TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25245

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 5 inci maddesi gereğince oluşturulacak Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

    Genel Kurul: Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunu,

    Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

    Başkan: Genel Kurul Başkanını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri, Üyelerin Bildirilmesi

    Genel Kurulun Oluşumu

    Madde 4 - Genel Kurul Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

    a) Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hazine, Dış Ticaret, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıkları, Devlet Personel, Özelleştirme İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Özürlüler İdaresi başkanlıkları, Milli Prodüktivite Merkezi, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Kurumdan iştirak edecek Genel Müdür düzeyinde birer,

    b) Üye sayıları itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki işçi konfederasyonlarınca üye sayıları oranları dikkate alınarak belirlenecek on yedi, üye sayısı itibariyle en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden beş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan her özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden iki, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek dört öğretim üyesi, Kurumda temsil yetkisine sahip kamu görevlileri sendikasınca belirlenecek bir,

    temsilciden oluşur.

    Görevleri

    Madde 5 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelişmeleri değerlendirmek,

    b) İstihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak,

    c) Kurumun dönem faaliyet raporunu görüşmek, Kurumun hizmetlerini iyileştirici önerilerde bulunmak.

    Genel Kurula Katılacak Üyelerin Bildirilmesi

    Madde 6 - Bakanlık, her olağan toplantıdan en az 30 gün önce Genel Kurulun toplantı gün, saat ve yeri ile Genel Kurula gönderecekleri üye sayısını bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Bakanlık, kurum ve kuruluşlara yazıyla bildirir.

    Genel Kurula temsilci gönderecek Bakanlık, kurum ve kuruluşlar, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Genel Kurula gönderecekleri üyelerin ve bunların yedeklerinin adlarını, mesleklerini, iş ve ikametgah adreslerini Bakanlığa yazı ile bildirirler.

    Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yukarıdaki süreler 1/3 'e kadar indirilebilir.

    Genel Kurul temsilcileri iki yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula temsilci veren Bakanlık, kurum ve kuruluşlarca yeni temsilci görevlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları

    Genel Kurul Toplantısı

    Madde 7 - Genel Kurul, iki yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine olağan toplantısını yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

    Gündemin Hazırlanması ve Kapsamı

    Madde 8 - Genel Kurulun gündemi Bakanlıkça hazırlanır.

    Genel Kurul gündemi, çalışma raporu ve ilgili dokümanlar, Genel Kurul tarihinden en az 5 gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilir.

    Ancak, Genel Kurul toplantısına katılan üye sayısının beşte birinin yazılı teklifi ile gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına Genel Kurul karar verebilir.

    Gündemde bulunmayan ve Genel Kurulca da gündeme alınmayan hususlar müzakere edilmez.

    Genel Kurul Başkanlığı

    Madde 9 - Bakan, Genel Kurulun tabii Başkanıdır. Bakan uygun gördüğü takdirde görevlendireceği bir kişi Genel Kurula başkanlık eder.

    Toplantının Açılışı ve Başkanlık Divanı

    Madde 10 - Başkan, toplantıyı açmadan önce yoklama yaptırır. Aranan çoğunluk sağlanmışsa toplantıyı açar. Daha sonra bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşacak Başkanlık Divanı üyelerinin seçimine geçilir. Bu üyeler, Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulca açık oyla seçilir. Başkanlık Divanı üyelerinin en az yarısı sosyal taraflardan seçilir.

    Genel Kurul Görüşmeleri

    Madde 11 - Genel Kurul görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır:

    a) Görüşmeler gündemdeki maddeler üzerinde ve gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

    b) Divan Başkanı usul ve esas hakkında başvurma sırasına göre söz verir. Usul hakkında söz isteyenlerin öncelik hakları vardır.

    c) Sırası geldiği halde toplantıda bulunmayan üyenin söz hakkı düşer.

    d) Konuşmalar, kürsüden Genel Kurula hitap edilerek yapılır. Şahıslar hedef tutulamaz. Kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan yerinden konuşma izni verebilir.

    e) Gündemdeki bir madde hakkında müzakerenin yeterliliği üyelerden birinin önergesi ve Genel Kurulun kararı ile alınabileceği gibi Başkanlık Divanınca da karara bağlanabilir.

    f) Bütün önergeler yazılı olarak Başkanlık Divanına verilir. Divan Başkanı, gerekli gördüğü önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenler olup olmadığını tespit ederek müzakere açabileceği gibi, önergeyi doğrudan Genel Kurulun oyuna da sunabilir. Müzakere açılan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.

    g) Müzakerelerde adı geçen veya kendisine söylendiğinden farklı bir fikir isnat edildiğini ileri süren üye, ne için söz almak istediğini bildirerek her zaman söz isteyebilir. Bu durumda söz verip vermemeye ve zamanı tayin ve tespite dair takdir hakkı Divan Başkanına aittir.

    h) Başkanlık Divanı, benzerlik gösteren ve aynı şeyi ifade eden önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.

    ı) Her üyenin bir oy hakkı vardır.

    i) Çoğunluğun bulunamaması, gündem maddelerinin bitirilememesi veya Genel Kurul tarafından karar verilmesi halinde toplantı, Divan Başkanı tarafından takip eden ilk çalışma gününe ertelenir.

    j) Üyelerin her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak ettiklerini veya oy kullandıklarını bildirerek, bu durumun önlenmesi talebinde bulunabilirler.

    Çalışma Grupları ve Komisyonlar

    Madde 12 - Genel Kurul çalışmalarının sağlıklı ve verimli geçmesi için, gerek görülmesi halinde, Genel Kurulda temsil edilen Bakanlık, kurum ve kuruluşların uzmanlarından, aralarından birisi başkan olarak belirlenmek üzere Genel Kurul tarihinden önce çalışma grupları kurulur. Bu gruplar yaptıkları çalışmaları raporlaştırarak ilgili komisyonlara ve/veya Genel Kurula sunarlar.

    Genel Kurul tarafından gerek görülmesi halinde ihtisas gerektiren konuların incelenmesi için komisyonlar kurulur. Komisyonlar, Genel Kurula katılan temsilciler arasından, aralarından birisi başkan olarak belirlenmek üzere en az üç, en fazla yedi üyeden oluşur. Komisyonlar yaptıkları çalışmaların sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

    Oluşturulacak çalışma grupları ve komisyonlarda; kamu, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ile meslek kuruluşlarının eşit sayıda temsilci ile temsil edilmeleri göz önünde bulundurulur.

    Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

    Madde 13 - Genel Kurul toplantıları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

    Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı yönde karar verilmiş sayılır.

    Kararlar

    Madde 14 - Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları raporla tespit edilir. Bu raporlar Divan Başkanlığınca imzalanarak, en geç iki ay içinde Bakanlığa ve Genel Kurul temsilcilerine gönderilir. Genel Kurul kararları, Kurum ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların politika oluşturma ve uygulamalarında öncelikle dikkate alınır.

    Kurum, alınan kararlarla ilgili olarak hazırlayacağı eylem planı doğrultusunda ve uygulanabilirliğini temin yönünde çalışmalarını sürdürür ve yapılan çalışmaları rapor halinde takip eden Genel Kurula sunar.

    Divan Başkanlığına üyeler tarafından verilen önergeler ile her türlü belge, Divan Başkanlığınca tanzim ve imza olunacak bir tutanak ekinde Bakanlığa teslim edilir. Bu tutanak ve eki belgeler, Bakanlık tarafından bir sonraki Genel Kurula kadar muhafaza edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 15 - 01/03/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar