TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25307

    Milli Eğitim Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin 08/06/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kursların ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinin açılış, işleyiş ve denetim esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kurslara ve 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun gereğince Türkiye'de eğitim ve öğretiminin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilen yabancı diller için açılan özel dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 08/06/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/07/2003 tarihli ve 4963 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla değiştirilen 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

    b) Kurs: Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenildiği kursu,

    c) Kursiyer: Kursa kayıt olan kursiyerleri,

    d) Program: Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş olan programı

    ifade eder.

    Kursun amacı

    Madde 5 - Kursun ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinin amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olmayacak şekilde Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için faaliyette bulunmaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurum Açma ve Öğretime Başlama

    Kurum açma ve öğretime başlama

    Madde 6 - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinlerinin verilmesine ilişkin koşulların yerine getirilmesi durumunda Bakanlıkça kursa, "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinleri verilir.

    Bakanlıktan daha önce kurum açma ve öğretime başlama izinlerini alan dil kurslarına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre program ilavesi yapılması halinde Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla derslerin oluşturulmasına izin verilir.

    Görevlendirme

    Madde 7 - Açılmasına izin verilen kursta; müdür, müdür yardımcısı, öğretmen veya usta öğretici ile diğer personel görevlendirilir. Açılmış olan dil kurslarında program ilavesi ile ders oluşturulması halinde bu dersler için öğretmen veya usta öğretici görevlendirilir.

    Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla kurslarda çalışma izni verilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinde belirtilen genel nitelik ve koşulları taşıması gerekir.

    Görevlendirilecek diğer personele 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre çalışma izni verilir.

    Kayıt-kabul esasları

    Madde 8 - Kurslara ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine, en az ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya orta öğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. İlköğretim çağında olduğu halde okula devam etmeyenler, kursa alınmaz.

    Okul öncesi veya ilköğretim çağındaki engelli çocukların, yaş ve öğrenim durumlarına bakılmaz.

    Kurslar arasında kursiyer nakli yapılmaz.

    Kayıt-kabulde istenecek belgeler

    Madde 9 - Kayıt kabulde istenecek belgelerde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Öğretim programı

    Madde 10 - Kursta ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde, Bakanlıkça uygun bulunan öğretim programları uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Denetim

    Madde 11 - Denetim, Milli Eğitim bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Kılık-kıyafet

    Madde 12 - Kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında; 22/07/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri, kursa ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine devam eden kursiyerler hakkında ise resmi yaygın eğitim kurumlarına ilişkin hükümler uygulanır.

    Karma öğrenim

    Madde 13 - Kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma öğrenim yapılır.

    Günlük çalışma saatleri

    Madde 14 -Kurslar çalışmalarını 7.00 ile 24.00 saatleri arasında sürdürür. Bir ders saati süresi 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok halinde 90 dakika olarak yapılabilir.

    Kurslarda resmi bayram günlerinde öğretim yapılmaz.

    Diğer hususlar

    Madde 15 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 16 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 20/09/2002 tarihli ve 24882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    Ekler

    EK: 1

    T.C.

    .......................İLİ

    .....................İLÇESİ

    ÖZEL...........................KURSU

    KURS BİTİRME BELGESİ

    Belge No :

    Belge Tarihi: ...../...../.....

    __________________________________________________________________________

    KURSİYERİN

    __________________________________________________________________________

    Adı ve Soyadı

    _________________________________________________________________________

    Baba Adı

    _________________________________________________________________________

    Ana Adı

    _________________________________________________________________________

    Doğum Yeri ve Yılı

    _________________________________________________________________________

    Kayıt Numarası Dönemi

    _______________________________________________________________________

    ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNUN

    __________________________________________________________________________

    Öğretime Başlama İzninin Tarihi Sayısı

    ______________________________________________________________________

    DEVAM ETTİĞİ PROGRAMIN

    __________________________________________________________________________

    Adı

    _________________________________________________________________________

    Başlama Tarihi

    _________________________________________________________________________

    Bitiş Tarihi

    _________________________________________________________________________

    Toplam Süresi Saat Olarak Gün Olarak

    _______________________________________________________________________

    Yukarıda durumu belirtilen..............................................

    yapılan kurs bitirme sınavında, yüz puan üzerinden .................. puan

    alarak başarı gösterdiğinden bu bitirme belgesi verilmiştir.

    KURS MÜDÜRÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

    Kurs sonunda yapılan, kurs bitirme sınavında başarılı olanlara bu belge düzenlenir.

    EK: 2

    T.C.

    ....................İLİ

    ....................İLÇESİ

    ÖZEL........................KURSU

    MÜDÜRLÜĞÜ

    YIL SONU RAPORU

    MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

    ...........

    Kursumuzun ......../........... tarihleri arasında geçen bir yıllık süre içinde

    yapmış olduğu etkinliklerle ilgili bilgiler aşağıda rapor edilmiştir.

    1- Açılan dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri:

    Başlangıç Kursiyer Bitiş Kursiyer Başlangıç Kursiyer Bitiş Kursiyer

    Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı

    1.Dönem ......... .......... ....... ......... 5. Dönem ......... ........ ......... ........

    2.Dönem ......... .......... ....... ......... 6. Dönem ......... ........ ......... ........

    3.Dönem ......... .......... ....... ......... .... ......... ........ ......... ........

    4.Dönem ......... .......... ....... ......... .... ......... ........ ......... ........

    2-Kurs bitirme sınavına girmeden 3- Programı tamamlayan ve sınava

    ayrılan kursiyer sayısı: katılan kursiyer sayısı

    1.Dönem .......... 5. Dönem .......... 1. Dönem .......... 5. Dönem ..........

    2.Dönem .......... 6. Dönem .......... 2. Dönem .......... 6. Dönem ..........

    3.Dönem .......... .... .......... 3. Dönem .......... .... ..........

    4.Dönem .......... .... .......... 4. Dönem .......... .... ..........

    GENEL TOPLAM: GENEL TOPLAM:

    4-Sınav sonucunda başarılı olan

    kursiyer sayısı:

    1.Dönem .......... 5. Dönem ..........

    2.Dönem .......... 6. Dönem ..........

    3.Dönem .......... .... ..........

    4.Dönem .......... .... ..........

    GENEL TOPLAM:

    5-Milli Eğitim Bakanlığınca istenen diğer bilgiler:

    .............................................................................

    .............................................................................

    .............................................................................

    6-Kurs müdürlüğünün açıklamaları (varsa):

    .............................................................................

    .............................................................................

    Bilgilerini arz ederim.

    KURS MÜDÜRÜ

    Kurs müdürlüğünce, her yıl Ağustos ayında bu rapor düzenlenerek milli

    eğitim müdürlüğüne verilir.

    Mevzuat Kanunlar