SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KURULUŞUNDA İSTENECEK BELGELERİN ŞEKİL İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 15/04/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19079

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıklarından:

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Sendika ve Konfederasyonların kuruluşunda, sendika ve bölge şubelerinin sendika genel merkezince açılmasında istenilecek belgelerin şekil ve başvuru usul ve esasları bu yönetmelikle gösterilmiştir.

    Başvuru Şekli

    Madde 2 - Sendika ve konfederasyonların kuruluşunda, kurucular dilekçe ile merkezlerinin bulunacağı il valiliğine başvururlar.

    Sendika şubelerinin veya bölge şubelerinin açılmasında başvuru sendika yönetim kurulunca yapılır.

    Sendika Kuruluşunda Dilekçeye Eklenecek Belgeler

    Madde 3 - (Değişik: 12/10/1992 - 21373 s. R.G./Yön.) Sendika kuruluşunda kurucuların başvuru dilekçesinde aşağıdaki belgeleri beşer nüsha olarak eklemeleri zorunludur:

    1 - Sendika tüzüğü,

    2 - Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

    3 - Muhtarlıktan alınacak ikametgah belgesi,

    4 - Meslek ve sanat özgeçmişi,

    5 - işçi sendikası kurucusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunca işveren sendikası kurucusunun üyesi bulunduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunca sendikanın kurulacağı işkolunda halen çalıştıklarını kanıtlayan tasdikli belge (işveren sendikası kurucusunun tüzel kişi olması halinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişide bu şart aranmaz.)

    6 - İlk genel kurula kadar kuruluşu sevk ve idare edecekleri ve varsa eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının noterden tasdikli örneği ekli mal bildirimi,

    7 - Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak sabıka kaydı

    Konfederasyon Kuruluşunda Dilekçeye Eklenecek Belgeler

    Madde 4 - Konfederasyonların kuruluşunda, kurucuların başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri beşer nüsha olarak eklemek zorunludur:

    1 - Konfederasyon tüzüğü,

    2 - Kurucu sendikaların konfederasyon kurulmasına dair genel kurul kararları,

    3 - İlk genel kurula kadar konfederasyonu sevk ve idare edeceklerin noterce tasdik edilmiş kimlikleri,

    Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerden üye sendikaların zorunlu organlarına seçilmemiş olanların, sendika kurucuları için istenen belgeleri de dilekçelerine beşer nüsha olarak eklemeleri gerekir.

    Şube veya Bölge Şubesi Açılması

    Madde 5 - Şube veya bölge şubesi açılmasında sendika merkez yönetim kurulu, şubenin veya bölge şubesinin açılacağı il valiliğine dilekçe ile başvurur.

    Şube veya Bölge Şubesi Açılmasında Dilekçeye Eklenecek Belgeler

    Madde 6 - Şube veya bölge şubesi açılmasında başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin beşer nüsha olarak eklenmesi zorunludur:

    1 - Sendika tüzüğü,

    2 - Şube veya bölge şubesi açılmasının karara bağlandığı genel kurul tutanağı,

    3 - İlk genel kurula kadar şubeyi veya bölge şubesini idare edeceklerin kimliklerine dair bu yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan belgelerin tümü.

    Alındı Belgesi

    Madde 7 - Yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeleri teslim alan valilikçe, başvuranlara belgelerin cinsini ve sayısını gösteren örneği ekli bir alındı belgesi verilir.

    Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 8 - 07/09/1983 tarihli 18158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 9 - 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 6. maddesi gereğince hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar