TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi: 14/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25289

    TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

    ***28/04/2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği'nin 35. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunda görev alacak uzman yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile uzman yardımcısı ve uzman kadrolarına yapılacak atama esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunda istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 03/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 17/10/2002 tarihli ve 2002/4910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında Yönetmelik, 07/06/2003 tarihli ve 25131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurul : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunu,

    Kurum : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    Başkan : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

    ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    Uzman : Denetim, Sektör ve Kurum Uzmanını,

    Uzman Yardımcısı: Denetim, Sektör ve Kurum Uzman Yardımcısını,

    KPSS (A) : (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan Kamu Personeli Seçme Sınavını

    Giriş Sınavı : Denetim, Sektör ve Kurum Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

    Yeterlik Sınavı : Kurumca yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak Denetim, Sektör ve Kurum Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

    Tez : Denetim, Sektör ve Kurum uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına İlişkin Esaslar

    Temel Esaslar

    Madde 5 - Kurumda görevlendirilecek uzman yardımcıları, Kurum tarafından uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Ancak giriş sınavına katılabilmek için ÖSYM tarafından yapılan Kamu

    Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış olan KPSS (A)'ya katılmış ve Kurul tarafından belirlenecek asgari puanı almış olmak şarttır.

    Giriş sınavına başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, sınavın şekli, sınav konuları ve alan bilgileri, sınav konularına uygulanacak ağırlık oranları, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, bölümler itibariyle alınacak toplam personel sayısı, sınava girebilmek için gereken asgari KPSS (A) puanı, başvuru esnasında istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, başvurma süresinden 30 gün önce Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek günlük gazetelerden asgari birisinde bir defa, Kurumun internet adresinde ve gerekli görülen diğer yerlerde ilan edilir.

    Giriş sınavına ilişkin işlemlerin sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Başvuru Şartları

    Madde 6 - Giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

    b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

    c) Erkek adaylardan, askerlik görevini yapmış yahut tecilli olduğunu ya da muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.

    d) Kurumun ihtiyacına göre; Üniversitelerin, Tıp, Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Tütün Eksperliği alanlarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olmak.

    e) Kurumun belirlediği asgari KPSS (A) puanını almış olmak.

    f) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden, Kurumca belirlenen birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az (C) düzeyinde not almak.

    g) Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak.

    Giriş Sınavı Başvuru İşlemleri

    Madde 7 - Giriş sınavına girmek isteyenler;

    a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından, Kurumun irtibat bürolarından veya Kurum web sayfasından temin edecekleri İş Talep Formu,

    b) Yüksek öğrenim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

    c) Nüfus Cüzdanı sureti,

    d) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

    e) KPSS (A) Sonuç Belgesi aslı veya tasdikli sureti

    ve gerekli görülecek diğer belgeler ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla başvururlar.

    Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Kuruma ulaşmış olması şart olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Başvuruları uygun görülen adaylara "Sınava Katılım Belgesi" verilir.

    Giriş sınavı Ankara'da yapılır.

    Yanlış bilgi veya sahte belge verenler ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum, ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

    Giriş Sınav Komisyonu

    Madde 8 - Giriş sınav komisyonu, Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, başkan dahil beş üyeden oluşur. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Komisyonun tabii üyesidir. Komisyonun diğer üyeleri ile iki yedek üye birim amirleri arasından Başkan tarafından belirlenir.

    Giriş Sınavı

    Madde 9 - Giriş sınavı, Kurul tarafından alınacak karara göre yazılı ve/veya sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Sınav komisyonu yazılı sınavın, gerektiğinde test şeklinde yapılmasını kararlaştırabilir.

    Yazılı sınav; alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel kültür ve yetenek konularından oluşur.

    Alan bilgisi gruplar itibariyle aşağıdaki konuları içerir:

    a) Kamu hukuku grubu

    - Anayasa hukuku ve T.C. Anayasası,

    - İdare hukuku

    - Ceza hukuku (Genel hükümler, devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler)

    - Ceza usul hukuku

    b) Özel hukuk grubu

    - Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

    - Borçlar hukuku

    - Ticaret hukuku (Ticari işlemler hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku),

    - İcra ve iflas hukuku,

    - Medeni usul hukuku

    c) İktisat grubu

    - Mikro ve makro iktisat,

    - Uluslararası iktisat

    - Türkiye ekonomisi

    d) Maliye grubu

    - Kamu maliyesi

    - Maliye politikası

    - Bütçe,

    - Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

    e) İşletme ve muhasebe grubu

    - Genel muhasebe,

    - Mali tablolar analizi,

    - İşletme iktisadı,

    Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler mezunları, yukarıda belirtilen beş gruptan kendilerinin belirleyeceği, en az birisi (a) veya (b) grubu olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplar.

    Tıp, Mühendislik ve Tütün Eksperliği mezunları için; Kurulca alınması planlanan bölüm itibariyle, alan bilgisi sınav konuları, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak hazırlanır.

    Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

    - Alan bilgisi      : %60

    - Yabancı dil bilgisi   : %30

    - Genel kültür ve yetenek   : %10

    Yazılı sınav soruları giriş sınav komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanır veya yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerine hazırlattırılan sorular arasından komisyonca seçilir. Komisyonca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını da gösterir tutanak Giriş Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

    Yazılı sınav, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Komisyon üyelerinin gözetim ve denetimleri altında yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınava katılım belgesini ve kimlik belgelerini inceler.

    Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır.

    Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, adayların isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

    Yazılı sınav notu, komisyon tarafından her konu itibariyle 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir. Kurum, yazılı sınavdaki başarı sıralamasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 katı kadar adayı sözlü sınava davet eder.

    Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınav tarihi bu tarihten en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir. Ayrıca sözlü sınava davet edilenlerin listesi Kurumun web sitesinde ve gerekli görülen diğer yerlerde ilan edilir.

    Sözlü sınavdan önce ayrıca;

    1) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

    2) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydına ilişkin belgenin aslı,

    3) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

    4) Adayın özgeçmişi,

    istenir. Bu belgeleri eksiksiz ve süresinde ibraz etmeyenler sözlü sınava alınmazlar.

    Giriş sınav komisyonu üyeleri; sözlü sınavda, adayların alanlarındaki bilgi düzeyleri, konulara hakimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları, genel tutum ve davranışları gibi hususları göz önüne alarak, her aday için değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, ortalama olarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

    Giriş Sınavı

    Madde 9 - Giriş sınavı, Kurul tarafından alınacak karara göre yazılı ve/veya sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Sınav komisyonu yazılı sınavın, gerektiğinde test şeklinde yapılmasını kararlaştırabilir.

    Yazılı sınav; alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel kültür ve yetenek konularından oluşur.

    Alan bilgisi gruplar itibariyle aşağıdaki konuları içerir:

    a) Kamu hukuku grubu

    - Anayasa hukuku ve T.C. Anayasası,

    - İdare hukuku

    - Ceza hukuku (Genel hükümler, devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler)

    - Ceza usul hukuku

    b) Özel hukuk grubu

    - Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

    - Borçlar hukuku

    - Ticaret hukuku (Ticari işlemler hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku),

    - İcra ve iflas hukuku,

    - Medeni usul hukuku

    c) İktisat grubu

    - Mikro ve makro iktisat,

    - Uluslararası iktisat

    - Türkiye ekonomisi

    d) Maliye grubu

    - Kamu maliyesi

    - Maliye politikası

    - Bütçe,

    - Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

    e) İşletme ve muhasebe grubu

    - Genel muhasebe,

    - Mali tablolar analizi,

    - İşletme iktisadı,

    Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler mezunları, yukarıda belirtilen beş gruptan kendilerinin belirleyeceği, en az birisi (a) veya (b) grubu olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplar.

    Tıp, Mühendislik ve Tütün Eksperliği mezunları için; Kurulca alınması planlanan bölüm itibariyle, alan bilgisi sınav konuları, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak hazırlanır.

    Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

    - Alan bilgisi      : %60

    - Yabancı dil bilgisi   : %30

    - Genel kültür ve yetenek   : %10

    Yazılı sınav soruları giriş sınav komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanır veya yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerine hazırlattırılan sorular arasından komisyonca seçilir. Komisyonca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını da gösterir tutanak Giriş Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

    Yazılı sınav, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Komisyon üyelerinin gözetim ve denetimleri altında yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınava katılım belgesini ve kimlik belgelerini inceler.

    Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır.

    Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, adayların isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

    Yazılı sınav notu, komisyon tarafından her konu itibariyle 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir. Kurum, yazılı sınavdaki başarı sıralamasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 katı kadar adayı sözlü sınava davet eder.

    Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınav tarihi bu tarihten en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir. Ayrıca sözlü sınava davet edilenlerin listesi Kurumun web sitesinde ve gerekli görülen diğer yerlerde ilan edilir.

    Sözlü sınavdan önce ayrıca;

    1) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

    2) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydına ilişkin belgenin aslı,

    3) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

    4) Adayın özgeçmişi,

    istenir. Bu belgeleri eksiksiz ve süresinde ibraz etmeyenler sözlü sınava alınmazlar.

    Giriş sınav komisyonu üyeleri; sözlü sınavda, adayların alanlarındaki bilgi düzeyleri, konulara hakimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları, genel tutum ve davranışları gibi hususları göz önüne alarak, her aday için değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, ortalama olarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

    Giriş Sınavı Sonuçları

    Madde 10 - Giriş sınav komisyonu; adayların, yapılan sınavlarda aldıkları puanlarının aritmetik ortalamasını alarak giriş sınav sonucunu tespit eder. Komisyon, başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek adayları belirler.

    Sadece sözlü sınav yapılması durumunda adayın KPSS (A) puanıyla sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak giriş sınav sonucu tespit edilir.

    Sınav sonuçları, giriş sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde, Başkanın onayı ile başarı sıralamasına göre Kurum tarafından asil ve yedek listeler ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu, sözlü sınava giren tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

    Sınav komisyonunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler, asil ve yedek listeler, tutanaklar, belge ve kayıtlar; sınavı kazanan adayların dosyalarında saklanır. Sınavı kazanamayan adayların sınav belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar saklandıktan sonra imha edilir.

    Uzman Yardımcılığına Atanma

    Madde 11 - Giriş sınavında başarılı olanların ataması; sınav ilanında belirtilen kadro sayısı da dikkate alınarak başarı sıralamasına göre yapılır.

    Uzman yardımcısı kadrosuna atamalarda, atamanın yapıldığının ilgiliye tebliği işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Tebligat Kanunu çerçevesinde yapılır.

    Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında, onbeş gün içinde göreve başlamayanlar ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir. Bu durumda Kurul, yedek adayın atamasını yapıp yapmamakta serbesttir.

    Temel ve Hazırlayıcı Eğitim-Staj

    Madde 12 - Uzman yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak temel ve hazırlayıcı bir eğitimden geçirilirler.

    Temel ve hazırlayıcı eğitimde başarılı olan uzman yardımcıları, ilgili hizmet birimlerinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının önerisi, Kurum Başkanının onayı ile iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde staj yaparlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

    Madde 13 - Ücretsiz izinler, fiilen görev yapılmayan lisansüstü öğrenim ve askerlikte geçen süreler hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışanlar yeterlik sınavına girerler.

    Sınava girebilmek için;

    a) Son üç yıllık sicil notunun olumlu olması,

    b) Katıldığı staj ve eğitim programlarında başarılı olması,

    c) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilen sektör uzman yardımcıları, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden en az (B) düzeyinde not alması veya "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından bilgisayarlı sistemde 220 puan alması şartıyla,

    yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

    Tez Konusunun Seçimi ve Tez Danışmanı

    Madde 14 - Tez konusunun ve tez danışmanının bildirilme tarihi ile yeterlik sınav tarihi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yeterlik sınavından 7 ay önce, sınava girmeye hak kazanan uzman yardımcısının ilgili birimine duyurulur.

    Uzman yardımcısının, birim amirince belirlenen tez konusu ve tez danışmanı, ilgili birim amiri tarafından onbeş gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve/veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı veya fazlaca benzer şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması şarttır. Bu şartlara uygun hazırlanmayan tezler değerlendirmeye alınmaz.

    Tezin teslimi

    Madde 15 - Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini yeterlik sınavından en az bir ay önce ilgili daire başkanına teslim etmek zorundadır.

    Tez danışmanları, aynı süre içinde rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmalarını rapor halinde birim amirlerine sunar. Birim amirlerine teslim edilen tezler ve danışman raporları, iki iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış uzman yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını yeterlik sınav komisyonuna teslim eder.

    Yeterlik Sınav Komisyonu

    Madde 16 - Yeterlik sınav komisyonu yeterlik sınav tarihinden en az bir ay önce kurulur. Komisyon, Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, başkan dahil beş üyeden oluşur. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve tez danışmanları Komisyonun tabii üyesidir. Komisyonun diğer iki asil ve yedek üyeleri adayın ilgili biriminden Başkan tarafından belirlenir.

    Komisyonunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri

    Madde 17 - Yeterlik sınav komisyonunun görevleri:

    Tezlerin değerlendirilmesiyle ilgili yöntemleri belirlemek, yapılan sınavları değerlendirerek başarılı ve başarısız olanları belirlemek ve sınavla ilgili diğer konularda karar vermektir.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 18 - Yeterlik sınavı iki kısımdan oluşur.

    a) Tezlerin Değerlendirilmesi:

    Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan ve yeterlik sınav komisyonunca incelenen tezler komisyon önünde savunulur. Başarılı veya başarısız bulunan tezlerin tespitinde oy çokluğu esastır.

    b) Sözlü Sınav:

    Tezleri başarılı görülen uzman yardımcıları, Kurumun görev alanına giren konularda mülakata tabii tutulur.

    Her üyenin olumlu veya olumsuz değerlendirmesi ayrı bir çizelgede gösterilerek bir tutanak tanzim edilir.

    Sözlü sınavda oy çokluğu esasına göre başarılı olanlar yeterlik sınavını kazanmış sayılırlar.

    Tezlerin Eksik Görülmesi

    Madde 19 - Tezleri eksik görülen uzman yardımcılarının tezlerinde tespit edilen eksiklikler, yeterlik sınav komisyonunca İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, kırkbeş gün süre vermek suretiyle tezlerindeki eksikliklerini tamamlamaları hususunu tez sahiplerine yazılı olarak bildirir.

    Verilen süre içerisinde tezlerindeki eksiklikleri tamamlayan uzman yardımcısı tezini tez danışmanına iletir. Tez danışmanı tezle ilgili görüşünü ve tezi, yeterlik sınav komisyonuna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim eder. Komisyon tezin son halinin başarılı veya başarısız olduğunu belirler.

    Tezindeki eksikliklerini giderdiği komisyonca kabul edilen uzman yardımcıları, Kurumun görev alanına giren konularda mülakata tabii tutulur.

    Tezindeki eksiklikleri, verilen sürede tamamlamayan uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır.

    Sözlü Sınavda Başarısızlık

    Madde 20 - Sözlü sınavda başarısız görülen uzman yardımcısı, sınava girmeye hak kazandığı tarihten altı ay sonra yeterlik sınavının sözlü aşamasına girme hakkına sahiptir. İkinci sözlü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen veya geçerli mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır.

    Uzmanlığı Atanma

    Madde 21 - Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, Kurul kararı ile durumlarına uygun uzman kadrolarına atanırlar.

    Yeniden Atanma

    Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan, yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı çerçevesinde Kurul kararı ile yeniden atanabilirler.

    Uzman Yardımcısı Unvanını Kaybetme

    Madde 23 - Yeterlik sınavına girebilme şartlarını taşımayanlar ile bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine göre yeterlik sınavında başarısız olanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurul kararı ile Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Çeşitli Hükümler

    Geçici Madde 1-a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve özel mevzuatları uyarınca yarışma ve yeterlik sınavına tabi tutularak atanmış bulunanlar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen okullardan mezun olmaları şartıyla, Kurul tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları halinde, durumlarına göre uzman veya uzman yardımcısı kadrolarına atanabilirler.

    Uzman yardımcılığına atananların, naklen geldikleri kurumlarda çalıştıkları süreler, Kurumda uzman yardımcısı olarak geçirilmiş sürelerden sayılır. Bu durumda olan personelin yeterlik sınavına girebilme ve uzmanlığa atanmalarında bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uyulur.

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak yüksek öğrenim kurumlarında, araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olup, yüksek lisans veya doktora çalışmalarını tamamlayanlardan, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen okullardan mezun olmaları şartıyla ve Kurul tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları halinde;

    - Yüksek lisans derecesine sahip olup, en az 2 yıl kamu hizmeti olanlar uzman yardımcısı kadrosuna atanabilir. Bu durumda olan personelin yeterlik sınavına girebilme ve uzmanlığa atanmalarında bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uyulur.

    - Doktora derecesine sahip olup, en az 4 yıl kamu hizmeti olanlar ise uzman kadrosuna atanabilirler.

    Bu madde hükümleri Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

    Yürürlük

    Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar