YİVLİ VE YİVSİZ AV TÜFEKLERİ, NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI, BUNLARIN AKSAMI İLE MERMİLERİNİN YURDA GEÇİCİ OLARAK SOKULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 17/02/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17608

    İçişleri Bakanlığından:

    BÖLÜM I : Genel Hükümler

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; avda ve sporda kullanılan yivli ve yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancaları ile bunların aksamı ve mermilerinin geçici olarak yurda sokulması ve kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu yönetmelik; Kara Avcılığı Kanunu Esaslarına ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılarla, antlaşmalara göre veya bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen kişilerin beraberinde getirecekleri av ve sporda kullanılan silahların yurda girişi, kullanımı ve taşınması esaslarını gösterir.

    Hukuki Dayanak:

    Madde 3 - Bu yönetmelik; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 2478 Sayılı Kanunla eklenen Ek-4 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

    Tanımlar:

    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

    Yivli Av Tüfekleri; Türk Ceza Kanununun değişik 265 inci maddesinde tanımı yapılan harp silahlarından olmamak şartıyla, münhasıran avda kullanılan yivli ateşli av tüfeklerini,

    Yivsiz Av Tüfekleri; 797 Sayılı Kanunla onaylanan Uluslar arası Kuşları Koruma Antlaşması uyarınca haznesi ikiden fazla fişek alan otomatik ve yarı otomatik tüfekler hariç yivsiz av tüfeklerini (ancak, otomatik ve yarı otomatik tüfekler hazneleri iki adet fişek alacak şekle getirildikten sonra av tüfeği olarak kullanılabilir.),

    Nişan Tüfeği ve Tabancaları; Milletlerarası Atış Birliği (U.I.T.) Nizamnamelerine uygun ateşli yivli tüfek ve tabancaları,

    Aksam; Av ve sporda kullanılan silahı oluşturan parçalarla, onun kullanılması sırasında tamamlayıcı nitelikte olan dürbün gibi diğer parçalarla, av ve spor esnasında taşınması veya bulundurulması gereken diğer aletleri,

    İfade eder.

    BÖLÜM II : Av ve Spor Silahlarının Geçici Olarak Yurda Sokulmasına İlişkin Esaslar

    Avda Kullanılan Silahlar ve Aksamı ile Mermilerinin Geçici Olarak Yurda Sokulması:

    Madde 5 - Kara Avcılığı Kanunu Esaslarına ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak üzere yurdumuza gelen yabancılar, beraberinde getirecekleri en çok ( 3 ) adet değişik çapta yivli ve ( 3 ) adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını ve her yivli av tüfeği için (50), her yivsiz av tüfeği için de en çok (100) adet mermiyi girişte gümrük makamlarına, ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek şartı ile geçici olarak yurda sokabilirler. Pasaportlarındaki bu kayıt, silah, aksam ve mermilerinin yurda sokulması için izin belgesi ve bunların ülkemizde taşınması için de taşıma vesikası yerine geçer.

    Yurda bu şekilde sokulan silah, aksamı ve mermileri için giriş kapısındaki emniyet makamlarınca ayrıca (örnek-1) deki silah ve mermi geçici giriş belgesi düzenlenir.

    Bu giriş belgesine, yurda sokulan silahların cinsi, marka ve seri numaraları ile mermi miktarı ve silah aksamı yazılır. Üç nüsha olarak düzenlenecek giriş belgesinin birinci nüshası, ilgilinin Türkiye'den çıkarken çıkış kapısındaki emniyet makamlarına teslim edilmek üzere silah sahibine verilir. İkinci nüshası Valilik kanalı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü nüshası da belgeyi düzenleyen emniyet makamında saklanır. Yabancı şahıs yurdu terk ederken, çıkış kapısında silah ve belgeyi göstererek yurdu terk eder. Yabancı şahıstan alınan belge İçişleri Bakanlığına gönderilir. Çıkış başka kapıdan yapılırsa keyfiyet giriş yapılan kapıya bildirilir.

    Spor Silahları ve Aksamı ile Mermilerinin Geçici Olarak Yurda Sokulması:

    Madde 6 - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancı sporcuların, beraberlerinde getirmek şartıyla, katılacakları atıcılık yarışmasının her branşı için en çok ( 3 ) nişan tüfek veya tabancası ile aksamının ve bu silahlara ait olmak kaydı ile her silah için en çok (500) merminin yurda geçici olarak sokulmasında ve yurt içinde naklinde 5 inci madde hükümleri uygulanır.

    Antlaşmalara Göre veya Bilimsel Araştırmalar Yapmak Üzere Gelen Kişilere Ait Yivli veya Yivsiz Av Tüfekleri ve Aksamı ile Mermilerinin Geçici Olarak Yurda Sokulması:

    Madde 7 - Antlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak gelen yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen kişilerin beraberinde getirecekleri yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda sokabilmeleri ve bunları yurt içinde taşıyabilmeleri için;

    a)Adı ve Soyadı ile görevini, pasaport tarih ve numarasını,

    b)Türkiye'de çalışmasına veya bulunmasına imkan veren yetkili makamın onayının tarih ve sayısını,

    c)Türkiye'de görevli bulunduğu iş ve ikamet adresini,

    d)Yurda sokacağı silahın marka, model ve numarası ile diğer özelliklerini belirtecekleri bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığına başvurmaları zorunludur.

    Bu dilekçenin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne intikalinden sonra, dilekçe sahibinin durumu incelenerek yurtiçinde silah taşımasında bir sakınca görülmemesi halinde, ilgili adına (Örnek-2) deki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden yurda getirilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamı ve mermi sayısı şahsın pasaportuna kaydolunur.

    BÖLÜM III : Çeşitli Hükümler

    Silahların Taşınması:

    Madde 8 - Bu yönetmelik hükümlerine göre yurda sokulmasına izin verilen silah, silah aksamı ve mermileri için ilgilinin pasaportuna yazılan kayıt, silah aksamı ve mermileri için taşıma izin vesikası yerine geçer.

    Ancak, bu silahlar; Atıcılık-Avcılık ve Okçuluk Federasyonuna ait atış poligonlarında ya da meskun mahaller dışında ve Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlaklarda, belirtilen esaslar dahilinde Türk makamlarından alınacak av tezkeresi ile taşınıp kullanılabilir.

    Geçici Olarak Yurda Sokulan Mermilerin Sarf Edilmesi:

    Madde 9 - Bu yönetmeliğe göre yurda geçici olarak mermi getirilmesine izin verilmiş olan kişiler;

    a)Avlaklarda ve av esnasında sarf edilen mermiler için, av partisine refakat edecek orman muhafaza memuru, av bekçisi veya görevlendirilecek memur, yoksa av izni alan seyahat acentesi personelince,

    b) Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak atıcılık yarışlarına katılan şahıslar sarf ettikleri mermiler için, yarışmayı yöneten bakanlık veya federasyon yetkililerince,

    c)Antlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak gelen yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen kişilerin kendilerince düzenlenen ve kullandıkları mermi adedini gösteren bir belgeyi hudut kapısında emniyet makamlarına vermek zorundadırlar.

    Silah, Aksam ve Mermilerin Yurt Dışına Çıkarılması:

    Madde 10 - Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak getirilen yivli veya yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara ait aksam ile sarf edilmeyen mermilerin ülkemizi terk ederken yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılması zorunludur.

    BÖLÜM IV : Son Hükümler

    Yürürlük:

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Ekler

    (Örnek - 1)

    SİLAH VE MERMİ GEÇİCİ BELGESİ

    SAYI: TARİHİ

    SİLAH SAHİBİNİN

    ___________________________________________________

    Tabiiyeti

    _______________________

    ___________________________

    Pasaport Tarih ve No.

    _______________________

    ___________________________

    Adı ve Soyadı

    _______________________

    ___________________________

    Doğum Yeri ve Yılı

    _______________________

    ___________________________

    İş ve Sanatı

    _______________________

    ___________________________

    Daimi İkametgah Adresi

    _______________________

    ___________________________

    Ne Maksatla Geldiği

    _______________________

    ___________________________

    İzin Veren Makamın Adı

    _______________________

    ___________________________

    İznin Tarih ve Sayısı

    ___________________________________________________

    SİLAH MERMİ VE AKSAMININ

    ______________________________________________________________

    S/NO

    CİNSİ

    ÖZELLİĞİ

    NUMARASI

    GETİRİLEN

    ÇIKARTILAN

    AÇIKLAMALAR

    MERMİ

    MERMİ

    _____

    _____

    ________

    ________

    _________

    __________

    ___________

    _____

    _____

    ________

    ________

    _________

    __________

    ___________

    _____

    _____

    ________

    ________

    _________

    __________

    ___________

    Yukarıda açık kimliği yazılı ............................................'ın

    Türkiye'ye ............................................... maksadıyla

    getirdiği (.................................) adet silah

    ve (........................) adet mermi ile (...........................)

    adet aksamının gümrük makamlarınca pasaportuna kaydedildiği görüldüğünden,

    6136 Sayılı Kanuna 2478 Sayılı Kanunla eklenen EK-4 üncü maddesi gereğince

    bu belge tanzim edilmiştir.

    Silah Sahibi) (Yetkili Amir)

    (Örnek -2)

    T.C.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

    Emniyet Genel Müdürlüğü

    Daire : Asayiş

    Şube : Asayiş

    Büro : Ateşli Silahlar

    Dosya : 62176

    Sayı :

    SİLAH VE MERMİ GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

    SİLAH SAHİBİNİN

    ___________________________________________________

    Tabiiyeti

    _______________________

    ___________________________

    Pasaport Tarih ve No.

    _______________________

    ___________________________

    Adı ve Soyadı

    _______________________

    ___________________________

    Doğum Yeri ve Yılı

    _______________________

    ___________________________

    İş ve Sanatı

    _______________________

    ___________________________

    Daimi İkametgah Adresi

    _______________________

    ___________________________

    Ne Maksatla Geldiği

    _______________________

    ___________________________

    İzin Veren Makamın Adı

    _______________________

    ___________________________

    İznin Tarih ve Sayısı

    ___________________________________________________

    SİLAH MERMİ VE AKSAMININ

    ______________________________________________________________

    S/NO

    CİNSİ

    ÖZELLİĞİ

    NUMARASI

    GETİRİLEN

    ÇIKARTILAN

    AÇIKLAMALAR

    MERMİ

    MERMİ

    _____

    _____

    ________

    ________

    _________

    __________

    ___________

    _____

    _____

    ________

    ________

    _________

    __________

    ___________

    _____

    _____

    ________

    ________

    _________

    __________

    ___________

    Yukarıda açık kimliği yazılı ....................................'ın

    Türkiye'ye ............................................... maksadıyla

    getirdiği (.................................) adet silah ve (........................) adet mermi ile (...........................)

    adet aksamının gümrük makamlarınca pasaportuna kaydedildiği görüldüğünden,

    6136 Sayılı Kanuna 2478 Sayılı Kanunla eklenen EK-4 üncü maddesi gereğince

    bu belge tanzim edilmiştir.

    EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ADINA

    Asayiş Daire Başkanı

    Mevzuat Kanunlar