ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25219

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde görev yapan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Teşekkül: Eti Holding Anonim Şirketini,

    b) Genel Müdürlük: Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    c) Genel Müdür: Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürünü,

    d) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

    e) Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

    f) Birim Müdürü: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

    İfade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlükte görevli memurların en üst disiplin amiri olup, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde görevli memurların diğer disiplin amirleri EK-1 cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL

          MÜDÜRLÜĞÜ

    MEMUR DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

          MERKEZ

    Birimleri ve Unvanları   Disiplin Amiri      Üst Disiplin Amiri

    __________________   ________________   _______________

    Genel Müdür      Bakan         -

    Genel Müdür Yardımcısı   Teşekkül Genel Müdürü   -

    Birim Müdürü      Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür

    Sivil Savunma Uzmanı   Genel Müdür      İçişleri Bakanlığı Sivil

                         Savunma Genel Müdürü

    Mevzuat Kanunlar