TÜRKİYE İŞ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    TÜRKİYE İŞ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25326

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan disiplin amirlerinin tayini, tespiti ve uyulacak esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in değişik 16 ncı maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    b) Disiplin Amiri: Bu Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen disiplin amirlerini,

    ifade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Kurum personelinin disiplin amirleri bu yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 6 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 7 - 07/01/1989 tarihli ve 20042 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği"nin ekinde yer alan "Disiplin Amirleri" listesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    **Ekler için R.G. ye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar