MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 17/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25292

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Bilimler Liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmelik, sosyal bilimler liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

    b) Okul: Sosyal Bilimler Liselerini,

    c) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,

    d) Hazırlık Sınıfı: Sosyal Bilimler Liselerinde 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

    e) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,

    f) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,

    g) (Ek bent: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/1.md.) Yönerge: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini

    h) (Ek bend: 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\1.mad) E-okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Okulun Kuruluş ve Amacı

    Kuruluş

    Madde 5 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/2.mad.)

    Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liseleri, öncelikle okuldaki alanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.

    Okulun Amacı

    Madde 6 - Okul:

    a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının .yetiştirilmesine kaynaklık eder.

    b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.

    c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.

    d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.

    e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.

    f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.

    g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bilim Danışma Grubu

    Bilim Danışma Grubu

    Madde 7 - Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu 3 yılı doldurduğunda her yıl bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları, Bakanlık ve Üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kontenjan Tespiti, Tercih, Başvuru, Yerleştirme, Kayıt Kabul ve Nakiller (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\2.mad)

    Kontenjan Tespiti (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\3.mad)

    Madde 8 - (Değişik madde : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\3.mad)

    Hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden komisyon oluşturulur.

    Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısının ise 26'yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir şube daha açılabilir.

    Açılacak hazırlık sınıfı şube ve alınacak öğrenci kontenjanı, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak her yıl mayıs ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenen takvim çerçevesinde Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı öğrenci kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirmeye ilişkin yayımlanan kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılmaz.

    ci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez.

    Tercih ve Başvuru

       Madde 9 - (Değişik madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/3.md.)

    Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar."

       İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

    Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul

       Madde 10 - (Değişik madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/4.md.)

    Bu okullara, Yönergede belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.

    Nakiller

    Madde 11 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/3.mad.)

    (Değişik fıkra: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/5.md.;Değişik madde : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\4.mad)

    Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle şube öğrenci sayısı 26'yı aşmayacak şekilde oluşacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

    Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.

    Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu; öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce, e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir. E-okul sisteminden alınan nakil başvuruları, ilgili okul müdürlüğünce haftanın son iş günü değerlendirilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak e-okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir, ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir.

    Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir.

    Öğrencinin eski okuluna ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

    Hazırlık sınıfına yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, kayıt-kabul süresi içinde şartlarını taşıdıkları diğer ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

    Resmî ve özel sosyal bilimler liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından sosyal bilimler liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Ancak sosyal bilimler liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

    (Ek fıkra: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/1.mad) Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Öğretim Programları, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı

    Öğretim Programları

    Madde 12 - (Değişik madde: 25/03/2004 - 25472 S.R.G. Yön./1.mad) Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

    Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

    Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir.

    Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

    Öğretim programlarının ağırlığı

       Madde 13 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/4.mad.;Değişik madde : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\5.mad)

    10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersi ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 50 sinden az olmayacak şekilde düzenlenir.

    ALTINCI BÖLÜM : Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş, Başarının Değerlendirilmesi Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları

    Seviye Belirleme Sınavı Sonucu 9 uncu Sınıfa Devam

    Madde 14 - 9 uncu sınıftaki yabancı dil derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az "3" alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

    Başarının Değerlendirilmesi

    Madde 15 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/5.mad.)

    Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş

    Madde 16 - (Değişik madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/7.md.)

    Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9 uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları hâlinde hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıflarına 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Zümre Başkanı ve Görevleri (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\6.mad)

    Öğretmen Seçimi

    Madde 17 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/7.mad.)

    (Mülga madde: 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\8.mad)

    Atamalar

    Madde 18 - (Mülga madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/9.mad.)

    Yönetici Seçimi

    Madde 19 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/8.mad.;Değişik madde: 04/03/2009- 27159 S.R.G Yön/1.mad.)

    (Mülga madde: 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\8.mad)

    Zümre Başkanı ve Görevleri (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\7.mad)

    Madde 20 - Zümre öğretmenleri, koordinasyon yeteneğini, verimliliğini, öğrenim durumunu ve kıdemini dikkate alarak kendi aralarından birini zümre başkanı seçerler.

    Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

    a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar.

    b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.

    c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

    d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.

    e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.

    f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

    g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.

    h) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

    ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

    Madde 21 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/8.md.)

    2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olanlar bu okulları tercih edebilirler.

       Öğrenimlerinin 6 ncı veya 7 nci sınıfını, ya da bunların her ikisini yurt dışında gören öğrenciler için bu maddedeki şartlar aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 22 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    (Mülga yönetmelik eki: 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\8.mad)

    Mevzuat Kanunlar