TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 27/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25272

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Genel Hükümler

    Amaç, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esaslarıyla görev ve yetkilerini düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:

       Genel Müdür   : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

       Genel Müdürlük   : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

       Kurum      : Türkiye İş Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatını,

       Avukat      : Kadrolu ve sözleşmeli avukatları,

       Hukuk Bürosu   : Hukuk Müşavirliğinin, evrak, kayıt, yazı ve dosya işlerinin yürütüldüğü büroyu,

       Büro Personeli   : Şube Müdürü, Şef, Takip Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenini,

       ifade eder.   

    İKİNCİ BÖLÜM

    Hukuk Müşavirliği Teşkilatı ve Görevleri

    Teşkilat

    Madde 4 - Hukuk Müşavirliği, Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve Büro Personelinden oluşur.

    Görevleri

    Madde 5 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük ve diğer birimler ile taşra teşkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek,

    b) Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Kurum menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak,

    c) Kurum adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Kurum menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak,

    d) Kurum memurları hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Genel Müdür tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektiği takibat ve işlemleri ifa etmek,

    e) Kurumca hazırlanan veya Bakanlık ile diğer Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek,

    f) Kurum leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini merkezden veya gerektiğinde mahallinde takip etmek,

    g) Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek,

    h) Adli ve İdari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

    i) Genel Müdürlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

    1. Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 6 - 1. Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Kurum hizmetlerinin yapılmasında gerekli görülen her hukuki konuda Genel Müdüre müşavirlik yapmak, Kurum birimlerinden intikal ettirilen konularda hukuki yardım yapmak veya yaptırmak,

    b) Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

    c) Kendisine verilen konularda gerekli görüşleri saptamak ve ilgililere bildirmek, Müşavirlik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

    d) Sözleşmeli avukatların çalışmalarını denetlemek veya denetletmek,

    e) Kendisine havale olunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak.

    1. Hukuk Müşaviri kendisine verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan Genel Müdüre karşı sorumludur.

    Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 7 - Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Müşavirlik ile ilgili görevlerin yürütülmesinde 1. Hukuk Müşavirine yardımcı olmak, 1. Hukuk Müşavirinin görevlerinden bir kısmı kendisine verildiğinde bunları yürütmek,

    b) Kendisine verilen konularda gerekli görüşleri saptamak ve sonucunu 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

    c) 1. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda 1. Hukuk Müşavirinin görevlerini yürütmek.

    Hukuk Müşaviri kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmaktan 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

    Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8 - Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Kurum leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmek,

    b) Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları hazırlamak,

    c) Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Kuruma yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak,

    d) Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,

    e) 1. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi edilen dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki işlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak,

    f) Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

    g) Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek,

    h) Kurum personeli hakkında düzenlenen ve Genel Müdürlükçe havale olunan soruşturma dosya ve raporlarını incelemek ve kanuni kovuşturmalara ait işlemleri yapmak.

    Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, safahatı ve o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile 1. Hukuk Müşavirine teslim ederler.

    Avukatlar bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşaviri ile 1. Hukuk Müşaviri ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

    İl Müdürlüğü Avukatları

    Madde 9 - İl Müdürlüğü Avukatları, dava ve icra takipleri ile ilgili dilekçe, layiha, form ve eklerinin bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderirler. Açılan dava ve takiplerin her duruşması ve safahatından Genel Müdürlüğe bilgi verirler.

    İl Müdürlüklerinde görevli avukatlar, aleyhte olan kararların kanun yollarından geçirilmesinde menfaat görmezlerse kararın bir örneğini ivedi olarak Genel Müdürlüğe gönderirler ve kanun yollarına gidilmemesi konusundaki görüşlerini açıklayarak talimat isterler. Talimata cevap alınamadığı takdirde süresi içinde kanun yoluna gidilir.

    İl Müdürlüğü Avukatları, bulundukları İl dışındaki davaları da Genel Müdürlüğün talimatı üzerine yerinde takip ederler.

    Sözleşmeli Avukatlar

    Madde 10 - Sözleşmeli Avukatlar, bu Yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve yetkilerin yanında sözleşme hükümlerine de uymak zorundadırlar.

    Hukuk Bürosu

    Madde 11 - Hukuk Bürosu; Şube Müdürü, şef, evrak ve dosya memuru, arşiv memuru, takip memuru ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninden oluşur.

    Hukuk Bürosu, 1. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirinin gözetim ve denetimi altında çalışır.

    Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 12 - Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    b) Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak,

    c) Büro personelince hazırlanan her türlü evrakı kontrol etmek,

    d) Büro personelinin mesaiye geliş gidişlerini kontrol etmek,

    e) Hukuk Müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek,

    f) Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

    g) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak,

    h) Kurum leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerini esas defterine, fihrist defterine ve takip föylerine işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, defter ve föylerin düzgün ve günü gününe tutulmasını temin ermek,

    i) İşlemi biten dava ve icra dosyalarının esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlenmesini sağlamak,

    j) Hukuk Müşavirleri ve avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

    Şube Müdürü kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Avukatlara, Hukuk Müşavirine ve 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

    Şefin Görev ve Yetkileri

    Madde 13 - Şef, Hukuk bürosundaki işlemlerin yürütülmesinde Şube Müdürüne yardımcı olmak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

    Dosya ve Evrak Memurunun Görevleri

    Madde 14 - Dosya ve Evrak Memurunun görevleri şunlardır:

    a) Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek 1. Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek,

    b) Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,

    c) Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

    d) Her ayın ilk haftasında, gelen evrak defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak.

    Takip Memurunun Görev ve Yetkileri

    Madde 15 - Takip Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu Avukata bildirmek, gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere iştirak etmek,

    b) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek,

    c) Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek.

    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev ve Yetkileri

    Madde 16 - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak.

    b) Gerektiğinde büro işlerine yardım etmek.

    Büro Personelinin Sorumlulukları

    Madde 17 - Şef, Takip Memuru, Dosya ve Evrak Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Şube Müdürüne, Avukatlara ve Hukuk Müşavirlerine karşı sorumludurlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Çalışma Usul ve Esasları

    İşlerin Hukuk Müşavirliğine İletilmesi

    Madde 18 - Daire Başkanlıklarınca hukuki bir konu hakkında Hukuk Müşavirliğinin görüşünün alınmasına veya aynı konuda bir işlemin Hukuk Müşavirliğince yapılmasına gerek görüldüğü taktirde durum bir yazı ile Genel Müdürlük Makamına arz olunur.

    Yazıda olay açıklanmakla beraber, görüş istenilen hususun ve yapılacak işlemin nelerden ibaret olduğu, ilgili birimin düşünceleri açıklanır ve gerekli yazı ve belgeler de yazıya eklenir.

    Hukuk Müşavirliği, kendisine gelen dosya üzerinde görüşünü ve yapılan işlemin sonucunu Genel Müdürlük Makamına arz eder.

    Hukuk Müşavirliğince, mütalaa istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgiye gerek görüldüğü takdirde, ilgili birimlerle doğrudan doğruya temas kurularak bilgi ve belge istenebilir.

    Davaların Açılması ve İcra Takiplerinin Başlatılması

    Madde 19 - Adli ve idari yargı mercilerine müracaat ile davaların açılması ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, Hukuk Müşavirliğinin teklifi ve Genel Müdürün oluru veya Genel Müdürün doğrudan doğruya yazılı emri ya da merkez birimlerinin gerekçeli taleplerinin Genel Müdürlükçe havalesi üzerine yapılır.

    Kurum Aleyhine Açılan Dava ve İcra Takipleri

    Madde 20 - Kurum aleyhine açılan dava ve icra takipleriyle ilamların icraya konulmasına ilişkin işlemler doğrudan doğruya Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

    Kanun Yolları

    Madde 21 - Davalar sonucu verilen Mahkeme kararlarının kanun yollarından geçirilmesi esastır. Ancak Karar Tashihi, Muhakemenin İadesi ve Yazılı Emir İle Bozma Yollarına, Hukuk Müşavirliğinin göstereceği lüzum üzerine Genel Müdürün onayı ile gidilir.

    Kovuşturulmasında Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açılmaması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkini, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma yoluyla çözümü, Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır.

    Davaya Müdahale

    Madde 22 - Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili kamu davalarına müdahale talebinde bulunulur. Kurumun menfaati olmayan hallerde kamu davalarına, Hukuk Müşavirliğinin görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile müdahale edilmeyebilir.

    Avans

    Madde 23 - Avukatlara davalar ile icra takiplerinin gerektirdiği giderleri karşılayacak miktarda avans verilir.

    Vekalet Ücreti

    Madde 24 - Kurum lehine sonuçlandırılan dava ve icra takiplerinden dolayı hükme bağlanan vekalet ücretlerinin Hukuk Müşavirliği Personeline dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

    Evrakın Kaydı ve İşlerin Dağıtımı

    Madde 25 - Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, görevli büro personeli tarafından teslim alınır, kayıt işlemleri yapılır, varsa evveliyatı ile birleştirilerek, 1. Hukuk Müşavirine verilir. 1. Hukuk Müşaviri, evrakı gereği için ilgililere havale edilmek veya gereği yapılmak üzere Hukuk Müşavirine ya da ilgililere havale eder.

    Her türlü yazı ile dava ve icra takibi ile ilgili dosya ve belgeler, avukat ve diğer görevlilere zimmet föyleriyle imzası alınmak suretiyle verilir.

    Kendilerine havale yapılan avukatlar ve Büro personeli işlerin gereğini yaparlar. Acele ve süreli işler öncelikle yapılır. Mütalaayı gerektiren işlerde 1. Hukuk Müşavirinin uygunluk görüşü alınır.

    Yazılar yazıldıktan sonra, hazırlayan tarafından parafe edilir ve imzaya gönderilir.

    Dosyaların Açılması ve Dosyalara Konulacak Evrak

    Madde 26 - Kurum leh ve aleyhine açılan davalar ve yapılan icra takipleri işlemleri için birer dosya açılır. İl müdürlüklerindeki dava ve icra dosyaları için de merkezde ayrı bir dosya bulunur. Dosyalara dava ve icra takiplerinin bütün safhaları işlenir. Davalar için tanzim olunan dilekçe ve lahiyalar ile ilgili diğer evrak, mektup ve telgrafların ve karşı tarafın verdiği evrak ve vesikaların birer kopyası ile yapılan masraflara ait belge örneklerinin Hukuk Müşavirliğinde dosyasına konulması zorunludur.

    Dava ve icra dosyaları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan ihbarlar için ayrı ayrı defter tutulur. Açılan dava, icra ve savcılık dosyalarına bu defterlerden sıra numarası verilir. Sonuçlar bu defterlere özet olarak işlenir.

    Çalışma Raporu

    Madde 27 - Her yılın Ocak ayında bir önceki yıla ait kesin olarak sonuçlanmış ve devam etmekte bulunan bütün dava ve icra takipleri çeşit, değer ve durumlarına göre ayırıma tabi tutulmuş şekilde toplanarak yıllık çalışma raporu hazırlanır, dava ve icra dosyalarının devir, yeni açılma, devam ve sonuç durumlarını gösteren form düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 28 - 7/8/2001 tarihli ve 24486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar