müşavirliği büro bölümünde çalışanlar kendilerine verilen işleri süresinde kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere uygun olarak yapmakla yükümlüdürler.

    a) Aşağıda belirtilen defterler büro personeli tarafından düzenli olarak tutulur.

    1) Tarafları, mahkemesi, dosya numarası, tarih ve müşavirlik numarası ile dava safahati, neticesi yazılacak olan dava kayıt defteri.

    2) Duruşma günü kayıt defteri.

    3) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

    4) Avukata imza karşılığı verilecek evrakın kaydedildiği zimmet defteri.

    b) Büro personeli;

    1) Personelin izin, hastalık ve özlük haklarına ilişkin yazışmaları yapmak,

    2) Yanlış gelen evrakın doğru adrese gönderilmesini sağlamak,

    3) Karar kartonu hazırlamak,

    4) Demirbaş eşya, malzeme, kitap ve kırtasiyenin kayıtlarını tutmak,

    5) Her türlü dilekçe ve yazıların adliyeye intikali, dava ve icra takiplerinin açılması, masrafların ödenmesi ve amirleri tarafından verilen görevleri yapmakla görevlidirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Diğer Birimlerin Yükümlülükleri, Sorumluluk

    Hukuk Müşavirliğinden Hukuksal Konularda Görüş İstenirken Uyulacak Esaslar

    Madde 13- Genel Müdürlük merkez birimleri, kendi görev alanlarıyla ilgili konularda birbirlerine görüş bildirebilecekleri gibi, her birim hukuksal konularda Hukuk Müşavirliğinden, Başbakanlık kanalıyla Danıştaydan, diğer konularda Maliye Bakanlığından ve Devlet Personel Başkanlığından da görüş isteyebilir.

    Hukuk Müşavirliğinden tereddüt edilen hukuki konularda görüş istenirken uyulacak esaslar şunlardır:

    a) Daire Başkanlıklarınca görüş konusu yapılacak hususlar Makamın uygun görüşüne sunulur.

    b) İl ve İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüklerinin görüş isteklerine ilişkin müracaatları doğrudan Hukuk Müşavirliği yerine ilgili Daire Başkanlığına; İlgili Daire Başkanlığınca da lüzum görülmesi halinde yukarıda belirtilen usule uygun olarak konu Genel Müdürlük Makamının onayı ile Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.

    c) Görüş istenilen hususlar salt hukuk konularına ilişkin olmalıdır.

    d) Mevzuatta çözüme bağlanmış hususlar görüş konusu yapılamaz.

    e) Görüş istek yazılarında hukuksal tereddütlerin açıklanması ve niçin tereddütte düşüldüğü hususunun ilgili dairenin bu konudaki görüşüne de yer verilerek gerekçeli olarak belirtilmesi gereklidir.

    f) Hukuksal görüş isteklerinden amaç, Genel Müdürlüğün menfaatlerini korumak ve ihtilafları önlemek olduğundan, hukuksal menfaatler haleldar olmadan ve uyuşmazlık durumları doğmadan önce görüş isteklerinde bulunulmalıdır.

    g) Görüş isteyen birimlerin, Hukuk Müşavirliğinden aldıkları görüş yazılarını istekte bulunan taşra birimlerine olduğu gibi tebliğ etmeyip, hukuksal görüşün ışığında tespit edecekleri ve benimsedikleri çözüm yolunu direktif olarak bildirmeleri zorunludur.

    h) Aynı konularda daha önce verilmiş görüşler ve emsal kararlar var iken, tekrar Hukuk Müşavirliğinden görüş istenemez.

    Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüşler istişari nitelikte olup, görüş isteyen birimlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Dava Açılması ve Takibinde Uyulacak Esaslar

    Madde 14- Genel Müdürlük adına herhangi bir konuda kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler aleyhine dava açılması ve icra takibi yapılması isteğinde bulunulması halinde, dava ve icra takibi ile ilgili her türlü bilgi ve belge eksiksiz olarak davanın konusu ve miktarı açıkça belirtilmek suretiyle Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir. Gerek Genel Müdürlük tarafından gerçek ve tüzel kişilere karşı açılan gerekse Genel Müdürlük aleyhine açılan her türlü davalar ile icra takiplerinde, Hukuk Müşavirliğince bilgi ve belge istenmesi halinde istenen bilgi ve belgeler ilgili birimlerce en kısa zamanda temin edilerek Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

    Davalar devam ederken dava konusunda meydana gelen değişiklikler zaman geçirmeksizin Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

    Bünyesinde görevli Avukat bulunmayan İl Müdürlüklerinin İl Müdürleri; korunma kararı, vasi tayini, kayyım tayini, evlat edinme ve benzeri davaları Valilik Makamından onay almak suretiyle Genel Müdürlüğü temsilen yürütürler.

    Bünyesinde Avukat bulunmayan İl Müdürlükleri, kira, tahliye, alacak, tapu, kamulaştırma, tezyid-i bedel, miras, tereke, ceza, tazminat, ecr-i misil, müdahalenin men-i, kal, tespit, velayetin nez-i ve benzeri davaları açmak, icra takiplerini yapmak üzere konuyu öncelikle Genel Müdürlük ilgili birimlerine bildirirler, ilgili birimlerce gerekli görülmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasındaki belirtilen usule uygun olarak konu Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.

    Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda Valilik Makamından, dördüncü fıkrasında belirtilen konularda Genel Müdürlük Makamından onay alınmadıkça Genel Müdürlük adına dava veya icra takibi açılamaz.

    Genel Müdürlük ve Valilik Aleyhine Açılan Davalarda Uyulacak Esaslar

    Madde 15- Genel Müdürlük veya Valilik aleyhine açılan davalarda ilgililer öncelikle zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin geçmesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdürler.

    a) Bünyesinde Avukat bulunan İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük aleyhine açılan idari, adli, cezai ve çocuklarla ilgili davalarda gerekli hukuki işlemleri başlatır ve konu hakkında ayrıca Hukuk Müşavirliğini bilgilendirir.

    b) Bünyesinde Avukat bulunmayan İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük aleyhine açılan idari, adli, cezai ve çocuklarla ilgili açılan davaları takip edilmek üzere tebligat tarihi, mahkemesi, dosya numarası ve duruşma gününe ait bilgileri de içerecek şekilde en seri vasıta ile Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine gönderir.

    c) Valilik aleyhine açılan davalarda dava dilekçesi ile birlikte konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler derhal Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir. Hukuk Müşavirliğince hazırlanan savunma yazısı, Mahkemesine gönderilmek üzere İl Müdürlüğü aracılığıyla Valilik Makamına sunulur.

    Vergi İhbarnameleri, Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnameleri, İcra ve Ödeme Emirleri

    Madde 16- Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan Daire Başkanlıkları ve bünyesinde Avukat bulunmayan İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlar kendilerine tebliğ edilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirlerini kanuni süreleri içerisinde gerekli işlemlerin yapılması amacıyla mevcut olan en hızlı vasıtayla Hukuk Müşavirliğine gönderirler.

    Bünyesinde Avukat bulunan İl Müdürlüklerinde görev yapan Avukatlar vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirleri hakkında gerekli hukuki tedbirleri almak ve takip edip sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Konu hakkında ayrıca Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine en kısa sürede bilgi verilir.

    Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilen veya diğer birimlere tebliğ edilip Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri, icra ve ödeme emirleri ile temlikler hakkında gerekli hukuki tedbirlerin ilgili avukat tarafından alınması mecburidir.

    Diğer Tebligatlar

    Madde 17- Diğer birimler kendilerine tebliğ edilen ve hukuki ihtilaf doğuracak her türlü tebligatı, tebligat tarihi belirtmek suretiyle konu ile ilgili tüm bilgi ve belgelerle birlikte Hukuk Müşavirliğine göndermek zorundadırlar. Aksi takdirde ileride doğacak mali ve cezai sorumluluk tebligatı alan birim amirine aittir.

    Sorumluluk

    Madde 18- Bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen belgelerin zamanında Hukuk Müşavirliğine gönderilmemesi veya dosyayı takip eden Avukat tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle Genel Müdürlüğün zarara uğraması halinde bu zarar genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir. Ayrıca, ilgililer hakkında idari soruşturma açılır.

    Bildirim Zorunluluğu

    Madde 19- Kurum mallarında tazmin konusu olabilecek bir zararın ortaya çıkması halinde, Kurumun hak kaybına uğramaması için gerekli değerlendirme ve tespitin yapılabilmesi amacıyla konunun ivedilikle bünyesinde Avukat bulunan İllerde hukuk servisine, diğer hallerde Hukuk Müşavirliğine bildirilmesi zorunludur.

    1. Hukuk Müşavirine Karşı Sorumluluk

    Madde 20- Taşra teşkilatında görev yapan Avukatlar tüm dava ve icra takipleri ile her türlü yasal işlemlerden dolayı 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Kanun Yollarına Müracaat ve İlgililerin Sorumluluğu

    Dava ve İcra Takiplerinde Kanun Yollarına Müracaattan Vazgeçilmesi

    Madde 21- Genel Müdürlüğün taraf olduğu dava ve icra takiplerinde;

    a) Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii ve mahkemelere başvurudan vazgeçilmesi,

    b) İdarece müdahale olunan ceza davalarında verilen beraat ve takipsizlik kararlarına karşı yüksek dereceli mercii veya mahkemelere başvurudan vazgeçilmesi hakkında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 3 üncü maddesi hükmü uygulanır.

    Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii veya mahkemelere başvurudan vazgeçme işlemi kanuni süresi içerisinde yapılır.

    Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii ve mahkemelere başvurudan vazgeçme işlemi ilgili onay Avukatlarınca hazırlanır ve ilgili mercie sunulur.

    Bünyesinde görevli Avukat bulunduran İl Müdürlüklerince takip edilen dava ve icra dosyalarına ilişkin olarak, dava ve icra dosyalarının takibinden ve kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesi istemlerinde davayı takip etmekle görevli Avukat kendi görüşünü de belirterek, konuyu Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine bildirir ve verilen talimat doğrultusunda hareket eder.

    Tashihi Karar, İtiraz

    Madde 22- Bir üst yargı organınca verilmiş bulunan kararlara karşı tashihi karar veya iade-i muhakeme veya hakemlerce verilmiş kararlara karşı itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri dosyayı takip eden Avukata aittir.

    Vazgeçme onayı ilgili avukat tarafından hazırlanır ve 1. Hukuk Müşavirinin teklifi ile Genel Müdürün onayına sunulur.

    İlgililerin Sorumluluğu

    Madde 23- Avukat, kendisine havale edilen dosya ile ilgili zaman aşımı ve/veya hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

    Vazgeçme hususunda 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 3 üncü maddesi ile bu Yönetmeliğin 21 veya 22 nci maddelerine uygun bir onay olmadıkça dava ve icra takiplerinin açılması, tamamen veya kısmen aleyhte sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde yüksek dereceli mercii veya mahkemelerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanuni yollara gidilmesi mecburidir.

    Bu mecburiyeti her ne sebeple olursa olsun yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine veya bir hakkın kaybolmasına sebep olan ilgililer hakkında kanuni takibat yapılır ve meydana gelen zarar genel hükümlere göre kendilerine tanzim ettirilir.

    Bilirkişi Raporları

    Madde 24- Bilirkişilerce aleyhte verilen raporlara karşı süresi içinde itiraz edilir.

    Raporun kısmen idare aleyhine olması halinde rapora itiraz edilip edilmeyeceğinin takdiri dosyayı takip eden Avukata aittir.

    Rapora karşı itiraz edilmesinden vazgeçilmesi onayı avukatınca hazırlanır ve 1. Hukuk Müşavirinin teklifi ile Genel Müdürün onayına sunulur.

    Raporun idare aleyhine olan kısmının maddi değeri, dava konusu meblağın 1/10 undan fazla ise mutlaka itiraz yoluna başvurulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Birimin Denetlenmesi

    Denetim

    Madde 25- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde çalışan avukatların takip ettikleri dava ve icra işleri yılda en az bir defa Hukuk Müşaviri onun görevli, izinli veya herhangi bir sebeple bulunmaması halinde 1. Hukuk Müşavirinin kıdem ve başarı durumlarını nazara alarak görevlendireceği avukat tarafından denetlenir.

    Denetimde Usul

    Madde 26- Denetim, avukatlara tevdi edilmiş olan dava ve icra dosyalarının tetkiki suretiyle yapılır.

    Denetimlerde dava ve icra defterleri ile gelen ve giden evrakın kaydına mahsus defterlerin düzenli olarak tutulup tutulmadığı, dava ve icra dosyaları hakkında mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlük emirlerine uygun şekilde işlem yapılıp yapılmadığı tetkik edilir.

    Denetimde; derdest olan, senesi içinde bitmiş, temyiz edilmiş, müracaata kalmış davalar ile icra dosyalarının tamamı gözden geçirilir.

    Dosyaların İncelenmesi

    Madde 27- Dava ve icra dosyaları üzerinde yapılacak incelemelerde aşağıdaki usul ve esaslar göz önünde bulundurulur.

    a) Genel Müdürlüğün aleyhine açılan davalarda dava dilekçeleri ile cevap layihalarının vakıalara ve hukuki sebeplere göre tanzim edilip edilmediği,

    b) Dilekçenin tanziminde başlıca zamanaşımı, yetki gibi ilk itirazlara, sukutu hak sebep ve müddetleri, husumet, ehliyet, temsil ve diğer itiraz nedenlerine itina edilip edilmediği,

    c) Dava ve icra takiplerinin kanuni süresi içerisinde açılıp açılmadığı,

    d) Dosyadaki evrakın usulüne uygun olarak mahkemesine sunulup sunulmadığı, birer suretinin dosyasına takılıp takılmadığı,

    e) İcraya verilmiş idare alacaklarının aslı ile faiz, masraf ve vekalet ücretinin alınarak ilgili hesaplara intikalinin sağlanıp sağlanmadığı; tahsil edilmiş alacağın zamanında idare adına yatırılıp yatırılmadığı,

    f) Dava konusu işlem hakkında ilgili birimlerden belge istenip istenilmediği,

    g) Benzer konularda verilmiş içtihatların dosyasına konulup konulmadığı,

    h) İdare aleyhine ibraz olunan belgelerin ilgili birimlere gönderilip karşı delil istenip istenmediği ve benzeri hususlar tetkik edilir.

    İvedilik arz eden işlerde gereğinin yapılması hususunda ilgililerin dikkati çekilir.

    Denetimle görevlendirilen Hukuk Müşaviri veya Avukat tarafından görülen eksiklikler 1. Hukuk Müşavirince yazılı olarak ilgili Avukata bildirilir.

    Raporların Sonuçları

    Madde 28- Yapılan denetlemeye ait raporlar denetimin bitimini müteakip bir ay içinde 1. Hukuk Müşavirine sunulur.

    1. Hukuk Müşaviri kendisine sunulan raporun sonucuna göre gerekli işlemleri yapar.

    Denetim Raporunun Muhtevası

    Madde 29- Denetim raporları, dosyalarda görülen noksan ve yapılan yanlış muameleleri, denetim neticesine göre işlerin istenilen şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirler hakkında mütalaayı ihtiva eder.

    Denetleyenin Görüşü

    Madde 30- Denetlenen avukatın mesleki bilgi; vazifesine karşı olan ilgisi; Genel Müdürlüğü temsili; çalışma şevki; resen nazara alınması gereken ihtiyati tedbir, haciz, delil tespiti, mukabil dava gibi hususlarda gösterdiği teşebbüs ve kabiliyet; dava, icra ve servis dosyası defterinin intizamı konularında denetleyenin şahsi görüşü denetim sonucunda düzenlenen ve 1. Hukuk Müşavirine sunulan raporda belirtilir.

    ALTINCI BÖLÜM

    Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar