KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE AİT YÖNETMELİK

    KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE AİT YÖNETMELİK

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 04/01/2002- 4734

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/01/2004 - 25346

    Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. nin ihtiyacı olan ve anlık karar verme zorunluluğu bulunan bakır konsantrelerinin yurt içi ve yurt dışından satınalınması ve/veya fason işleme ve bu işlemlere ait hizmet alımlarında uyulacak genel kuralları kapsar.

    DAYANAK

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi ile Geçici 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) KBİ A.Ş. : Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    b) İhale Komisyonu : Bu Yönetmeliğe göre oluşturulan ve ihale işlemlerini yürütmekle görevli olan komisyonu,

    c) Sözleşme : KBİ A.Ş. ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    d) İhale Dokümanı : İhale konusu bakır konsantrelerin satınalınmaları ve/veya fason işlenmeleri amacı ile isteklilere gönderilen şartname,

    e) Alım : KBİ A.Ş. nin yapacağı bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen bakır konsantre alımlarını,

    f) Ürün : Bakır konsantresini (zenginleştirilmiş bakır cevherleri),

    g) Taşıma : Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilen ve yurt içinden temin edilen bakır konsantresinin en uygun yol ve araçlarla Türkiyeye ve Samsun İşletmesine getirilmesi işini,

    h) Fason İşleme : Bakır konsantrelerin belirli bir ücret karşılığı işlenerek blister bakır olarak iade edilmesi işlemleri,

    i) Hizmet : Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılmasını,

    j) Yaklaşık Bedel : İhale konusu bakır konsantrelerin önceden tahmin edilen bedelini,

    k) İhale : Bu Yönetmelikte belirlenen yöntem ve kurallarla yapılacak bakır konsantre alımları veya fason işleme ve onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerin tümünü,

    l) İstekli : İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

    m) Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

    n) İdare : Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    o) Kamu Kurum ve Kuruluşları : Genel ve katma bütçeli idareler, belediyeler, il özel idareleri, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kamu yararına kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlarla tüm bu kurum ve kuruluşlara bağlı müessese, işletme ve işletme birimleri,

    p) İhale Onay Makamı : KBİ A.Ş. deki yetki limitleri belirlenen ve her yıl Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen onay makamlarını,

    r) İhale Yetkilisi : KBİ A.Ş. nin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İHALE KOMİSYONUNUN KURULUŞU-İHALE KOMİSYONU

    İHALE KOMİSYONU

    Madde 4 - İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, iki üyenin ihale konusu işin uzmanı, bir üyenin muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel olması şartıyla, kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

    İhale komisyonu başkan ve üyelerinden herhangi birisinin ihale gününde hazır bulunmaması halinde yerlerine vekalet eden yetkililer komisyonlarda yer alırlar.

    KOMİSYONUN ÇALIŞMA KURALLARI

    Madde 5 - İhale Komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda, çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

    İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

    Yetki limitlerine göre İhale onay makamından onay alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İHALE DOKÜMANI

    İHALE DOKÜMANINI HAZIRLAYACAK BİRİMLER VE ONAY MAKAMI

    Madde 6 - İhale konusu bakır konsantrelerin bir termin programına göre temini amacı ile ihaleden önce ilgili birimlerce teknik ve idari şartnameler hazırlanır ve yetki limitlerine göre ilgili merciden onay alınır.

    İHALE DOKÜMANINDA YER ALMASI GEREKEN KONULAR

    Madde 7 - İhtiyaç sahibi Daire başkanlığınca hazırlanan teknik ihale dokümanı, rekabeti ortadan kaldıracak, bir kalite, sistem ve patenti işaret edecek şekilde hazırlanamaz. Ancak, tek bir firma sözkonusu olduğunda ilgili birimlerce teknik zorunluluk raporu hazırlanacaktır.

    İhale dokümanında, işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki şartlardan ihale konusu işin özelliğine göre, gerekli görülenler yer alır.

    a) İhale konusu işin türü, niteliği, miktarı ve ihale yöntemi,

    b) İşin ve ihalenin yapılma yeri ve zamanı, teslim etme ve alma şekil ve şartları,

    c) Tekliflerin opsiyonu,

    d) Ödeme koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli,

    e) Vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri, sigorta giderleri, fon ve diğer masrafların kimin tarafından ödeneceği,

    f) Gerekirse tahmin edilen bedel,

    g) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici veya kesin teminat, banka teminat mektubu olması halinde bunun Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan Kamu İhale esaslarındaki örneklere uygun şekilde ve geçici teminatın ihale dokümanında belirtilen süre için geçerli, kesin teminatın ise idarenin belirlediği süreye uygun olması gerektiği,

    h) İhale dokümanının gerektiğinde yabancı dilde de düzenleneceği ve ihtilaf halinde hangi metnin geçerli olacağı,

    i) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı,

    j) Yüklenilen işin bir bölümünün ya da tamamının yapılmaması halinde yapılacak işlemler, uygulanacak cezai şartlar,

    k) Gerektiğinde yapılacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarca yapılacağı, masrafların kimin tarafından karşılanacağı,

    l) Muayene sırasında, görüler arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp, sayılmayacağı,

    m) Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme ve icra müdürlükleri, Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme ve ihale dokümanının Türkçe metninin geçerli olacağı,

    n) İhale miktarında, ihale dokümanında belirlenen oranlarda azalma ve çoğalmaların iki tarafça kabul edileceği,

    o) Yüklenicilerden işin önem ve özelliğine, Ticaret Odasından alınacak faaliyet belgesi, mali durum belgesi, teknik personel beyannamesi, iş yaptığı banka referans mektubu, yaptığı işler, teknik kapasitesi, taahhütte bulunduğu işler, yeterlik belgesi gibi ehliyet ve belgelerin aranabileceği,

    p) K.B.İ. A.Ş. nin bu iş ve işlemlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı,

    r) Yüklenicinin, K.B.İ. A.Ş. nin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği,

    s) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar,

    t) Teklifler açıldıktan sonra gelen tekliflerin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacağı,

    u) K.B.İ. A.Ş. nin herhangi bir aşamada ihaleyi iptal edebileceği.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İHALE İLANLARI

    İHALE İLANI

    Madde 8 - Satınalma ve/veya fason işlemek üzere temin edilecek bakır konsantre ihalesi için bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra ihale dokümanı şirket repertuarında kayıtlı bütün firmalara faks ile gönderilir ve Mondial Bültende bir gün, K.B.İ. A.Ş. nin web sayfasında son teklif verme tarihine kadar yayınlanmak suretiyle ilan edilir. Teklif verme süresi, bakır konsantre pazar durumu, K.B.İ. A.Ş. nin stokları ve pozisyonlarına göre idarece belirlenir.

    İLANLARDA BULUNMASI GEREKLİ KONULAR

    Madde 9 - İhale edilecek işin önem ve özelliğine göre,

    a) Alım konusu bakır konsantrelerin miktarı, niteliği, sevkiyat termin programları, ödeme şekli ve/veya blister iade termini, fason işleme şartları,

    b) İhalenin hangi usulle, nerede ve ne zaman yapılacağı, opsiyon süresi,

    c) İhale dokümanının bedelli veya bedelsiz nereden temin edilebileceği,

    d) Geçici ve kesin teminat miktarları,

    e) K.B.İ. A.Ş. nin bu iş ve işlemlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı

    konularının tamamı ilanlarda yer alır.

    İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

    Madde 10 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

    a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

    c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

    d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

    e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

    f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

    g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

    Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri içinde geçerlidir.

    İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

    Bu yasaklara rağmen, ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    İhalelerden yasaklananlar ve yasakları kaldırılanlar ilgili birimce tüm K.B.İ. A.Ş. teşkilatına ve Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

    GEÇİCİ TEMİNAT

    Madde 11 - İhaleye katılacak isteklilerden, ihale miktarı ve özelliğine göre ihale öncesinde idarece maktuen belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olmak kaydıyla geçici teminat mektuplarında süre belirtilir.

    İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminat alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.

    KESİN TEMİNAT

    Madde 12 - İhale üzerinde kalan istekliden ihale öncesinde idarece maktuen belirlenecek tutarda kesin teminat alınır. Kesin teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

    Bakır konsantresi alımında; sözleşmenin bitimi ile kesin hesaplaşma yapıldıktan ve yüklenicinin K.B.İ. A.Ş. ye borcu bulunmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat iade edilir.

    TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

    Madde 13 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

    a) Yurt içi ihalelerde;

    1) Tedavülde olan Türk parası,

    2) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu Senetler yerine düzenlenen Belgeler ( bu Senetler ve bu Senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden dikkate alınır),

    3) Teminat mektubu vermeye yetkili Türkiyede yerleşik bankalardan ve Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak özel finans kuruluşları tarafından düzenlenecek teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

    b) Yurt dışı ihalelerde;

    1) T.C. Merkez Bankasınca alınıp satılabilir döviz cinsinden para,

    2) Yabancı bankaların kontrgarantisine istinaden, teminat mektubu vermeye yetkili Türkiyede yerleşik bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından düzenlenmiş teminat mektupları geçici ve kesin teminat olarak kabul edilir.

    Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiyede faaliyette bulunan banka veya özel finans kuruluşlarının düzenleyecekleri teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

    Türkiyede yerleşik olmayan yabancı bankalarca düzenlenen teminat mektupları teminat olarak kabul edilmez.

    TEMİNAT ARANMAYACAK İHALELER

    Madde 14 - Aşağıdaki durumlarda;

    a) Kamu kurum ve kuruluşlarından,

    b) Sermayesinin % 40 ından fazlası kamuya ait olan şirketlerden yapılacak alımlarda geçici teminat istenmez.

    Geçici teminat istenmeyen kurum ve kuruluşlar ile şirketlerden yapılacak alımlarda kesin teminat alınmayabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İHALE USULLERİ- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    İHALE USULLERİ

    Madde 15 - KBİ A.Ş. nin bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerinde aşağıda belirtilen usullerden birisi kullanılır.

    a) Açık ihale usulü; K.B.İ. A.Ş. nin bakır konsantreleri satın alma ve/veya fason işleme ihalesinde istekliler tekliflerini faks, zarf ve aslı daha sonra iletilmek kaydıyla e-posta ile verirler. Belirlenen ihale saatinden sonra gelen teklifler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.

    Yapılan ihalede verilen teklifler ihale komisyonu huzurunda tutanak altına alınarak komisyon üyelerince imzalanır. İhale Komisyonu, teklifleri teknik ve ekonomik olarak değerlendirmek üzere ilgili birimi görevlendirir. İlgili birimin hazırlayacağı değerlendirme raporu tekrar ihale komisyonu huzuruna getirilir.

    İhale komisyonu ilgili birimin değerlendirme raporunu değerlendirerek ihale kararını verir ve rapor haline getirir.

    b) Doğrudan temin usulü;

    1) İhalenin yapıldığı zaman periyodu dışında istekliler tarafından verilen bakır konsantreleri teklifi K.B.İ. A.Ş. tarafından değerlendirilir. Dünya bakır konsantre pazarındaki o günkü fiili gerçek şartlar ve K.B.İ. A.Ş. nin stok ve finansman durumlarının göz önüne alınması ile ekonomik kârlılık olarak Şirket lehine fevkalade bir pozisyon mevcudiyeti tespit edilirse, teklif edilen ürün ilgili birim tarafından İhale Komisyonu huzuruna bir değerlendirme raporu ile getirilir. İhale Komisyonu teklifin Şirket lehine olduğunu tespit ederse satın alma ve/veya fason işleme kararını verir. Onay Makamının onayı alınarak sözleşme yapılır.

    2) Yurt içi bakır konsantresi üreticileri Eti Bakır A.Ş. ve Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. ile K.B.İ. A.Ş. arasındaki ürün alım/satımları uzun dönem kontratlar bazında gerçekleştirilebilir. Söz konusu firmalar ile ilgili birim arasında mutabakata varılarak uzun dönem kontrat alım/satım şartlarını içerecek değerlendirme raporu karara bağlanmak üzere ihale komisyonuna getirilir. Onay Makamının onayı alınarak sözleşme yapılır.

    TEKLİFLERİN AÇILMASI

    Madde 16 - İhale komisyonunca, ihale saatine kadar kaç teklif ulaştığı tespit edilerek, teklifler, geliş sıra numaralarına göre önce faks ve e-posta ile gelenler, daha sonra zarfla gelenler olmak üzere, aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği; geçici teminatın miktar ve şekil bakımından ihale dokümanına uygunluğu ile istenilen belgelerin tamam olup olmadığı ve fiyatları incelenerek, değerlendirmeye alınacak istekliler belirlenir.

    İlana ve ihale dokümanına aykırı olan teklifler red edilir. Ancak; bunlardan ihale konusu işi kolaylaştıracak nitelikte ve K.B.İ. A.Ş. nin lehine bulunanların teklif mektuplarındaki, işin biçimsel esasına ve ihalenin sonucuna etki etmeyecek eksikliklerinin tamamlatılması, aykırılıklarının giderilmesi kaydıyla, süresi içinde diğer tekliflerle değerlendirmeye alınmasına ihale komisyonu yetkilidir.

    İHALENİN BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI

    SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI

    ALTINCI BÖLÜM : İHALENİN KESİNLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI

    İHALENİN ONAYI VE KESİNLEŞMESİ

    Madde 17 - Komisyon, yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu en uygun teklifi belirleyerek karara bağlar. Hazırlanan karar komisyon üyelerince imzalanır ve ihaleyi yapan birim tarafından ihale onay makamına sunulur.

    İhale kararları opsiyon süresi içinde yetkili organlarca onaylanır veya geri çevrilir.

    İhale kararlarının onay organınca kabul edilmesi halinde komisyonun görevi biter. Geri çevrilmesi veya yeniden ihaleye çıkılması durumunda komisyonların görevleri ihale işlemleri tamamlanıncaya kadar devam eder.

    İHALENİN BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI

    Madde 18 - İhaleler kesinleştikten sonra ihale dokümanında belirtilen opsiyon içerisinde yükleniciye bildirilir. Bu bildirme ile yüklenici ihale dokümanında yazılı süre içerisinde geçici teminatını kesin teminata çevirmeye ve sözleşme yapmaya çağrılır.

    Yüklenici, ihale dokümanındaki süre içinde K.B.İ. A.Ş. ye başvurarak kesin teminatı yatırmaz ve sözleşmeyi imzalamazsa, geçici teminat gelir kaydedilir.

    SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI

    Madde 19 - Sözleşmeler, ihaleyi yapan birim veya işin konusu gereği, önceden belirlenmek kaydıyla ilgili birimlerce yürütülür ve izlenir.

    Sözleşmenin feshi halinde kesin teminat gelir kaydedilir ve hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

    SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

    Madde 20 - Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

    a) Mücbir Sebepler şunlardır;

    1) Doğal afetler,

    2) Kanuni grev,

    3) Genel salgın hastalık,

    4) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

    5) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

    b) Bu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

    1) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

    2) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

    3) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

    4) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

    5) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

    c) İdareden kaynaklanan, idarenin sözleşme tasarısında yer alan ve sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum idarece incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    GİZLİLİK

    Madde 21 - Yargı organlarının kararları ile yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlarının istekleri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler ile ilgili her türlü bilgi, belge ve yazışmaların açıklanması yasaktır.

    Bunları açıklayan ve gizlilik gerekçelerine uymayan K.B.İ. A.Ş. personeli, doğrudan veya dolaylı olarak, suç derecesine göre sorumludur. Bunlar ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.

    Bu Yönetmeliğin noksan veya hatalı uygulanmasından dolayı K.B.İ. A.Ş. zararına neden olan, personel veya organlar görevleriyle ilgili yetki sınırları çerçevesinde sorumludurlar.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar