TUNCELİ, İZMİR VE BİNGÖL DEPREMLERİNDE ZARAR GÖREN AFETZEDELER HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tunceli, İzmir Ve Bingöl Depremlerinde Zarar Gören Afetzedeler Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 15/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25260

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 -Bu Yönetmelik, 27/1/2003 tarihinde Tunceli-Pülümür ve çevresinde, 10/4/2003 tarihinde İzmir-Urla, Seferihisar ve çevresinde, 1/5/2003 tarihinde Bingöl ve çevresinde meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere; bizzat veya kuracakları kooperatifler aracılığı ile kredi açılması, kullandırılması ve bu kredilerin geri dönüşümü ile konut veya işyeri yaptırılması ve tahsisi amacıyla hazırlanmış olup, tüm bu işlemlere ilişkin usül ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanuna 29/5/2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 1 inci madde hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 -Bu Yönetmelikte geçen;

    Afetzede: Birinci maddede belirtilen deprem afetleri nedeniyle, konut ve işyerleri yıkık, ağır veya orta derecede hasar gören mülk sahipleri, bunların hissedarları ve bu kişilere ait; yıkık-ağır veya orta derecede hasarlı başka konutta afet günü ikamet eden evli evlatları kapsar.

    Hak sahibi: Konut ve/veya işyeri, birinci maddede belirtilen afetlerden hasar görenlerden 4123 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince kredi açılacak veya yardım yapılacakların belirlenmesi için o yerde yapılacak ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde taahhütname, tapu kaydı, emlak beyanı gibi belgelerini veren ve Bakanlık tarafından yardım yapılması uygun görülen afetzede gerçek kişilerdir. Gerektiğinde bu süre Bakan oluru ile uzatılabilir.

    Bakanlık : Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

    İdare: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

    Banka: T.C. Ziraat Bankasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Kredi Açılacak, Konut ve İşyeri Yapılacak Afetzedeler

    Yararlanacak Afetzedeler

    Madde 4 -Bu Yönetmelik kapsamında; Belediye sınırları ve mücavir alanlarda bulunan konut veya işyerleri yıkık-ağır derecede hasarlı olarak belirlenen Afetzedelere, kendi arsaları üzerinde yeniden yapacakları konutlar için doğrudan veya Afetzedelerce kurulacak kooperatifler aracılığıyla kredi verilir.

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu yerlerde afetzede konutu, toplu işyeri, altyapı ve sosyal donatı yerleri yaptırılabilir.

    Afetzedeler, birden fazla konutunun ve/veya birden fazla işyerinin hasar görmesi halinde, en fazla bir konut ve/veya bir işyeri için bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlardan yararlanabilirler.

    Bu kapsama giren Afetzedeler; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fen Heyetleri tarafından yapılan tespitler sonucunda tanzim edilen kesin hasar tespit raporları veya muhakkik heyetçe incelenen yerlerdeki kesinleşmiş Afetzede listelerine göre belirlenir.

    İdarece Yaptırılacak Konutların Tahsisi

    Madde 5 -İdare tarafından yaptırılacak konutlar, 4123 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince konut yardımı yapılması için ilan edilen yasal süre içerisinde müracaat eden Afetzedelere noter kurasıyla dağıtılır. İdare tarafından yaptırılacak konutların tahsisine ilişkin usül ve esaslar İdare'nin bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenir.

    Konut Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması

    Madde 6 -İdarece afetzedelere yetecek miktarda konut yapılmaması halinde, kendi arsası üzerinde konut yapmak isteyen afetzedeler ile afetzedelerin kuracağı kooperatiflere Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi açılabilir. Açılacak kredinin borçlandırılması ve borçların tahsili, Bakanlık ile Banka arasında imzalanan Protokol hükümlerine göre yapılır.

    Krediden yararlanmak isteyen afetzedeler veya afetzedelerin kurduğu kooperatifler tarafından inşa edilecek konut projeleri, İdare ve Bakanlık tarafından üretilen tip projelerden veya kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak projelerden seçilir. Afetzedeler veya afetzedelerin kurduğu kooperatifler, kredi kullanmak üzere Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliğine başvurur, uygun görülenlere açılacak kredi için İdarenin onayı alınır. Kredisi İdarece onaylanan afetzedeler veya afetzedelerin kurduğu kooperatiflerle açılmış ve açılabilecek kredi tutarı üzerinden, Banka lehine ipotek tesis edilir ve kredi kullandırılır. Kredi inşaat seviyesi karşılığında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliğinin belirleyeceği ve İdarenin onayının alındığı pursantaj usulüne göre ödenir.

    Yapılan inşaatların fiziki gerçekleşme seviyeleri ile yapıların her türlü denetimi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliği tarafından gerçekleştirilir. Ancak; İdare tarafından gerektiğinde inşaat mahallinde, projenin genel durumu ile inşaat seviyeleri kontrol edilir.

    (Değişik fıkra: 08/06/2011 - 27958 S.R.G. Yön./1. md.) Açılacak kredinin miktarı her yıl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının belirlemiş olduğu Evini Yapana Yardım Kredisi ile eşit miktarda olacaktır. 2011 yılı için Evini Yapana Yardım Kredisi konut başına 33.000 Türk Lirasıdır. Kredinin vadesi 20 yıldır. Kredi, inşaatın bitiminden itibaren iki yıl sonra yıllık eşit taksitler halinde geri ödenmeye başlanır. Krediye faiz uygulanmaz. Vadesinde ödenmeyen taksitler için yıllık %5 gecikme faizi uygulanır.

    Yaptırılacak İşyerlerinin Tahsisi

    Madde 7 -İdare tarafından toplu olarak işyeri yaptırılması halinde, yaptırılacak işyerleri; 4123 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince işyeri yardımı yapılması için ilan edilen yasal süre içerisinde müracaat eden ve işyerleri yıkık-ağır derecede hasar gören Afetzede ailelerden mülk sahibi olanlarla, bunların hissedarlarından işyeri almaya hak kazananlara, noter kurasıyla dağıtılır. İdarece yaptırılacak işyerlerinin tahsisine ilişkin usül ve esaslar İdare'nin bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenir.

    İşyeri Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması

    Madde 8 - (Değişik fıkra: 03/11/2009-27395 S.R.G Yön/3.md.) Ferdi olarak veya kuracakları kooperatifler vasıtasıyla işyeri yapmak isteyen hak sahiplerine 10.000 Türk Lirası tutarında işyeri kredisi açılır. Bu kredinin geri ödeme süresi 5 yıldır. Kredi, inşaatın bitiminden itibaren iki yıl sonra yıllık eşit taksitler halinde geri ödenmeye başlanır. Kredinin faiz oranı yıllık %4'tür. Vadesinde ödenmeyen taksitler için yıllık %5 gecikme faizi uygulanır.

    İşyeri kredisinden yararlanmak isteyen afetzedeler veya kuracakları kooperatifler Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliğine başvurur, uygun görülenlere açılacak kredi için İdarenin onayı alınır. Kredisi İdarece onaylanan afetzedeler veya afetzedelerin kurduğu kooperatiflere, açılan kredi üzerinden Banka lehine ipotek tesis edilir ve kredi kullandırılır. Kredi inşaat seviyesi karşılığında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliğinin belirleyeceği ve İdarenin onayının alındığı pursantaj usulüne göre ödenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Onarım ve Güçlendirme Projesi ve Kredi İşlemleri

    Onarım ve Güçlendirme Projesi ve Kredi İşlemleri

    Madde 9 -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fen heyetleri tarafından konut ve işyerlerinin orta hasarlı olduğu belirlenen Afetzede Haksahiplerinin onarım ve güçlendirme projesi, Bakanlıktan proje kontrol müşavirlik belgesi almış olan firmalar (Proje Müşavirliği) veya İnşaat Mühendisleri Odasına (İMO) tescilli proje büroları ile bunların dışında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olan yapımcı firmalar veya şahıslar tarafından yapılacaktır.

    (Değişik fıkra: 03/11/2009-27395 S.R.G Yön/4.md.) İl, ilçe ve beldelerde; orta hasarlı olduğu belirlenen konut ve işyerlerinin hak sahiplerine Bakanlık tarafından onarım işleri için yılı yatırım programında belirlenen limitlerde kredi verilir. Konutlar için verilen krediye faiz uygulanmaz. İşyeri kredileri ise yıllık %4 faizlidir. Vadesinde ödenmeyen taksitler için yıllık %5 gecikme faizi uygulanır.

    (Mülga fıkra: 03/11/2009-27395 S.R.G Yön/4.md.)

    (Mülga fıkra: 03/11/2009-27395 S.R.G Yön/4.md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 10 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar