ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25219

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddeleri uyarınca sicil raporlarının doldurulması suretiyle personelin; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Teşekkül: Eti Holding Anonim Şirketini,

    b) Genel Müdürlük: Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    c) Sicil Amirleri: Bu Yönetmelikte belirtilen sicil amirlerini,

    d) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

    ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 5 - Sicil raporlarını doldurmaya yetkili birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin kimler olacağı EK-1 Cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK - 1

    ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

       GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER

          CETVELİ

    Sicil Raporu Tanzim   Birinci Sicil         İkinci Sicil      Üçüncü Sicil

    Edilen Personel      Amiri         Amiri         Amiri

    _______________   ____________         ____________      ______________

    Genel Müdür      Bakan         -      -

    Genel Müdür      Genel Müdür      Eti Holding A.Ş.      -

    Yardımcısı         Genel Müdürü

    Sivil Savunma Uzmanı   Genel Müdür      Sivil Savunma       İçişleri Bakanlığı

                         Genel Müdürü      Müsteşarı

    Birim Müdürü      Genel Müdür      Genel Müdür      -

                Yardımcısı

    Mevzuat Kanunlar